EDU3108 : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU TAJUK TUTORIAL BIL TOPIK 1.

KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION ( 4 JAM ) 2. KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN ( 5 JAM ) 3. ISU-ISU ETIKA GURU ( 4 JAM ) TUGASAN TUTORIAL Tajuk 1: Bincangkan sejauh manakah perguruan dapat dianggap sebagai satu profesion. Tajuk 2 : Bincangkan Kepentingan Kod Etika Profesion, akauntabiliti dan integriti kepada guru. Tajuk 3 : Bincangkan sebab-sebab berlakunya ketidak patuhan etika profesion, isu akauntabiliti dan integriti di kalangan guru dan cara mengatasinya Tajuk 4 : Apakah faktor penting yang menyokong perkembangan seseorang guru. Tajuk 5 : Bincangkan bagaimanakah peranan anda sebagai agen perubahan dalam proses melaksanakan program LINUS di sekolah anda. Tajuk 6 : Bincangkan bagaimanakah anda melaksanakan peranan anda dengan berkesan dalam meningkatkan perkembangan pelajar secara menyeluruh dan seimbang. Tajuk 7 : Bincangkan cirri-ciri kepimpinan pendidikan yang perlu anda hayati sebagai seorang guru. Tajuk 8 : Bagaimanakah teori-teori kepimpinan dapat membantu anda menangani cabaran pendidikan Tajuk 9 : Fungsi dan peranan bahagian di KPM dan bagaimana ianya berperanan dalam menyokong perkembangan anda sebagai guru. Tajuk 10: Bincangkan struktur organisasi dan kepimpinan sekolah dalam melonjakkan kecemerlangan pendidikan. Tajuk 11 : Bincangkan kepentingan dan strategi pembelajaran sepanjang hayat dalam perkembangan keguruan. Tajuk 12: Pelan pemetaan perkembangan kerjaya seorang guru.

4. 5.

PERINGKAT PERKEMBANGAN ( 4 JAM ) PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH ( 6 JAM)

6.

KEPIMPINAN GURU ( 6 JAM )

7.

STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN ( 6 JAM )

8.

PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU : PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT ( 10 JAM )