| Laman Utama

|

Esei Pedagogi Bahasa: Pemarkahan Karangan Umum dan Karangan UPSR - oleh En Mohd. Isa bin Abd. Razak

Esei Pendidikan: Keberkesanan Kadeah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran - oleh En Azman bin Kanil @ Konil

Laporan Tinjauan: Pendidikan Sekolah Rendah di Pedalaman Keningau - Satu Tinjauan di Kampung Salarom, Nabawan - oleh En Ishak bin Harun

Kajian Pemerhatian: Program Motivasi Keibubapaan - Projek SAMP 1998 - oleh Hj. Kamarudzaman bin Hj. Abdul Rahim

Laporan Kajian Tindakan: The Use of Pause Prompt Praise Procedure in SK Banjar, Keningau - oleh Saudara Lau Chee Loong

Kurikulum -Refleksi Kurikulum Sekolah: Kurikulum Sekolah-Satu Refleksi - oleh En Jaafar bin Mat Akhir

Tinjauan Literatur: Pengaruh Pengetahuan Konten Guru Sains terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Esei Pedagogi Bahasa

PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN

KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak

PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya.

Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contohcontoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan.

PERATURAN MEMBERI MARKAH

Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik.

Teknik Global

Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan

terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya.

Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A.

Teknik Analisis

Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar.

(a) Perincian Aspek Karangan Biasa

Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah.

Isi = 30%

Jika teknik analisis digunakan. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. (Lihat Lampiran C. Bagi gaya dan pengolahan. gunakan skala global 10 mata. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah . Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Bagi aspek bahasa.Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa. gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa. Lazimnya. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Dengan kata lain bahasa diperuntukkan enam markah. isi dan format. penggunaan kata. ejaan dan sebagainya. Jika skala global 10 mata dipilih. isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. struktur ayat. tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis.

3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH .Ayat. ejaan dll.

Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. jika pemeriksanya lebih daripada seorang. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR . skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak. Melalui perbincangan. cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A. PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam.Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan. Bagi ujian formatif juga. diikuti dengan calon B dan seterusnya. Misalnya. elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca". mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Bagi ujian formatif. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. sumatif dan formatif. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. pemeriksaan semula. Kemudian. perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Mokhtar (1995: 110) menyatakan. dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. perubahan terhadap skema dan sebagainya. cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain. dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan.

Bagi Soalan 2. sistem pemotongan markah boleh digunakan. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa. penggunaan tanda baca. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Bagi komponen-komponen yang lain. markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan. Bagi Soalan 1. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. markah boleh diberi secara global. calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. dan ejaan.ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. Jika markah penuh 50. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. calon tidak diberi pilihan. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah .

Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. jika saya ada banyak wang. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. . 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya.4 isi x 2 markah 8 markah Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar.

PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. tolak tiga markah. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. . Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan.1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagi Soalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Menambah perbendaharaan kata. Bagi soalan yang memerlukan format. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. Isi (2 markah x 4 isi) Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi.

Ketika membaca. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. tolak satu markah. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. Sebelum tahun 1996. Dengan kata lain.Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. . Mulai tahun 1996. Lazimnya. 40 -. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Namun demikian. tolak satu markah.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. 50 -. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. dan jika tiada penutup. tolak satu markah. khususnya penutup.

Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah Isi (a) 8 Bahasa (b) 3 (c) 2 . tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2.Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan.

(d) 3 (e) 2 Jumlah 18 .Bilangan perkataan -1 JUMLAH 15 .Format 0 .

Sampelan kes lulus biasa. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. Bagi karangan yang terpesong. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Namun demikian. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. khususnya latihan harian. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. .Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. 1993: 278-279). kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. Bagi ujian formatif. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. ½ markah bernilai 2%.

Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. (1986). Edisi Kedua. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. (1994). Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teknik dan Contoh. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. Azman Wan Chik. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. Asas Penilaian Pendidikan. butiran subjektif.Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. khususnya karangan. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Abu Bakar Nordin. (1993). . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. tetapi ada masalah dari segi bahasa. mudah digubal. Petaling Jaya: Longman. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Namun demikian. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B.

Mahir Publications. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Mohd. Maktab Perguruan Raja Melewar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jabatan Bahasa. Maktab Perguruan Keningau. Bhd. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. (1991). Penilaian di Bilik Darjah. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: . Mokhtar Ismail. Raminah Haji Sabran. Isa Ab. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. (1988). Sabah. Razak. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Isa b. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. (1995). Seremban. (1997). Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Mohd. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Ab. Razak adalah Ketua Jabatan. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Kertas kerja.

lancar dan jelas. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. imbuhan. Perbendaharaan katanya sederhana. memperlihatkan kematangan fikiran. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Perbendaharaan katanya terhad. Hujahhujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Menggunakan bahasa yang betul. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. tersusun dan baik penyampaiannya. peribahasa dan lain-lain. tanda baca. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Isinya kurang: ada yang cocok. Isinya cukup dan berkembang. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. mudah dan kurang tepat. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. perenggan. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkatperingkat di bawah ini.Bahasa dan Gaya. Pengolahannya kadang kala kabur. Bahasa memuaskan. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Isi dan Susunan. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. . ada yang tidak sesuai.

frasa dan perkataan. Penguasaan bahasanya lemah. LAMPIRAN B . Struktur ayat berkecamuk. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Bagi kesalahan ejaan. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Isinya terpesong. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. sesuaikan kriteria. isi dan ejaan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. buat garisan di bawah kesalahan itu. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu.Peringkat D (30--39 markah) Tajuk karangan kurang difahami. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. Isinya sipi. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Bagi kesalahan ayat. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Sambil membaca itu. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Bagi kesalahan isi. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Perbendaharaan katanya salah.

TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah Penutup 1 markah Jumlah 4 markah .

ejaan dll. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: .Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja.

4 isi x 2½ markah = 10 markah.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: . Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi.Kelas sosial . Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja.Umur .Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. Jika isi melebihi empat. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan.Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan.

Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. .. Tiada kesalahan tatabahasa. tandakan dengan kurungan. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciriciri kematangan fikiran yang tinggi. Bagi kesalahan ejaan yang sama. Susuk ayat beragam. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Bagi kesalahan isi. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash).Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Bagi kesalahan ayat.

Sebagai pendidik. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Perbendaharaan katanya agak sederhana. kuliah dan bermacam-macam lagi. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Satu perkara yang menarik ialah walaupun kaedah kuliah yang telah dipraktikkan hampir 2500 tahun lamanya. Terdapat kesalahan tatabahasa-dapat dimaafkan. Perbendaharaan katanya terhad. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. main peranan. Pengolahannya agak menarik. guru perlu menguasai pelbagai kaedah pengajaran yang berkesan. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur.Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Bahasanya memuaskan. namun ia masih lagi menjadi pilihan pendidik untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan di institusi pengajian tinggi maupun di peringkat sekolah seperti kaedah perbincangan. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Struktur ayat berkecamuk. Perbendaharaan katanya salah. mudah dan kurang tepat. Walaupun kaedah ini merupakan kaedah yang paling dominan dalam penyampaian ilmu pengetahuan di sekolah dan maktab perguruan namun kaedah ini telah mendapat kritikan yang . Pengolahannya kadang kala kabur. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Esei Pendidikan KEBERKESANAN KAEDAH KULIAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh Azman bin Kanil @ Konil PENGENALAN lmu pedagogi merupakan satu disiplin yang amat ditekankan di bidang keguruan. Penguasaan bahasanya lemah. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. simulasi. projek. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. modul.

Sebahagian besar penuntut yang lain mengikuti kursus melalui Cours Polycopies iaitu mendapatkan atau membaca nota yang telah disiklostil. Kaedah kuliah juga membolehkan pelajar belajar dari orang yang benar-benar pakar dalam disiplin tersebut. TUJUAN KULIAH Walaupun kaedah kuliah mendapat kritikan yang hebat di kalangan pakar pendidik. Paris. Sebahagian kecil penuntut yang mengikuti kuliah itu sebenarnya adalah wakil daripada pelajar lain untuk mengenal pasti bahagian-bahagian penting yang ditekankan oleh pensyarah yang berkemungkinan ditanya dalam peperiksaan. Guru dapat merangsang dan menimbulkan minat serta rasa ingin tahu pelajar melalui bahan kuliah yang akan disampaikan. Ini akan menjadikan pelajar lebih banyak disuap daripada mereka bertindak mencari atau menjalankan eksplorasi terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. sebilangan kecil sahaja penuntutnya menghadiri kuliah. jurnal. Ini penting terutamanya ketika memulakan mata pelajaran atau unit pembelajaran yang baru. Secara tidak langsung timbul satu konsepsi bahawa guru yang manyampaikan kuliah adalah seorang yang pakar dalam pengetahun tersebut (expert on the body of knowledge). Ini akan mengurangkan kecenderungan pelajar untuk meneliti dan menganalisis sesuatu input yang disampaikan daripada buku teks. Merangsangkan minat murid. Fenomena seperti ini boleh berlaku di mana-mana sahaja sekiranya guru hanya memainkan peranan sebagai media iaitu menukar isi pelajaran yang ditulis di dalam buku kepada kuliah lisan kepada pelajar. Bahan atau isi kuliah yang telah disiapkan boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang selagi tiada perubahan sukatan pelajaran. Di universiti ini. . Ini menjimatkan masa terutama ketika guru hendak menghabiskan sukatan pelajaran yang tertinggal dalam tempoh masa yang terhad. Satu lagi hujah yang paling ekstrem terhadap kelemahan kaedah kuliah adalah situasi yang berlaku di Universiti Sorbonne. Antaranya ialah: Guru dapat menghabiskan beberapa topik pelajaran dalam satu sesi perkuliahan. Terdapat pelbagai jawapan kepada persoalan tadi. Teknik perbincangan dalam kumpulan kecil tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengubah sikap.hebat. majalah dan sebagainya. Rangsangan dapat dilakukan oleh guru semasa memulakan pengajaran. Ini kerana kaedah kuliah dikatakan akan menjadikan pelajar sebagai pemain pasif iaitu hanya sebagai pendengar manakala guru sebagai pemain aktif. Beberapa refleksi yang dibuat menunjukkan terdapat beberapa faktor dominan tujuan kuliah diadakan. Persoalannya ialah mengapa kaedah kuliah tetap menjadi pilihan utama oleh guru semasa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada penuntut. Nota-nota yang telah disiklostil ini dijual di luar dewan kuliah. namun kekerapan pengunaannya dalam penyampaian ilmu masih lagi tinggi.

Guru dapat memberi panduan kepada murid bagaimana hendak mempelajari sesuatu pelajaran. Hal ini lebih ketara lagi sekiranya guru kurang membuat sesi soal jawab semasa menyampaikan kuliah. Penelitian dan ulangkaji. secara tidak langsung ia akan menghilangkan minat pelajar untuk mengkaji dengan lebih mendalam sesuatu topik pelajaran yang dikuliahkan. Ini menyebabkan murid-murid menjadi pasif. Di samping itu penganalisaan yang lebih mendalam dapat dilakukan dan yang paling penting guru mestilah membuat rumusan dari sesuatu bahan kuliah yang disampaikan. KELEMAHAN KULIAH DAN CARA MENGATASI Walaupun kaedah kuliah mempunyai pelbagai kebaikan seperti yang telah dihuraikan di atas. Guru dapat mengutarakan fakta-fakta penting pelajaran semasa menyampaikan kuliah. Kaedah ini mendorong pelajar hanya mengingati fakta-fakta yang diajar sebagai tujuan akhirnya.Memberi penjelasan yang maksimum. Antara kelemahan kaedah perkuliahan ialah seperi berikut: Kuliah melibatkan interaksi sehala di antara guru dan murid. Pelajar akan mudah berpuas hati dengan input ilmu yang telah diberikan oleh guru. Keberkesanan kuliah yang disampaikan oleh guru juga banyak bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik. Ini bercanggah dengan teori pembelajaran yang mengkehendaki kepelbagaian deria dilibatkan dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Deria yang digunakan pula hanya mata dan telinga sahaja. guru bukan sahaja menyampaikan input ilmu kepada murid malah guru juga dapat menyampaikan perasaan dan pengalamannya dalam satu sesi perkuliahan. Guru juga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah murid ketika pelajaran itu sedang dikuliahkan. Melalui kaedah kuliah semata-mata juga amat sukar bagi guru untuk mengukur tahap pembelajaran pelajar. Ini kerana guru tidak dapat mengukur setakat mana mutu pemahaman pelajar kepada topik pelajaran yang disampaikan. Semasa kuliah disampaikan. namun ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dinafikan. Justeru itu. percubaan dan sebagainya. Ini akan mengakibatkan topik pelajaran yang kurang diminati dan difahami oleh guru akan ditinggalkan atau tidak dikuliahkan. . pengembaraan. Ini mengelakkan murid memendam masalahnya dan hilang tumpuan pada pelajaran. Pelajar akan rugi sekiranya topik yang ditinggalkan itu merupakan topik yang penting terutamanya waktu peperiksaan. Kaedah kuliah memberi kelonggaran kepada guru untuk membuat huraian bukan sahaja setakat yang ada dalam buku teks malah ditambah dengan pengalamannya yang diperolehi melalui pembacaan. Mengembangkan isi pelajaran. Pertambahan ilmu selain daripada nota yang dicatat semasa kuliah tidak akan berlaku. Guru juga dapat mengalih topik pelajaran dengan mengambil kira tahap kesediaan murid mengikuti pelajaran baru. Pelajar hanya menjadi penonton dan guru yang menjadi pemain aktif.

perbincangan ringkas dan unsur-unsur lain yang difikirkan sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. sahsiah. Kuliah juga hendaklah diselang-selikan dengan soal jawab. alat tayang dan sebagainya dapat meningkatkan lagi mutu perkuliahan. Guru telah mula memasukkan unsur sesi soal jawab. efisiensi dan memudahkan guru membuat persediaan. pertengahan dan penamat di samping perlu disampaikan dengan intonasi suara yang baik. Jangan membuang masa dengan menulis formula atau membaca petikan dari buku. penggunaan pelbagai alat bantu mengajar ketika menyampaikan kuliah seperti komputer. gambaran (illustration) dan alat bantu mengajar yang lain. perbandingan (comparison). KESIMPULAN Walaupun penggunaan kaedah kuliah dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah telah mendapat kritikan hebat daripada para cendikiawan namum kaedah ini masih lagi diamalkan dengan meluas kerana faktor penjimatan masa. Ini kerana melalui pemerhatian dan penyelidikan. Sesuatu kuliah juga perlu ada permulaan. Antaranya ialah: Kuliah hanya diberikan pada masa yang sesuai seperti ketika hendak memulakan atau memperkenalkan tajuk yang baru. Sinopsis kuliah yang bernas perlu diedarkan kepada murid sebagai panduan. multimedia. kaedah kuliah tidak lagi digunakan secara menyeluruh di dalam kelas. Selain itu. Guru haruslah menyampaikan kuliah dengan cara yang menarik dan menggunakan unsur persamaan (analogy). adakah kita masih lagi berpegang kepada definisi kuliah sebagai satu proses interaksi sehala antara guru dengan murid. perbincangan dan sebagainya yang difikirkan sesuai supaya interaksi pelbagai hala dapat dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Satu persoalan yang menarik di sini ialah selepas beberapa lama kaedah kuliah ini digunakan. Justeru itu keberkesanan kuliah dapat ditingkatkan dengan memasukkan beberapa ciri-ciri penting. Bagi saya definisi kuliah sudah sewajarnya diberi nafas baru atau definisi yang baru. Namum begitu ia memerlukan anjakan paradigma para pendidik dari mendefinisikan kuliah sebagai menyampaikan syarahan atau input ilmu semata-mata kepada membina perkembangan kognitif. BIBLIOGRAFI . sosial dan juga merangsang pertumbuhan pelajar kepada pembinaan konsep kendiri yang positif.

Kanil @ Konil adalah pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan. E. Antara sekolah-sekolah ini dihubungkan oleh jalan-jalan pembalakan. Johor Bahru: Badan Bookstore Sdn. NABAWAN Oleh Ishak bin Harun PENDAHULUAN ekolah Kebangsaan Salarom terletak di tengah-tengah Kampung Salarom. Daia. (l978). . Techniques of Teaching. (1992). SK Sililiran. Sekolah-sekolah kebangsaan lain yang terdapat di zon ini ialah SK Layon. Penduduk Kampung Salarom seramai 186 orang.G. Suradi Salim. Fretwell. Jarak dari bandar Keningau lebih kurang 150 kilometer melalui jalan pembalakan yang memakan masa lima jam perjalanan.. Maktab Perguruan Keningau. Ltd. Sabah.K. Meninggikan Keberkesanan Kuliah dalam Jurnal Masalah Pendidikan. Hampir 100% penduduknya keturunan Murut Taghol. K. N. York: Methuan & Co. Laporan Tinjauan PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH DI PEDALAMAN KENINGAU-SATU TINJAUAN DI KAMPUNG SALAROM.Brown. Oxford: Pergaman Press. (l965). (1989). Universiti Malaya Azman b. SK Pangaraan dan SK Ponontoman. Kaedah dan Teknik Pengajaran. Musa b. Bhd. Lumpur: Fakulti Pendidikan. Lecturing and Explaining..

sebuah rumah kraftangan dan dua buah rumah rehat untuk tetamu. Analisis keputusan UPSR 1994 menunjukkan masih belum ada pelajar yang lulus keempat-empat subjek bagi ke lima-lima sekolah di kawasan ini. Ketua Belia Encik Gintaun @ Paulus Tinting dan Ketua Cawangan UMNO Encik Ahwar Rasam. Kejayaan yang diperolehi ini adalah berkat kerjasama. Dalam pelajaran Matematik pula tidak seorang pun yang tahu atau ingat sifir tiga. Dari segi pembangunan. Ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang dunia luar sangat terhad. Apabila dibuat ujian bacaan bagi murid tahun tiga didapati hanya seorang calon sahaja yang boleh membaca.000. namum ia berjaya memenanagi hadiah kampung terbaik kebangsaan tahun 1994. Matematik atau pun Bahasa Inggeris. menulis dan mengira merupakan asas terpenting sebelum mereka naik ke Tahap Dua yang merupakan tahap pengisian ilmu pengetahuan. Namun begitu. Keseimbangan pembangunan fizikal dan mental masyarakat hanya boleh diperolehi melalui pendidikan yang berterusan. Di kawasan ini tidak dapat pancaran television. Ada . Untuk ini generasi baru yang ada di sekolah-sekolah hari ini perlu diberi perhatian wajar dalam pendidkan. pelajar-pelajar ini masih gagal menguasai kemahiran asas 3M. sama ada dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. semangat tolong-menolong dan pemikiran terbuka masyarakat. Di Tahap Satu KBSR penguasaan kemahiran asas membaca. kampung ini mempunyai sebuah sekolah rendah. Kelemahan pelajar ini semakin ketara apabila dibuat Ujian Pengesanan Pencapaian (UPP) Tahap Satu bagi murid-murid tahun tiga. Akhirnya hingga tamat persekolahan Tahun Enam masih ada pelajar yang gagal membaca.Walaupun Kampung Salarom ini terpencil di pedalaman dan jauh dari arus pembangunan. Persoalannya sekarang mengapa pencapaian muruidmurid di Sekolah Kebangsaan Salarom masih diparas membimbingkan. Sekiranya tamat tahun tiga. Kebanyakan calon tidak begitu faham makna perkataan dan kurang perbendaharaan kata bahasa Melayu. sebuah rumah kebudayaan. Keputusan UPP Tahap 1 didapati hanya seorang calon daripada lima calon sahaja yang lulus dengan Gred C. Setelah sekian lama SK Salarom dibuka masih belum ada murid yang lulus dalam peperiksaan UPSR. Kampung Salarom mempunyai organisasi pentadbiran yang lengkap iaitu Ketua Kampung Encik Tinting bin Sugulu (Aman Tinting). dalam bidang pendidikan ternyata jauh tertinggal. Untuk menghadapi cabaran abad 21 dan ke arah Wawasan 2020 pembangunan yang lebih pesat di kampung ini tidak akan tercapai tanpa pembangunan mental. Seperti kampung-kampung lain. Pengerusi JKK Encik Semaan bin Ompohol. sudah pasti mereka menghadapi kesukaran untuk mengikuti subjek-subjek khusus pada Tahap Dua kelak. Kampung Salarom berjaya dalam pengemblengan tenaga penduduk hingga menjuarai kampung terbaik kebangsaan 1994 dan menerima hadiah wang tunai RM40.

Di samping itu Ujian Pengesanan Pencapaian Tahap 1 dan Ujian Lisan dikendalikan. Crow (1980) mengemukakan dua faktor dalam membaca iaitu penguasaan mekanik membaca dan perkembangan daya untuk mentafsir dengan betul. membaca dan mengira peringkat sekolah rendah lebih menyulitkan lagi pelajar-pelajar ini untuk mengikuti dan menguasai pelajaran di sekolah menengah kelak. Kegagalan penguasaan asas menulis. fisikologi. soal selidik. guru dan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pendidikan. OBJEKTIF DAN LIMITASI KAJIAN Pendidikan yang sempurna dan kebolehbacaan perlu dinikmati oleh semua warga Malaysia selaras dengan kehendak Perlembagaan Malaysia. linguistik dan intelek. temu bual dan kaedah lapangan. idea yang dikemukakan dalam bentuk bertulis atau bercetak. psikilogi. Umumnya para penyelidik telah rata-rata bersetuju bahawa membaca adalah berhubung dengan proses sosial. KAEDAH KAJIAN Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah perpustakaan . PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS 3M Latar belakang Sekolah Kebangsaan Salarom . Soal selidik diberi kepada murid-murid Tahun Tiga dan Empat untuk melihat latar belakang murid. pengamatan. Kajian perpustakaan dibuat untuk melihat tentang kajian para sarjana tentang beberapa aspek kegagalan membaca kanak-kanak. sikap dan penggunaan bahan sehari-hari pelajar.beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan membaca kanak-kanak. Temu bual dibuat untuk melihat pendapat. Oleh itu kajian ini akan meninjau apakah kawasan kelemahan murid dan punca kemerosotan mutu pendidikan pelajar-pelajar SK Salarom dari perspektif guru dan masyarakat setempat. KEPENTINGAN KAJIAN Dapatan kajian ini akan menjadi titik tolak bagi Jabatan Pendidikan Bahagian dan Maktab Perguruan Keningau untuk mengatur strategi yang berkesan ke arah peningkatan mutu pendidikan muridmurid di pedalaman Sabah. murid.

11 murid Tahun 6 . Oleh itu kelas bercantum mesti dijalankan.16 murid (1 kelas) Tahun 6 .8 murid Tahun3 .18 murid (1 kelas) Tahun 2 + 3 .Terdapat seramai 50 murid yang sedang belajar di sekolah ini dari Tahun Satu hingga Tahun Enam.3 murid Jumlah .5 murid Tahun 4 . sekolah ini hanya layak menerima lima orang guru sahaja.18 murid Tahun 2 .3 murid (1 kelas) . Bilangan murid mengikut kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .13 murid (1 kelas) Tahun 4 + 5 .50 murid Berdasarkan bilangan murid. Percantuman kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .5 murid Tahun 5 .

Namun begitu. Penguasaan Kemahiran Lisan murid Ujian lisan Bahasa Melayu dijalankan untuk meninjau bahasa pertuturan murid dan keupayaan mereka berfikir dalam Bahasa Melayu.Melihat bilangan murid yang sebegini kecil dan jumlah guru seramai 5 orang memungkinkan proses pembelajaran murid dapat dijalankan dengan baik. Pencapaian pelajaran murid-murid di sekolah ini sangat membimbangkan. Didapati kebanyakan murid Tahun 3: .z boleh membunyikan sebahagian suku kata terbuka 1 murid gagal membaca boleh membaca dua suku kata terbuka gagal membaca perkataan yang mengandungi tiga suku kata atau lebih 1 murid boleh membaca meninggalkan beberapa perkataan salah sebut perkataan yang dibaca keliru dengan perkataan yang hampir sama ejaan Merujuk keputusan ujian bacaan di atas dapat disimpulkan bahawa keseluruhan murid Tahun 3 belum menguasai kemahiran membaca dan memerlukan pembaikan sepenuhnya. keadaan sebaliknya berlaku. Penguasaan Kemahiran Membaca Murid Ujian bacaan bagi murid-murid Tahun 3 telah dijalankan dan didapati: 3 murid gagal membaca kenal abjad a .

pemeriksaan buku tulis (buku latihan) murid dibuat. kaedah dan teknik pengajaran guru. Didapati: Tulisan murid tidak kemas Terdapat banyak salah ejaan Penggunaan tanda baca tidak betul: noktah penggunaan huruf besar tanda soal Gagal membina ayat mudah Penggunaan imbuhan Kegagalan kemahiran menulis murid ini ada beberapa faktor yang saling berkait rapat. sikap ibu bapa. penggunaan bahasa sehari-hari pelajar dan pendedahan pelajar kepada Bahasa Melayu Baku. Penguasan Kemahiran Mengira Murid . kesediaan murid dan galakan ibu bapa.Gagal menyatakan makna perkataan berdasarkan petikan Tidak fasih bertutur Bahasa Melayu Banyak gangguan dialet Murut Penggunaan ayat-ayat Bahasa Melayu tidak mengikut struktur Bahaya Melayu Baku Menggunakan dialek Melayu Salarom Sukar mengeluarkan pendapat dalam Bahasa Melayu Kelemahan kemahiran lisan murid berkait rapat dengan sikap murid. iaitu pendekatan dan perkaedahan yang digunakan oleh guru. Penguasan Kemahiran Menulis Murid Untuk meninjau kemahiran menulis pelajar-pelajar SK Salarom.

Merujuk kepada fakta-fakta di atas jelas memperlihatkan kelemahan pelajar dalam penguasan kemahiran asas 3M. khususnya dalam pendekatan dan metodologi pengajaran. Didapati: Tahun 1 4 murid .gagal menjawab olahan campur yang jawapannya satu digit 4 murid . Berdasarkan dapatan di atas ternyata murid di sekolah ini memerlukan perhatian yang sewajarnya.gagal menghafal sifir 3 Tahun 2 1 murid .gagal menghafal sifir 2 1 murid . Kelemahan penguasan kemahiran asas berbahasa Bahasa Melayu khususnya boleh menjejaskan kelemahan dalam mata pelajaran lain.Congak matematik dijalankan untuk meninjau secara ringkas tentang kemahiran matematik. . Ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.gagal menjawab olahan campur yang jawapannya dua digit Tahun 3 5 murid .gagal menjawab olahan bahagi balikan sifir dua dan tiga Kemahiran asas congak merupakan aspek penting dalam kemahiran mengira.

Sebagai ibu bapa seharusnya bersedia memberi kemudahan belajar di rumah. Penggunaan ABM dalam pengajaran hanya kadang-kadang sahaja.PERANAN DAN TUGAS GURU Sekolah Kebangsaan Salarom mempunyai 5 orang guru iaitu seorang guru terlatih (Guru Besar). Didapati tiada seorang guru yang mengadakan kelas tambahan atau menggunakan radio/TV pendidikan. . penggunaan ABM. SALAROM". penggunaan perpustakaan. Apabila ditanya tentang minat terhadap kerjaya guru keseluruhannya menyatakan minat. Masalahnya sekarang guru-guru yang terlibat mengajar Tahap 1 adalah guru-giuru sandaran tidak terlatih yang tidak mengetahui metodologi bacaan asas kanak-kanak. Semasa temu bual dijalankan kebanyakan guru-guru tidak dapat mengenalpasti kawasan kesukaran membaca murid. Begitu juga masyarakat setempat haruslah sentiasa memikirkan kanak-kanak dalam setiap aktiviti kemasyarakatan Umumnya kesedaran seluruh ahli masyarakat diperlukan demi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak. tiga guru sandaran tidak terlatih dan seorang guru yang sedang mengikuti Kursus Dalam Cuti (KDC). manakala aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasaskan kurikulum hanya setahun sekali. aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasas kurikulum dan kelas tambahan. Dalam tinjauan penyelidikan ini didapati kawasan sekolah terlalu kurang label Bahasa melayu. Selain itu menurut pengakuan guru-guru sendiri mereka kurang memberi kerja rumah kepada murid. PANDANGAN MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP PENDIDKAN Ibu bapa dan masyarakat sekitar adalah wadah utama yang boleh mempengaruhi minat dan kecendurangan anak-anak belajar selain daripada sekolah. Antara strategi meningkatkan pendidikan murid adalah dengan cara penggunaan radio/TV pendidikan. Guru yang terlibat dengan perpustakaan pula menyatakan tidak ada pengalaman dalam pengurusan buku-buku perpustakaan. Menyentuh tentang penggunaan bahasa sehari-hari pelajar mereka menyatakan hampir 90% muridmurid menggunakan dialek Murut. Manakala abang atau kakak yang sudah remaja tinggal bersama sepatutnya sentiasa membantu dan memberi galakan untuk adik-adik belajar. Hanya ada satu sahaja itu "SELAMAT DATANG KE KG. Semua guru yang terlibat dalam pengajaran Bahasa Melayu menyedari ada murid-muridnya yang gagal membaca tetapi kesemuanya menyatakan tidak tahu cara mengatasinya. Berdasarkan temu bual dengan guru-guru lain di sekolah ini kesemuanya menyatakan tiada kawalan khusus tentang peminjaman dan pemulangan buku-buku perpustakaan.

Pandangan Ibu Bapa Dalam tinjauan ini saya sempat menziarahi dan menemui beberapa orang ibu bapa murid. Taiging bin Anginsi yang lebih dikenali sebagai Ansaap berumur 28 tahun. Namum begitu beliau menyatakan kebanggaannya menjadi orang Murut. Simi juga menganggap Bahasa Melayu penting sebagai alat perhubungan. Apabila ditanya cadangan untuk meningkatkan mutu pendidikan Supiah menyatakan "guru kena rajin mengajar". . Abir. sedangkan bilik hanya ada satu atau dua sahaja. tetapi apa boleh buat katanya. ada yang tinggal 12 orang ahli dalam satu rumah. Saudara Simi tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan murid-murid sekolah.Pandangan Belia Dan Belia Wanis Rata-rata para belia yang tinggal di kampung ini menyatakan rasa pentingnya pelajaran pada hari ini. Setiap hari dengar lagu Murut. Encik Taiging bekerja sebagi petani. Di rumah Ansaap ada radio tetapi sudah rosak. Mendapat pendidikan separuh sekolah rendah dan boleh membaca sikit-sikit. menyatakan pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Ansaap juga menyedari kepentingan pendidikan tetapi diserahkan semuanya kepada pihak sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saudara Abir mencadangkan agar diadakan kelas bimbingan anjuran belia dan guru-guru. Beliau sedar bahawa anaknya tak tahu membaca. Malah beliau sendiri bersedia untuk memberi sumbangan tenaga jika diperlukan. rindu sama emak/ayah". Beliau bapa kepada Zaniyah pelajar Tahiun 3 SK Salarom. Beliau juga menganggap Bahasa Melayu penting dipelajari sebagi alat perhubungan. Sebagaimana. Simi bin Morol berumur 23 tahun memiliki Sijil Am Pelajaran. Beliau sendiri telah berulangkali mengambil peperiksaan SPM. Didapati murid-murid ini tinggal bersama keluarga besar. beliau harap guru dapat mengajar bersungguhsungguh. Abir bin Rami berumur 20 tahun memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994 dengan pangkat 2. yang ada tape sahaja. Supiah dan Janefer berumur 17 tahun berhenti sekolah semasa Tingkatan 2. beliau tidak menyatakan dengan jelas sebab berhenti sekolah tetapi secara bergurau mereka manyatakan "tak boleh tahan. melahirkan rasa kesal kerana tidak belajar bersungguh-sungguh semasa belajar dahulu.

contohnya dalam adat kematian. Beliau tidak tahu berbahasa Melayu. namum beliau suka kalau anaknya pandai Bahasa Melayu. Pandangan Pemimpin Masyarakat Ketua Kampung Tinting bin Sugulu (Aman Tinting) berusia 60 tahun. Malah bertutur Bahasa Melayu pun tidak tahu. Kakaknya pula tak pernah ajar adikadik belajar". Ahwar bin Rasam. Tetapi ibu bapa selalu pergi kebun kadang-kadang hingga satu minggu. bekas Guru Besar SK Salarom menyatakan beliau sentiasa menyokong usaha semua pihak demi kemajuan penduduk kampung. Beliau juga merasakan pelajaran untuk anak-anaknya penting. Suaminya jarang balik iaitu sebulan sekali. hari-hari pergi kebun". Beliau mempunyai minat untuk meninggikan taraf pendidikan di sekolah kerana "mengingat masa depan. Seterusnya beliau menyatakan "anaknya degil tapi cikgu tak ambil peduli. Beliau menyatakan anaknya malas. Masalah kelemahan pelajar dalam pendidikan beliau menyatakan salah satu faktornya ialah kekangan. tempat tinggal sementara ibu bapa mereka pergi kebun Pengerusi JKKK Semaan Ompohol mencadangkan agar guru kerja kuat. Apabila ditanya sikap guru.Sabit binti Rimin. Ketua Beliau Gintaun @ Paulus bin Tinting menyatakan belia belum fikir apa yang harus dibuat. pelajaran anak-anak tak kisah. beliau menyatakan dalam bahasa Murut "kadang-kadang ada cikgu datang lambat. Apabila ditanya bagaimana pandangan terhadap guru-guru di sekolah beliau bercakap dalam Bahasa Murut. jadi mereka bawa anak-anak sama. ibu kepada Zaniyah tidak bersekolah dan tidak tahu membaca. Beliau mencadangkan: Sesiapa saja boleh bantu asal boleh maju Ibu bapa mesti suruh anak baca buku hari-hari Dibuat asrama. keluarga simati berkabung dengan cara berpesta hingga ada yang sampai 40 hari. kalau cuti selalu datang sekolah lambat". "tak tahu perkembangan sekolah. macam mana anak-anak mahu pergi sekolah". Ibu kepada 5 orang anak keturunanan Lundayeh. tetapi jika ada orang bantu mereka sedia kerjasama. PKR En. Anak mereka tak ada yang jaga. sudah fasih bertutur bahasa Murut. Manakala adat perkahwinan pula disambut antara tiga hari hingga dua minggu. Halimah binti Balaing berusia 32 tahun. Apabila keadaan ini .

Bahasa dan Pendidikan Kanak-Kanak di Sekitar Persoalan Bahasa Melayu dalam Dewan Bahasa. Ini menyebabkan persekolahan mereka terjejas. BIBLIOGRAFI Abdul Halim Halit. Shah. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Asmah Hj. (1986). iaitu kegagalan dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang bermula dari tahap satu persekolahan. Berdasarkan temu bual dengan ibu bapa menunjukkan mereka bersedia menerima sebarang perubahan khususnya dalam pendidikan. Omar. Strategi Ke Arah Membaca dalam Jurnal PERKUPP. Rasional Program Pendidikan Pemulihan Di Sekolah rendah dalam Dewan Bahasa Jilid 30/5 ms 321-315.Pemulihan. pertubuhan belia yang tidak berperanan aktif dalam pendidikan. Faktor-faktor yang saling mempengaruhi kelemahan murid. Mereka juga berharap ada pihak tertentu yang sedia menyumbang khidmat dalam pembangunan kampung. pendedahan kepada dunia luar yang mencabar. ibu bapa yang tidak ambil berat terhadap pelajaran anak-anak.terjadi murid yang menjadi ahli keluarga turut terlibat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abu Basar Mohd. Kuala Lumpur: MPIK . KESIMPULAN Masalah kemerosotan pendidikan di SK Salarom dapat dikategorikan kepada dua aspek: Kawasan kelemahan murid. (1982). kemiskinan dan kekangan adat setempat. Nota Kuliah Kursus Perguruan Khas . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Darus Omar. iaitu faktor guru yang kurang berperanan sebagai pembimbing kepada murid dan kurang berpengalaman. (1987). (1982).

(1983). diharapkan setiap ibu bapa akan mendapat "inspirasi dan semangat baru". Ibu bapa seharusnya mempunyai sikap dan tanggungjawab (akauntabiliti) serta menjadi pendorong utama kepada kejayaan anak-anak mereka. baik dikalangan pensyarah mahu pun ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang cemerlang. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Zulkifli Arshad. Menilai Kegagalan Membaca Melalui Ujian Informal dalam Jurnal PERKUPP Vol. Namun begitu bagi menyemarakkan lagi harapan dan jangkaan serta cita-cita mereka itu. jawatan kuasa penganjur program ini cuba mengadakan suatu program yang ada kelainan sedikit. Kuala Lumpur: MPIK Ishak bin Harun adalah pensyarah di Jabatan Bahasa. yang dinamakan aktiviti "cakap-cakap" selain "ceramah dan ucap utama". 5. Seterusnya untuk disuntikkan atau dijanakan kepada anak-anak mereka agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti akan menjadi kenyataan (5A. Sabah. Kebanyakan ibu bapa memang diakui telah pun mempunyai aspirasi. Kajian Pemerhatian PROGRAM MOTIVASI KEIBUBAPAAN – PROJEK SAMP 1998 Oleh Hj.4A 1B.). harapan dan jangkaan tinggi terhadap pencapaian akademik dan masa hadapan kerjaya anak-anak mereka agar lebih baik dan lebih terjamin lagi. Kamarudzaman bin Hj. Kecemerlangan anak-anak dalam akademik dan sahsiah (akhlak/moral) adalah menjadi matlamat kebanyakan ibu bapa. . Abdul Rahim PENGENALAN rogram Motivasi Keibubapaan ini merupakan salah satu usaha maktab ini untuk meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab bersama.Projek NTR Innotech Malaysia. Maktab Perguruan Keningau. (1987). Modul 1-9 Berkaitan dengan Pemulihan. Menerusi interaksi-komunikasi "cakap-cakap" dan perkongsian pengalaman dalam mendidik anak-anak.3A 2B atau 3A 1B 1C dan 2A 2B dan 1C sekurang-kurangnya.

Awang Had Salleh dan Prof. Dalam masyarakat moden ini keperihatinan ahli-ahli masyarakat setempat (Komuniti/Institusi/Organisasi) dan pemimpinpemimpin yang sedia menggerakkan dan menyumbangkan kepakaran dan ide-ide serta sokongan material atau sumbangan kewangan didapati banyak menyumbang ke arah kecemerlangan ini. tetapi untuk maju kehadapan. Awang Had Salleh (1985) menegaskan bahawa penyediaan generasi muda dengan ilmu @ pendidikan dan seterusnya melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan bermotivasi ialah dengan dua cara: Dengan pendidikan Tak Formal (seperti yang kita lakukan di rumah) Dengan pendidikan Formal (di sekolah-sekolah) Seterusnya Prof. harus ada keinginan dan citacita di kalangan ahli masyarakat tersebut untuk meningkat maju. Dua orang sarjana tempatan yang pakar dan dikenali umum dalam ilmu pendidikan moden dan diiktiraf pada peringkat antarabangsa telah melahirkan fikiran dan pandangan mereka mengikut perspektif Malaysia berhubung dengan kamajuan anak-anak dalam bidang akademik atau pendidikan umumnya menerusi penulisan buku-buku mereka ialah Prof. RASIONAL TEMA DAN KAJIAN BERKAITAN Tema ini dipilih berasaskan kajian dan pandangan para penyelidik pendidikan yang telah membuktikan bahawa kejayaan cemerlang akademik dan disiplin anak-anak banyak bergantung kepada kerjasama dan permuafakatan ibu bapa (PIBG).Sejajar dengan hasrat dan matlamat tersebut. pihak sekolah (Guru Besar-Pengurusan dan Pentadbirannya) dan Guru-guru (Peningkatan Kualiti Pengajaran). Atan Long. Awang HS menjelaskan. tetapi harus pula "bermotivasi" (bersungguh-sungguh. tema yang dipilih adalah "KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA". Atan Long (1979) berpendapat kekuatan atau kelemahan masyarakat bergantung kepada ahli-ahli masyarakat yang memberikan sumbangan kepada keutuhan dan kemajuan serta perkembangan masyarakat berkenaan. mencapai kesempurnaan dan sentiasa produktif serta berkualiti tinggi dalam apa juga usaha yang dilakukan. saksama dan dengan cemerlang) untuk mencapai tahap peradaban (tamaddun) yang lebih tinggi menerusi pergerakan yang cergas. masyarakat yang berdisiplin sahaja tidak cukup mantap. mereka harus ada daya utama (usaha). Sesebuah masyarakat perlu sanggup berubah (anjakan paradigma) . Masyarakat yang berdisiplin adalah satu kemestian.

mereka akan ketinggalan zaman atau pun tertinggal dalam meneruskan kehidupan yang terus berubah. yakni menuruti kehendak dan syor anak dalam mendidik anak. Jika tidak. nilai-nilai yang ditegaskan. Selain daripada itu budaya-budaya kecil (sub – budaya) seperti cara didikan.menerima perubahan untuk terus hidup dan berkembang mengikut kemajuan zamannya. Umpamanya terdapat perbezaan dalam matlamat hidup/sosial. Manakala ibu bapa Amerika dikatakan lebih liberal. tidak sabar dengan perangai anak mereka. Implikasinya interaksi-komunikasi anak dengan orang dewasa kelihatan lebih harmoni tetapi mereka mudah menentang serta melafazkan sesuatu yang mereka tidak setuju dengan orang dewasa @ mereka lebih berterus terang. Dalam masyarakat Barat. Kadangkala mereka lebih bersifat biadab mengikut sistem nilai masyarakat Timur. menurut Connell (1981) kajian Antropologi dan Etnografi (Kajian Kes/Kajian Pemerhatian) @ kajian kualitatif telah melengkapkan lagi maklumat perkembangan kanak-kanak disamping kajian kuantitatif. . khususnya dalam persekolahan dan cita-cita @ kerjaya yang akan diceburi oleh anak-anak. Menurut Connell lagi. berkemungkinan matlamat dan pola pensosialan kanak-kanak Australia terletak antara pola Inggeris dan pola Amerika. Kajian Pemerhatian dalam komuniti Inggeris dan komuniti Amerika telah menunjukkan perbedaan dalam penekanan yang boleh dibandingkan. mengecam atau menghukum anak mereka. Ibu bapa Inggeris lebih autokratik (memberi perintah. cara amalan melatih kanak-kanak yang digunakan – kesemuanya mempengaruhi pola perkembangan diri anak-anak mereka. ) Hasilnya anak Inggeris menunjukkan kesopanan dan menghormati orang dewasa walaupun ada kalanya juga renggang dan kerap menentang orang dewasa. Perkembangan JERI (jasmani. rohani dan intelektual) anak-anak (selain faktor baka dan persekitaran) mendapati pengaruh kebudayaan telah menunjukkan banyak bentuk tingkahlaku yang dahulunya dianggap ‘natural’ atau ditentukan secara ‘biology’ akan membayangkan pengaruh pola kebudayaan yang tertentu pula dalam hidup masyarakat tersebut. Begitu juga di kalangan masyarakat Barat lainnya mempunyai pola atau bentuk yang berbeza berasaskan budaya dan kepercayaan serta amalan hidup seharian mereka.emosi. aspirasi pendidikan dan kerjaya ibu bapa dalam hiraki/tatatingkat masyarakat (sosial status) turut mempengaruhi perbezaan yang jelas dari aspek nilai dan orientasi motivasi (dorongan) serta dalam amalan latihan anak-anak dalam keluarga. menentukan tingkahlaku anak.

ibu bapa menggalakkan kebebasan. Kajian ahli Sosiolinguistik juga membuktikan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa ibundanya dengan cepat pada peringkat umur 5 tahun ke bawah lebih cekap berbahasa dan bijak. merancang pekerjaan mahir (kolar putih) bagi anak lelaki mereka. Penyelidikan pendidikan mengesyorkan supaya hubungan ibu bapa – anak perlulah berasaskan dua dimensi iaitu: Kemesraan (penerimaan emosi) seperti kasih sayang/diterima/dihargai Autonomi – kawalan ( dari kawalan menguasai kepada membenarkan kebebasan luas kepada kanakkanak. Harapan bapa ini secara langsung dapat menggambarkan harapan anak mereka. pengawalan dikenakan melalui penjelasan rasional.) Pentony (1956) mendapati keluarga demokrasi. menulis dan mengira (sejauhmana ibu bapa membacakan buku cerita kepada anak-anak mereka atau menyediakan buku-buku atau permainan yang membina daya intelek/berfikir anak-anak. tidak melalui kerahan @ arahan arbitrari (sewenang-wenang @ tidak dapat tidak perlu dipatuhi. Bagi YANG PASTI pula mempunyai aspirasi yang agak rendah. Bagi mereka yang kaya pengalaman berbahasa dan menerima pendedahan awal dalam membaca.Ini bermakna ibu bapa harus menyediakan situasi dan kemudahan atau peralatan pembelajaran bahasa seawal mungkin.) semasa anak berumur 3-4 tahun atau sebelum bersekolah secara formal lebih berjaya dalam pesekolahan mereka. Ibu bapa mempunyai aspirasi pendidikan yang tinggi dan mengharapkan pekerjaan anak yang lebih baik dan tinggi. mereka meletakkan tekanan yang lebih ke atas kerja sekolah anak dan atas kejayaan peribadi anak.) . Mereka ada unsur pembaikan diri dan mempunyai pandangan masa depan berbanding kalangan keluarga golongan bawahan.Ibu bapa akan memberi lebih pertolongan /membantu kerja rumah (home work) anak. Pengaruh suasana keluarga (pola hubungan interaksi ibu bapa-anak) menunjukkan pola tingkahlaku di sekolah dan dalam interaksi bersama rakan sebaya.Satu kajian di Melbourne oleh Oeser (1954) mendapati kebanyakan bapa kelas separa mahir (sederhana) mempunyai darjah tinggi TIDAK PASTI tentang masa depan anak mereka. Bagi ibu bapa golongan mahir.

Oleh itu akan menjadi contoh (role model) kepada anak-anak berasaskan situasi @ keadaan @ suasana tersebut. bermasyarakat . Sasaran projek SAMP 1998 termasuklah murid-murid. pencapaian dalam pengetahuan dan kemahiran asasi (membaca.Bagi keluarga berkembang pula Campbell(1963) memberikan cirinya: Anak-anak kaya dengan latar pengalaman (banyak pendedahan ) Terdapat kemesraan dan kasih sayang dalam keluarga (harmoni/bahagia) Ibu bapa mempunyai harapan dan hasrat yang sesuai serta realistik Menggunakan pendekatan disiplin dan demokrasi Ibu bapa sanggup menggalakkan kebebasan (tidak mengongkong) Pemusatan kanak-kanak kepada matlamat tingkahlaku. Dalam melibatkan peranan ibu bapa ini. Kesimpulannya pengalaman yang anak-anak terima di rumah mempengaruhi aspek sahsiah yang mungkin mempunyai kaitan dengan sikap dan prestasinya di sekolah. Jelasnya ibu bapa mempengaruhi usaha pencapaian pelajaran anak mereka menerusi reaksi terhadap pencapaian @ prestasi cemerlang anak-anak mereka dalam pelajaran. termasuklah mengharapkan sokongan kuat PIBG . maktab dan pensyarahnya serta ibu bapa murid-murid sekolah yang terlibat. menulis dan mengira) serta pandai bergaul. Contohnya. bertanggungjawab dan ada kepuasan peribadi dan rohani. Kanak-kanak keluarga berkembang dikatakan jelas mencapai dengan berkesan perkembangan diri dari aspek moral. ibu bapa yang meletakkan nilai yang tinggi dalam kecekapan intelek bagi diri mereka dan anak mereka. berkemungkinan mendorong anak mereka dalam kegiatan intelek/akademik/pembelajaran serta turut sama mengambil bahagian (berperanan sama). sekolah angkat dan gurunya. Persoalannya bagaimana pula corak @ cara pendidikan ibu bapa di sini terhadap anak-anak mereka? Begitu juga pola dan corak perkembangan tingkahlaku anak-anak kita di Malaysia pada amnya dan di pedalaman Keningau ini khususnya ? LATAR BELAKANG PROGRAM Program Motivasi Keibubapaan ini pada asalnya adalah sebahagian daripada program Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) 1998.

di bawah pimpinan pengetuanya. dalam cetusan mindanya (Berita Harian : 1 JUN 1998) " Pengetua Berkesan: Sekolah Berkesan.bagi menjayakan projek SAMP dan mengadakan kursus-kursus oleh PPB. Bagi menggerakkan permuafakatan dan kerjasama "smart partnership" dalam memajukan pendidikan anak-anak di kawasan Pedalaman Keningau ini program ini sebagai perintisnya dan akan disusuli pada peringkat sekolah kemudiannya. Cabaran Pembangunan Sistem Pendidikan Negara menyatakan bahawa kajian Phi Delta Kappa (1980) dalam kajian kes 8 buah sekolah rendah berpotensi baik di Amerika mendapati ada hubungkait yang positif antara gaya kepimpinan Pengetua/Guru Besar dengan kecemerlangan sekolah. telah pun menubuhkan Program Pendidikan Komuniti Peringkat Daerah Keningau-Zon Pegalan dan telah pun dilancarkan penubuhannya oleh Penaungnya YB Senator Datuk Hj. PPD/Sekolah Angkat dan MPKS yang sesuai untuk ibu bapa-ibu bapa agar bermotivasi tinggi dan bercita-cita besar untuk melihat kejayaan anak-anak mereka pada masa hadapan. Dr. Karno pada 2 Ogos 1997. Guru besar juga berjaya menggembeling sokongan pehak berkuasa tempatan. Sairin bin Hj. Sehubungan dengan itu juga Maktab Perguruan Keningau Sabah. Aminah Hj. Karno. Musally. Selain guru besar merancang secara teliti matlamat dan sasaran prestasi yang hendak dicapai oleh sekolah. Seterusnya kajian Austin (1978) yang melihat tentang perbezaan antara sekolah yang berkesan dengan sekolah yang tidak berkesan ialah sejauhmana kepimpinan pengetua/ guru besar ditumpukan secara berlebihan (mengutamakan) terhadap: . ibu bapa dan bantuan kewangan serta sokongan pihak luar (komuniti/NGO/Institusi luar) bagi memajukan sekolah mereka. RASIONAL PROGRAM Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Pn. Abdul Shukur Abdullah. guru besar perlu melahirkan iklim dan suasana kerja yang baik serta bertindak sebagai "enabler @ fasilitator". Program Motivasi Keibubapaan ini telah diadakan pada 11 Jun 1998 di Dewan Besar MPKS dengan ucap utamanya telah diberikan oleh penaungnya YB Senator Datuk Hj. Sairin bin Hj.

Latar belakang ibu bapa terdiri daripada pelbagai etnik /suku (Dusun. Kadazan. (PNB) dan juga Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah angkat maktab serta ibu bapa murid yang terlibat serta para pemimpin setempat. Ibu bapa yang mendaftar untuk program motivasi mengikut statistiknya ialah 190 orang yang terdiri daripada tujuh buah SAMP iaitu SK. guru dan murid terhadap potensi murid dan Program sekolah yang mementingkan perkembangan intelektual dan ilmu daripada programprogram lain (Sukan / Kesenian / Hiburan / Kegiatan Luar) Berasaskan dapatan kajian di atas. DAPATAN PEMERHATIAN Latar belakang responden Perkara pertama sekali yang menggembirakan pihak penganjur ialah kehadiran ibu bapa yang diluar dugaan iaitu hampir memenuhi semua kerusi dewan yang dianggarkan berjumlah 250 orang termasuk para jemputan khas. Jabatan Pendidikan Negeri. Sabah yang dibiayai oleh Amanah Saham Nasional Bhd. Program ini secara langsung telah memantapkan lagi Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) Maktab Perguruan Keningau. Bugis. SK Pekan Keningau. SK Ulu Senangang.) Sebahagian besar (60%) adalah petani/bekerja sendiri/buruh @ suri rumah tangga .Membulu.Maktab Perguruan. Melayu dan lain-lain. SK Binaong dan SK Menawo serta dua orang wakil sekolah ugama Islam (SUI) Keningau. SK Pasir Putih. Murut. sesungguhnya Program Motivasi Keibubapaan dan Kem Belajar Intensif yang dirancang dan dilaksanakan di bawah projek SAMP ini telah menepati sasaran dan kehendak Datuk KPPM kita iaitu Guru –guru Besar SAMP dan Pengetua MPKS serta J/Kuasa projek SAMP telah berjaya memberikan fokus kepada aspek pengajaran (P&P) dan perkembangan intelektual & ilmu serta mengembelingkan permuafakatan semua pihak menerusi Program Pendidikan Komuniti tersebut.Pengajaran dan pembelajaran Kepercayaan tinggi yang dihayati bersama oleh pengetua/GB. Program ini dilaksanakan serentak dengan projek SAMP (Kem Belajar Intensif) demi untuk menjalinkan perhubungan dan permuafakatan yang erat antara ASNB. SKAmbual. Pejabat Pendidikan Bahagian. (ASNB)/Permodalan Nasional Bhd.

00 pagi .45 ptg.11. termasuk dua pensyarah wanita bagi satu kumpulan.10. Fasilitator berperanan mencungkil dan menggalakkan peserta bercakap dan meluahkan pengalaman .10.sepenuh masa.00 ptg : Rumusan 1.1. .30 pagi .45 pagi : Jamuan Teh 10. Jadual program cakap-cakap 8.45 pagi .30 pagi .1. Ibu bapa yang banyak bercakap ialah golongan guru @ guru besar.) .00 pagi : Ceramah Pengalaman Ibu BapaTerpilih 11. Para fasilitator terdiri daripada para pensyarah seramai 14 orang. suri rumah yang aktif berpersatuan/peniaga dan kaki tangan kerajaan.00 ptg.12. Hitung panjang setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli antara 16 hingga 18 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan (ibu dan bapa). .30 pagi : Sesi Ucapan 10.30 ptg : Jamuah tengah hari Kelompok/Fasilitator Peserta-peserta dibahagikan kepada 14 kumpulan kecil yang dicampurgaulkan kecuali SK Ulu Senagang dan SK Membulu. Latar belakang kerjaya dan status sosial menentukan keupayaan mereka memberi pandangan dan penceritaan pengalaman mendidik anak-anak.45 pagi : Sesi cakap-cakap 12. Manakala 25% lagi kakitangan kerajaan (guru/kerani/pegawai rendah) dan bakinya 15% (peniaga/pengusaha/pegawai Pengurusan/profesional.

Bagi sebahagian besar ibu bapa baru pertama kali menghadiri sesi cakap-cakap seperti dan berpendapat ianya banyak memberikan menafaat / ide baru untuk mendidik anak dalam pelajaran dan pendidikan akhlak khususnya. Mereka juga mengharapkan pihak sekolah dapat menganjurkan program seperti itu pada masa akan datang. Bersekolah/anak yang telah berjaya) Refleksi cakap-cakap di dewan @ ucap utama/cara gaya mendidik anak Rumusan dan penamat @ pandangan peserta terhadap program. Perkongsian pengalaman dengan ibu bapa lain khususnya dengan para pensyarah MPKS sangat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka. Berkumpul semula dalam kumpulan besar (mendengar rumusan kumpulan) Rumusan Keseluruhan Wakil peserta kumpulan rata-rata memberikan pandangan yang positif kepada program ini dan mengharapkan ianya dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Belajar itu adalah seruan agama/tuntutan Tuhan. Namun begitu mereka merasakan waktu satu setengah jam interaksi itu perlu dipanjangkan sedikit dan kurangkan ucapan-ucapan. Secara khususnya mereka berpendapat: Kebanyakan ibu bapa sama ada yang beragama Islam atau tidak bersetuju bahawa didikan asas agama banyak membantu kejayaan anak-anak mereka. Asas agama yang mantap perlu ditanamkan. Menerusi amalan keagamaan anak-anak mudah mendengar kata dan taat serta patuh kepada kehendak ibu bapa.serta memberikan pandangan dan perkongsian cara mendidik anak semasa menghadapi UPSR dan persediaan untuk peperiksaan pada tahun ini. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa memberikan ilmu dan tunjuk ajar kepada anak-anak agar berilmu dan beramal (tidak jahil). . Struktur cakap-cakap Taaruf @ pengenalan diri ahli kumpulan (15-18 orang) dan fasilitator Anak-anak kami (Jumlah/bil. Mereka juga berakhlak mulia dan kurang menimbulkan masalah gejala sosial.

Kebanyakan ibu bapa yang latar belakangnya berpendidikan rendah tidak tahu peluang-peluang pendidikan menengah dan tinggi kecuali dari kalangan ibu bapa pegawai kerajaan yang berpendapatan tinggi dan sederhana serta rendah. pesta-pesta dan sebagainya (interaksi sosial setempat). Mereka perlu menunjukkan kerajinan dalam bekerja dan ketekunan serta kesabaran sebagaimana menghadapi kerenah belajar anak-anak yang pelbagai pada masa ini. Mereka lebih utamakan hiburan/keseronokan seperti lebih banyak program menyanyi. anak-anak yang maju dan berjaya dalam persekolahan kurang untuk dijadikan contoh dan teladan.). Ini disebabkan kemiskinan (wang ringgit tidak mencukupi). kebanyakan ibu bapa bersetuju bahawa ibu bapa perlu menjadi contoh. Ramai anak yang gagal dalam peperiksaan SPM terbiar atau belajar separuh jalan sahaja kerana ibu bapa tidak mampu menghantar anak ke sekolah swasta (bayaran mahal/tempat belajar tiadakawasan pedalaman/ jauh dari tempat tinggal) kerana tidak mampu membayar tambang kenderaan bas dan makan minum.lebih bersendirian atau tidak berbincang dalam pelajaran/ pendidikan. mahu tahu bagaimana untuk mengambil peperiksaan lagi atau di mana tempat belajar yang baru di mana anak-anak mereka boleh mengikutinya. Bagi yang berburu mahu melihat hasil perburuannya ada dibawa balik.5A. merancang kerjaya anak atau bidang-bidang yang diminati selain malu atau tidak mahu bertanya guru-guru di sekolah mempengaruhi daya usaha anak dalam pembelajaran. pengetahuan tentang pendidikan anak-anak kurang dan rasa rendah diri (tidak tahu membaca/menulis). kita mahu anak-anak dapat menunjukkan hasil pembelajaran mereka seperti keputusan peperiksaan yang cemerlang . . Sebaliknya mereka mudah bekerjasama dan bergotong royong dalam kerja-kerja fizikal seperti kenduri kendara. guru-guru tinggal dipekan besar. Ibu bapa dapat memberi contohnya.Adat resam atau kebiasaan yang positif dalam sesuatu bangsa atau kaum boleh dijadikan pendorong untuk maju dan berjaya (contohnya: yang berniaga mahukan keuntungan @ wang ringgit. menari.Sebaliknya bagi ibu bapa yang dapat mengawal masa / sering mengingati masa belajar anak didapati anak-anak mereka dapat berjaya dalam persekolahan ( UPSR. Pengaruh sosio-budaya setempat – sikap tidak kesah dengan pencapaian akademik anak (kurang model sebagai contoh dalam masyarakat). tetapi tidak tahu cara kendali atau merealisasikan impian tersebut. Kekurangan prasarana atau kemudahan belajar juga turut mempengaruhi peluang pendidikan anakanak di kawasan pedalaman ini seperti tempat tuisyen. (kerana ada interaksi –komunikasi di tempat kerja.) Begitulah dalam belajar. pesta-pesta (keamatan) yang lama dan ambil masa boleh melalaikan dan mengabaikan masa belajar anak-anak. Harapan ibu bapa memang tinggi untuk anak-anak maju dalam pelajaran.3A 2B dan seterusnya).V dan video turut menambahkan lagi masa untuk berhibur dan melalaikan pelajaran anak. Apa yang penting sekali perlu beri sokongan moral dan material untuk meningkatkan dorongan/motivasi kepada anak-anak. Pengaruh media-massa moden seperti T. Cara pemikiran masyarakat setempat yang . Untuk membolehkan anak-anak rajin belajar. Ini terbukti selepas sesi mereka rasa gembira dan puas hati dengan maklumat yang didengar dan ada yang mengemukakan permasalahan belajar anak-anak seperti peluang anak yang gagal SPM . 4A 1B.

T. Noraini Ahmad (1994) dalam bukunya "Pengurusan Masa" mengungkapkan kata-kata." .Imran: Ayat 14) Seterusnya Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia: "Demi Masa. dari emas dan perak: kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Tujuan Hidup Kita" kecuali kita mampu menjadikan redha Allah SWT dan rasa takut kepadaNya selalu tertanam dalam jiwa sebagai tujuan terakhir." (Surah Ali. bahawa : " Setiap permasalahan yang dialami tidak dianggap satu tragedi tetapi sebaliknya dilihat sebagai satu cabaran. Pada umumnya kebanyakan ibu bapa inginkan anak mereka berjaya dalam pelajaran demi untuk memperbaiki taraf hidup keluarga masing-masing. Kita hanya boleh merancang. Firman Allah S." Kita tidak akan dapat merealisasikan Syiar "ALLAH S. (bermaksud): "Dihiaskan (dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak: harta benda yang banyak berpikul-pikul. tetapi ketentuannya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. sesungguhnya manusia itu hidupnya dalam kerugian. dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman.T. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan nasihat menasihati dengan kesabaran.W.W.Selain itu ada juga ibu bapa yang menimbulkan bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak mahu belajar (malas) dan suka merayau hingga jauh malam terutamanya golongan remaja. KESIMPULAN Program ini banyak memberikan pengajaran dan pengalaman kepada kita para pendidik dan juga ibu bapa. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. dugaan dan pengalaman yang mendorong manusia untuk bertindak bagi mendapatkan keredaan Allah SWT. Dan (ingatlah) pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).

Falsafah Pendidikan Menurut Al-Qur’an. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. (1989). Asas Pendidkan. Awang Had Salleh. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Jabatan Ilmu Pendidikan. Motivasi Memburu Kejayaan.(Surah Al-Asr: 1. W. (1994). Maznah Abd. Kuala Lumpur: Maznah Motivational Centre. Muhammad Ali Garishah. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi. (1985). (1981). Nik Aziz Nik Pa dan rakan-rakan. Kuala Lumpur: DBP. malahan sekiranya ia dapat dirancang dengan lebih sistematik dan profesional. Masalah Pendidikan. Oleh itu program seperti ini diharapkan akan dapat diteruskan lagi . Hamid. Abdul Rahim adalah Ketua Jabatan. berkemungkinan hasilnya akan lebih berkesan dan berjaya . Pendidikan Dalam Pemikiran Awang Had Salleh.F. Bagaimana Meleraikan Diri daripada Perangkap Masa. (1994).3) Dalam kehidupan manusia sesungguhnya kita harus hidup secara muafakat dan sering tolong menolong untuk mencapai kehidupan yang sempurna dan diredhai oleh Allah.. Membina Tujuan Hidup Kita Berdasarkan Al-Quran & Al-Hadith. Hj. Kuala Lumpur: Dinie Publisher. Hanafi Mohamed. Kamarudzaman bin Hj. (1979). Fikiran-fikiran Tentang Pendidikan. Kuala Lumpur: DBP. . Kuala Lumpur: Berita Publishing. (1996). (1995). Pengurusan Masa. BIBLIOGRAFI Atan Long. Noraini Ahmad. Connell.

I chose a girl since the other two are boys. With its approximately 600 pupils and 30 staff. a brief informal interview and testing had to be carried out in my class . generally. From my previous knowledge of this school. The selected pupil was chosen based on his ability in comprehending my instructions and able to read albeit a bit slow. the class monitor or the assistant monitor of a certain class would be those who are better than the rest. To be fair.Maktab Perguruan Keningau.PPP). Finally. Prompt. Sabah. . It has such a wonderful surrounding of natural flora and one can view Sungai Pegalan from there as well.5 Cempaka. However. Laporan Kajian Tindakan THE USE OF PAUSE PROMPT PRAISE PROCEDURE IN SK BANJAR. the decision was made after a short discussion with my teacher and lecturer. Keningau. KENINGAU By Lau Chee Loong INTRODUCTION Sekolah Kebangsaan Banjar (SK Banjar) is situated in Kampung Banjar. It is one of the nearest schools located near the college. I decided to choose Kelvin. In order to find myself a pupil for the remedial reading programme (Pause. SK Banjar is ranked as one of the A-graded primary school. and Praise Procedure . so I called upon both of them to read me a passage.

The pupil also reads in such a way that shows he has no awareness of the usage of punctuation. academic purposes etc.). knowledge. Bottom-up approach It is a process of reading. he/she is actually trying to understand the underlying message put forward by the author and each one of us reads for different purposes such as reading for pleasure.) he attempts to pause and he is close to never and seldom will he respect the sign of a full stop (. 'on'. LITERATURE REVIEW Process of Reading Reading is a process where the reader transfers the written information into meaningful text for different purposes. For example. the word 'it' is read as 'I'. For instance. While the reader reads. the words 'it'. and etc. When coming across a coma (. for information. which discriminates every letter to match the phonemes and graphemes to an eventual concern with reading groups of words and sentences for their overall meaning. Top-down approach .Statement of problem The pupil has a problem with words starting with vowels where he concentrates on the vowels instead of the words he come across. He is also faces difficulty in differentiating the intonation for expressing statements and questions.

. The Pause Prompt Praise Procedure originated in Mangere (South Auckland) in 1977 and in 1987. a pre-test. There was no prompting and errors were ignored. To achieve that. the tutor pauses before responding to the pupils' errors for them to self-correct. which consists of three texts. Pause. prompts them to use both contextual and letter-sound information and praises for the attempt done by the pupil to selfcorrect or correction done after prompting in order to motivate them to read. Prompt and Praise Procedure The Pause Prompt Praise Procedure is a result of a reading research done by a team of Auckland researchers to help families help their own children to improve in reading. it was first published in UK and a Maori version was developed in 1992.It is a process where the reader interprets the language by reconstruction of whole meaning rather than the simple decoding of the form. (Appendix A) RESEARCH METHODOLOGY Research Design Pre-test Before the actual reading sessions begin. A post-test using the same three texts was carried after the remedial reading programme to see the reading improvement of the pupil. This entire procedure is derived from the theory on reading developed by Marie Clay and Stuart McNaughton which emphasises on the importance of using contextual information during reading. Some New Zealand schools later used this procedure and introduced it to parents so that the families and school could work together in helping the pupils in reading. Pause Prompt Praise is designed for one-to-one oral reading where pupils receive more opportunities to self-correct errors and to practise problem-solving strategies. was given to the pupil to obtain information about his reading proficiency as well as his ability in dealing with new or difficult words.

Prompt & Praise Reading Sessions There were 15 reading sessions in between the pre-test and post-test. The sample of research (the pupil) was selected based on his ability in comprehending spoken language of English and the ability to read. at end of the session. the trainee will not interrupt even the pupil makes mistake. By doing so. he would know what he is supposed to do and what to expect from the trainee. The purpose of post-test is to see whether the errors made by the pupil decrease or not. The pupil was guided using the Pause Prompt Praise Procedure and each time. only one pupil was selected and the case study is based on this particular pupil only. the tutor spent a minute or two to discuss about the text and the pupil's feeling about it. Post-test A post-test was conducted using the same 3 texts used in the pre-test. Ideally. the texts should be prioritise according to the level of difficulty and simplification should be done whenever necessary. Population For this entire remedial reading programme. .Pause. The brief discussion about the remedial reading programme and its procedure wouldl give the pupil some sort of preparation in facing the actual reading sessions. Limitation of research Since the study or research is based on one pupil from one particular school in Keningau. Interview / brief discussion An interview was carried out before the reading sessions to let the trainee know more about the pupil. the finding or result of this research should not be taken as a general result that reflects either the whole class or the school itself. One should bear in mind that fluency is not the basis of selection but is the target (aims) to be achieved after this programme. The procedure is still the same. The findings do not represent all the schools found in Keningau.

No. Action plan Below is the action plan that I had scheduled for this entire remedial reading programme according to its criteria (3 times per week for reading sessions). Item Proposed date Actual conducted date 01. Looking at the table below one can see the comparison between them. Thus the analysis will be based on the line-graphs that had been plotted.02.Analysis of research The finding of this research will be presented in a form of table and graphs. the actual conducted dates differ a lot from the original one.1998 . Pre-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 11. However due to certain unforeseen problems.

Reading session 1: The man and the crocodile 13.1998 (Friday) 27.(Wednesday) 26.02.02.1998 .1998 (Thursday) 02.1998 (Friday) 03. Reading session 2: The greedy monkey 16.02.02.

03. Reading session 4: Flora Fest 20.02.03.(Monday) 02.1998 (Monday) 04.1998 (Wednesday) 04.1998 .1998 (Wednesday) 05.02. Reading session 3: Raju's week 18.

03.03.1998 (Monday) 09.1998 (Monday) 07. Reading session 5: Teddy and the honey bee 23.(Friday) 05.02. Reading session 6: In the evening .1998 (Thursday) 06.

1998 (Wednesday) 10.02.1998 (Tuesday) 08.03. Reading session 7: A surprise birthday party 27.1998 (Wednesday) 09. Reading session 8: .03.1998 (Friday) 11.02.25.

03.1998 (Friday) 11. Reading session 9: The family photographs 04. Reading session 10: .1998 (Monday) 12.03.03.The flying doctor 02.1998 (Thursday) 10.03.1998 (Wednesday) 13.

Reading session 11: The Moon 09.03.Venice of the East 06.03. .1998 (Friday) 13.1998 (Friday) 12.03.1998 (Monday) 16.03.1998 (Monday) 13.

Reading session 13: Pulau Langkawi 13.03.03.Reading session 12: Soo Lee's Diary 11.1998 (Friday) 18.03.03.1998 (Monday) 14.1998 (Wednesday) 15. .1998 (Wednesday) 16.

03.Reading session 14: At the Fun-fair 16.1998 (Monday) 18.1998 (Wednesday) 19.03.03.1998 (Thursday) .03.1998 (Wednesday) 16. Reading session 15: Favourite pastimes 18.

Most of the time. It was rather difficult for me to pause during the reading sessions. Most of the time the reading sessions were conducted during the pupil's free time. It is regrettable that sometimes 2 sessions were conducted on the same day.03.1998 (Friday) 20. It seems that he was not aware that he had made a mistake.17.the library. it was very difficult to follow what have been ideally planned before. During reading sessions. it became almost an everyday stuff. There were 3 places that were used . staff room and the park. The reading sessions weere conducted in different places of the school depending on its location and environment. . I had to stop him rather than pause for him to think about the mistake he made.1998 (Friday) Implementation of action plan Since the reading sessions were carried out during the free time of the pupil. Also I was busy with the teaching practicum myself. It was very difficult to find either a suitable time to conduct the reading session or a place for it. So it is very difficult to follow exactly what had been planned in the action plan.03. Instead of 3 times a week. Post-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 20. I found out that the pupil seldom pauses to think when he mispronounces a word.

A Pair of Shoes 192 . of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Pre test 1. overall. As we can see. the decrement of errors is obviously shown.FINDINGS AND CONCLUSION Table 1 and Figure 1 below show the comparison between pre-test and post-test whereby the same 3 texts were used. there is a significant increase in words correct per minute of each text and of course. Pre-test and Post-test Stages Title No. from the graph.

50 2.80 1.60 3. The Lion and the Mouse 201 177 24 11.33 2. Markerel Sky 152 132 .155 37 10.

The Lion and the Mouse 201 186 .30 Post test 1. A Pair of Shoes 192 172 20 11.50 1.30 2.20 8.80 1.

Markerel Sky 152 140 12 9.00 1.00 3.00 0.15 12.80 Pre Test .

However. Furthermore the story itself is a famous story that one has heard often whether in class or at home mostly for moral development. Texts 5.13 and 15 also affected the graphs but since there are almost the same in length. The same situation occured for words incorrect per minute where Text 1 shows a greater decrease. 11 and 12 are the odd ones among the rest. For example. the effect is not that much.8. It is clearly shown in Figure 2. Texts 1. the total words correct will also be larger that the other texts. this kind of text is familiar to them compared to descriptive texts like Text 1 and rhyme like Text 3. 155/15 is surely different from 132/15. It simply means.6. However the actual factor is the length of words of every text. With its 9% of increment. which is stated as the easiest text. Bear in mind that the denominator is 15 which is a fix figure.7. Text 2 happened to be a narrative text which most of the primary school pupils are most frequently exposed to. if the total of words is larger in Text 2. 2. This situation happened due to the word correct or incorrect per minute of every text. which is around 140-150 words. It is because their length is greater than standard length. which again is depending on the total number of correct or incorrect words per minute. The factors that influenced the graph are of 2 kinds. As far as the graph is concerned. Text 2 (The Lion and The Mouse) is considered the easiest text as one glances through the graph because it has more words correct per minute compared to the rest. the assumption stated above is questionable when we concentrate on the percentage of increment after the post-test. it achieves 5% more that Text 2 and it happened that Text 3 obtains the higher ranking than Text 2 as well. In short. Text 2. Text 1 for instance has 110 words more than required. I should admit that I missed out this important part of the entire research thus making the graphs or result suffers. shows minimum increase whereas Text 1 shows a clearer increment.Post Test Among these 3 texts. . So the only part that makes the result differ is the total of words correct or incorrect.

Pause Prompt Praise Reading Sessions Stages Title No. The man and the crocodile 264 . of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Reading Sessions 1.

The greedy monkey 215 192 23 12. Raju's week 147 137 10 .53 3.80 1.80 1.73 2.238 26 15.

87 5.86 . Flora Fest 149 136 13 9. Teddy and the honey bee 178 163 15 10.67 4.06 0.9.13 0.

The flying doctor .27 0. In the evening 165 154 11 10.1.00 6.73 7.27 8. A surprise birthday party 171 152 19 10.13 1.

The family photographs 154 142 12 9.67 9.47 0.182 157 25 10.80 10.47 1. Venice of the East 126 .

73 0. The Moon 228 209 19 13.93 1.116 10 7. Soo Lee's Diary 210 181 29 .67 11.27 12.

93 13.06 1.20 .12. Pulau Langkawi 166 143 23 9.53 1.53 14. At the Fun-fair 122 108 14 7.

66 However. too few words in a text will also make the results suffer. 126 for Text 10 and 122 for Text 14. It is because of the total number of words. Just look at Texts 10 and 14. It is not that influential than the one before it but the actual effectiveness of Pause Prompt Praise procedure depends on it.93 15. By now it should be clear that the influence of total number words will make the result different and the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure is not shown clearly. Both of these texts cause the decrease of words correct per minute. because of the total words of the text (refer Table 2). the graph will achieve almost a straight line since the most easiest text will be at the end of the graph that goes upward. As a final evidence. If the texts are prioritise before the procedure is carried out.20 words/min. However. Both of these texts have almost the same words correct per minute that is 154 for Text 6 and 157 for Text 8.0. This is because of the length. The second factor that influences the graph is the level of difficulty of the texts. the number of words incorrect per minute differ a lot even for only 0. . of course. take a look at Text 6 and 8. Favourite Pastimes 183 158 25 10.53 1.

Text 1 achieve almost 9% of increment whereas 4% for Text 2 and 5% for Text 3. It means that the Pause Prompt Praise procedure is effective in helping the pupil in dealing with reading especially with difficult words. After post-test. For instance.T. 125-142 Lau Chee Loong is a Semester 5 DPM teacher trainee who is majoring in English and Moral Education. Generally as shown in Figure 2. It is the implementation of it that shows the difference. I am convinced and confident in this procedure as a remedial reading programme.. the length of words per text is crucial. Wellington: New Zealand Council for Educational Research. CLOSURE After trying out the Pause Prompt Praise procedures for a slow reader of my class.. the pupil can’t be a below average student who knows nothing about English and of course from the hand-on experience. That is still a positive result. pp. It is not only challenging for the pupil but for the teacher trainee while acting as the tutor. and Bain. Vol. Journal of Behavioural Education. This is clearly shown in the comparison between pre-test and post-test (Figure 1). S. the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure can still be demonstrated. at least it is still ascending for words correct per minute. The effectiveness of this programme is undeniable. 2. even if it is not impressive. Pause Prompt Praise: Seventeen Years On. It is clearly indicated that after post-test. Peer tutoring with ESL and Below-Average Readers. A. the number of correct words increase and the incorrect words decrease. The most important thing is the pupil benefits from it as well as the teacher. No.Eventhough the graphs have suffered a lot from this misimplementation of mine. Houghton. . 3. BIBLIOGRAFI Glynn. It never will be that easy to correct pupil's reading but at least. (1994). by using Pause Prompt Praise procedure it has been successful to a certain extend because this programme itself is not perfect in nature and there are some criteria and limitation to it. (1993).

Menurut Shulman (1986): "Subject matter content knowledge or often referred to us as subject matter knowledge is the understanding of the subject specific to a field. Menurut Shulman (1986). penyelidikan yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) terhadap proses pengajaranpembelajaran merupakan sesuatu program yang diabaikan (missing program) dalam bidang penyelidikan pendidikan. penulisan ini akan meninjau kajian-kajian yang pernah dijalankan bagi mengkaji pengaruh pengetahuan konten guru sains terhadap proses pengajaranpembelajaran mata pelajaran sains di bilik darjah. pengetahuan konten (content knowledge) boleh dimaksudkan sebagai pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) dan pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content knowledge). Dengan itu. This pedagogical content knowledge includes among other things. Pedadogical content knowledge refers to aspects of content that are relevant to teaching for a particular topics in the subject matter.Tinjauan Literatur PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS Oleh Lay Yoon Fah PENGENALAN engetahuan konten guru sains merupakan satu isu yang amat penting dalam pendidikan Sains. 1989). Guru-guru sains tersebut dikatakan sering mempunyai miskonsepsi (misconception) dan kerangka alternatif (alternative framework) tentang sains seperti pada murid-murid yang mereka ajar (Hashweh. 1987: Hollon. Sebagaimana yang sering dilaporkan bahawa ramai guru sains yang mengajar mata pelajaran sains di sekolah masih belum mendapat latihan yang mencukupi dalam bidang Sains. Smith & Neale. Anderson & Roth. Dalam konteks ini. the ways of communicating and presenting those ideas so that it is comprehensible for the pupils and also an understanding of what makes the learning of that particular topics easy or difficult to learn…" .

yang menjadi mangsa adalah murid-murid yang menerima pengajaran yang kurang baik (inferior) berbanding dengan kumpulan murid yang lain. didapati bahawa guru-guru sekolah rendah yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan atau mendiagnos pemahaman dan miskonsepsi di kalangan murid dengan tepat jika guru tersebut tidak mempunyai pengetahuan konten yang secukupnya dalam bidang mata pelajaran tersebut. Presiden Persekutuan Guru Amerika Syarikat yang pernah disiarkan dalam New York Times pada 29 Oktober 1985.000 orang guru di Amerika Syarikat (daripada sejumlah 2. pengajaran di luar bidang pengkhususan ‘out-of-field’ bukanlah ‘jenayah tanpa mangsa’ (victimless crime).e misassigned teachers) sangat bergantung kepada buku teks dan sering menyampaikan pengajaran dengan kaedah yang tidak efisien (watereddown version of the subject). PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH Menurut laporan Albert Shanker. Menurut Robinson (1985). terdapat sebilangan besar guru yang bertauliah.5 juta orang guru) sedang menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran yang mereka belum bersedia untuk berbuat demikian. dilaporkan bahawa guru yang tidak berkelayakan (unqualified teachers i. . 15 Okt 1995). teruji dan berkelayakan di dalam sesuatu bidang mata pelajaran telah ditugaskan (assigned) untuk mengajar mata pelajaran di luar bidang pengkhususan yang mana guru tersebut tidak tahu menahu dan belum pernah diuji pengetahuannya. pengetahuan konten mata pelajaran merujuk kepada pengetahuan tentang konsep sains dan kemahiran saintifik (kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif) yang terkandung dalam sukatan pelajaran sains sekolah rendah manakala pengetahuan konten pedagogi pula merujuk kepada pengetahuan dan penghayatan tentang strategi pengajaran-pembelajaran sains yang berasaskan Model Konstruktivisme(Constructivism). proses pengajaran-pembelajaran merujuk kepada jenis aktiviti pengajaranpembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan. pendekatan dan strategi pengajaran-pembelajaran sains yang digunakan semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan memupuk kemahiran saintifik. penggunaan bahan bantu mengajar. Di samping itu. didapati seramai 200. ketepatan isi pelajaran yang disampaikan. teknik penyoalan. tahap keyakinan guru semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan aspekaspek lain yang berkaitan. Menurut beliau lagi.Dalam konteks pengajaran-pembelajaran sains. Dalam laporan lain yang dibuat oleh Hechinger (New York Times. Menurut hasil dapatan kajian Bennet dan rakan-rakan (1993).

data-data diperolehi melalui temu bual. Mereka memberi penekanan yang lebih kepada hubungkait di antara konsepkonsep biologi dan merancang untuk mengajar daripada konsep am kepada konsep yang lebih spesifik.Menurut pendapat McDiarmid & rakan-rakannya (1989) dan Grossman & rakan-rakannya (1989). Dalam projek penyelidikan ‘The Growth of Teacher Knowledge’ yang dipelopori oleh Shulman. penguasaan pengetahuan dan pemahanan konten sesuatu mata pelajaran bukan sahaja penting dalam menentukan keupayaan guru ‘memindahkan’ (transmit) pengetahuan kepada muridmuridnya. tindak-tanduk dan sikap guru dalam proses pengajaran-pembelajaran di bilik darjah adalah dipengaruhi oleh proses pemikiran guru termasuk pengetahuan konten mata pelajarannya. didapati tahap penguasaan pengetahuan konten guru mempengaruhi penguasaan konsep biologi mereka. . penyeliaan di bilik darjah dan latihan pengajaran simulasi dengan 21 orang guru permulaan. sains dianggap sebagai proses inkuiri . malah kajian semasa juga menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran guru akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut. Richert dan Saylor (1985) yang meninjau keberkesanan pengajaran guru-guru sains yang baru mengajar. guru yang kurang berpengetahuan sains memandang proses inkuiri sebagai satu set teknik yang ditentukan (prescribed techniques). Analisis data-data tersebut pada peringkat permulaan menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi rancangan mengajar dan gerak-geri guru di dalam bilik darjah. Sykes dan Phlips (1983) dengan tujuan untuk meninjau pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran terhadap keberkesanan pengajaran. (p. Bagi guru-guru yang berpengetahuan sains. Sebaliknya. biologi hanya melibatkan hubungkait yang ringkas di antara konsep-konsep dan memberi tumpuan kepada konsep yang spesifik semasa pengajaran. Mengikut komen Shulman (1986): "Where the teacher cognition program has clearly fallen short is the education of teacher cognitive understanding of the subject-matter content and the relationships between such understanding and the instruction teachers provide for students". Bagi mereka. Dengan erti kata lain.25) PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Dalam kajian Baxter .

Dalam kajian lain yang berkaitan, Hashweh (1985) mendapati bahawa guru sains yang berpengalaman tetapi kurang berpengetahuan tentang sesuatu topik tertentu berkecenderungan untuk berpandu kepada buku teks (text-driven) semasa merancang sesuatu pengajaran. Mereka lebih cenderung mengikut struktur yang dicadangkan dalam buku teks, kurang mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Apabila diminta menyediakan soalan peperiksaan jenis hipotetikal, guru yang kurang berpengetahuan tersebut biasanya mengemukakan soalan jenis ingatan kembali (recall questions). Sebaliknya, guru yang lebih berpengetahuan akan mengemukakan soalan-soalan aras tinggi yang memerlukan kemahiran mengaplikasi. Hashweh merumuskan bahawa guru yang kurang berpengetahuan tidak mampu mengesan dan memperbetulkan konsepsi sedia ada (preconception) murid-murid , mereka juga didapati tidak mampu menggunakan peluang untuk membincangkan konsep-konsep lain yang berkaitan, tidak mampu menginterpretasi pendapat murid dengan tepat dan tidak mampu menangani masalah-masalah di bilik darjah.

Lanjutan daripada itu, Hashweh (1987) telah menggunakan konsep pengetahuan konten pedagogi untuk meninjau tahap pengguasaan pengetahuan sains dan perancangan guru sekolah menengah untuk mengajar sesuatu topik berdasarkan maklumat yang diberi. Beliau mendapati bahawa guruguru yang mempunyai pengetahuan konten sains yang lebih baik lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada di kalangan pelajar, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya (to exploit opportunities for friutful ‘digressions’), menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar (to interpret correctly student’s insightful comments). (1987. P.118)

Dalam hal ini, Hashweh (1985, 1987) telah mengendalikan satu kajian tentang pengetahuan sains pada tiga orang guru fizik dan tiga orang guru biologi serta kesan tahap pengetahuan dalam bidang tersebut terhadap pengajaran mereka. Keenam-enam orang guru tersebut telah ditanya tentang pengetahuan mereka dalam mata pelajaran biologi dan fizik. Mereka juga diminta menilai bab-bab / topik-topik tertentu dalam buku teks dan seterusnya diminta merancang satu unit pengajaran berasaskan bahan dalam buku tersebut. Sebagai contoh, untuk konsep fotosintesis, didapati bahawa guru biologi mengetahui miskonsepsi tertentu yang mungkin di bawa oleh murid-murid ke bilik darjah (misalnya tumbuhan mendapatkan makanan daripada tanah) atau konsep-konsep kimia yang perlu dikaji oleh murid sebelum mempelajari konsep fotosintesis. Di samping itu, guru biologi juga memahami idea yang paling sukar difahami oleh murid-murid (misalnya, bagaimana transformasi ATP kepadsa ADP berlaku) dan bagaimana menangani konsep-konsep sukar tersebut dengan menggunakan pelbagai analogi, contoh, demonstrasi dan model. Mereka dapat menggambarkan pelbagai jenis alat pengajaran (instructional tools) untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut. Namun, walaupun mereka adalah guru biologi yang berpengalaman, mereka hanya mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Sebaliknya, guru-guru fizik dapat menyenaraikan banyak kaedah dan idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Pada masa yang sama, guru-guru fizik juga mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep biologi yang sukar.

