Setiap perbuatan yang dilakukan memberi kesan yang mendalam terhadap sesuatu yan g dilakukan.

Begitu juga dengan vandalisme yang memberi banyak kesan yang dapat dilihat oleh fizikal dan juga emosi. Kesan vandalisme bukan dirasai oleh individ u sahaja malah masyarakat sekeliling dan negara juga memberi impak yang teruk ak ibat perbuatan yang tidak bermoral dan menyusahkan semua pihak. Vandalisme boleh memberi kesan kepada individu, masyarakat, dan negara. Walaupun perbuatan vanda lisme tidak memudaratkan tetapi membawa kerosakan yang kekal dan perbuatan ini m encemarkan tempat tumpuan orang ramai. Kebanyakkan individu yang melakukan vandalisme hanya untuk melepaskan geram dan sesetengah mereka untuk memenuhi kepuasan hati. Hal ini mendatangkan kesan ke a tas individu itu sendiri. Kesan yang amat ketara dapat dilihat ke atas kehidupan remaja itu sendiri kerana kehidupan mereka dipersiakan begitu sahaja dengan mem buang masa tanpa melakukan aktiviti yang berfaedah. Selain itu, seseorang indivi du mudah terpengaruh dengan pelbagai kegiatan negatif kerana mudah tepesong deng an pengangan hidup mereka. Apabila pengaruh luar mula mendekati mereka tanpa ber fikir panjang mereka mudah mengikuti gejala tersebut kerana pemikiran remaja seb enarnya dipenuhi dengan keburukan dan tidak hairan jika mereka melakukan sesuatu tindakan itu diluar kawalan mereka. Vandalisme sering dipandang remeh oleh masyarakat setempat dan mereka hanya dud uk diam sedangkan vandalisme berlaku di depan mata mereka. Akhirnya masyarakat j uga yang merana akibat aktiviti yang terkutuk itu. Selain itu, kegiatan ini juga akan menyusahkan masyarakat kerana kegiatan ini melibatkan harta benda awam. Ap abila mereka melakukan kegiatan ini sekaligus akan menyusahkan orang ramai yang ingin menggunakan perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh apabila kebakaran berlak u orang ramai tidak dapat menghubungi pihak bomba kerana telefon awam tidak dapa t digunakan kerana gara-gara sesetengah remaja yang suka merosakkan harta benda awam. Hal ini bukan sahaja menyusahkan orang ramai malah boleh mengorbankan nyaw a seseorang. Kesan kepada negara akibat masalah ini kerana remaja merupakan tonggak masa dep an negara dan mereka juga yang akan mencorakkan identiti dan mentadbir negara ke lak. Sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung maka negara kita akan dipandang serong oleh negara lain disebabkan oleh kelemahan dalam pentadbiran. Kesannya j uga akan merugikan negara dari segi kos perbelanjaan iaitu kerajaan terpaksa men geluarkan wang untuk membaiki harta benda awam yang rosak. Hal ini disebabkan ol eh kegiatan vandalisme yang dilakukan para remaja. Wang yang banyak perlu dihabi skan untuk membaiki dan menyelengggara barang yang rosak tetapi sekiranya hal in i tidak berlaku wang tersebut boleh disalurkan kepada yang memerlukan seperti me mbantu mereka yang lebih memerlukan. Selain itu, imej negara akan tercemar di mata dunia dan hal ini sudah tentu aka n menjejaskan ekonomi Malaysia kerana pelancong luar tidak mahu datang ke negara kita akibat keadaan alam sekeliling yang buruk dan sikap rakyat yang tidak berp rihatin. Pandangan negatif pelancong yang datang ke negara kita mestilah tidak e lok apabila mereka melihat tempat-tempat atau kemudahan-kemudahan yang telah ros ak dan diconteng. Mereka juga akan membuat andaian bahawa rakyat di sini tidak m enghargai kemudahan yang telah disediakan. Sebagai rakyat yang tidak melakukan p erbuatan tersebut sudah semestinya akan berasa malu apabila mendengar pelancong mengatakan ketidakselesaan mereka di negara kita. Kesannya, industri pelancongan akan merosot dan ini akan menyebabkan rakyat menganggur akibat kekurangan sekto r pekerjaan dan seterusnya, pihak kerajaan akan membelanjakan berjuta-juta ringg it untuk membaikpulihkan infrastruktur yang dimusnahkan.