.

.

.

.

.

.

.

.

Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami.Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan.STRATEGI PERMAINAN HOKI.: 1. Keperluanpemain . Perkara.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki.

Untukmema hamiruangataukawasanbermain.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin. Teknik.Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan. 2.Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti. Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan. psikologi.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini. 5. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri.teknikpermainanhoki. 3.Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut.masing.Sifatsifattersebutialahfizikal. 4. . Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing. dankemahiran. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1). Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan. 1) Teknik -teknikdalamserangan.

( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip.Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan. . c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful