PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR

Aspek KBSR      KSSR

Bentuk

Organisasi

Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai  Komunikasi Kemanusiaan  Manusia Dengan Alam Keterampilan Diri Sekelilingnya Perkembangan Fizikal dan  Perkembangan Diri Individu Estetika  Sains dan Teknologi  Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif  Tahap II Berasaskan mata pelajaran  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan  Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran

Kandungan

 Penegasan dan penekanan kepada  Kemahiran Berfikir dalam P&P pendekatan berikut:  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai  Kemahiran Berfikir dalam P&P Dalam P&P  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai  Penggunaan TMK Dalam P&P  Pengajaran Berasaskan Kajian  Penggunaan TMK Masa Depan  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Pedagogi  Pembelajaran Secara Depan Konstruktivisme  Pembelajaran Secara  Pembelajaran Secara Kontekstual Konstruktivisme  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Akses Kendiri  Belajar Cara Belajar  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar  Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata Peruntukan Masa pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris  Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam Kaedah  Penekanan yang ketara kepada pembelajaran Pentaksiran pentaksiran sumatif  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik  Sukatan Pelajaran  Dokumen Kurikulum  Huraian Sukatan Pelajaran  Standard Kandungan  Kandungan Bahan  Standard Pembelajaran  Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks  Buku Teks

Aspek Pengurusan Kurikulum

KBSR

KSSR

 Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

http://panitiapjksktdh2.blogspot.com/2011/01/perbezaan-antara-kbsr-dan-kssr.html

  

  

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: Komunikasi  Manusia dan alam sekeliling  Perkembang diri Individu     Bahan kurikulum: Sukataan pelajaran  Reka bentuk kurikulum: Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan  

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan, Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaraan Teras dan Elektif

Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawanan Kreatif serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. Fokus: Fokus: 3M (Membaca, menulis dan mengira) 4M (Membaca, menulis dan menaakul)
http://mantanguru.blogspot.com/2010/12/perbezaan-kbsr-dengan-kssr.html