(A) CONTENT BASED Definisi Konsep Menurut kamus dewan (1997:1318), sumber bermaksud asal, mula, atau punca

. Sonia Blandford (1999:xi) pula menjelaskan, “ Sumber ialah alat pembekalan atau sokongan yang dapat membantu pengurus sekolah mencapai matlamatnya. Peruntukan dan pengurusan sumber (belanjawan, bahan, masa dan manusia) adalah penting dalam pengurusan sekolah berkesan dan seharusnya berhubung kait dengan keperluan murid.” Kewangan bermakna perihal wang ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan wang. Kewangan ataupun sumber sekolah bermaksud peruntukan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan daripada pungutan yang dibuat oleh sekolah sendiri termasuk derma dari para dermawan (Omardin Ashaari, 1996:337). Merujuk Kamus Dewan (1997:274), dasar bermaksud pendirian yang menjadi asas segala tindakan, polisi, faktor terpenting atau asas pokok. Belanjawan pula bermaksud butiran ringkas anggaran pendapatan, dan perbelanjaan. Menurut Parkinson (Sonia Blandford, 1999: 135), belanjawan ialah rancangan untuk masa hadapan, penyata sumber yang dipadankan dengan hasrat ataupun tujuan, dan agenda praktikal untuk tindakan.

Sumber Kewangan Sekolah Seperti yang sudah diterangkan sebelum ini sumber kewangan sekolah adalah daripada “Kumpulan Wang Sekolah.” Jenis-jenis kumpulan wang sekolah dikategorikan kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan wang kerajaan, kumpulan wang asrama dan kumpulan wang SUWA.

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Sekolah ialah institusi masyarakat yang diwujudlkan bagi memberikan perkhidmatan dalam khususnya pendidikan. Pengetua bertanggungjawab sebagai pengurus kewangan sekolah perlu memahami dam mematuhi semua prosedur kewangan di sekolah. Oleh sebab itu, pengurusan kewangan sekolah adalah satu lagi perkara penting kepada setiap pengetua di Page 1 of 31

sekolah. Kewangan sebaiknya dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan yang tidak jelas mengikut peraturan kewangan akan menjejaskan perjalanan sekolah secara keseluruhannya (Ibrahim Mamat, 2001). Pengurusan kewangan penting bagi membolehkan pengetua menyelia kerja-kerja yang melibatkan kewangan sekolah yang dijalankan oleh staf sokongannya dengan kerjasama guruguru. Seseorang pengetua juga mesti ingat bahawa tanggungjawab sebenar dan terakhir dalam urusan kewangan terletak pada dirinya. Selain itu, sebarang penyelewengan membawa padah yang besar kepada pengetua sendiri.

GARIS PANDUAN KEWANGAN SEKOLAH Sekolah ialah sebuah institusi pendidikan yang pentadbiran harta dan kewangannya adalah tertakluk pada peruntukan yang terdapat di bawah Akta Pendidikan 1961 dan Accounts & Audit Rules 1962. (KPM, 1994). Di bawah peruntukan tersebut pihak sekolah dikehendaki menyimpan akaun-akaun dan rekod-rekod lain yang berkaitan dengannya dengan sempurna serta menyediakan dan mengemukakan satu penyata akaun berkenaan tahun kewangan yang baru berlalu kepada pihak audit tidak lewat daripada 31 Mac pada tiap-tiap tahun. Seksyen yang berkaitan di bawah Akta Pendidikan berkenaan dengan perkara ini berbunyi seperti yang berikut, “Seseorang pengurus atau penyelia atau orang lain yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sesebuah institusi pendidikan yang dibantu, harus mempunyai sebab bagi menyimpan akaun yang sempurna dan rekod –rekod lain dalam bentuk yang diperlukan oleh pihak kementerian untuk semua perkara kewangan yang berkaitan dengan institusi pendidikan yang dibantu, dan harus sudah menyediakan dan menyerahkan satu penyata akaun tahunan kewangan sebelum ini dengan segera tidak lewat daripada 31 Mac pada setiap tahun.” Walau bagaimanapun, mengikut Surat Pekeliling kewangan Bil 4 Walau

bagaimanapun, mengikut Surat Pekeliling kewangan Bil 4/88 pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata akaun tersebut satu bulan lebih awal iaitu pada 28 Februari atau 29 Februari tahun berikutnya (yang mana berkenaan). Ini adalah bertujuan membolehkan pelarasan atau pembetulan di buat pada penyata akaun tersebut apabila didapati perlu. Page 2 of 31

KUMPULAN WANG SEKOLAH Kumpulan wang sekolah adalah sejumlah wang yang dikendalikan oleh pihak sekolah daripada sumber kerajaan atau bukan kerajaan dan kumpulan wang ini perlu akaunkan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kumpulan wang yang terdapat di sekolah dikategorikan kepada tida kumpulan iaitu Kumpulan Wang Kerajaan, Kumpulan Wang SUWA dan Kumpulan Wang Asrama. Tiap-tiap kumpulan wang ini diselenggarakan secara berasingan yang lazimnya satu akaun bank akan dibuka bagi setiap kumpulan wang tersebut bagi menguruskan kira-kira urus niaga yang berlaku.

KUMPULAN WANG KERAJAAN Kumpulan Wang Kerajaan merupakan semua penerimaan yang diperoleh daripada bantuan dan pemberian kerajaan. Pemberian ini dibuat dalam pelbagai bentuk. Sebahagian besar wang disalurkan melalui bantuan per kapita yang diberi berdasarkan bilangan pelajar. Secara umumnya, ia digunakan bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran serta penyelenggaraan sekolah secara keseluruhannya. Antara punca-punca kewangan yang diperakaunkan dalam kumpulan wang kerajaan termasuklah: 1. Bantuan pendidikan (pelajaran /per kapita) daripada kerajaan. 2. Bantuan biasiswa kerajaan. 3. Bantuan rancangan makanan tambahan / Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. 4. Bantuan gotong-royong / modal. 5. Yuran Peperiksaan Kerajaan.

Apa-apa perbelanjaan yang dibuat daripada kumpulan wang ini hendaklah selaras dengan tujuan sesuatu bantuan atau pemberian.

Page 3 of 31

tambahan / bahasa asing dan elektif yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: a. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. tambahan / bahasa asing dan elektif. Penyelenggaraan peralatan termasuk computer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. d. b. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas Braille) bagi pengajaran dan pembelajaran. wajib. taman herba dan lain-lain yang boleh memberikan pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. Page 4 of 31 . ensiklopedia. (LPBT / LPK) Sekolah.BANTUAN PENDIDIKAN PELAJARAN ATAU PER KAPITA DARIPADA KERAJAAN Bantuan Per Kapita (Per Capita. perisian. LPBT / LPK Asrama dan PCG bagi aktiviti pra sekolah.PCG) adalah satu bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah bertaraf sekolah kerajaan ataupun Sekolah Bantuan Kerajaan. ianya telah dipecahkan kepada 4 iaitu teras. wajib. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. Grant. JENIS BANTUAN PER KAPITA DAN MAKSUD PERBELANJAAN 1. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. Peruntukan PCH yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Pembelian buku rujukan. Selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa dalam sektor pendidikan masa kini. Berdasarkan kumpulan PCG mata pelajaran. c. Bantuan Per Kapita Mata Pelajaran Bantuan per kapita mata pelajaran bagi teras. bimbingan dan kaunseling serta lain-lain perbelanjaan berulangtahun atau perbelanjaan khas. Manakala PCG Bukan Mata Pelajaran pula terbahagi 3 iaitu pusaat sumber sekolah.

e. Pembelian buku rujukan. perisian. Program Pendidikan Khas Integrasi – melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. f. ensiklopedia. Program berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. Pusat Sumber Sekolah Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi pusat sumber sekolah meliputi perbelanjaan bagi perpustakaan dan pusat sumber pendidikan. Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran a. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. Ia hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. b. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. Bimbingan dan Kaunselling Page 5 of 31 . 2. Penyelenggaraan peralatan termasuk computer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan.

Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. setem. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. Penyelenggaraan perabot dan peralatan dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer. air. c. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. interen dan pembentungan. Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. perisian. Page 6 of 31 .Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi Bimbingan dan Kaunseling Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Pembelian buku rujukan. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan ataupun hari persekolahan. elektrik. LPBT / LPK Sekolah Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi LPBT / LPK Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Bayaran bil telefon. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Perkhidmatan pengiklanan. Pembaikan kecil sekolah. telegram.

Pembaikan kecil peralatan pengajaran dan pembelajaran bagi murid pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi. - Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru / kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. Page 7 of 31 . Perolehan harta modal melebihi RM 10. - Bayaran yuran kursus untuk guru-guru dan kakitangan sekolah. Perolehan harta modal tidak melebihi RM 10. Penyelenggaraan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat termasuk komputer. kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran (JMPK) perlu diperoleh. Manakala bagi perolehan komputer.- Pengangkutan barang-barang. bahan habis guna dan ubat. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar ataupun urusan rasmi.000. telegram. internet. d.00 adalah dibenarkan. air.00 perlu mendapatkan kelulusan Ketua PTJ. dan pembetungan. - Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. setem. Pembaikan kecil sekolah. Pembelian bahan bakar. LPBT / LPK Asrama Bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi LPBT / LPK Asrama Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: Bayaran bil telefon. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid / keselamatan sekolah. elektrik.000.

Pembelian buku rujukan. - Perkhidmatan pengiklanan.- Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh member pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama persekolahan. 3. video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajaran. Pembelian majalah. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. Bantuan Per Kapita Pra Sekolah Bantuan Per Kapita Pra Sekolah hendaklah dibelanjakan bagi maksud perbelanjaan: a. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi pengajaran dan pembelajaran. - Pembelian bahan bakar. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan. e. d. Perbelanjaan untuk keceriaan. c. bahan habis guna dan ubat. buku rujukan dan lain-lain yang berkaitan bagi kegunaan murid di asrama. b. perisian. Pengangkutan barang-barang. kesihatan dan keselamatan penghuni asrama. ada semasa cuti persekolahan ataupun hari PROSEDUR TUNTUTAN Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada 2 iaitu: Page 8 of 31 .

Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bilangan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran peruntukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan murid yang ditetapkan. Tuntutan penyelarasn ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Julai tahun semasa. tambahan / bahasa asing dan elektif. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). wajib. Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Page 9 of 31 . 2. peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan.1. Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Pejabat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkreditkan terus ke dalam Akaun sekolah berkenaan. wajib. Bagi sekolah yan bertaraf PTJ. 2. Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ. Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. Sarawak dan Wilayah Persekutuan dan Labuan). Sekolah akan mencatatkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu teras. ASAS TUNTUTAN 1. Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% ataupun 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. Sekolah yang tidak menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah. tambahan / bahasa asing dan elektif. Sekolah akan mencatatkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu teras. Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah. Sekolah yang menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (semua jenis sekolah di Semenanjung Malaysia dan Sekolah Teknik / Vokasional.

Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Page 10 of 31 . Schools (Financial Assistance) (Amendment) Regulations. 1968. 6. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 1962. 1958. 1966. 3. Schools (Financial Assistance) Regulations. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 1960. 1974. 1961. Schools (Financial Assistance) (Amendment) Regulations. Education (Grants) (Amendment) Regulations. 5. 4. tuntutan hendaklah dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid pada tarikh sekolah tersebut beroperasi dan peratus tuntutan yang dibenarkan adalah seperti berikut: Sekolah Beroperasi Januari – Mac April – Jun Julai – September Selepas September Peratus Tuntutan 100% 70% 50% 25% PERATURAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH Selepas sahaja negara mencapai kemerdekaan. 7. Bagi sekolah / asrama baru yang dibuka selepas 1 Oktober. Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Education (Grants) Regulation.3. 4. 2. kerajaan telah member peruntukan kepada sekolah-sekolah berdasarkan kepada peraturan bantuan kewangan seperti berikut: 1. 5. tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif.

Yang ditetapkan. Menteri boleh memberikan sama bantuan kewangan ataupun selainnya berkenaan dengan murid ataupun mana-mana golongan murid di institusi pendidikan kerajaan ataupun bantuan kerajaan dan bantuan itu boleh termasuk: 1. tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan sebagai mengenakan apa-apa kewajipan kepada Menteri untuk menubuhkan dan menyenggarakan suatu institusi pendidikan dibawah Akta ini atau untuk menyenggarakan keseluruhan atau sebahagian daripada suatu institusi pendidikan” Dalam seksyen 124 dinyatakan. biasiswa. Penyeliaan tempat tinggal. pinjaman ataupun bantuan lain. “Kecuali setakat yang wang diluluskan atau diperuntukkan bagi maksud itu oleh Parlimen atau selainnya.Apabila Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan pada bulan Januari 1998 dan Akta Pelajaran 1961 dimansuhkan. “sumbangan bantuan dan sumbangan modal hendaklah tertakluk kepada syarat. dan perkhidmatan perubatan dan pergigian.” Menteri mempunyai kuasa menggantung atau membatalkan pembayaran apa-apa sumbangan kepada mana-mana institusi pendidikan jika peruntukan di bawah Akta Pendidikan tidak dipatuhi. pengangkutan. dsb. bagi maksud membolehkan murid itu menggunakan sepenuhnya kemudahan yang tersedia bagi mereka ataupun bagi maksud memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemberian dermasiswa. PEMBERIAN BANTUAN PER KAPITA Page 11 of 31 . Selain itu. seksyen 123. maka bantuan kewangan ke sekolah-sekolah tetap diberikan berdasarkan Akta yang baru Bahagian XI. 2. buku.

yang bertindak melalui Perbendaharaan. Pemberian ini dibuat bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Surat pekelilingini juga mengambil kira LPBT / LPK Asrama dan PCG bagi Aktiviti Prasekolah. ” Oleh itu ketua jabatan. Mengikut cadangan baru pemberian PCG ini kumpulan PCG mata pelajaran telah dikurangkan kepada empat iaitu Teras. KUASA DAN KAWALAN PERBELANJAAN “Untuk memastikan supaya hal-ehwal kewangannya dijalankan dengan teratur mengikut kehendak Badan Perundangan. Penswastaan dan Bekalan. termasuk tatacara bagi memungut. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. Page 12 of 31 . Bantuan Per Kapita (Per Capita Grant – PCG) adalah bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan ataupun Sekolah Bantuan Kerajaan. Kementerian Pendidikan Malaysia kepada sekolah-sekolah yang baru beroperasi. Pusat Sumber Sekolah.Mengikut pekeliling dari Kementerian Pendidikan (Rujukan K. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif. Wajib. menyimpan dan melupuskan barang-barang awam.15(25) bertarikh 11 Februari 2004). pengetua sekolah dan guru besar serta pihak Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu memastikan arahan kawalan perbelanjaan dipatuhi dengan betul supaya sekolah tidak menyalah guna peruntukan yang diberikan. menjalankan pula pengawalan yang lebih cermat atas perbelanjaan semua jabatannya dan atas semua perkara mengenai tatacara kewangan dan perakaunan. Kerajaan. Kementerian Pendidikan menggariskan peraturan dan tatacara baru dalam pemberian Bantuan Per Kapita mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolahsekolah. Bimbingan dan Kaunseling serta Lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Lain-lain Perbelanjaan Khas (LPBT / LPK) sekolah. GERAN PELANCARAN (LAUNCHING GRANT) Geran pelancaran ialah peruntukan yang diberikan oleh behagian Pembangunan.P 1574/17/Jld. menyimpan dan membayar wang awam dan tatacara bagi membeli. Manakala.

00 750. Bagi mata pelajaran elektif sekolah menengah.Tujuan adalah bagi membantu pengurusan sekolah memulakan operasi pentadbiran. 2. Merujuk kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 3000.00 4500. 4.00 Bagi sekolah atau asrama baru yang dibuka selepas tarikh 1 Oktober. Kadar yang diluluskan bergantung pada kategori sekolah. Borang tuntutan PCG tahun itu perlu dikemukakan oleh sekolah kepada Pusat Tanggung Jawab (PTJ) masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.00 5. tuntutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengambil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif.00 30. Contoh perkiraan kadar PCG yang layak dituntut bagi mata pelajaran elektif sastera Ikhtisas adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga Jumlah Bilangan Murid 100 50 150 100 400 Kadar (RM) 5.00 5. Asas Tuntutan bagi sekolah –sekolah adalah seperti berikut: 1.5 Tahun 2002. tuntutan perlu dibuat berdasarkan bilangan enrolmen murid pada tarikh sekolah itu beroperasi dan peratus tuntutan yang dibenarkan adalah sepeerti yang berikut: Sekolah Beroperasi Januari – Mac April – Jun Peratus Tuntutan 100% 70% Page 13 of 31 . Tuntutan Per Capita Grant (PCG) ditetapkan sekali setahun.00 Jumlah (RM) 500. Tuntutan PCG tahun itu adalah berdasarkan bilangan enrolmen mulai 1 Oktober tahun sebelumnya. 3.00 250.

Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. Tuntutan penyelarasan ini perlu di kemukakan selewat-lewatnya pada 31 julai tahun semasa. Khas Sekolah di Rendah. Tuntutan perlu menggunakan borang yang ditetapkan. Jabatan Sekolah Pengarah Bahagian Sukan. Jabatan Sekolah Pengarah Bahagian Pengurusan Teknik dan Vokasional. Jabatan Pendidikan Khas Prasekolah. Tuntutan peyelarasan bagi Aktiviti Prasekolah adalah tidak dibenarkan. 2. Jabatan Pendidikan Teknik Sekolah Pendidikan Khas Pengarah Pendidikan Khas. Sekolah Pengarah Pendidikan Negeri Dan Menengah . Page 14 of 31 .Julai – September Selepas September 50% 25% Ketua pusat Bertanggungjawab (PTJ) yang ditetapkan adalah seperti dalam jadual berikut: Jenis Sekolah Sekolah berasrama Penuh Sekolah Sukan Sekolah Menengah Teknik/ Vokasional Ketua PTJ Pengarah Bahagian Sekolah. 3. Asrama dan Program Pendidikan Intergrasi Sekolah Rendah Menengah TUNTUTAN PENYELARASAN 1.

pengetua/guru besar perlu memastikan baki bantuan PCG selepas pemindahan mencukupi bagi menampung keperluan sehingga akhir tahun. Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama. Pengetua/guru besar adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan supaya baki pada setiap ruangan mengikut bantuan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan tidak defisit. 2. Pengetua/guru besar dikehendaki menyelenggara dan mengemaskinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kerajaan setiap masa.PINDAH BANTUAN PCG 1. 3. Bantuan PCG yang dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula ataupun sebaliknya bagi satu tahun kewangan. 2. PERINGATAN 1. Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat. Pengetua /guru besar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolahmengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat dilakukan dan peruntukan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan daripada ketua PTJ dengan mengisi boring pindahan yang ditetapkan. Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. Bantuan PCG bagi murid di bawah program Pendidikan Khas Intergrasi perlu dibuat pada ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan daripada murid biasa. Rekod subsidiari perlu dibuat pada ruang berasingan dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan daripada murid biasa. Rekod subsidiari perlu dibuat bagi mengawal peruntukan Page 15 of 31 .

pentadbiran harta dan kewangan sekolah tertakluk kepada peruntukan yang terdapat dalam Peraturan – Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 yang dikeluarkan dibawah Akta Pendidikan 1996. satu lagi rekod subsidiari perlu disediakan bagi setiap kumpulan mata pelajaran itu (contohnya. Begi mata pelajaran elektif.yang diberi kepada program itu mengikut kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. Bawah seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 dinyatakan pada subseksyen 2. 4. Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan itu luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya. dan Page 16 of 31 . TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH Pengurus sekolah perlu bertanggungjawab bagi – a) Penyediaan penyata kewangan tahunan bagi tahun berakhir 31 Disember tiap-tiap tahun mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum. 3. TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH Sebagai institusi pendidikan. Sastera Ikhtisas dan Kemanusiaan). Sains Tulen. “ Menteri boleh membuat peraturan –peraturan bagi atau berkenaan dengan semua atau mana-mana perkara yang berikut: (m) penyimpanan buku akaun dan pengauditan akaun institusi pendidikan yang menerima sumbangan.” Pihak sekolah dikehendaki menyelengaraan dan menyimpan akaun-akaun dan rekod-rekod dengan sempurna serta menyediakan dan mengemukakan satu penyata akaun mengenai tahun kewangan yang baru berlalu kepada pihak audit tidak lewat daripada 31 Mac setiap tahun. Pengajian Islam.

Daftar kutipan harian 7. Resit pejabat 4. Kewajipan pengurus sekolah memberikan jawapan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audit Pengurus sekolah perlu memberikan jawapan atas apa-apa laporan atau pertanyaan audit yang dibuat oleh juruaudit dalam tempoh tiga bulan daripada tarikh laporan atau pertanyaan audit itu.b) Pengemukaan penyata kewangan itu kepada Ketua Pusat Tanggungjawab yang kemudiannya perlu mengemukakan penyata kewangan tahunan itu kepada Bahagian Audit tidak lewat daripada 31 Mac tahun yang berikutnya. Akan tetapi mengikut Surat Pekeliling Kewangan Kementerian Pendidikan Bil. Buku tunai 2. Ini bertujuan membolehkan penyelarasan atau pembetulan dibuat pada penyata akaun itu jika didapati perlu. Penyata penyesuaian bank 6. Daftar bil 8. REKOD KEWANGAN Rekod kewangan yang penting mengikut peraturan 3 dalam Akta Pendidikan 1996 adalah seperti berikut: 1. Buku tunai runcit Page 17 of 31 . PENALTI Seseorang yang melanggar peraturan-peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata akaun itu sebulan lebih awal iaitu pada 28 Februari ataupun 29 Februari tahun berikutnya. 4/88. Penyata bank 5. Resit pelajar 3.

Daftar stok buku resit 13. Walau bagaimanapun. Menyediakan maklumat yang tepat dengan mengisi borang tuntutan Bantuan Per Kapita Kerajaan bagi mendapatkan peruntukan.9. Pesanan tempatan Penyata kewangan dan belanjawan tahunan sekolah Penyata sekolah merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan untuk sesuatu tahun berakhir pada 31 Disember bagi tiap-tiap kumpulan wang yang diselenggarakan oleh sekolah. 4/88) Anggaran Belanjawan Tahunan Terdapat 2 tugas utama seseorang pengetua atau guru besar yang berkaitan dengan belanjawan tahunan ini. di mana-mana yang perlu. Lembaran imbangan 4. Penyata kewangan mengandungi penyata-penyata berikut: 1. (Perkeliling Kewangan Bil. Penyata penerimaan dan pembayaran 3. Buku cek sekolah 12. Baucar 15. Jadual kedatangan murid 10. Penyata pendapatan dan perbelanjaan 2. Daftar penghuni asrama 11. Menyediakan anggaran perbelanjaan sebenar sekolah setelah peruntukan diperoleh. 1. Nota-nota akaun Pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan tahunan sekolah pada pihak audit sekolah selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Baucar kecil 16. Page 18 of 31 . pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan sekolah pada ataupun sebelum 28 Februari kepada pihak audit supaya pihak sekolah mempunyai tempoh satu bulan sehingga 31 Mac bagi membuat pemmbetulan sekiranya ada. 2. Daftar aset dan inventori 14.

Penyata penerimaan dan pembayaran 1. Penyata ini disediakan mengikut asas akruan iaitu segala penerimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dan segala pembayaran yang sepatutnya dibayar tetapi masih belum dibayar pada akhir tahun perlu diambil kira. Nota-nota Akaun Page 19 of 31 . 2. liabiliti dan baki kumpulan wang terkumpul pada 31 Disember tahun yang dilaporkan. Ianya turut memaparkan kelebihan ataupun kekurangan pendapatan atas perbelanjaan bagi tahun berkenaan. 2. Penyata pendapatan dan perbelanjaan 1. Penyata ini menunjukkan jumlah aset. Penyata ini menunjukkan satu ringkasan penerimaan dan bayaran daripada buku tunai dengan mengambil baki wang dalam bank pada awal tahun dan dicampurkan jumlah penerimaan serta ditolak jumlah bayaran bagi mendapatkan baki wang dalam bank pada akhir tahun. Penyata ini menunjukkan jumlah penerimaan sebenar yang telah diterima dan juga jumlah sebenar yang telah dibayar dalam tempoh tahun kewangan yang berkenaan serta kedudukan baki wang yang ada dalam bank pada akhir tahun. Lembaran imbangan Lembaran Imbangan ialah laporan berkenaan kedudukan kewangan sesebuah sekolah pada suatu masa tertentu. Penyata ini menunjukkan jumlah semua penerimaan yang sepatutnya diterima dan jumlah semua pembayaran yang sepatutnya dibayar pada tahun berkenaan.

Sekolah-sekolah ini dikategorikan sebagai Pusat Tanggungjawab Peruntukan.Nota-nota ini memberikan maklumat lanjut bagi amaun-amaun yang terdapat dalam penyata Kewangan Tahunan Sekolah. BANTUAN PER KAPITA Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat mengurangkan kerenah birokrasi dalam menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah. dan ia ditambahkan lagi pada masa yang akan datang. Oleh itu bantuan disalurkan terus ke sekolah-sekolah tanpa melalui jabatan pelajaran negeri ataupun pejabat pelajaran daerah. JADUAL Page 20 of 31 . Projek ini hanya melibatkan 1005 buah sekolah sahaja buat masa ini.

Hal ini menimbulkan masalah kerana kebanyakan pengetua dan guru-guru tidak mengetahui dalam mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan sekolah. 5. Malahan ada sesetengahnya yang langsung tidak membuat bayaran. Perbelanjaan yang kadang-kala melebihi pendapatan. 6. Ada kalanya pembayaran dibuat tetapi barangan tersebut didapati tidak wujud. Page 21 of 31 . Guru kelas harus memainkan peranan bagi menyelesaikan masalah ini dengan sentiasa mengingatkan berkenaan duit yuran yang perlu dijelaskan kepada murid yang belum menjelaskannya. Kebiasaaannya penggunaan “Local Order” menyebabkan pihak sekolah terpaksa membayar dengan harga yang agak tinggi kerana belian secara hutang. 2. Rekod tidak dikemaskinikan. Pembelian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya melibatkan pembelian alatan sukan. 3. Membuat bayaran pada barangan yang tinggi harganya. 4.(B) APPLIED KNOWLEDGE MASALAH-MASALAH DALAM PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH 1. Pungutan duit yuran yang tergendala akibat kelewatan ibu bapa murid menjelaskannya. Hal ini akan mengakibatkan perbelanjaaan melebihi pendapatan yang berlaku tanpa disedari. Hal ini terjadi kerana belanjawan yang dicadangkan tidak betul dan ada kalanya perbelanjaan yang tidak lengkap juga turut menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jawatan Setiausaha Kewangan Sekolah tidak diberikan kepada kerani kewangan yang tahu berkenaan akaun.

.Kelewatan. . Page 22 of 31 . .Mengawal. Mengenal pasti aktiviti utama yang berisiko tinggi serta terdedah kepada peluang dan permasalahan: . Ketua Bidang / Panitia memohon bagi membeli sesuatu barangan tanpa mengikut kehendak ahli-ahlinya.Pembaziran tenaga manusia.Menggunakan sumber atau peruntukan kewangan dengan baik.Pembuangan masa. . 2. Hal ini akan menyebabkan pembaziran kerana barangan yang dibeli tidak digunakan dan ada kalanya berlaku pertindihan dalam pembelian sesuatu barang. . mengesan aliran perbelanjaan dan perolehan. . 1. Mengenal pasti aktiviti utama pengurusan kewangan: . TINDAKAN PENGETUA SEKOLAH Tindakan yang boleh diambil oleh pengetua bagi memantapkan lagi pengurusan kewangan sekolah. Hal ini akan menyebabkan pihak sekolah tidak dapat membuiat pembelian dan terpaksa menghadapi bayaran tertunggak.Mengagih sumber atau peruntukan kewangan dengan betul. Penerimaan wang sama ada Bantuan Per Kapita Kerajaan atau Wang SUWA yang lamabt dimasukkan ke bank.Kerugian kewangan hasil perbelanjaan. 8.Penghakisan keyakinan. .7.Merancang perolehan sumber atau peruntukan kewangan.

bijaksana. 4. Guru kelas harus memainkan peranan bagi menyelesaikan masalah ini dengan sentiasa mengingatkan berkenaan duit yuran yang perlu dijelaskan kepada murid yang belum menjelaskannya. Hal ini terjadi kerana belanjawan yang dicadangkan tidak betul dan ada kalanya perbelanjaan tidak ikut belanjawan. Pungutan duit yuran yang tergendala akibat kelewatan ibu bapa murid menjelaskannya. adil. Malahan ada sesetengahnya yang langsung tidak membuat bayaran. Kawal selia dengan rapi proses perjalanan aktiviti utama: .Kenapa masalah boleh berlaku? .3. Di Page 23 of 31 . serta bersyukur.Mungkinkah masalah-masalah berlaku? Masalah-masalah Dalam Pengurusan Kewangan Sekolah 1.Kesan dan impak negatif ke atas organisasi sekiranya kelemahan tidak dikenal pasti dan tidak diatasi.Apakah prosedur kerja yang mudah terjejas? . . Perbelanjaan yang kadang-kala melebihi pendapatan.Mengenal pasti masalah yang mungkin berlaku sekiranya prosedur kerja tidak dikawal selia. Antaranya adalah telus. amanah dan jujur. 5.Mengenal pasti proses kerja atau prosedur kerja berisiko tinggi. . .Menilai sistem kawalan dalaman sama ada berupaya ataupun tidak bagi meminimumkan risiko. Amalkan nilai-nilai teras pengurusan.Apakah akibat buruk jika masalah timbul? . 2.Apakah masalah yang mungkin timbul? . Biasakan diri dengan soalan yang berkait dengan pengurusan seperti: .

melebihi pendapatan yang berlaku tanpa disedari. 7. Hal ini akan mengakibatkan perbelanjaan barangan tersebut didapati tidak wujud. Jawatan Setiausaha Kewangan Sekolah tidak diberikan kepada kerani kewangan yang tahu berkenaan akaun. Pembelian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini akan menyebabkan pihak sekolah tidak dapat membuat pembelian dan terpaksa menghadapi bayaran tertunggak. Penerimaan wang sama ada Bantuan Per kapita Kerajaan atau Wang Suwa yang lambat dimasukkan ke bank. 4. 3. 5. Page 24 of 31 . Bagaimanapun. Ketua Bidang/Panitia memohon bagi membeli sesuatu barangan tanpa mengikut kehendak ahli-ahlinya. 8. Kebiasaannya penggunaan “Local Order” menyebabkan pihak sekolah terpaksa membayar dengan harga yang agak tinggi kerana belian secara hutang. Rekod tidak dikemaskinikan. Hal ini akan menyebabkan pembaziran kerana barangan yang dibeli tidak digunakan dan ada kalanya berlaku pertindihan dalam pembelian sesuatu barang. 6. Hal ini biasanyamelibatkan pembelian alatan sukan. sebahagian daripada pemberian peruntukan yang besar itu tidak diuruskan dengan baik kerana terdapatnya pembaziran di sesetengah sekolah.samping itu rekod pembelian yang tidak lengkap juga turut menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Ada kalanya pembayaran dibuat tetapi Masalah Sumber Dan Belanjawan sekolah Setiap tahun Kementerian Pendidikan mengadakan perbelanjaan yang tinggi bagi mendidik pelajar-pelajar di sekolah-sekolah kerajaan bagi mempertingkatkan mutu pelajaran dan pendidikan. Hal ini menimbulkan masalah kerana kebanyakan Pengetua dan guru-guru tidak mengetahui dalam mengemaskinikan rekod-rekod yang berkaitan dengan kewangan sekolah. Membuat bayaran pada brangan yang tinggi harganya.

Menurut Zaidatol Akmaliah (1990. Mengikut sistem Kementerian Pendidikan Malaysia. Faktor peribadi pengetua seperti kemahiran. pengetua selaku pentadbir sekolah adalah bertanggungjawab penuh bagi merancang. Perkara ini bukan disengajakan tetapi kerana kekurangan tenaga pengawai yang berkebolehan. Pengetua tidak merancang terlebih dahulu tentang sumbersumber pendapatan dan keperluan-keperluan perbelanjaan. dan dilantik tidak diberikan kursus. tetapi belajar mentadbir secara cuba jaya. kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan atau sumber juga berlaku kerana kekurangan kawalan yang sempurna dalam aspek-aspek berikut: Pembelian Page 25 of 31 . bagi sekolahsekolah yang kecil yang masih tiada kerani. mengawal dan dalam menentukan pengurusan kewangan di sekolahnya dengan cekap dan berkesan. keadaannya lebih menyulitkan. Jadi. Keadaan yang kurang memuaskan juga berpunca daripada kurangnya kawalan dan bimbingan pihak jabatan Pendidikan. Masalah-masalah sumber Sistem pelantikan pengetua tidak berdasarkan latihan dan kepakaran. kepimpinan dan sikap pengetua itu sendiri mempunyai perkaitan yang rapat bagi menjayakan pengurusan kewangan sesebuah sekolah itu.Pengetua sekolah emainkan peranan penting dalam menguruskan kewangan sekolah. Oleh sebab pengetua kurang pengalaman. mengurus. pengetahuan dalam ilmu menyimpan kirakira perlu bagi membolehkan pengetua membuat perancangan kewangan di samping menyelia kerja-kerja perkeranian dengan berkesan. Perbelanjaan tanpa perancangan menyebabkan wang bantuan untuk sesuatu mata pelajaran tertentu disalurkan untuk tujuan lain. Maka dalam keadaan sedemikian. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990:56-57) selain daripada faktor-faktor di atas. maka terdapat sekolah-ekolah yang tidak menyediakan belanjawan sekolah. Oleh yang demikian. kelemahan-kelemahan dalam pengurusan kewangan berlaku di sekolah. pengetua banyak bergantung kepada kerani yang berpengalaman dalam hal-hal berkaitan dengan pengurusan kewangan di sekolah.55). Pengetua dikehendaki mengkaji dan mematuhi segala prosedur kewangan bagi menentukan kelicinan pengurusan kewangan sekolah.

Ini membolehkan tambahan dibuat selepas cek ditandatangani. Ini melanggar peraturan yang ditetapkan. Terdapat pengetua yang mengambil barang-barang dahulu daripada pembekal dan pesanan dibuat kemudian.1. Pembayaran 1.00 setiap unit tanpa mendapatkan sebut harga ataupun kelulusan daripada pihak jabatan Pendidikan Negeri. Kutipan yuran dilakukan tetapi resit tidak dikeluarkan. ini engakkibatkan kehilangan apabila pelajar berkenaan meninggalkan sekolah ataupun berlakunya pertukaran pengusaha kantin/kedai buku. 2. 3. Pembelian alatan dibuat tanpa menggunakan borang-borang pesanan. 4. 2. Pengetua membeli alatan yang nilainya melebihi $500. Buku-buku Akaun Page 26 of 31 . 2. 3. Kutipan yuran khas. 5. sewa kantin. sewa kedai buku tidak dikutip pada masa yang ditetapkan . Borang-borang pesanan tempatan dikeluarkan pada akhir tahun sahaja untuk tujuan pengauditan. Pembayaran dibuat lebih daripada sekali kerana pihak sekolah menerima invois ulangan. Cek-cek tidak rapat ke kiri sama ada perkataan ataupun angka. Pengetua dan guru kanan membeli sesuatu alatan kerana dipengaruhi oleh jurujual yang datang ke sekolah dengan tawaran-tawaran tertentu. Pungutan dan Penyimpanan Wang di Bank 1. Bayaran dibuat tanpa baucar dan dokumen-dokumen sokongan bagi membuktikan ketepatan harga. Pengetua membeli dan membayar terlebih dahulu dengan wangnya sendiri dan menuntut daripada sekolah kemudian.

terdapat pengurus yang boros. koperasi guru dan sebagainya. Prosedur menerima dan mengeluarkan alatan tidak dipatuhi. masalah-masalah lain seperti yang dinyatakan oleh Abdullah Sani Bin Yahaya (1995:19). adalah seperti berikut: Kes-kes pembaziran dan penyelewengan di kalangan pengurus khasnya di sekolah rendah. Ini membebankan pihak sekolah dan terpaksa Page 27 of 31 . Ini berlaku di banyak sekolah. Potongan Potongan dibuat daripada gaji guru/kakitangan sekolah untuk tujuan pembayaran cukai pendapatan. Terdapat juga pengurus yang merunggut dalam belanjawan yang di luar jangkaan. masalah timbul apabila terdapat perbezaan sosioekonomi pelajar. tidak penting dan menyerahkan tugas kepada pembantu tadbir. Tambahan lagi keupayaan dan corak pengurusan guru besar tidak berubah dan tidak mencapi tahap yang diharapkan. Pengetua tidak memeriksa buku-buku akaun yang diselenggarakan oleh kerani sekolah.1. masalah antara sekolah kecil dan sekolah besar yang berbelanja sama banyak dalam menguruskan sesuatu hal. Di samping itu. perumahan. iaitu berbelanja tidak mengikut tujuan sesuatu bantuan dan tidak membuat perancangan. Dengan kata lain mereka tidak mengaplikasikan kurikulum kursus dengan tugasan harian. KWSP. Hal ini akan menjejaskan kutipan yuran. 2. seperti membeli minyak enjin rumput. 2. Buku-buku stok tidak diselenggarakan dengan kemas kini. Berbalik pada peranan pengurus. Bagi dana SUWA. Selain itu. Buku-buku akaun tidak dicatatkan dengan kemas kini. Penyelenggaraan Stok 1. Malah terdapat guru besar atau pengetua yang menganggap mengurus kewangan adalah kerja yang remeh. Sekolah kecil akan menghadapi masalah kerana kekurangan sumber kewangan. tetapi potongan-potongan itu tidak dihantar ke jabatan-jabatan yang berkenaan.

Dokumen belanjawan yang didefinisikan sebagai satu perancangan yang sistematik dan dapat membuat ramalan pendapatan dan perbelanjaan sekolah dalam tempoh yang ditentukan. Belanjawan yang elektif hendaklah mengambil kira: 1. Sebenarnya proses merancang belanjawan bertujuan memastikan pendapatan yang diperoleh dan digunakan dengan sewajarnya. belanjawan sekolah adalah inti pentadbiran. dan penglibatan dalam perancangan. Ini penting kerana ia membantu pihak sekolah menentukan polisi kewangan dan juga polisi pendidikannya. kekerapan perbincangan. terdapat guru besar di luar bandar mengorbankan wang sendiri bagi membantu pada pringkat awal. 5. 3. pengetua perlu merancang bukan sahaja untuk jangka panjang tetapi juga untuk jangka pendek. Daripada segi perancangan. jadi pengetua perlu membuat keputusan perlaksanaan aktiviti kewangan. iaitu penubuhan sistem jawatankuasa kewangan. Menurut Zaidatol Akmaliah (1990:45) lagi. taklimat ke bawah. Dasar belanjawan sekolah yang terpaksa Belanjawan sekolah ialah satu aspek perancangan pendidikan.mencari sumber lain. 4. iaitu membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan yang penting bagi membiayai perkhidmatan dan kelengkapan yang diperlukan oleh pihak sekolah dalam usaha menyediakan satu program pendidikan yang berkesan (Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. Penilaian belanjawan. 1990:44). Belanjawan yang dapat menyediakan program pendidikan yang boleh memberi kesan yang baik kepada polisi pendidikan. Taklimat ke Page 28 of 31 . 2. pertimbangan dan penggunaan belanjawan itu. pengetua perlu mengadakan sebaikbaiknya belanjawan bagi tempoh lima tahun dan juga belanjawan tahunan. Pengurusan belanjawan. Daripada belanjawan efektif ini. Persembahan. Abdullah Sani (1995:101) menggariskan beberapa perancangan lain bagi menentukan kecekapan pengurusan. Dengan itu. Oleh itu. Belanjawan hendaklah disediakan dengan terperinci supaya ia dapat dijadikan dasar perancangan kerja dan tugas kewangan.

1999:141). memerlukan justifikasi tentang setiap perbelanjaan yang dicadangkan. secara teorinya bermula daripada asas sifar (Sonia Blandford. menurut Sonia Blandford (1999:137). apabila sekolah mempunyai belanjawan yang semakin besar untuk dikawal. Begitu juga dengan perbincangan yang lebih kerap bagi membincangkan jumlah pemberian bantuan pelajaran bagi setiap mata pelajaran dan setiap panitia. Selain belanjawan efektif. 1999:140). Belanjawan Berasaskan Sifar Tujuan utama belanjawan ini ialah bagi menunjukkan lebih kawalan ke atas belanjawan. PENTINGNYA PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP Page 29 of 31 . dan ia membolehkan peruntukan sumber dibuat berasaskan perhubungan faedah atau kos. Di samping itu. Ia penting bagi menangani halangan yang akan datang. pengurus kewangan perlu membina kefahaman yang lebih luas tentang reka bentuk belanjawan. sekolah harus menyediakan belanjawan alternatif sebelum belanjawan akhir dikemukakan. Ia juga tertumpu kepada kesan jangka panjang. Beberapa reka bentuk belanjawan yang dapat menyumbang kepada keberkesanan pengurusan sumber sekolah ialah seperti berikut: Belanjawan berprogram Belanjawan ini dikenali pada praktiknya sebagai Sistem Belanjawan Merancang Memprogramkan. Kelebihannya ialah ia memberi maklumat tentang objektif organisasi. Belanjawan Tambahan Belanjawan ini bermakna menjadikan belanjawan tahun apa pun sebagai asas kepada angka sebenar tahun lepas atau angka yang dianggarkan dalam belanjawan (Sonia Blanford.bawah haruslah dijalankan bagi memberi maklumat kepada guru-guru dan kakitangan lain tentang peruntukan dan belanjawan sekolah.

Pengetua dan guru besar sekolah perlu mengambil langkah yang bijak dan berkesan supaya perbelanjaan bagi pendidikan di sekolah dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh para pelajar dan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan memuaskan. Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk menaikkan had kuasa mempertimbang dan menyetujui terima perolehan oleh semua Agensi-Agensi Kerajaan. negeri dan juga daerah.Oleh sebab peruntukan perbelanjaan bagi pendidikan adalah tinggi.” Pihak Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) turut merasa bimbang tentang pengurusan perbelanjaan yang besar ini apabila ia meminta pihak Kementerian Pendidikan memantau secara konsisten pelaksanaan peruntukan berjumlah RM 5 bilion bagi pengajaran dan pembelajaran. Bagi menjamin pengurusan kewangan ditadbirkan dengan baik dna memuaskan. Selaras dengan tindakan Kementerian untuk menurunkan lebih kuasa kepada para pengurusan Agensi-agensi Kerajaan. “Selaras dengan keperluan ihtisab (accountability) para pengurus yang bertepatan dengan konsep let managers manage bagi agensi kerajaan. Mereka menegaskan langkah itu perlu supaya ‘pisang tidak berbuah dua kali seperti yang berlaku dalam projek pembinaan makmal komputer di sekolah-sekolah.1 juta telah diperuntukkan dalam Rancangan Malaysia ke-9. Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan pekeliling-pekeliling kewangan. maka semua Agensi-Agensi Kerajaan adalah diwajibkan mematuhi sepenuhnya peraturan perolehan yang ditetapkan di paragraph 3 SPP ini. sebanyak RM 45.149. Kesatuan itu bersetuju supaya tugas pemantauan pelaksanaan program pendidikan dijalankan oleh Pengawai Pendidikan Daerah. Kebimbangan pihak kesatuan Page 30 of 31 . mengadakan seminar-seminar serta kursus bagi pengetua dan guru besar serta pengawai-pengawai kewangan sekolah dari semasa ke semasa pada peringkat kebangsaan. Pihak Perbendaharaan juga mengeluarkan surat pekelilingnya mengenai penurunan kuasa kepada agensi-agensi kerajaan supaya dapat menguruskan kewangan masing-masing dengan cekap. dan pengawai di Jabatan Pendidikan Negeri juga sama-sama turun padang bagi membantu dalam pemantauan itu.

seperti ketidakcekapan pengurusan kewangan di peringkat sekolah.mempunyai kebenarannya sebab dalam kajian yang dibuat oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan (EPRD) pada tahun 1994 dan 1995 mengenai pengurusan kewangan pada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah terdapat ketidakcekapan dalam pengurusan kewangan. dan kurang pengetahuan dalam pengurusan kewangan. peraturan-peraturan yang ketat.” (c ) PRACTISED OBSERVATION Page 31 of 31 . beban tugas yang berat. Adalah dilaporkan. “Sebahagian besar daripada masalah kewangan berpunca daripada kekangan yang dihadapi oleh Unit Kewangan dan Akaun JPN itu sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful