Bab II Sejarah Perkembangan Islam

2.1 Perkembangan Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW A. Rasulullah di Mekkah Berkembangnya agama Islam di dunia tidak terlepas dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di Mekkah dan Madinah. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari senin tanggal 12 Rabiul awal, tahun gajah, kira-kira 571 masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu kelahiran beliau, ada seorang gubernur dari kerajan Nasrani Abisinia yang memerintah di Yaman bermaksud menghancurkan Ka’bah dengan bala tentaranya yang mengendarai Gajah. Belum tercapai tujuannya tentara tersebut, Allah telah menghancurkan mereka dengan mengirimkan burung Ababil. Karena pasukan itu menggunakan Gajah, maka tahun tersebut dinamakan tahun Gajah.

Penyiaran Islam secara Sembunyi-sembunyi Pada tanggal 17 Ramadhan, Rasulullah menerima wahyu pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu pula Nabi dinobatkan sebagai Rasulullah atau utusan Allah SWT untuk menyampaikan ajarannya. Tidak lama kemudian wahyu yang kedua (Qs. Al-Mudatstsir:1-7) yang menjelaskan akan tugas Rasulullah SAW yaitu menyeru umat manusia untuk menyembah dan mengesakan Allah SWT. Dengan perintah tersebut Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah pertama beliau adalah pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang pertama yang masuk Islam ialah Siti Khodijah (isteri Nabi), disusul Ali bin Abi Thalib (putra paman Nabi) dan Zaid bin Haritsah (budak Nabi yang dijadikan anak angkat). Setelah itu Abu Bakar (sahabat karib Nabi). Kemudian dengan perantaraan Abu Bakar banyak orang-orang yang masuk Islam.

Penyiaran Islam secara Terang-terangan Tiga tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara rahasia. Kemudian turunlah firman Allah SWT, surat Al-Hijr:94 yang memerintahkan agar Rasulullah berdakwa secara terang terangan. Pertama kali seruan ini beliau tujukan pada kerabatnya, kemudian penduduk Mekkah baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk Agama Islam. Demikianlah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para

namun gagal. akhirnya para pemimpin Quraisy melakukan tindakan fisik yang sebelumnya memang sudah dilakukan namun semakin ditingkatkan. mereka berusaha menghalangi hijrah ke Habsyah dengan membujuk raja Habsyah agar tidak menerima kaum muslimin. Ditengah-tengah sengitnya kekejaman itu dua orang Quraisy masuk Islam yaitu Hamzah dan Umar bin khattab sehingga memperkuat posisi umat Islam. Mereka menyusun strategi baru untuk melumpuhkan kekuatan Muhammad SAW yang bersandar pada perlindungan Bani Hasyim. Mereka mengancam dan menyuruh Abu Thalib untuk memilih dengan menyuruh Nabi berhenti berdakwa atau menyerahkannya pada orang kafir Quraisy. Pada mulanya mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib. Dengan usaha yang serius pengikut Nabi SAW bertambah sehingga pemimpin kafir Quraisy tidak suka. Akibatnya Bani Hasyim mengalami kelaparan. Sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk Agama Islam. Persetujuan dilakukan dan ditulis dalam bentuk piagam dan disimpan dalam Ka’bah. Banyak hal yang dilakukan para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi. Sehingga pada tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad SAW menetapkan Habsyah (Etiophia) sebagai negeri tempat untuk mengungsi. Kekejaman yang dilakukan oleh peduduk Mekkah terhadap kaum muslimin mendorong Nabi SAW untuk mengungsikan sahabat–sahabatnya keluar Mekkah. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Karena cara–cara diplomatik dan bujuk rayu gagal dilakukan. memiliki bahasa yang terang serta menarik. Cara yang ditempuh adalah pemboikotan. Mereka menyuruh orang yang masuk Islam meskipun anggota keluarga sendiri atau hamba sahaya untuk disiksa supaya kembali kepada agama sebelumnya. Apabila orang Quraisy tahu bahwa dilingkungannya ada yang masuk Islam. Hal ini memperkeras reaksi kaum Quraisy. karena raja pada saat itu sangat adil. maka banyak penduduk Mekkah yang mengetahui isi dan kandungan Al-Qur’an yang sangat hebat. Namun kafir Quraisy tidak terima dengan perlakuan tersebut. kemiskinan dan kesengsaraan . Dengan adanya dakwah Nabi secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekkah. akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir Qurais di Mekkah menentang ajaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Mereka berusaha keras untuk menghalangi dakwah Nabi dengan melakukan penyiksaanpenyiksaan terhadap orang mukmin.sahabat untuk meyakinkan masyarakat Mekkah bahwa agama Islamlah yang benar dan berasal dari Allah SWT. maka mereka melakukan tindakan kekerasan semakin intensif lagi.

Namun selang beberapa waktu Abu Thalib meninggal Dunia. dimana mereka mendambakan suatu perdamaian. Mereka kemudian berdakwah dengan ini ditemani seorang utusan Nabi yaitu Mus’ab bin Umar. Mereka menganggap bahwa tunduk pada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan bani Abdul Muthalib. orang kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara keNabian dan kekuasaan. maka pada tahun ke-10 kerasulan. Untuk menghibur Nabi. dihina bahkan dilempari batu hingga terluka. Setelah peristiwa ini dakwah Islam menemui kemajuan.Pada tahun ke-10 kerasulan. perjanjian ini kemudian dinamakan Perjanjian Bai’ah Aqabah II. Kedua. Tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi (Amul Huzni). Sepeninggal dua orang pendukung tersebut kaum Quraisy tak segan–segan melampiaskan amarahnya.yang tiada bandingnya. Hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan Khozroj. Hal ini terjadi pada tahun ke –7 kerasulan dan berlangsung selama 3 tahun yang merupakan tindakan paling menyiksa dan melemahkan umat Islam. pertama. akhirnya ia pun hijrah ke Yastrib bersama mereka karena kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW. ada lima faktor yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalangi dakwah Islam. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap bersama Nabi.Pada tahun ke-12 kerasulan. Berita ini sangat menggemparkan masyarakat Mekkah. atas nama penduduk Yastrib mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yastrib.Pada musim haji berikutnya. Dalam waktu dua bulan. mereka berjanji untuk membela Nabi. Allah mengisra’mi’rajkannya. namun Nabi malah diejek. tiga hari kemudian istri Rasulullah. Pemboikotan ini berhenti setelah para pemimpin Quraisy sadar terhadap tindakan mereka yang keterlaluan. namun bagi umat Islam itu merupakan ujian keimanan. Menurut Ahmad Syalabi. Bagi orang kafir hal itu dijadikan sebagai propaganda untuk mendustakan Nabi. mereka terdiri dari suku Khozroj dan Aus yang masuk Islam dalam tiga golongan : 1. Nabi Muhammad SAW . sejumlah penduduk Yastrib datang ke Makkah untuk berhaji. orang kafir Quraisy melakukan tekanan dan intimidasi secara lebih gila lagi terhadap kaum muslimin. Siti Khodijah pun wafat. Setelah mengetahui perjanjian tersebut. Jama’ah haji Yastrib berjumlah 73 orang. Karena hal inilah. 2. 3. 2 orang Aus serta seorang wanita) menemui Nabi disebuah tempat yang bernama Aqabah dan melakukan ikrar kesetiaan yang dinamakan perjanjian Aqabah pertama. Delegasi Yastrib (10 orang suku Khozroj. akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yastrib. ± 150 orang mukmin telah meninggalkan kota Mekkah. Karena kaum Quraisy tersebut Nabi berusaha menyebarkan Islam keluar kota.

menyerukan persamaan antara bangsawan dan hamba sahaya. Dengan adanya masjid itu. belau disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari ancaman dan tekanan orang kafir. tetapi juga mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun srategi dalam menghadapi tantangan lebih lanjut. Ketiga. Kelima. Dengan itu Nabi mempersatukan golongan Muhajirin dan Anshor tersebut dalam suatu persaudaraan dibawah satu keyakinan yaitu bendera Islam. 2. tapi juga golongan masyarakat Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang. Percaya pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Pemahat dan penjual patung menganggap Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Sehingga disamping sebagai kepala/pemimpin agama. Untuk memperkokoh masyarakat baru tersebut mulailah Nabi meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar. peribadatan. Setelah tiba dan diterima penduduk Yastrib. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima adanya hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan di akhirat. Kemudian. Rasulullah di Madinah Ketika Rasulullah tiba di Madinah.Mempersaudarakan antara kaum Anshor dan Muhajirin Orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta akan tetapi membawa keyakinan yang mereka anut. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Adapun dasar-dasar tersebut adalah: 1. Nabi diangkat menjadi pemimpin penduduk Madinah. . mengingat penduduk yang tinggal di Madinah bukan hanya kaum muslimin. Nabi SAW juga menjabat sebagai kepala pemerintahan/Negara Islam. mengadili perkara dan lain sebagainya. B.Mendirikan Masjid Setelah agama Islam datang Rasulullah SAW mempersatukan seluruh suku-suku di Madinah dengan jalan mendirikan tempat peribadatan dan pertemuan yang berupa masjid dan diberi nama masjid “Baitullah”. Di samping itu setiap masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh. selain dijadikan sebagai tempat peribadatan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan. Keempat. maka agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka. tidak beberapa lama orang-orang Madinah non Muslim berbondong-bondong masuk agama Islam. yaitu suatu piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi.

1998:27-33). Pada tahun 9 H dan 10 H (630–632 M) banyak suku dari berbagai pelosok mengirim delegasi kepada Nabi bahwa mereka ingin tunduk kepada Nabi serta menganut agama Islam. kemudian ia meninggal pada hari Senin 12 Rabi’ul Awal 11 H atau 8 Juni 632 M (Yatim.Melaksanakan dasar politik. Zabit dan masih banyak lagi. Akan tetapi. mereka dapat mengatasinya. para petugas keamanan dan para da’i dikirim ke berbagai daerah. maka terwujudlah persatuan orang Arab pada saat itu. mengatur keadilan. begitu juga dengan musuh–musuh Islam. tahun 2 H. Banyak hal yang dilakukan Nabi dalam rangka mempertahankan dan memperkuat kedudukan kota Madinah diantaranya adalah mengadakan perjanjian damai dengan berbagai organisasi di sekitar Madinah. ketika pemeluk agama Islam di Madinah semakin bertambah maka persoalan demi persoalan semakin sering terjadi. Munafik dan Quraisy. ia mengatur organisasi masyarakat. Setelah itu Nabi kembali ke Madinah. diantaranya adalah rongrongan dari orang Yahudi. persamaan dan persaudaraan antar manusia harus ditegakkan dan masih banyak lagi yang lainnya. orang-orang kafir Quraisy bertambah marah.3. . maka terjadi peperangan yang pertama yaitu perang Badar pada tanggal 8 Ramadhan. larangan untuk menganiaya. Dalam menunaikan haji yang terakhir atau disebut dengan Haji Wada tahun 10 H (631 M) Nabi menyampaikan khotbahnya yang sangat bersejarah antara lain larangan untuk riba.Perjanjian bantu membantu antara sesama kaum Muslim dan non Muslim Setelah Nabi resmi menjadi penduduk Madinah. mengadakan ekspedisi keluar kota sebagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk tersebut. Dengan terbentuknya negara Madinah Islam bertambah kuat sehingga perkembangan yang pesat itu membuat orang Mekkah risau. memungut zakat dan lain-lain. Lalu 2 bulan kemudian Nabi jatuh sakit. 4. Selain itu Nabi mengadakan perjanjian yang berbunyi “kebebasan beragama terjamin buat semua orangorang di Madinah”. Kemudian disusul dengan perang yang lain yaitu perang Uhud. Namun berkat keteguhan dan kesatuan umat Islam. ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru Dengan terbetuknya masyarakat baru Islam di Madinah. perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Nabi langsung mengadakan perjanjian untuk saling bantu-membantu atau toleransi antara orang Islam dengan orang non Islam.

beliau mengarahkan supaya Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam. Abu Bakar dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad s. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddik ditunjuk sebagai khalifah. Umar bin Khattab meminta Abu Bakar untuk mulai menjalankan aktvititas pengumpulan semua ayat-ayat Al Quran. 3)Pengumpulan Al-Quran Menurut ahli sejarah Islam. Khalid Al-Walid berjaya menawan Iraq dalam hanya satu perseteruan. Hasil dari perundingan itu ialah Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam.w.a. Ada dua pendapat mengenai sebab kematian Abu Bakar. tetapi beliau banyak menyumbang terhadap perkembangan Islam. . 4)Kewafatan Saidina Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 634 di Madinah yaitu dua tahun setelah menjadi khalifah. 2)Ekspedisi ke Utara Abu Bakar mulai mengirim panglima-panglima perang Islam ke utara untuk memerangi Byzantine (Roma Timur) dan Empire Parsi. Beliau berjaya menumpaskan golongan Riddah yang murtad dan ada diantaranya mengaku sebagai nabi. Sebelum kewafatannya. 1)Menjadi Khalifah Pertama Semasa Rasulullah SAW sedang sakit.2 Perkembangan Islam di Masa Abu Bakar As-Siddiq Setelah wafatnya Rasulullah. di Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. selepas Perang Riddah mulai banyak orang yang mahir menghafal Al Quran terbunuh. Abu Bakar walaupun hanya memerintah selama dua tahun (632-634). Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah nabi wafat untuk menggantikan nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintah. Ada yang mengatakan disebabkan keracunan dan ada pula yang mengatakan Abu Bakar meninggal dunia secara biasa. sebuah majelis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin.2. Saidina Usman bin Affan kemudiannya melengkapkan aktivititas pengumpulan Al Quran semasa beliau menjadi khalifah. Perlantikan Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Ali Abi Thalib sebagai khalifah karena Ali merupakan menantu dan anak saudara Rasulullah SAW. Beliau juga menempuh kejayaan dalam beberapa ekspedisi ke Syria. Abu Bakar maminta kepada masyarakat supaya mereka menerima Umar bin Khattab sebagai khalifah yang baru. Beliau juga mula mengumpulkan ayat-ayat Al Quran dan beliau juga berjaya meluaskan pengaruh Islam.

dan juga transportasi alternatif. seperti juga Nabi Muhammad SAW. dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah. Umar memerintahkan langsung untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Madinah demi perbaikan penunjang ibadah haji. Seringkali kaum islam dalam perang penaklukan wilayah-wilayah tersebut mengalami ketidak seimbangan angkatan perang. Khalifah Umar berhasil meletakkan dasar undang-undang. Khalifah Umar juga berhasil membangun banyak fasilitas umum mulai dari kantorkantor pemerintahan. Meskipun demikian. Mesir.. Dibawah kepemimpinannya islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya mulai dari Mesopotamia. Armenia. khalifah juga melaksanakan hokum. membangun tempat-tempat berteduh antara Mekkah dan Madinah. sebagaimana pada masa Rasululllah. Pada 17 H. Di bidang kesehatan. Selain menjalankan roda pemerintahan. perumahan sipil. umar melakukan pembangunan banyak rumah sakit serta klinikklinik. Ia adalah khalifah pertama yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Penakhlukan wilayah-wilayah tersebut selalu diikuti persebaran agama islam. Secara fisik. bahkan juga sarana kesehatan hewan. serta sebagian wilayah Persia. Khalifah umar juga melakukan perbaikan sistem . Dalam bidang administrasi kenegaraan. markas-markas militer. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Afrika Utara. kekuasaan legislatif. Kota-kota yang mengalami perkembangan pesat antara lain Bashrah dan Kufah. 2. eksekutif. bersifat sentral.3 Perkembangan Islam di Masa Umar bin Khattab Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar. membersihkan sumur yang tersumbat serta penggalian sumur baru sebagai sumber air. Khalifah Umar juga gencar melakukan pembangunan masjid di setiap desa-desa di wilayah kekuasaan Islam serta membangun banyak madrasah sebagai sarana pendidikan formal. Palestina. jembatan dan yang paling vital adalah sistem irigasi untuk pertanian. Perkembangan islam pada masa Umar bin Khattab tidak hanya itu.Kekuasaan yang dijalankan pada masa khalifah Abu Bakar. Umar adalah orang pertama yang memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah serta Masjid Nabawi di Madinah. jalan. Syria. air minum. Misalnya pada pertempuran Yarmuk (636 M) pasukan muslim dengan jumlah pasukan 20 ribu orang berhasil menang melawan pasukan Romawi yang berjumlah 70 ribu orang.

Sebelum masuk islam beliau dipanggil Abu Amr. untuk mencatat semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Saw.membongkar dan merenovasi dengan ukuran yang lebih luas pada Masjid Madinah. bentuk dan corak bangunannya di perindah. Meski demikian. Selain itu.4 Perkembangan Islam di Masa Usman bin Affan Khalifah Usman Ibnu Afan lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau termasuk orang yang cerdas dan jujur dan kemudian beliau menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di Jazirah Arabia. Mereka diminta untuk menyalin Al-Qur'an yang terdapat di beberapa tempat. Sementara Abdullah Ibnu Zubair. penuh hikmah dan kelembutan hati. 2. kulit dan tulang untuk di .hukum dengan membuat peraturan-peraturan baru serta membangun beberapa penjara. dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Umar tetap menegakkan hukum dengan bijaksana. Ayahnya bernama Affan dan Ibunya Arwa. Sa'ad Ibnu Abi Waqqash dan Abdurrahman Ibnu Auf serta Harits Ibnu Hisyam ditunjuk sebagai anggota. terutama pada khalifah pertama dan kedua. seperti di lembar pelepah kurma. Usaha Pengumpulan dan Penulisan Al-Qur'an Usaha pengumpulan Al-Qur'an merupakan kelanjutan dari usaha sebelumnya. Yang dipercayai sebagai sekretaris Nabi Saw. tiang-tiangnya dibuat dari beton dan bagian dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. 2. Seperti diketahui bahwa Zaid Ibnu Tsabit adalah salah seorang sahabat Nabi Saw. Khalifah Usman Ibnu Affan adalah khalifah ketiga setelah Khalifah Umar Ibnu Khattab. Kemudian perkembangan Islam masa Khalifah Usman Ibnu Affan Yaitu diantaranya : 1. bebatuan. Membangun Masjid Nabawi di Madinah Khalifah Usman Ibnu Affan membangun. Khalifah Usman Ibnu Affan di angkat menjadi khalifah berdasarkan pemilihan umum. Pada tahun 26 Hijriah Khalifah Usman Ibnu Affan mengonsentrasikan pada upaya penulisan Al-Qur'an dengan membentuk panitia penulisan dan pembukuan Al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid Ibnu Tsabit. ia juga termasuk seorang sahabat yang hafal Al-Qur'an. dan beliau menikahi putri Nabi Saw yaitu Ruqayah dan Ummi Kulsum dan mendapat gelar Dzunnurain. Khalifah Usman Ibnu Affan masuk Islam atas ajakan Khalifah Abu Bakar.

Ia berhasil mengajak kerjasama dengan penduduk Armenia untuk menerima ajaran Islam. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan cara memerangi mereka hingga mereka menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Islam. tetapi juga sebagai alat transportasi untuk mengontrol wilayah kekuasaan Islam. Mengingat pentingnya transportasi laut. 3. penyebaran Islam telah sampai ke wilayah yang sangat luas. 1. Mushaf yang ditulis sebanyak 5 buah. Setelah terjadi pertempuran sengit. 4 buah diantaranya dikirim ke masing-masing wilayah Islam untuk pedoman bacaan yang benar. Di dalam rombongan pasukan ini ikut pula beberapa orang sahabat Nabi Saw yang lain. 4. Namun begitu. akhirnya Khurasan dapat dikuasainya. Perluasan Islam ke Afrika Utara (Tunisia) .bukukan menjadi sebuah mushaf. Mushaf itu yang kemudian dikenal dengan istilah Mushaf Al-Imam atau Mushaf Usmani. Pembentukan Angkatan Laut Pada masa Khalifah Usman Ibnu Affan. 2. Cyprus dan Konstantinopel. Perluasan Wilayah Islam Pada masa Khalifah Usman Ibnu Affan. maka usulan itu di setujui oleh Khalifah Usman Ibnu Affan. Sedangkan sebuah lagi disimpan di Madinah untuk Khalifah Usman Ibnu Affan Sendiri. Perluasan ke Khurasan Khalifah Usman Ibnu Affan mengutus Sa'ad Ibnu 'Ash bersama Huzaifah Ibnu Yaman untuk memimpin pasukan Islam ke Khurasan. Mesir. daerah Islam telah sampai ke Afrika. Perluasan ke Armenia Khalifah Usman Ibnu Affan mengutus Salam Rabiah Al-Bahiy untuk berdakwah ke Armenia. ia juga banyak mendapat tantangan dari mereka yang tidak suka atas dakwah Islam yang dikembangkannya. Daerah-daerah ini banyak dikelilingi lautan. Al-Qur'an yang dibukukan dan ditulis ini kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf. Armada ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana penting dalam pertahanan. 3. Muawiyah Ibnu Abi Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syria memberikan usul kepada Khalifah untuk membentuk armada Laut. mulai dari Afrika hingga wilayah Asia tengah. Karena itu.

Tetapi pada masa Khalifah Usman Ibnu Affan banyak diantara mereka yang menolak membayar pajak bahkan banyak diantara mereka yang membangkang dan memberontak terhadap pemerintahan Islam di Madinah. Untuk itu Khalifah Usman Ibnu Affan mengirim Abdullah Ibnu Sa'ad untuk memimpin pasukan untuk menaklukan Afrika Utara dan mengusir Bangsa Romawi. Dan karena waktu itu masyarakat butuh pemimpin Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib menjadi.Afrika utara sebelum kedatangan Islam merupakan satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Akhirnya Khalifah Usman Ibnu Affan memerintahkan Walid Ibnu Uqbah yang kala itu menjadi gubernur Kufah untuk memberantas para perusuh tersebut.5 Perkembangan Islam di Masa Ali bin Abi Thalib Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah keempat setelah Khalifah Usman Ibnu Affan. sehingga bangsa Romawi dapat dikalahkan. banyak hal yang dilakukannya dalam usaha pengembangan Islam. Proses pengangkatan beliau sebagai Khalifah mula-mula ditolak karena situasi yang banyak terjadi kerusuhan disana-sini. Khalifah Ali bin Abi Thalib boleh dibilang tangan kanan Nabi Muhammad Saw. 1. dalam usia 82 tahun setelah menjabat sebagai Khalifah selama 12 tahun. berarti wilayah itu berada dibawah kekuasaan Islam. Dengan kekuasaan ini akhirnya kedua wilayah pemberontak dapat dikuasai. Pasukan Islam mendapat simpati dan dukungan yang kuat dari masyarakat setempat. Pada tanggal 23 juni 656 Masehi. Walid Ibnu Uqbah mengerahkan 6000 pasukan untuk mengepung penduduk Azerbeijan dan 4000 pasukan ke Ray. Penaklukan Ray dan Azerbeijan Pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab. akhirnya mereka meminta bantuan kepada pemerintahan Islam di Madinah. Dengan jatuhnya wilayah Afrika Utara. ketika di Madinah. Militer. beliau resmi menjadi Khalifah. dan Ilmu Pengetahuan. masyarakat Azerbeijan selalu membayar pajak. politik. Beliau lahir 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. baik perkembangan dalam bidang Sosial. 4. Dan beliaupun termasuk anak asuh Nabi Muhammad Saw. Khalifah Usman bin Affan wafat pada bulan haji tahun 35 H. Perlakuan para penjajah terhadap penduduk tidak menyenangkan. Beliau dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Meskipun banyak pergolakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib. Perkembangan dalam Bidang Pemerintahan . 2.

Berdasarkan pengamatan inilah kemudian Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib mencopot mereka.Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Usaha-usaha yang dilakukannya diantaranya : a. Namun pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan keadaan mulai berubah. Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab masih bersatu. Hal itu disebabkan karena usianya yang sudah lanjut usia. tentram dan sejahtera. Menarik kembali tanah milik negara Pada masa pemerintahan Khalifah Usman banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang. Oleh karena itu. Usaha-usaha Khalifah Ali dalam mengatasi persoalan tersebut mendapat tantangan yang sangat luar biasa. sehingga banyak diantara mereka yang kemudian merongrong pemerintahan Khalifah Usman dan harta kekayaan negara. Mereka melakukan itu karena Khalifah Usman pada paruh kedua masa kepemimpinannya tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap para penguasa yang berada dibawah pemerintahannya. beban yang harus dipikul oleh penguasa berikutnya semakin berat. Mengganti Para Gubernur yang diangkat Khalifah Usman Ibnu Affan Semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Usman bin Affan terpaksa diganti. Oleh karena itu. b. dan para gubernur sudah tidak lagi banyak yang memiliki idealisme untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. karena banyak masyarakat yang tidak senang. Selain itu. Pemberontakan ini pada akhirnya membuat sengsara banyak rakyat. Beliau berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Usman bin Affan kepada keluarganya untuk dijadikan milik negara. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. kekayaan dan kedudukan. sehingga rakyatpun tidak suka terhadap mereka. Semua itu bertujuan agar masyarakat merasa aman. ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikannya. ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah. seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. . mereka memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana karena belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi.

seorang sahabat sejati. seperti kecerdasan. jiwa dan semangat itu masih membara didalam dirinya. korupsi dan Nepotisme didalam pemerintahannya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan istilah "Tahkim" di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriyah. dan pemegang teguh tradisi.Usaha itu bukan tidak mendapat tantangan. Namun para sahabatnya mendesak agar menerima tawaran perdamaian itu. penasihat hukum yang ulung. Dalam perang itu Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib mengetahui benar bahwa siasat yang dibuat Muawiyah Ibnu Abi Sufyan hanya untuk memperdaya. telihat pada saat perang Shiffin. Usaha Khalifah Ali terus mendapat tantangan dan selalu dikalahkan oleh kelompok orang yang tidak senang terhadap kepemimpinannya. ketegasan keberanian dan sebagainya. Selain itu. karena dia sangat mengetahui bahwa Muawiyah adalah orang yang sangat licik. dia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Perkembangan di Bidang Politik Militer Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib memiliki kelebihan. 3. baik dalam keadaan damai maupun saat kritis. Beliau amat tahu medan dan tipu daya musuh. Karenanya ketika ia terpilih sebagai Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib menolak ajakan damai. Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib bekerja keras sebagai Khalifah sampai akhir hayatnya. Banyak usaha yang dilakukan. dan seorang kawan yang dermawan. dan beliau menjadi orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad Saw. penasihat yang bijaksana. Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib sejak masa mudanya amat terkenal dengan sikap dan sifat keberaniannya. agama dan umat Islam kemasa depan yang lebih cemerlang. 2. ketelitian. Peristiwa itu sebenarnya merupakan bukti kelemahan dalam sistem pertahanan pada masa pemerintahan Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib. Perkembangan di Bidang Ilmu Bahasa . Tapi menurut sebagian masyarakat situasi pada saat itu kurang tepat untuk melakukannya. Semua tindakan Khalifah Ali bin Abi Thalib semata bertujuan untuk membersihkan praktek Kolusi. Akhirnya Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib pun meninggal ditangan orang-orang yang tidak menyukainya. Khalifah Ali banyak mendapat perlawanan dari para penguasa dan kerabat mantan Khalifah Usman bin Affan. termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara.

Akan tetapi. terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. maka boleh dibilang kota ini sangat strategis bagi pertahanan Khalifah. . Tigris. 4.Pada masa Khalifah Ali. banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Qur'an atau Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Al-Aswad Al-Duali untuk mengarang pokokpokok Ilmu Nahwu ( Qawaid Nahwiyah ). Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab. Dengan adanya Ilmu Nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Qur'an. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kuffah. maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan mendaptkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. seperti perkembangan Ilmu Nahwu. dan Amu Dariyah. wilayah kekuasaan Islam telah sampai Sungai Efrat. Tafsir. Hadits dan sebagainya. Semula pembangunan kota Kuffah ini bertujuao politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali dari berbagai rongrongan para pembangkang. Pembangunan kota Kuffah ini dimaksudkan sebagai salah satu cara Khalifah Ali mengontrol kekuatan Muawiyah yang sejak semula tidak mau tunduk terhadap perintahnya. Khalifah Ali menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal. terutama dalam masalah tata kota. lama kelamaan kota tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi bahkan kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Karena letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat pergerakan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Perkembangan di Bidang Pembangunan Pada masa Khalifah Ali Ibnu Abi Thalib. bahkan sampai ke Indus. terdapat usaha positif yang dilaksanakannya.

Selain melalui jalur perdagangan. agama ini pun memberikan pengaruh yang kuat terhadap Indonesia dan saat ini agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh warga Indonesia. Kekuasaan politik pun digunakan oleh para penyebar Islam di Indonesia sebagai media untuk memperluas pengaruh Islam di Indonesia seperti misalnya para pedagang Islam tersebut menikah dengan anak dari suatu kerajaan sehingga kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam. Sedangkan pada jalur pendidikan banyak berdiri pesantren-pesantren sebagai tempat untuk mendidik anak-anak Indonesia pendidikan umum dan pendidikan Islam. Islam pertama kali muncul ni wilayah Sumatera yaitu tepatnya di wilayah Aceh Utara. Ini menunjukan bahwa kerajaan Samudera Pasai sangat kuat pada saat itu. Perkembangan Islam di Indonesia Indoensia merupakan negara yang multicultural dan memiliki latar belakang budaya yang beragam. Bahkan kerajaan Islam pertama di Indonesia terletak di Sumatera yang dinamakan kerajaan Samudera Pasai dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Malik AL-Saleh (1261-1297 M).2. Menurut beberapa temuan di Indonesia dan menurut beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 dan ada pula yang mengatakan pada abad ke 13. Para pedagang ini singgah dan berdagang sambil meyebarkan agama Islam di Indonesia. kerajaan Samudera Pasai pun tunduk pada tahun . mainan anak-anak. Namun setelah Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan cara paksaan melainkan dengan cara damai. Kerajaan ini pernah diserang oleh kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada tetapi dapat dihalau. Begitu pula dengan agama di Indonesia.2. sebelum agama Islam masuk ke Indonesia sebelumnya sudah ada beberapa agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti agam Hindu dan Budha yang terlebih dahulu sudah memasuki Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari wilayah-wilayah Islam seperti Gujarat. dan sebagainya. Syarat masuk Islam pun mudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir Allah. Namun pada serangan yang diluncurkan oleh Portugis. Para wali yang pada masanya menyebarkan agama Islam di Indonesia menggunakan budaya sebagai media untuk meyebarkan Islam seperti wayang. Arab. Kedua agama ini merupakan agama yang kuat pengaruhnya di Indonesia terutama di kalangan kerajaankerajaan di Indonesia. dan sebagainya. Hindu dan Buddha juga banyak mempengaruhi budaya di Indonesia bahkan hingga kini. Persia. agama Islam juga disebarkan melalui budaya dan pendidikan.

Kepulauan Maluku terkenal di dunia sebagai penghasil rempah-rempah. Melalui seorang da’i . Hingga kini Aceh merupakan wilayah yang sangat religious. Lalu berdirilah kerajaan Aceh. Munculnya kerajaan baru di Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Malaka. Islam masuk ke Maluku sekitar pertengahan abad ke 15 atau sekitar tahun 1440 dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai. Sunan Giri. hampir bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Malaka karena pendudukan Portugis. Kerajaan yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Sulawesi adalah kerajaan Gowa dan Tallo. Menurut catatan company dagang Portugis pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi.1521 dan diduduki oleh Portugis selama 3 tahun. Banten. dan Jawa (terutama para da’i yang dididik oleh para Wali Sanga di Jawa). Sunan Ampel. dan Cirebon. di tanah ini sudah ditemui pemukiman muslim di beberapa daerah. Kerajaan lain yang juga sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah kerajaan Mataram.1636). Penyebaran Islam di pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang sering disebut Wali Sanga (Sembilan Wali). Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan bercorak Islam yang paling berpengaruh di Maluku. bahkan Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah : Miso. dan kerajaan Samudera Pasai pun diambil alih oleh kerajaan Aceh. Karena kedekatan kerajaan Gowa dengan kerajaan Ternate. Sunan Bonang. Para wali tersebut yaitu Sunan Gresik. Sunan Gunung Jati. Malaka atau dari manca negara. Saudagar-saudagar muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatannya ke Aceh. Jawa. Kerajaan Islam di Jawa yang paling besar adalah kerajaan Demak bahkan kerajaan ini mengganti undang-undang kerajaan majapahit dengan undang-undang Demak yang berlandaskan syari’at Islam. Jalawati. Sunan Kalijaga. Sunan Muria. Pajang. tak terkecuali para pedagang muslim baik dari Sumatra. kerajaan Gowa pun perlahan-lahan menjadi kerajaan Islam. Hal ini menyebabkan cepatnya perkembangan dakwah Islam di kepulauan ini. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku pun melakukan penyebaran agama Islam ke Irian Jaya. Pulau Waigio dan Pulau Gebi. Penyebaran agama Islam pun juga sampai di Pulau Sulawesi. Dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim kerajaan Aceh terus mengalami kemajuan besar. wilayah Pulau Jawa juga mendapatkan pengaruh Islam yang cukup besar. sehingga menjadi daya tarik para pedagang asing. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua manusia sama drajatnya dan tidak dibedabedakan. dan Sunan Kudus. Sunan Drajat. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam ( 1607 . Selain Aceh.

lt/Perkembangan%20Islam%20Masa%20Khalifah%20Ali%20bin%20Abi%20T halib. raja Gowa yang pertama memeluk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alaudin Al Awwal (1591-1636 ) dan diikuti oleh perdana menteri atau Wazir besarnya.html . Soppeng dan Bone. karena itu Islam hanya berkembang di beberapa wilayah saja di Kalimantan. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam Gowa Tallo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu. Pulau Kalimantan pun tidak luput dari penyebaran Islam. Kerajaan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Kalimantan. Karaeng Matopa. Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki kepercayaan yang cukup kuat.com/2008/07/21/utsman-bin-affan-biografi-singkat-khalifah-ke3/ http://majlas. dan Sulawesi (Makasar). Daftar Pustaka http://jamilkusuka. Jawa.wordpress.com/2010/04/16/perkembangan-agama-islam-pada-masa-nabimuhammad-saw-sampai-masa-khulafaur-rasyidin/ http://majlas.bernama Datuk Ri Bandang agama Islam masuk ke kerajaan ini dan pada tanggal 22 September 1605 Karaeng Tonigallo. Wilayah Kalimantan yang paling banyak mendapatkan pengaruh dari Islam adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.yn. bahkan kerajaan Kutai pun akhirnya menjadi kerajaan Islam.lt/Perkembangan%20Islam%20Masa%20Usman%20bin%20Afan http://halaqohdakwah. Kerajaan Gowa-Tallo atau yang disebut sebagai kerajaan Makasar pun menjadi cikal bakal tumbuhnya pengaruh Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Kalimantan melalui Malaka.wordpress.yn. Puncak kejayaan kerajaan Makasar terjadi pada masa Sultan Hasanudin. Wajo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful