b) ] Upper boundry Sempadan atas 44.5 49.

5 Cumulative frequency Kekerapan longgokan 0

79.5 Calculate the estimated mean of the mass in kg, of teacher (2 marks) d) from the ogive find, daripada graf ogif cari i) median median ii) the interquartile range julat antara kuartil (3 marks)

92

1a), Given the sample space S={3.4.8.9.10}. list the elements from s that Diberi ruang samperl S ={3.4.8.9.10}… senaraikan unsure-unsur daripada S yang i. Are multiples of 4 merupakan gandaan 4 ii. Are divisible by 3 boleh dibahagi tepat dengan 3 1b)All the cards shown below are put into a box. Kesemua kad yang di tunjjukan di bawah di masukkan ked dalam sebuah kotak.
C Y L I D N E R

A card randomly picked from the box. State the probability of picking Sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu.nyatakan kebarangkalian memilih i. a card with vowel letter sekeping kad dengan huruf vokal ii. A card with consonant letter

sekeping kad dengan huruf konsonan iii. A card with letter `M’ sekeping kad dengan huruf `M`