.

.

.

.

.

.

.

.

Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan.: 1.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki.STRATEGI PERMAINAN HOKI. Keperluanpemain . Perkara. Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami.

4.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini.Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan. 3.Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti. Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan. 5. 1) Teknik -teknikdalamserangan. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya.masing. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan. . Teknik. psikologi.Sifatsifattersebutialahfizikal.Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1). Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing.teknikpermainanhoki. Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan. dankemahiran.Untukmema hamiruangataukawasanbermain. 2.

Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh. .( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip. c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat.