Strategi Permainan Hoki1

.

.

.

.

.

.

.

.

STRATEGI PERMAINAN HOKI.Kemahiranbermaintanpastrategitidakakanmembawakejayaankepadapas ukan.perkaraberikutadalahaspekaspekpentinguntukmemahamistrategipermainanhoki. Perkara.: 1. Keperluanpemain . Strategi-strategi asas yang digunakan dalam permainan hoki adalahpenting untukdifahami.

Formasiserangan Para pemainterutamanyapenyerangperlumengetahuistrategiforrmasiserangan. 2. 1) Teknik -teknikdalamserangan. 5.Para pemainhendaklahmenjalankantugasdantanggungjawabsebaikmungkin.Sifatsifattersebutialahfizikal.teknikpermainanhoki. dankemahiran.Pelb agaiformasitelahdiwujudkanselarasdengankemajuanpermainanhokiini.Formasise ranganmelaluiarahkiridankananadalahformasi yang popular keranaformasitersebutbolehmembukaruangantarapemaindanhantaran yang cantikbolehdilakukan.Setiappemainharusmempunyaisifatsifatberikutsupayabolehdianggapsebagaiseorangpemain yang sempurna. Teknik.Iniakantercapaimelaluikerjaberpasukandanp erancanganteknik-teknik yang teliti. Kawasanbermain Setiappemainmempunyaikawasanatauruangtertentuuntuknyasendiri. . Matlamatpermainanadalahuntukmemperolehgol yang lebihbanyakdaripadapasukanlawan.Untukmema hamiruangataukawasanbermain.Persefa hamanantarafowaddanapitkiridankananadalahpentingdalamstrategitersebut. setiappemainharusterlebihdahulumemahamigerakannyaataupunmembiasakandir idenganposisinya.masing. 4. psikologi. 3. Tugasdantanggungjawabpemain Setiappemainmempunyaitugasdantanggungjawabmasing. Namadanposisipemain Namadanposisipemainbergaantungkepada system permainan yang akandigunakan. Sistem yang amat popular danbolehdikatakansistemasasialahsystem pyramid (5-3-2-1).

. d) Pertahankandaripadangatas seawall mungkin yang boleh. c) Merampasbalik bola danmemulakanserangandengancepat.Prinsip-prinsipserangan a) Kepantasan b) Keluasan c) Sokongan d) Mobiliti e) Penilaiandanrekaganti 2) Teknik-teknikdalampertahanan Teknikteknikdanstrategipertahananjugamestidirancanguntukmencapaiobjektifpertahana n yang baikiaitu: a) Mengurangkangol-gol yang dijaringkanolehpihaklawan.( menyekat bola) b) Menghalanglawanmasukkekawasan D dantidakmembenarkanhantaranhantaransisip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful