TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PTV

PENGAJARAN BERASASKAN KOMPUTER

ISI KANDUNGAN
 Pengenalan Pengajaran berasaskan Komputer  Jenis-jenis Pengajaran berasaskan Komputer  Computer Assisted Instruction (CAI)  Computer Asissted Learning (CAL)  Computer Base Training (CBT)  Contoh-contoh Pendekatan Pengajaran berasaskan Komputer dalam Pendidikan  Kelebihan Pengajaran berasaskan Komputer  Kelemahan Pengajaran berasaskan Komputer  Web Based Learning (WBL)  Educational Management Information System (EMIS)

Pengajaran secara Tradisional
• Havice (1999) mengklasifikasikan bahawa pengajaran secara tradisional melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan sahaja • Pendekatan pengajaran tradisional atau konvesional adalah pendekatan yang paling banyak dikritik • Pengajaran seperti ini lebih berpusatkan pada guru iaitu komunikasi satu arah sahaja serta pembelajaran lebih tertumpu kepada penguasaan konsep-konsep bukannya kompetensi

Pengenalan Pengajaran berasaskan Komputer
 Pengajaran berasaskan komputer ialah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perisian kursus yang dihasilkan

untuk disampaikan melalui komputer.
 Siti Fatimah (2001) mendefinasikan Pengajaran berasaskan Komputer sebagai perisian pendidikan dan latihan yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan (programming language), pengarangan dan pengaturcaraan multimedia (multimedia authoring and programming) untuk mengajar dan belajar sesuatu objek  Alensi dan Trollip (1985) juga mengaitkan pengajaran berasaskan komputer dengan penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat, melatih dan menilai prestasi pelajar.

Apa itu komputer???
• Komputer merupakan satu alat yang dapat menjanakan pengkomputeran dan membuat keputusan logik dalam masa yang lebih singkat dari seorang manusia. • Komputer memproses data di bawah kawalan aturcara/program komputer. • Sebuah komputer merangkumi pelbagai alat yang dikenali sebagai perkakasan komputer (hardware) • Aturcara komputer yang berjalan di dalam komputer dikenali sebagai perisian komputer (software)

Perkakasan dan perisian komputer
• Perkakasan
– Komponen fizikal
• • • • Monitor Papan kekunci Cip ingatan (memory) Cakera keras

• Perisian
– Satu set arahan kepada perkakasan untuk melaksanakan sesuatu tugasan.

4 kumpulan perkakasan

Software / Perisian
• Perisian adalah aturcara komputer yang mentadbir operasi sesuatu komputer. • Perisian adalah arahan-arahan lengkap dalam bentuk aturcara dan prosedur yang mengawal, mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. • Jenis-jenis perisian :
– Perisian sistem – Perisian aplikasi

Perisian sistem
• Himpunan aturcara yang direka bentuk untuk mengkoordianasikan aktiviti dan fungsi-fungsi perkakasan dan aturcara menerusi sistem komputer. • Perisian sistem mengandungi atucara-aturcara yang mengurus dan menyokong sistem komputer dan aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. • Fungsi :
– Mengawal operasi perkakasan komputer. – Menyokong aturcara aplikasi.

• Contoh perisian sistem :
– – – – Windows Unix Linux Mac OS X

Perisian aplikasi
• Merupakan program komputer yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna. Terdapat juga perisian aplikasi yang dibuat khas untuk menyelesaikan sesuatu masalah. • Pemilihan perisian aplikasi bergantung kepada keperluan dan fungsi yang ingin dilaksanakan.

Contoh Perisian aplikasi
Perisian Aplikasi
Pemprosesan Perkataan (Word Processing) Hamparan Elektronik (Electronic Spreadsheet)

Kegunaan
Menulis surat, dokumen Pengiraan

Contoh
Word, Word Perfect, Wordstar, Ami Pro Lotus, Excel, Quattro Pro

Pangkalan Data (Data base)
Persembahan (Presentation) Grafik (Graphic) Penerbitan Meja (Desktop Publishing)

Menyusun data dan maklumat

Access, dBase, Approach

Membuat persembahan Powerpoint Lukisan Penerbitan akhbar, majalah dan buku Coreldraw Pagemaker, Publisher

Reka bentuk Berbantukan Komputer (Computer Added Design-CAD)

Lukisan Kejuruteraan

Auto CAD

Courseware / Perisian Kursus
• Perisian Kursus ialah bahan digital berasaskan reka bentuk pengajaran (instructional design) yang mengintegrasikan elemen multimedia seperti ilustrasi, animasi, teks, audio, video dan kesan bunyi untuk mencapai hasil pembelajaran. • Perisian kursus hasilan KPM
– Perisian Kursus Bestari – Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Interaktif (Resource based courseware) – Perisian Kursus Inovasi – Perisian Kursus Pengajaran (Teaching Courseware) – CD-ROM Buku Teks atau MyCD (dipakej bersama buku teks)

JENIS-JENIS PENGAJARAN BERASASKAN KOMPUTER
1) Computer Assisted Instruction (CAI) • • • Model Pengajaran dengan Komputer (CAI) Medium pendidikan dimana isi-isi pengajaran atau aktiviti pengajaran disampaikan oleh komputer - Steinberg (1991) Melibatkan aktiviti yang terbahagi kepada empat kategori utama :
i. ii. iii. iv. Tutorial Latih-tubi Simulasi Permainan pendidikan

Contoh CAI

2) Computer Assisted Learning (CAL)
• Merupakan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) • Satu bentuk pembelajaran kendiri, interaktif dan bimbingan • Ianya bukan satu fenomena baru dalam dunia pendidikan • Bentuk pembelajaran ini merupakan alternatif lain bagi penggunaan buku teks • Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan tutor dalam proses pembelajaran

• Secara umumnya, pembelajaran berbantukan komputer ini terdiri daripada teks, video, gambar dan audio yang membantu pengguna untuk memahami sesuatu konsep atau topik baru. • Di penghujung sesi latihan, biasanya program interaktif ini akan menguji pengguna berdasarkan pengetahuan yang mereka perolehi sebelum dibenarkan ke peringkat yang seterusnya.

CONTOH COMPUTER ASSISTED LEARNING (CAL)

http://phet.colorado.edu/en/simulation/ohms-law

http://www.tutor.com.my/tutor/special/games/interaktif.asp? e=&s=&b=&m=&t=&r=&i=&sp=games&si=dragondrop/m athstrain.html

3) Computer Based Training (CBT)
• Latihan Berasaskan Komputer (CBT) – University of Massachusetts di Amherst mendefinisikan CBT sebagai latihan yang berlaku hanya pada komputer dengan individu yang berinteraksi pada program komputer untuk mempelajari konsep atau kursus latihan tertentu. – Satu bentuk pembelajaran dan latihan kendiri yang berasaskan komputer.

– Dengan kata yang lebih mudah, CBT adalah latihan atau pembelajaran yang dilakukan di komputer tanpa memerlukan bilik darjah atau dengan membaca buku.
– Ia merupakan pengaplikasian komponen multimedia dalam komputer seperti persembahan Power Point, CD-ROM, DVD dan sebagainya. – Ianya boleh digunakan tanpa mengakses internet – Contoh pembelajaran menggunakan CBT adalah seperti CD-ROM interaktif yang disediakan pihak kementerian atau swasta seperti Linguaphone.

Contoh Computer Based Training (CBT)
• Menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi dan pengaturcaraan Kawasaki Robotics. • Dengan menggunakan CDROM interaktif, pelajar boleh membuat latihan pada bila-bila masa menggunakan komputer sendiri. • Pelajar boleh melihat, mendengar, dan membuat pilihan dengan bahan latihan yang disediakan

Contoh CBT

Contoh-contoh Pendekatan Pengajaran berasaskan Komputer dalam Pendidikan
1) Tutorial
 Pada asasnya, komputer akan mengajar pengguna sesuatu konsep atau teori yang baru Pengguna kemudian akan berinteraksi dengan komputer mengikut kadarkendiri pengguna. Setelah konsep-konsep tertentu dipersembahkan kepada penggunadan kefahaman pengguna diukur, komputer kemudian akan mengeluarkan arahan-arahan sama ada berbentuk pengulangan atau pengukuhan berdasarkan maklumbalas pengguna.

2) Latih tubi
• Penggunaan latihtubi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pengguna. • Motivasi pengguna untuk menguasai sesuatu konsep juga dapat ditingkatkan melalui maklumbalas yang diberi oleh komputer. • Contoh pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan latihtubi ini ialah menyuruh pengguna berlatih menaip sehingga mahir setelah ia mempelajari tentang papankekunci.

3) Permainan Pendidikan
• Permainan berorientasikan pembelajaran. • Pelajar akaranan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, lojik dan hukum tertentu • Membantu pelajar melatih kemahiran mereka untuk menyelesaikan masalah.

• Menurut MacFarlane & Sparrowhawk (2002), dalam melaksanakan permainan dalam pengajaran, guru perlu berhati-hati agar objektif permainan adalah sesuai dengan objektif pengajaran

4) Simulasi (simulation)
• Thomas & Milligan (2004) mendefinisikan simulasi sebagai keadaan atau sistem yang dimodelkan melalui komputer yang mengandungi maklumat tentang bagaimana keadaan atau sistem itu berfungsi.

• Kaedah ini digunakan apabila situasi sebenar tidak dapat dijalankan.
• Contohnya dalam pembelajaran sains tentang tajuk meosis, adalah lebih berkesan dan menarik jika menggunakan simulasi komputer daripada menggunakan gambarajah gambarajah statik untuk menerangkan proses meosis.

Kelebihan Pengajaran berasaskan Komputer
1. Meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran 2. Meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran 3. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar

4. Melaksanakan eksperimen yang sukar, mahal, mustahil dan bahaya
untuk dibuat 5. Membentuk pembelajaran koperatif serta memberi peluang kepada pelajar belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum serta masa interaksi dapat dijimatkan.

Kelebihan pengajaran berasaskan komputer (sambungan)….

6. Menggunakan pelbagai media yang dapat merangsang deria-deria mereka; 7. Mengulangi pembelajaran sekerap yang diperlukan; 8. Mengawal perjalanan perisian kursus dan memilih bahagian-bahagian yang difikirkan perlu

Kelemahan Pengajaran berasaskan Komputer
• Kos tinggi • Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian

Web Based Learning (WBL)
• Model Pembelajaran Berasaskan Web • Merujuk kepada pengajaran yang disampaikan melalui jaringan WWW. • Menggunakan corak pembelajaran secara penerokaan.

• Khan (1997) :
– pembelajaran berasaskan web merupakan program pembelajaran berasaskan hipermedia yang mengunakan ciri dan sumber web untuk menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang bermakna dan menyokong pembelajaran.

Penggunaan web sebagai medium pengajaran & pembelajaran
Penglibatan aktif pelajar
Interaktiviti

Pembelajaran Kolaboratif

CIRI-CIRI WEB

i)

Penglibatan aktif pelajar

Menurut Grabbinger (1996), penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran adalah : Pelajar bertanggungjawab & mempunyai inisiatif dalam pembelajaran kendiri dalam membentuk kemahiran. Matlamat yang ditentukan, pembelajaran secara penyelesaian masalah dan pembelajaran secara kumpulan. Guru sebagai fasilitator dan panduan, bukan sebagai sumber maklumat dan melibatkan perbincangan yang aktif di antara pelajar dan guru.

ii)

Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran secara berkumpulan merujuk sebagai kaedah pengajaran yang menggalakkan pelajar berkerjasama dalam tugas akademik serta melibatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran (Harasim, Calvert & Groeneboer, 1997)

ii)

Interaktiviti

Proses interaksi antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan sumber maklumat yang terdapat dalam web. Ini termasuk proses komunikasi antara pelajar melalui sokongan, panduan dan maklumbalas yang diberikan. (Khan, 1997)

Sistem yang menggunakan web dalam pengajaran & pembelajaran

• Menurut Ryder dan Hughes,(1997). Terdapat tiga bentuk sistem yang menggunakan web dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah:
1. Web course 2. Web Centric Course 3. Web Enhanced Course

Web course Penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran Proses pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya berlaku melalui penggunaan kemudahan internet seperti e-mail, ‘chat rooms’, ‘forum’ dan ‘online conference’

Web Centric Course Sebagian bahan belajar, perbincangan, tugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian perbincangan dan latihan dilakukan secara bersekemuka atau cara tradisi.

Web Enhanced Course Pemanfaatan internet untuk pendidikan, hanya untuk membantu peningkatan kualiti kegiatan pengajaran dan pembelajaran di kelas.

CONTOH WEB BASED LEARNING (WBL)

EDUCATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS)
• Sebuah sistem yang memberi maklumat dan perkhidmatan
dokumentasi dengan mengumpul, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan maklumat untuk perancangan dan pengurusan pendidikan.

• Usaha pemprosesan, pemerolehan, simpanan, penghantaran, analisis,

penyebaran dan penggunaan maklumat pengurusan pendidikan
disebarkan untuk menyelaras dan meningkatkan dengan lebih lanjut.

APAKAH FUNGSI EMIS?
• Meningkatkan kecekapan dalam pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan penyediaan maklumat pengurusan pendidikan. • Menjadikan pengumpulan dan pemprosesan data pendidikan lebih efektif. • Meningkatkan proses transformasi data menjadi maklumat. • Menyampaikan maklumat yang relevan kepada pengguna. • Memudahkan penggunaan maklumat dengan pelbagai pusat pengajian pada semua tahap supaya pelaksanaan pendidikan, perancangan dan pengurusan menjadi lebih berkesan.

BAGAIMANAKAH EMIS BERFUNGSI?
• Mengintegrasikan dan mengaitkan sumber maklumat yang relevan.
• Penggunaan teknologi IT yang maksimum dan berkesan untuk memudahkan dan meningkatkan proses dalam pemprosesan, simpanan, analisi, dan penyebaran maklumat. • Menyediakan maklumat yang selaras dan data berkualiti • Pengumpulan data yang minimum

Pertukaran dan penyebaran maklumat yang maksimum

CIRI- CIRI EMIS
• Rangkaian satu atau lebih pusat EMIS yang mempunyai hubungan di peringkat pusat, serantau dan tempatan. • Setiap pusat EMIS dilengkapi untuk melakukan tugastugas pengurusan maklumat khususnya pemprosesan dan simpanan data. • Bukan semua fungsi pusat EMIS harus dikomputerisasikan • Semua maklumat tidak seharusnya berada di bawah satu kuasa atau satu tempat tetapi mampu memberikan maklumat bersepadu untuk keperluan pengguna.

EMIS: PENGURUSAN SEKOLAH
• Diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memudahkan pengumpulan data guru dilakukan. • Pelbagai maklumat guru dapat dicapai melalui data EMIS untuk pelbagai tujuan sama ada yang berkaitan dengan perkhidmatan guru atau sebarang perancangan yang ingin dilakukan oleh pihak kementerian dapat dilakukan dengan mudah.

Selain itu penyediaan jadual waktu guru yang biasanya membebankan jika
dilakukan secara lama dapat dipermudahkan dan dipercepatkan dengan bantuan komputer.

Begitu juga halnya dengan penyediaan perancangan takwim, pengagihan tugasan guru serta kerja-kerja perkeranian seperti menyediakan laporan, data dan perangkaan, penyediaan kertas kerja surat menyurat dan sebagainya menjadi lebih efesien dengan keterampilan pengunaan komputer

EMIS: KEMENTERIAN PELAJARAN M’SIA
• EMIS Online digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan maklumat untuk melaksanakan pengauditan kemudahan fizikal di sekolah- sekolah seluruh Malaysia. • Menu Sekolah
1. 2. 3. 4. Pengurusan Sekolah Bangunan Kuarters Guru Kemudahan Sukan

• Menu Asrama
1. 2. Bangunan Kemudahan sukan

EVOLUSI EMIS

Setinggi perhargaan dan terima kasih :Pelajar Master PTV Ambilan Disember 2010 SYAHIRA, HAFIZAH, PREM RAJ, SARAH & HALAWATI dari Fakulti Pendidikan Teknikal UTHM 2011