.

.

.

.

.

.

.

.

Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan. Perkara.: 1. Keperluanpemain .STRATEGI PERMAINAN HOKI. Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki.

3.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin.Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya. 5.Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri. psikologi. 1) Teknik -teknikdalamserangan. Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan.Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna.Sifatsifattersebutialahfizikal.teknikpermainanhoki.masing. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1). dankemahiran. Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing.Untukmema hamiruangataukawasanbermain. . 4. Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan. Teknik. 2.

( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh. c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat. .Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan.