P. 1
Makalah Ulumul Qur'An

Makalah Ulumul Qur'An

|Views: 106|Likes:
Published by Schone Biene Indah

More info:

Published by: Schone Biene Indah on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

“ muhkanm dan mutsyabbih”

Disusun Oleh 1. 2. 3. 4. JURUSANEKONOMI ISLAM FakuLtas syaRi’ah dan HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Kata pengantar Segala puji hanya milik allah .kami sadar dalam penulisan makalah ini banyak sekali kekurangan .karna kami hanyalah hamba yang lemah olehkarna itu.sehigga penulis bisa menyelesaikan tugas yang di berikan. .dan kami berharap kawan-kawan bisa menyukseskan makaah kami nanti. Kesukuran yang luarbiasa atas nikmat yang di berikan oleh allah.saran sangat kami butuhkan dari kawan-kawan sekalian.dan marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada allah swt. Selawat beserta salam semoga tetap trcurahkan kepada baginda rosullullah saw.

B. Untuk menambah ilmu pengetahuan kita. 3. di sebabkan pendapat ini. maka suatu ilmu yang mempelajari ayat atau surat Al-Qur’sn cukup penting kedududkannya. Hikmah adanya ayat-ayat Al-Muhkam wal Mutasyabih. Sikap Ulama terhadap ayat-ayat Muhkam wal Mutasyabih.BAB I PENDAHULUAN A. 2. 4. dalam memahami tentang ilmu Muhkam wal Mutasyabih. Sementara yang lain mengatakan bahwa didalam Al-Qur’an ada ayat atau surat yang tidak berhubungan. 2. Pengertian Al-Muhkam wal Mutasyabih. maka penulis membatasi sebagai berikut : 1. Pembatasan masalah Untuk lebih lanjut terarahnya penulisan makalah ini. C. Untuk bahasan dalam mata kuliah Ulumul Qur’an. Fawatill Al-Suwar. . Latar belakang Ilmu muhkam wal Mutasyabih di latar belakangi oleh adanya perbedaan pendapaulamatentang adanya hubungan suatu ayat atau surat yang lain. 3. Untuk memenuhi tugas terstuktur padamata kuliah Ulumul Qur’an. Tujuan Pembahsan 1.

dan kamu selalu berpaling. dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. PENGERTIAN AL-MUHKAM AL-MUTASYABIH 1. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. dan orang-orang miskin. 2.Sedangkan secara terminology Al Mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelasmaksudnya. Contoh surat Al. Muhkam Muhkam berasal dari kata Ihkam yang bearti kekukuhan. keseksamaan. atau maknanya yang tersembunyi. atau Allah yang mengetahuinya. kaum kerabat. kesempurnaan. kecuali sebahagian kecil daripada kamu. Contoh surat Thoha ayat 5 : )٥(َ‫الشَّحْ منُعلَىالعشْ شاستَىي‬ َ ْ ِ َْ َ َ . dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa. anak-anak yatim.BAB II AL-MUHKAM AL-MUTASYABIH A. Sedangkan secara terminology muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya. AL-Mutasyabih kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah. dan memerlukan keterangan tertentu.Baqarah ayat 83 : ْ ِ َ َ َْ َْ َ ُ ْ ََ‫وإِرأَخَزنَاميََاقَبَنِيإِسْشائِيلَالتَعبُذونَإِالاللَّهَىبِالىالِذينِإِحْ سانًاوريالقُشْ بَىىاليَتَامىىالمساكينِىقُىلُىاَِلنَّاسُسنًاوأَقِيمىاالََّّالََو‬ ‫َ ْ ْ ِث‬ َ ُ َ ْ ُ ِ ‫ل‬ َ ِ َ َْ َ َ ْ َ َ )٣٨(َََ‫آتُىاالزكاََثُمتَىل َّْيتُمإِالقَلِيالمنكمىأَنتُممعْشضُىن‬ ْ َ َّ َ َّ ِ ُ ْ ْ َ ُِْْ Artinya : Dan (ingatlah). dan pencegahan. serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Tasyahabad Isttabaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya.

Al-Zarqani mengemukakan 11 definisi yang sebagian dikuip dari Al-Suyuti. Mutasyabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan keterangan.Al. Pendapat ini dibangsakan kepada Imam Al-Haramain. Mutasyabih ialah ayat yang seharusnya tidak terjangkau dari segi bahasa kecuali bila ada bersamanya indikasi / melalui konteksi. 3. sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian- Nya. Pendapatini diceritakan dari Imam Ahmad ra. 1 Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. yang bersemayam di atas 'Arsy. para Ulama berbeda pendapat dalam merumuskanMuhkam dan Mutasyabih. baik secara nyata maupun Takwil. Muhkam ialah ayta yang diketahui maksudnya. Mutasyabih ialah lawannya. 4. Pendapat dibangsakan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli fikih mengikutinya. Pendapat dibangsakan kepada ahli sunah sebagai pendapat yang terpilih dikalangan mereka. seperti datangnya kiamat . 5. hurufhuruf yang terputus-putus di awal-awal surat. seperti datangnya hari kiamat. Mutasyabih ialah ayat yang hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. 6. Diantara defenisi yang dikemukakan Al-Zakqarni adalah : 1. Muhkam ialah ayat yang seksama susunan dan urutannya. huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal surat. Muhkam ialah ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna Takwil. ” 1 Secara istilah. Muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan nasakh. dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetauhinya .Artinya :“ Tuhan yang Maha Pemurah.Suyuti telah mengemukakan 18 definisi atau tempat yang diberikan Ulama. kelurnya Dajjal. . Pendapat Al-Alusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab Hanafi. tidak diketahui maknanya baik secra akil maupun naqli. 2. Mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi ( maknanya ). Muhkam ialah ayat yang jelas maknya dan tidak masuk kepadanya isykal ( kepelikan ). Muhkam ialah ayat yang tidak berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Pendapat Al-Thibi. Mutasyabih ialah ayat yang mengandung banyak Takwil.

tempat. seperti pengetahuan tentang zat Allah dan hari kiamat. 2 3 2 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian. hakikat dan sifat-sifat zat Allah. Muhkam ialah ayat yang ditujukan makna kuat.a. Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. yaitu lafal Al-Qur’an nas dan lafal zahir sunah. dan musykil. Ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat mengetahui maksudnya. dan seumpamanya. muawwal. atau budak-budak yang kamu miliki. Maka (kawinilah) seorang saja . B.w. Mutasyabih ialah ayat yang ditunjukkan maknanya tidak kuat yaitu lafal mujmal. 3 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.7. giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. tiga atau empat.sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. tak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. hal-hal gaib. Contoh surat An-Nisa’ ayat 3 : َ َ ‫وإِنخفتُمأَالتُقسطُىافِياليَتَامىفَانكُُىاماطَابَلَكممنَالنِّساءمثنَىىثُالثَىسبَاعفَإ ِْنخفتُمأَالََعذلُىافَىاحذًَأَوْ ماملَكتأ َْيمانُكمزلِكأَدن‬ ‫َ ُ َ ِ ْ ْ ت ْ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َىأ‬ ِْ َ ْ ِ ْ ْ ِْ ْ َ َ َْ ِ َ ِ ُْ َ َ )٨(َ‫التَعُىلُىا‬ Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Ayat-ayat yang setiap orang bias mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s. urutannya. SIKAP ULAMA TERHADAP AYAT-AYAT MUTASYABIH DAN AYAT-AYAT MUHKAM Menurut Al-Zarqani. . ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 2. ayat-ayat Mutasyabih dapat dibagi 3 ( tiga ) macam : 1. Sebagian mana firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 59 : Artinya : “dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. panjang. seperti ayat-ayat : Hutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas. Pendapat dibangsakan kepada Imam Al-Razi dan banyak peneliti yang memilih. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil .

2. Mazhab Khakaf. contohnya mazhab ini mengartikan mata dengan pengawasan Allah. Mazhab salaf.dan ajarkanlah kepada takwil”. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara pendapat Ulama tersebut.Dengan melihat kondisi obyektif intelektual masyarakat modern yang semakin berpikirkritis dewasa. FAWATIB AL-SUWAR. pendapat Ulama terbagi kepada dua mazhab : 1. Ulama ini mengatakan bahawa huruf-huruf awal surat sebagai huruf-huruf yang mengandung pengertian dapat dipahami oleh menusia. Yaitu Ulama yang menakwilkan lafal yang maknanya lahirnya musthahil kepada makna yang baik bagi zat Allah.Secara teoritis pendapat Ulama dapat di kompromikan. Ulama memahami Fatwatil Al-Suwar ini sebagai rahasia hanya Allah yang mengetahuinya. yang ada umumnya terdapat pada pembukuan ayat atau surat makkiah / huruf. Yaitu mazhab yang mempunyai dan mengimani sifat-sifat Allah yang Mutasyabih. C. Ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para Ulama tertentu dan bukan semua Ulama. Fawatib Al-Suwar yaitu pembukaan-pembukuan surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf. dan lain-lain. Maksud yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati seseorang yang jernih jiwanya dan mujahid.huruf hijaiyah. maka mazhab khalaf atau mazhab takwil ini yang lebih tepat diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dengan mengikuti ketentuan takwil yang dikenal dengan ilmu tafsir. Mengenal ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Pembukuan surat ini ada yang terdiri dari dua huruf. karena pengnut pendapat ini memberi pengertian kepada ayat ini : Contoh : . jadikanlah seseorang yang paham dalam agama. dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah. 2. Sebagai mana diisyaratkan oleh Nabi dengan do’anya bagi Ibnu Abbas : Artinya :“ Ya Tuhanku. tangan diartikan kekuasaan Allah. Seperti : Dalam hal ini ada beberapa pendapat Ulama diantaranya yaitu : 1. dan secara praktis penerapan mazhab khalaf lebih dapat memenuhi tuntutan kebutuhan intelektual yang semakin hari semakin berkembang dan kritis. lima huruf dan lain-lain. permasalahannya hanya berkisar pada perbedaan dalam menakwilkannya. enam huruf.3.

Ia erpendapat sesuai dengan Ar-Rasi. dan sebagainya. Oleh karena itu I’Tikad bahwa huruf-huruf ini telah sedemikian dari azalinya. yaitu : 1.Yang berarti “Aku Allah yang Melihat”. e. a. b. As-Sayid Rasyid Ridha tidak membenarkan Al-Quwabi karena Nabi senantiasa menunggu kedatangan wahyu. Merupakan nama surat. Ilmu Bayan. 2. Az Zamakhsari berkata dalam tafsirnya “Al. Ulama salaf berpendapat bahwa fawati Al-Suwar telah disusun sejak zaman azali sedemikian rupa supaya melengkapi segala yang melemahkan manusia dari yang didatangkan seperti Al-Qur’an. Gramatika. d.Qasysyaf” hururf-huruf ini ada beberapa pendapat. D. Sumpah Allah 3. Ma’ni. As Suyuti menakwilkan pendapat Ibnu Abbas tentang huruf tersebut sebagai berikut : Dikatakan bahwapendapat itu hanya . seperti Bahasa. orang menganggap huruf itu termasuk golongan mutasyabihat yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. maka Allah menyuruh Jibril untuk memberikan perhatian terhadapa apa yang disampaikan kepadanya. Pendapat Ulama tentanghuruf hijaiyah pembuka surat. . Ushul Fiqih. hal ini memerlukan berbagai ilmu. bahwa tambih sebenarnya dihadapkan kepada orangorang kafir apabila nabi membaca Al-Qur’an mereka menganjurkan satu sama lain untuk tidak mendengarkannya.Quwabi mengatakan bahwasannya kalimat itu merupakan tambih bagi Nabi. Jika ayat-ayat Al-Qur’an mengandung ayat Mutasyabihat maka untuk memehami diperlukan cara penafsiran dan tarjih antara satu dengan yang lainnya. 2.erupakan anggapan belaka. Ayat-ayat Mutasyabihat ini mengharuskan upayayang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. c. maka banyaklah orang tidak berani mengeluarkan pendapat tentang huruf-huruf itu. kemudian As-SSuyuti menerangkan bahwa hal itu suatu rahasia yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Supaya menarik hati orang yang mendengarnya. Al. HIKMAH ADANYA AYAT-AYAT MUHKAM DAN AL-MUTASYABIH 1. Sebagian yang lain memandang sebagai peringatn kepada orang Arab agar mereka tertarik mendengarnya. Sedangkan sebagian Ulama memnadang huruf ini sebagai peringatan ( tanbih ) kepada agar Ulama waktu kesibukannya dengan urusan manusia berpaling kepada Jibril untuk mendengar ayat-ayat yang akan disampaikan kepadanya.

Pustaka Litera Antar Nusa. Pustaka Pelajar. Rofi’I.3. Ayat-ayat Muhkam dan Mutasyabih . Yogyakarta. Google. Mohammad Nor. Bandung. Memahami Bahasa al-Qur’an. Jakarta. 1989. mengkaji dengan seksama. Muhammad. Ayat ini dalam Al-Qur’an menguatkan kemukjjizatannya BAB III PENUTUP A. H. Pokok-pokok Ulumul Qur’an. Karman. Pustaka Islamika. Dasar-dasar Penafsiran al-Qur’an. Drs. Studi Ilmu-ilmu Qur’an. 2002. Drs. Manna. 4. 6. Ayat-ayat Mutasyabihat merupakan rahmat bagi manusia yang lemah yang tidak mengetahui segala sesuatu.Ag. Kahar. Bandung. SARAN Demikianlah makalah ini yang bisa kami sampaikan dan sajikan. Jakarta. DAFTAR KEPUSTAKAAN Al-Utsaimin. Semarang. 1992. Muhammad bin Shaleh. Ahmad H. 2006. sehingga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ichwan. Pustaka Setia. M. M.Dan semoga dengan adanya makalah ini dapat menjadi khasanah dan menjadikan motivasi dalam membuat makalah yang lebih sempurna. Ulumul Qur’an I.Segala kritik dan saran kami tunggu untuk melengkapi segala kekuranga. Ulumul Qur’an dan Pengenalan Metodologi Tafsir. 1973.Semoga dengan adanya makalah ini para pembaca maupun para pendengar mampu memahami. Ahmad. 2002.com. 5. Renika Cipta. H. Supiana. Dina Utama.Drs. B. Ayat ini menjadi dalil atas kebodohan dan kelemahan manusia. Mansyur.Ag. Al-Qaththan. Ayat ini juga merupakam cobaan bagi manusia apakah mereka percaya atau tidak tentang hal yang gaib. Syadali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->