JENIS-JENIS WACANA

BERDASARKAN PENGUNGKAPAN

BERDASARKAN PENEMPATAN

JENIS WACANA

BERDASARKAN MEDIA

BERDASARKAN BENTUK

BERDASARKAN MEDIA

.
LISAN

TULIS

Melibatkan pembicara dengan pendengar Komunikasi interaktif ( Langsung) Contoh: ceramah, khutbah, perbualan, siaran televisyen atau radio

Melibatkan penulis dengan pembaca
Komunikasi satu arah ( Tidak Langsung) Contoh: akhbar, majalah dan buku

• .

Berdasarkan Pengungkapan

Langsung
*Dibatasi oleh intonasi *Lebih kepada lisan

Tidak Langsung -Disertai dengan perkataan bahawa

BERDASARKAN PENEMPATAN

PEMBEBERAN
• Tidak mementingkan waktu dan penutur •Berorientasikan pada perkara asald dan logik

PENUTURAN
•mementingkan urutan waktu •Dituturkan oleh orang pertama atau ketiga dalam waktu tertentu •Berorientasikan kepada pelaku •Diikat dengan kronologi

Prosa
Berdasarkan bentuk

Puisi Drama

Disampaikan dalam bentuk puisi secara lisan dan bertulis

Dialog mahupun lisan atau bertulis