PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SK SERI GELIGA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (PSK) SK SERI GELIGA KEMAMAN. 1.

0 PENDAHULUAN Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan(PSK) –

merupakan loncatan untuk mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar di samping memanfaatkan masa pelajar di peringkat sekolah rendah dalam membentuk sahsiah terpuju dan berketrampilan.PSK memainkan peranan penting untuk melahirkan murid yang kreatif dan berkemahiran dalam bidang pengamalan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh mengurus diri dengan lebih sempurna dan berupaya menjadi penyumbang pembangunan insan yang terbaik. Peranan awal yang diimplemenkan ialah memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung mengikut sukatan yang telah ditetapkan dan selaras dengan rancangan tahunan. Semua guru dalam panitia ini memikul tanggungjawab untuk memperkasakan prestasi pelajar dalam aspek akademik, kemahiran dan sahsiah.

2.0

CARTA ORGANISASI
GURU BESAR EN OMOR BIN DRAMAN

PEN. KANAN KURIKULUM TN HJ MD IDRIS BIN MUDA

KETUA PANITIA ZAKARIA BIN TAHIR

SETIAUSAHA MATA PELAJARAN ANITA BT NAWI

Ahli Jawatan Kuasa Panitia Pend. Sivik & Kewarganegaraan

3.0

VISI PANITIA 1

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SK SERI GELIGA Ketrampilan dan kompetensi bertahap secara inkrimental. 4.0 MISI PANITIA

Mewujudkan persekitaran kondusif harmoni untuk menghasilkan pelajar yang trampil dan kompeten dalam akademik dan kerjaya melalui pengurusan yang fleksibel terpimpin. a. b. c. 5.0 Tugas : Mewujudkan persekitaran yang kondusif harmoni. Sahsiah Imej : Pengurusan panitia yang fleksibel terpimpin.

Sasaran : Pelajar yang trampil dan kompeten dalam akademik dan

ANALISIS SWOT 5.1 ANALISIS DALAMAN 5.1.1 KEKUATAN

Panitia PSK mempunyai guru yang merupakan tenaga pengajar yang terlatih dengan kursus yang berjadual mengikut tahap dan aliran. Kemahiran dan teknik yang terdapat dalam modul pembelajaran dan pengajaran telah dikuasai dengan baik oleh guru. Selain itu guru di bawah panitia ini mempunyai pengalaman dalam pengajaran yang berkesan. Ini memberi nilai tambah kepada keyakinan guru dan kepercayaan pelajar terhadap abiliti guru. 5.1.2 KELEMAHAN Walaubagaimanapun, kekuatan ini dikaburi dengan beberapa kekurangan dalam aspek kemahiran yang releven dengan kemudahan bahan bantu mengajar yang lebih efektif dan fleksibel. Ada guru-guru yang tidak menyertai sesi kursus juga mengajar PSK yang memungkinkan pencapaian kepada tahap yang dihalatujukan tidak dapat dicapai dengan lebih berkesan.

5.1.3 PELUANG 2

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SK SERI GELIGA Keperluan kemahiran dalam aliran pendidikan masa kini menyuntik minat kepada pelajar mengikuti mata pelajaran ini. Mereka melihat dan dibimbing bahawa kemahiran yang dipelajari dalam modul boleh dijadikan asas berdikari pada masa akan datang. Ini menyumbang kepada kehadiran yang baik kepada pelajar yang mempunyai minat dan dapat membentuk sahsiah yang lebih hebat. 5.1.4 ANCAMAN Sungguhpun demikian, keadaan persekitaran pencacatkan impak positif ini. Pelajar yang kurang pertahanan dalaman akan mudah terpedaya dengan desakan luar yang menjadi penyumbang kepada peningkatan masalah disiplin. Selain itu, ia dilihat sebagai ancaman kepada keberkesanan P&P.

6
BIL

PERANCANGAN STRATEGIK
MATLAMAT • • • • • Rancangan Pengajaran Tahunan dan Format Rancangan Harian Takwim Panitia Jadual waktu pengajaran guru Perbelanjaan pentaksiran Format pentaksiran Pencerapan Pencerapan P&P Pencerapan pentaksiran Analisis item Audit silibus Audit pentaksiran SASARAN JANGKA MASA KOS TINDAK AN

PROGRAM

1

Mesyuarat panitia 1

Semua ahli Panitia PSK

KP PSK Jan 08 S/U PSK

2

Pencerapan

• •


• • •

Guru mata pelajaran

-Feb -April -Julai -Sept

PK 1 KP PSK

3

Mesyuarat panitia 2

Semua ahli Panitia

Mei

KP PSK S/U PSK

6.1 PENINGKATAN AKADEMIK (KURIKULUM) 3

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SK SERI GELIGA
BIL PROGRAM Program KEPAK (Kelas Peningkatan Akademik) MATLAMAT • Menjalankan sesi latihan menjawab secara bertahap dan berfokus. • Menjalankan sesi ulangkaji secara bertahap dan berfokus • Memberi peluang pelajar berbincang dan bertukar pendapat • Menjimatkan masa ulangkaji pelajar SASARAN JANGKA MASA MacSeptember 1 kali seminggu 2 jam 1 kali kelas Mac – September Sebulan sekali 4 waktu dalam kelas KOS TINDAK AN

1

Pelajar T4 dan T5

Guru MP

2

Projek STING (Study In Group)

Pelajar T4, T5 & T6

Guru MP

• Meningkatkan pencapaian
3 Program bantufaham pelajar • Mengenalpasti kelemahan dan memperbaiki kelemahan • Pengkhususan terhadap kelemahan pelajar

Pelajar kumpulan prestsi rendah

Sepanjang tahun

Guru MP

4

5

• Ujian pendek berkala pelbagai bab (10 minit Permulaan/akhir Kuiz Sepantas P&P) Memori • Latihan harian(bab semasa) • Menyiapkan kerja projek yang Projek berkualiti. Kewarganegar • Menyiapkan laporan projek aan dengan sempurna

Pelajar T4 & T5

2 kali sebulan

Guru MP

T4, T5, T6

10 jam setahun

Guru MP

6.2
BIL PROGRAM

PROGRAM KHAS PANITIA
MATLAMAT SASARAN JANGKA MASA KOS TINDAK AN KP PSK Keperluan UBK KP PSK S/U PSK Guru MP Guru MP UBK

1

2

3

4

• Mendedahkan pelajar dengan teknik menjawab dengan tepat Bengkel Teknik • Merancang persediaan yang Menjawab perlu dihadapi dalam menjawab soalan. • Melahirkan pelajar yang kreatif, Projek berkemahiran. Kompeten • Membuka peluang kepada pelajar agar dapat berdikari • Membentuk pelajar yang Sambutan berpatriotik. Kemerdekaan • Melahirkan pelajar yang peka dengan sejarah Negara. • Apikasi teori dan amali kepada suasana sebenar Hari PSK • Pamer hasil kerja / projek kewarganegaraan kepada umum

Pelajar T4 T5

Pelajar T4 & T5

Sepanjang Tahun

Pelajar T4 & T5

1 Bulan

Pelajar T4 & T5

1 hari

KP PSK Guru MP

4

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SK SERI GELIGA 6.3
BIL 1 PROGRAM Latihan Dalaman Kursus Dalaman

PERKEMBANGAN STAFF
MATLAMAT SASARAN Semua ahli Panitia PSK Guru mata pelajaran JANGKA MASA Sehari pada hujung minggu Sehari KOS TINDAK AN KP PSK S/U PSK KP PSK S/U PSK

•Meningkatkan kemahiran guru
dengan teknik dan skill yang diperlukan semasa P&P •Menjurus kepada pedagogi dateknik menjawab soalan efektif

2

7

CARTA GANTT (PERANCANGAN STRATEGIK)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV

BIL 01 02 03 04 05

AKTIVITI Program KEPAK Program STING (Study in Group) Program BantuFaham Kuiz Sepantas Memori Projek Kewarganegaraan

KEKERAPAN SEPANJANG TAHUN SETIAP KALI HABIS SATU TEMA SEPANJANG TAHUN KENAL PASTI DAN PERBAIKI KELEMAHAN 10 MINIT PERMULAAN / AKHIR PELAJARAN 10 JAM SETAHUN – WAKTU YANG SESUAI MENGIKUT GURU MATA PELAJARAN

8 PENILAIAN DAN KAWALAN MUTU 8.1 Soalan-soalan ujian dan peperiksaan 8.2 Borang pencerapan Buku Rekod Mengajar Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Evidens 8.3 Rekod Penyemakan Buku Latihan Pelajar 8.4 Rekod Penghantaran Buku Nota Pelajar 9 PENUTUP Ketrampilan dan kompetensi bertahap secara inkrimental-kecapaian visi ini banyak bergantung kepada kebolehlaksanaan program-program yang telah dirancang. Penambahbaikan akan sentiasa diimplemen agar terus seiring dengan visi SKSG Gemilang 2010.

5

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SK SERI GELIGA Disediakan oleh; ___________________ ( ZAKARIA BIN TAHIR ) Ketua Panitia, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Sekolah Kebangsaan Seri Geliga Kemaman, 24000 Kemaman.

Disahkan oleh;

_______________________ ( EN OMOR BIN DRAMAN ) Guru Besar, SK. Seri Geliga Kemaman, 24000 Kemaman.

6