.

.

.

.

.

.

.

.

Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami. Perkara.Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki.: 1.STRATEGI PERMAINAN HOKI. Keperluanpemain .

Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri. Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan.Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti. 3. Teknik.Untukmema hamiruangataukawasanbermain.teknikpermainanhoki. Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut. Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing. 1) Teknik -teknikdalamserangan. 5. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1). psikologi.masing.Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini.Sifatsifattersebutialahfizikal. dankemahiran.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin. 4. . 2.

c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat.Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh. .( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful