.

.

.

.

.

.

.

.

: 1. Keperluanpemain .STRATEGI PERMAINAN HOKI. Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki. Perkara.Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan.

Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti.Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna. Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan. 3. .masing. Teknik. 2. Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1). Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini.Untukmema hamiruangataukawasanbermain. dankemahiran.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin.Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri. 4.teknikpermainanhoki. 5. psikologi. 1) Teknik -teknikdalamserangan.Sifatsifattersebutialahfizikal.

. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh. c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat.Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan.( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful