Definisi

Tujuan

Fasa

Ciri-Ciri

Jenis-Jenis

Kelebihan

Kelemahan

Rujukan

Pentaksiran Alternatif
Pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat.

Pengukuran

Pentaksiran
Penilaian

O’Malley dan Valdez Pierce mendefinisikan pentaksiran alternatif sebagai "...mana-mana cara untuk mengetahui apa yang pelajar tahu dan bertujuan untuk melaporkan perkembangan kanak-kanak dan pengajaran terurus dikatakan sebagai satu alternatif kepada ujian tradisional terutama ujian soalan aneka pilihan (Stiggins 1991)...." Antara pentaksiran alternatif ialah melalui projek, kajian kes, portfolio, seminar, bengkel dan oral pelajar.

Satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil tradisional.

Sebagai contoh pensyarah boleh menilai keberkesanan pengajarannya dalam sesuatu kursus melalui portfolio yang disediakan oleh pelajar

Fasa Pentaksiran Alternatif
Fasa Permulaan
Fasa ini melibatkan menetapkan matlamat, menentukan keperluan pembelajaran, dan menyediakan “data asas mengenai apa yang murid boleh lakukan dengan apa yang dipelajari, bagaimana mereka berfikir dan apa yang murid mahu lakukan dengannya”

Fasa Berterusan
Fasa ini melibatkan “penyemakan dan kemajuan dokumentasi pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajaran” dan “penilaian bilik darjah dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan"

Fasa Penamat
Fasa ini melibatkan pentaksiran refleksi mengenai pembelajaran, pengajaran, kurikulum dan rekabentuk program pada penghujung proses.

Bersifat ujian terbuka

Berorientas -ikan proses Autentik

Sistematik

CiriCiri

Menyokong

Kualitatif
Dijalankan bersama murid

Bersifat dua hala

Berorientasikan proses

•Daripada menumpukan terhadap keputusan, ianya lebih menumpukan kepada perkembangan •Pentaksiran alternatif membantu menunjukkan perkembangan dan kemajuan, Membantu menunjukkan bagaimana murid dapat meningkatkan diri, bukan hanya berdasarkan kedudukan sedia ada

Autentik

• Dikaitkan dengan kandungan pengajaran dan pentaksiran adalah berdasarkan kepada aktiviti bilik darjah yang sebenar. • Dengan memberi tumpuan kepada kekuatan dari kelamahan murid • Pentaksiran alternatif membantu menyiasat mengenai apa yang boleh dibuat oleh pelajar

Menyokong

Dijalankan bersama murid

• Pentaksiran alternatif melibatkan murid sebagai rakan dalam proses pentaksiran • Maklumbalas daripada murid adalah satu keperluan

Bersifat dua hala

• Dengan membuat penilaian dua hala, guru dan murid mengambil tanggungjawab bersama, banyak perspektif di ambil kira dalam penilaian yang dijalankan • Pengajar boleh mengunakan maklumbalas dari murid untuk merancang pengajaran seterusnya • Menerangkan mengenai kompleksiti dan kelebihan pembelajaran daripada bilangan/angka

Kualitatif

Sistematik

• Biasanya berbentuk rujukan kriteria

Bersifat ujian terbuka

• Dinamik dan fleksibel

Jenis-Jenis Pentaksiran Alternatif
Aktiviti Keperluan dan Penetapan Matlamat Pentaksiran kendiri Penilaian Aktiviti Bilik Darjah Pentaksiran Pengajar

Pentaksiran rakan sebaya Pencapaian, Projek, Pameran Ujikaji atau Persembahan

Gabungan pentaksiran rakan sebayakendiri-pengajar

Penulisan

Portfolio

Jurnal dan buku log

Persidangan

Senarai semak

Lebih autentik (asli) Dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna

Memberi perspektif yang jelas dan berterusan tentang kemajuan murid

Lebih menarik

Murid terlibat secara aktif
Mempertingkatkan kemahiran komunikasi

Pertingkatkan kemahiran berfikir secara analitikal, kritikal dan kreatif

Perlu masa yang banyak

Sesetengah alat , kaedah atau strategi perlu kos yang tinggi

Kesukaran dalam pemilihan alat dan aktiviti yang sesuai

Sukar untuk dilaksanakan

Masih terdapat ketidakadilan

Masih bersifat subejktif untuk dinilai

• http://blogsimantanguru.blogspot.com/2010/ 06/pentaksiran-pengukuran-penilaian.html • http://www.tutor.com.my/tutor/dunia.asp?y= 2008&dt=0303&pub=DuniaPendidikan&sec=P erspektif&pg=ps_01.htm • http://cikguwanupsi.blogspot.com/2011/06/p entaksiran-guru-terhadap-kemahiran.html