Apabila guru-guru biologi dan fizik tersebut ditanya tentang pengetahuan konten yang mana bukan bidang pengkhususan mereka, mereka menunjukkan banyak miskonsepsi, kesalahfahaman dan pemahaman yang kurang tersusun (less organized understanding of the information). Dalam bidang pengkhususan mereka, mereka lebih sensitif untuk menghalusi tema-tema yang dipersembahkan dalam buku teks dan mampu mengubahsuai bahan-bahan dalam buku teks berdasarkan pengalaman mengajar mereka. Mereka lebih mudah menemui miskonsepsi murid-murid dan bertindak terhadap miskonsepsi tersebut. Guru-guru fizik dan biologi tersebut menggunakan lebih kurang sama banyak contoh dan analogi semasa merancang pengajaran dalam kedua-dua bidang, tetapi didapati bahawa analogi dan contoh yang dirancang untuk bidang pengkhususan mereka adalah lebih tepat dan lebih releven.

Sebagai rumusan, di antara dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian Hashweh (1987) yang bertajuk "Effects of subject-matter knowledge in the teaching of biology dan Physics" adalah seperti berikut:

Apabila guru-guru diberi satu bab/topik yang mana temanya dapat dikesan tetapi tidak bermakna (detecable but meaningless theme), guru-guru yang kurang berpengetahuan didapati mengikut struktur yang dicadangkan dalam bab dengan ketatnya manakala guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menolak tema-tema tersebut. Guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menggunakan struktur yang dicadangkan dalam bab tersebut jika ia tidak bercanggah dengan pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada (prior subject-matter knowledge content and approach); Kedua-dua guru biologi dan fizik merancang untuk mengajar kebanyakan konsep sains yang digunakan dalam buku teks, tetapi terdapat juga menambahan dan penolakan penting (important additions and deletions) yang dibuat akibat daripada pengaruh pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada. Guru-guru lebih cenderung mengelakkan diri daripada perincianperincian yang mereka sendiri tidak dapat mengingatinya konsep-konsep yang tidak perlu berdasarkan tema yang diguna dalam perancangan. Mereka juga menambah konsep-konsep yang mereka ketahui terutamanya konsep yang mudah dikaitkan dengan tema yang digunakan. Apabila aktiviti pengajaran-pembelajaran telah dicadangkan dalam buku teks,, guru-guru yang kurang berpegetahuan akan mengikutnya dengan ketat. Guru yang lebih berpengetahuan membuat banyak pengubahsuaian (modifications) yang dapat mencerminkan pendekatan dan pengetahuan sedia ada mereka. Jika tiada aktiviti yang dicadangkan dalam buku teks, hanya guru yang lebih berpegetahuan dapat menjana aktiviti dengan sendiri. Konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan (preconceptions and inaccuracies) yang dipegang oleh guru boleh mempengaruhi perancangan mengajar mereka. Kedua-dua guru biologi dan fizik mempunyai konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan. Kebanyakan daripadanya akan muncul semula dalam perancangan mereka walaupun buku teks mengandungi maklumat yang bercanggah dengan ketidaktepatan tersebut.

Guru yang lebih berpengetahuan lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada pada murid-murid, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya, menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar. Guru yang kurang berpengetahuan mengukuhkan konsepsi sedia ada (reinforce preconceptions), mengkritik jawapan betul murid dengan tidak tepat (incorrectly critictize correct student answers) dan menerima keputusan eksperimen makmal yang salah (accept faulty laoratory results). Dalam kes-kes tertentu, guru-guru yang berpengetahuan juga didapati kekurangan pengetahuan yang sesuai untuk menangani masalah murid dengan berkesan. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Okhee Lee(1995) yang meninjau hubungan di antara tiga komponen utama dalam pengajaran bilik darjah iaitu pengetahuan konten mata pelajaran, pengurusan bilik darjah dan amalan pengajaran di bilik darjah, didapati bahawa pengetahuan konten sains sangat bergantung kepada buku teks semasa mengajar dan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang dirancang adalah berpusatkan individu pelajar (student’s individual activities e.g seatwork). Di samping itu, guru juga sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan. Kajian tersebut telah melibatkan dua buah kelas sains yang terdiri daripada murid-murid yang berlainan tahap pencapaian di salah sebuah sekolah menengah manakala guru yang terlibat dalam kajian ini memiliiki ijazah dengan pengkhususan (major) dalam kajian sosial dan minor dalam matematik dan sains.

Profesor Wyane Harlen, pengarah SCRE (Scottish Council for Research in Education) yang mengetuai satu kajian juga menyatakan bahawa semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan, guru menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya (adopt ways of teaching which make best use of general professional skills) di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. Ini bermakna, guru cenderung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih ‘selamat’, sering merampas’(impoverishing) peluang belajar kanak-kanak. Dalam pengajaran sains, ini bermakna guru sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah (work cards with step.by-step instructions), menitikberatkan pengajaran pendedahan ( expository teaching) dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan (underplaying questioning and dicussion) serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Dalam hal ini, terdapat sebilangan besar guru-guru di Scotland yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam dalam bidang sains dan teknologi. Namun begitu, pada masa yang sama, guru-guru tersebut diamanahkan untuk menyampaikan pengetahuan konsep-konsep sains dan teknologi tersebut kepada murid-murid di sekolah. Ramai guru sains mempunyai salah tanggapan terhadap idea-idea (misunderstanding of the ideas) yang hendak disampaikan kepada murid-murid. Sebahagian daripada salah tanggapan tersebut didapati juga wujud di kalangan kanak-kanak. Di antara salah tanggapan yang dikenalpasti termasuk: menggunakan ‘label’ dan menganggapnya sebagai penerangan , memberi analogi yang tidak sesuai, mengaitkan perkara yang tidak berkaitan dengan realiti, mencadangkan sesuatu mekanisme yang tidak ada buktinya, menyamakan bahasa harian dengan bahasa saintifik dan mempercayai bahawa ‘sebahagian’ maksudnya ‘semua’. Berdasarkan temu bual dengan institusi yang melatih guru-guru sekolah rendah, didapati hanya

bahan dan peralatan sains. didapati lokasi sekolah dan jantina murid tidak memberi sebarang kesan terhadap skor min penguasaan kemahiran manipulatif murid. Di antara tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji aras penguasaan kemahiran manipulatif dalam mata pelajaran sains murid-murid Tahun 5 berasaskan kemahiran mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. perbezaan dari segi pembolehubah pengajaran di antara guru berpengkhususan dengan guru am yang mengajar mata pelajaran sains diuji dan digambarkan. Scott. guru yang berpengkhususan akan mengambil bahagian dalam pengajaran sains. 1997). Hanya pada tahap tinggi (gred 4–6).sedikit tumpuan dan penekanan yang diberi kepada pengetahuan konten guru sekolah rendah sama ada dalam latihan praperkhidmatan atau kursus dalam perkhidmatan. impak jantina murid juga dikaji perkaitannya dengan aras penguasaan kemahiran manipulatif murid.Parke & Thompson. Dalam kajian Ruth Zuzovsky et. guru-guru am juga diminta mengajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahap tinggi. lokasi sekolah juga dikaji untuk melihat pengaruhnya terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. Dalam kajian yang dijalankan oleh pasukan penyelidik Maktab Perguruan Pasir Panjang. membersih peralatan sains. Kajian tersebut telah dijalankan di Israel pada tahun 1984 dan melibatkan 86 orang guru sains dan 2.al(1984) yang bertujuan untuk mengkaji guru pengkhususan sains dan guru am serta kesan pengajaran mereka terhadap pencapaian murid-murid. mengendali spesimen hidup dan bukan hidup serta melakar spesimen. Sebaliknya. Di samping itu. berdasarkan analisis ujian-t. Namun begitu. Seterusnya. menyimpan peralatan sains dan bahan. terdapat perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan opsyen guru. Pengajaran sains sekolah rendah di Israel terutamanya pada tahap rendah biasanya dikendalikan oleh ‘homeroom teacher’ yang mengajar kebanyakan mata pelajaran. Menurut mereka lagi. Namun begitu. Didapati bahawa guru yang berpengkhususan sains mempunyai persediaan mengajar yang lebih baik dan mempamerkan cara pengajaran sains yang lebih memadai. Kuala Terengganu. Di samping itu. Ujian ANOVA pula menunjukkan perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan pengalaman guru mengajar sains. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan pengalaman mengajar sains dan opsyen guru sains terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. .430 orang murid-murid tahap gred 5. dalam satu kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa guruguru sains sekolah rendah mempunyai miskonsepsi yang sama banyak seperti murid-murid mereka (Lynn. pencapaian mata pelajaran sains di kalangan murid tidak mencerminkan kelebihan guru tersebut. jika berlakunya kekurangan guru yang berpengkhususan. wujud korelasi yang tinggi di antara tahap pengetahuan sains yang rendah dengan sikap guru terhadap sains iaitu guru yang mempunyai latar belakang sanis yang rendah akan menyebabkan murid-murid mereka tidak menunjukkan prestasi yang baik.

guru seharusnya menguasai pengetahuan konten pedagogi (McDiarmid. Greeno (1987) dan Leinhardt(1983). mendapati bahawa guru pelatih mempunyai interpretasi sendiri terhadap sifat ‘interdisciplinary’ dalam mata pelajaran sains. Kajian juga mendapati bahawa hanya segelintir guru yang sering mengamalkan strategi pengajaran-pembelajaran yang inovatif dalam mata pelajaran sains. Berdasarkan dapatan kajian Howard (1987. Kajian tersebut bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan konten.1989).1988:12). seseorang guru seharusnya mempunyai struktur pengetahuan konten yang berkembang dengan baik untuk membenarkan beliau mengajar dengan fleksibiliti dan maksimum dan usaha yang minimum. Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka akan menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pedagogi semasa mengajar. Ball and Anderson. pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang boleh difahami oleh murid.1991). didapati bahawa bukan semua guru sains dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi semasa mengajar. Dalam kajian Smith dan Neale (1989). . Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi agar beliau dapat membuat keputusan kurikulum dalam proses pengajaran-pembelajaran. Guru pelatih yang dikaji juga mengaku bahawa mereka tidak tahu dan tidak memahami keseluruhan konten yang mereka akan ajar di sekolah rendah kelak. Pengetahuan konten mata pelajaran sesungguhnya merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan (Garnett & Tobin. Wilson & Shulman.J (1996) yang bertajuk ‘Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge . Carrie. Salah satu rumusan penting berkenaan dengan pengetahuan pedagogi yang diperolehi melalui kajian ini ialah penilaian kertas dan pensel tidak mencukupi untuk menjangka situasi pengajaranpembelajaran yang berlaku di bilik darjah. pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten pedagogi di kalangan guru pelatih yang berpengkhususan sains di Indiana University dan seterusnya menilai keberkesanan program latihan perguruan yang baru diperkenalkan di universiti tersebut. Dengan erti kata lain. guru tidak dapat mengajar dengan berkesan (Grossman. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge’. Menurut laporan Gee.1989). Tanpa asas pengetahuan yang mencukupi dalam sesuatu bidang mata pelajaran.PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN PEDAGOGI GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARANPEMBELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Penyelidikan tentang pengetahuan konten guru menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah (Brophy. Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. Mereka mengetahui pendekatan inkuiri tanpa selalu mengamalkannya.

tahap keupayaan dan strategi pengajaran pembelajaran muruid-muridnya (Carpernter. 1987:8) Pengetahuan konten pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat penting dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid (Buchmann. 1982. Sulman. Gudmundsdottir & Shulman.1983. (Carpenter. Fennema. Feiman-Nemser & Parker. the most useful forms of representation of those ideas.Lee Shulman (1987) telah menyenaraikan tujuh kategori pengetahuan yang dianggapnya sebagai syarat yang minimum untuk mengajar. Pengetahuan konten merujuk kepada pengetahuan guru tentang konsep dan kaedah untuk disiplin/bidang tertentu manakala pengetahuan kontnen pedagogi merupakan ‘campuran’ di antara konten dan pedagogi untuk membentuk satu pemahaman tentang bagaimana sesuatu topik. Di antara kategori-kategori tersebut. the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others … It also includes an understanding of what makes the learning of specific concepts easy or difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and background bring with them to the learning. Tobin & Garnett. kemahiran dan kurang yakin tentang sesuatu topik dalam mata pelajaran sains.in a word. Seorang guru permulaan didapati lebih cenderung bergantung kepada pengetahuan konten mata pelajaran tanpa pengubahsuaian iaitu kebanyakannnya diekstrak secara langsung daripada kurikulum dan mungkin tidak mempunyai satu rangka kerja atau perspektif untuk mempersembahkan maklumat yang berkaitan (may not have a coherent framework or perspective from which to present the information). dua kategori yang dianggap paling penting iaitu pengetahuan konten dan pengetahuan konten pedagogi. 1987). 1988). 1988) Selain daripada itu. menurut Northfield & Gunstone (1983). 1990. Within the category of pedagogical content knowledge I include. Guru-guru permulaan juga didapati lebih cendurung untuk membuat keputusan pedagogi tanpa menilai pengetahuan sedia ada." Kajian-kajian lain telah menunjukkan bahawa guru yang baru mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi yang kurang lengkap dan cetek. diwakili dan diadaptasikan dengan pelbagai minat dan kebolehan di kalangan murid dan dipersembahkan dalam bentuk pengajaran (Shulman. et al. . Guru-guru yang bukan opsyen sains semasa di institusi perguruan atau universiti mempengaruhi tahap pencapaian sains murid-murid mereka. for the most regularly taught topics in one's subject area. examples. the most powerful analogies. pengalaman. Menurut Shulman (1986). illustrations. guru-guru yang baru berkhidmat terpaksa berdepan dengan masalah kecetekkan pengetahuan. dan demonstrations . explanation. 1988. masalah atau isu tertentu disusun. pengetahuan konten pedagogi: "…embodies the aspects of content most germane to its teachability. Petersen & Carey. 1987.

Grossman (1985. Di antara dapatan-dapatan kajian ini adalah seperti berikut: Apabila guru-guru diminta memeringkatkan tahap keyakinan mereka untuk mengajar sebelas bidang mata pelajaran. Bahasa Inggeris. Secara relatif guru berasa lebih yakin untuk mengajar kemahiran proses sains berbanding dengan memperkembangkan pemahaman isi kandungan di kalangan murid. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahawa guru-guru permulaan menghadapi masalah tentang pengetahuan konten pedagogi. mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampiakan agar membawa makna kepada murid-murid tertentu yang diajar (Wilson. Pengajian Sosial. didapati bidang Sains menduduki tangga yang ke 8 manakala bidang Teknologi menduduki tangga yanng terendah sekali. Shulman & Richert. 1993). 1987) menunjukkan bahawa masalah ini wujud walaupun pada guru permulaan yang mempunyai pengetahuan konten mata pelajaran yang mencukupi yang diperolehinya melalui ijazah sarjana dalam bidang mata pelajaran yang tertentu dan Wilson (1992) melaporkan bahawa guru yang lebih berpengetahuan mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran (better overarching view of the content field and on which to base teaching decisions). Teknologi dan Muzik. Buchmann (19840 menegaskan tentang pentingnya guru-guru sains mengekalkan penguasaan dan pemahaman yang fleksibel dalam pengetahuan konten mata pelajaran sains iaitu dapat melihat satu set konsep sains yang tertentu dari pelbagai sudut pandangan dan tahap bergantung kepada keperluan dan keupayaan muruid-muridnya. Pendidikan Jasmani. Sastera. satu pertiga daripada guru yang terlibat dalam kajian menyatakan bahawa kekurangan pengetahuan latar belakang adalah punca masalah pengajaran yang mereka hadapi. 1987). guru-guru pra perkhidmatan didapati sukar untuk memahami (articulate) perhubungan di antara idea-idea pedagogi dengan konsep dalam sesuatu mata pelajaran (GessNewsome & Lederman. Tahap pengetahuan konten pedagogi yang rendah di kalangan guru pra-perkhidmatan didapati berhubungkait dengan kerapnya penggunaan soalan ingatan kembali yang mudah dan berbentuk fakta (Carlsen. HUBUNGAN DI ANTARA PENGUASAAN PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS DENGAN TAHAP KEYAKINAN GURU SAINS TERHADAP SAINS DAN PENGAJARAN SAINS Dalam kajian yang dijalankan oleh SCRE (Scottish Council for Research in Education) untuk meninjau tahap pemahaman guru sains sekolah rendah terhadap konsep-konsep sains dan teknologi. Bidang mata pelajaran yang dipilih adalah Matematik. Pendidikan Agama. Pendidilkan Kesihatan. Teknologi Maklumat.Tambahan pula. 1987). cited in Shulman. Didapati juga guru lebih yakin mengajar bidang memahami benda hidup dan proses hidup dan memahami bumi dan alan semsta . Sains.

sama ada secara tidak formal atau dengan menghadiri kursus-kursus yang berkaitan. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi. Tobin & Garnett. Mereka yang lebih lama dari segi kelayakan didapati lebih yakin dalam pengajaran Matematik. Terdapat perbezaan di antara guru-guru berdasarkan tempoh kelayakan sebagai guru terlatih. memanipulasikan peralatan sains (95..2%).6%) dan sanggup membantu murid untuk membina peralatan-peralatan sains (90.3%).9%) namum mereka masih berasa bimbang akan kemampuan mereka untuk mengajar mata pelajaran Sains dengan berkesan (47. guru menyatakan penilian (kemahiran proses dan konsep) adalah paling sukar. 1984). Di kalangan guru perempuan. 1988.6%) dan tidak menghadapi kesukaran untuk memahami sains (51.8%). . Akhirnya. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. terdapat juga guru yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains telah berusaha mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap sains melalui usaha mereka sebagai pelajar dewasa. Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun guru sains merasa selesa dengan kurikulum Sains Sekolah Rendah (KSSR) (69. guru yang mempunyai latar belakang dalam bidang sains didapati lebih berkeyakinan berbanding dengan mereka yang tidak ada latar belakang sains. 1989. Para penyelidik telah melaporkan tahap penguasan pengetahuan sainstifik yang rendah di kalangan guru sekolah rendah untuk beberapa tahun yang lalu (Kruger & Summer. namum kebanyakan guru sains berasa sseronok dalam mengendalikan kelas amali dalam pelajaran Sains (92. Bahasa Inggeris dan Pendidkan Agama manakala mereka yang baru dari segi kelayakan lebih yakin dalam pengajaran Sains dan Teknologi. Seramai 181 orang guru sains sekolah rendah dari lima buah negeri di Malaysia telah terlibat dalam kajian yang dijalankan untuk meninjau sikap dan keyakinan guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains (Ismail dan Zurida.berbanding dengan bidang tenaga dan daya dan bidang hasilan teknologi. Keyakinan yang rendah pada guru dikaitkan dengan beberapa faktor seperti tidak menyukai mata pelajaran sains semasa di bangku sekolah lagi. Guru yang pernah mempelajari sains di sekolah menengah mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap sains berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. 1996). Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap keyakinan guru lelaki dan guru perempuan dalam pengajaran sains. Walau bagaimanapun. Walaupun masih ada guru yang berasa bimbang bahawa percubaan amali sains yang dilakukan di dalam bilik darjah tidak berjaya seperti yang dijangkakan 945. Guru-guru terlatih dan guru pelatih di dalam kajian-kajian tersebut disifatkan sebagai kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk pengajaran mata pelajaran sains sekolah rendah (lacking a working knowledge of elementary science) dan seterusnya kurang yakin dalam keupayaan untuk mengajar sains.4%).6%) dan takut sekirannya mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh murid-murid (60. Guru lelaki didapati lebih yakin berbanding dengan guru perempuan. mereka mengabaikan sains dalam pelaksanaan kurikulum. Kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru sains berpendapat bahawa mata pelajaran Sains memerlukan masa dan usaha yang banyak (62. Di antara kemahirankemahiran mengajar.7%). Smith & Neale.

Kekurangan bahan kurikulum merupakan satu masalah kepada kebanyakan guru kerana bahan-bahan kurikulum tersebut diharapkan dapat membantuk untuk mengatasi kekurangan pengetahuan mereka dalam sains.0%) dan yakin berkemampuan menjawab soalan-soalan murid (79. respons daripada guru menunjukkan bahawa tahap keyakinan guru terhadap kefahaman tentang konsep sains adalah sederhana (45.3%).3%). Masalah kurang yakin terhadap pengetahuan sains perlu diberi perhatian sekiranya hendak meningkatkan kualiti pengajaran guru. Adalah agak sukar bagi mereka memikirkan alternatif untuk mengajar konsep-konsep sains jika mereka tiodak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang sains." . Pemupukan sikapa keyakinan pada guru adalah penting.2% daripada guru bersetuju yang mereka akan sentiasa mencari cara-cara yang lebih baik untuk mengajar sains dan yakin dapat menarik minat terhadap sains (71.6%). Dapatan-dapatan ini menunjukkan bahawa giuru-guru sains ini merasa yakin tentang keupayaan dan kecekapan mereka untuk mengajar dan percaya bahawa pengetahuan sains mereka adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan kurikulum namum mereka masih sangsi tentang kemampuan mereka untuk mengajar pada tahap konseptual atau mengendalikan aktiviti-aktiviti berorientasikan proses atau "hand-on" dalam bilik darjah. all the content and all the teaching methods which he/she may have learned can well serve no good purpose whatsoever. Guru-guru sains ini mempunyai konsep kendiri yang positif tentang kemampuan mereka untuk mengajar walaupun mereka beranggapan bahawa pengetahuan sains mereka tidak mencukupi. Mengikut Stolberg (1976): "… that unless the teacher is attracted toward science.2%) menyatakan bahawa mereka tidak memperolehi kemahiran asas untuk mengajar sains atau mengetahui langkah-langkah yang perlu untuk mengajar konsep-konsep sains dengan berkesan (52. Di samping itu. mereka tetap mengalu-alukan soalan daripada murid-mruid (95. Hampir separuh daripada guru sains (49. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa pengetahuan guru memang mempengaruhi perancangan dan tingkah laku guru dan ada yan g mencadangkan bahawa pengetahuan isi kandungan merupakan prasyarat kepada aktiviti pengajaran dan kekurangan pengetahuan a\pada guru akan memberi kesan yang negatif kepada prestasi murid. Walaupun begitu. Dapatan-dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru percaya bahawa mereka boleh menjadi guru sains yang berkesan walaupun mereka kurang yakin tentang pengetahuan mereka dalam sains. Sikap dan rasa tanggungjawab guru terserlah apabila 97.Dalam kajian yang sama. radas dan peralatan sains yang tidak mencukupi dan kekurangan bahan kurikulum pendidikan sains. Pengalaman guru mungkin memberikan mereka keyakinan untuk menangani persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh murid secara umum dan bukan soalan spesifik yang berkaitan dengan konsep-konsep sains.0%). dapatan kajian menunjukkan bahawa tiga masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru sains di sekolah ialah ketiadaan kemudahan makmal sains.

Semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan. . 1981) KESIMPULAN Berdasarkan kajian-kajian yang dibuat. didapati bahawa penguasaan pengetahuan konten dan kemahiran guru dalam sesuatu bidang mata pelajaran akan mempengaruhi proses pengajaran pembelajaran mata pelajaran tersebut di bilik darjah. pelajar juga tidak sukakan Sains (Shrigley. tidak mampu menangani masalah-masalah am bilik darjah dan menterjemah maksud dengan tepat. menitikberatkan pengajaran pendedahan dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. kurang mengenalpasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang dirancang oleh guru yang kurang berpengetahuan sains adalah berpusatkan murid secara individu dan mereka sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan.. Dalam hal ini. lebih cendurung mengikuti struktur yang dicadangkan dalam buku teks. 1974) Hanya 22% sahaja guru sekolah rendah berasa mereka benar-benar layak mengajar Sains (Gerlovish et. Guru tersebut cendurung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih selamat dan sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah. Guru-guru tersebut didapati sangat bergantung kepada buku teks semasa merancang sesuatu pengajaran.al. Guru yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan dan seterusnya memperbetulkan konsepsi sedia ada di kalangan murid. penguasaan pengetahuan konten akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut malah kajian juga menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi gerakgeri guru di bilik darjah. tidak mampu menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya. guru akan menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah.Tilgner (1990) melaporkan beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji mendapati bahawa: Separuh daripada bilangan guru-guru sekolah rendah meletakkkan Sains di tempat keempat atau kelima dalam pemilihan (skor pangkatan) lima mata pelajaran. 25% daripada guru sekolah rendah dan sampel kajian tidak memberi masa langsung untuk pelajaran Sains apabila guru tidak menyukai Sains.

M.Richert. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi. Ini bermakna. tidak menyukai mata pelajaran Sains semasa di bangku sekolah. Journal of Curriculum Studies.: Ablex . The Flight Away from Content in Teacher Education and Teaching. M.J. In L. Di samping itu. (1982). & Saylor.G. N. Norwood.Pengetahuan konten mata pelajaran merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan.48. J. latar belakang dalam bidang sains. 1. Raths (Eds. Pengetahuan pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat pening dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. C. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi.. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. Buxhmann.. Tahap keyakinan yang rendah pada guru sains dikaitkan dengan beberapa faktor seperti. Kajian juga melaporkan bahawa guru yang lebih berpengalaman mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran. tahap keyakinan guru didapati berbeza mengikut bidang ilmu pengetahuan sains yang diajar. (1984). Chicago. guru seharusnya mengusai pengetahuan konten pedagogi. Tahap keyakinan guru sains untuk mengajar mata pelajaran sains boleh dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan latar belakang pada guru tersebut.. Mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampaikan agar membawa makna kepada murid yang diajar. Buchmann. D. pp 29 . Kajian-kajian menunjukkan bahawa guru-guru permulaan yang baru mula mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi ya g kurang lengkap dan cetek. (1985).). tempoh kelayakan sebagai guru terlatih dan jantina. pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang mudah difahami oleh murid. Science Group: Content and Process of Biology. A. Advances in Teacher Education Vol. The Priority of Knowledge and Understanding in Teaching.. jenis kemahiran mengajar. Katz & J. Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. 1. BIBLIOGRAFI Baxter. 14.

W. & Parker. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association (ERIC Document reproduction Service N. C. N. Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge. 19. P.401 Ringstaff. Downs.. A Year Long Assessment. Gess-Newsome. P & Carey. S. (1988). (1981). Science Education. 59-70. Petersen. How Essential is Science at the Elementary Level? Science and Children. D. Preservice Biology Teachrs. 19(3). B.al.Carlsen. (1993). (1987). 41. Washington. Gudmundsdottir. Paper presented at AARE Annual Conference. Paper presented at The Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching.. 32-43. J. T.. S. 25-45. Journal of Research in Mathematics Education. G. & Sulman. J. Conners. Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Students' Problem Soving in Elementary Arithmetic. 385 . Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. (1990). Louis. D. ED 293 181) Carpenter. (1987). G. & et. MO. An analysis of Student Teachers' Perspective on Teaching and Developing Their Craft knowledge.. Scandinavian Journal of Educational Research.. Gee. C. Feiman-Nemser. Fennema. L. Pedagogical Content Knowledge in Social Studies. Teacher Misassignment: The Influence of Subject matter knowledge on Teaching Planning and Instruction. (1987). & Ledermann. (1996).. C. & Magrane.. M. Making Subject Matter Part of the Conversatiuon in Learning to Teacher. Journal of Teacher Education. E . 31. J. . 22-24. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Sydney. & et al. (1990).. R. Learning to become a teacher. Gerlovich. St. 77. S.. Knowledge Structures as a Function of Profesional Teacher Education. Why do you ask? The Effects of Science Teacher Subject Matter Knowledge on Teacher Questionong and Classroom Discourse.

M. 57. 1997. Harlen. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. F. 259-265. Colin. (1997).. (1997). Primary Teacher's Understanding of Concepts in Science and Technology. Wynne. (1988). SCRE Newsletter No. Wynne. M. Teaching & Teacher Education. Philadelphia. Canada. An Exploratory Study of Teacher Knowledge and Teaching: The Effects of Science Teacher's knowledge of Subject Matter and Their Conceptions of Learning on Their Teaching. Stanford University. Z. Wynne. (1995). Michel. 65. New York Times. 109-120. (1995). Effects of Subject-Matter Knowledge in the Teaching of Biology and Physics. Confidence Rising Slowly: Primary Teachers' Feelings about Science and Technology. M. Wynnne.011 6 November.. (1985). . 'Dirty Little Secret' of Unlicensed Teachers. 14(3). Howard. ((1983). Hashweh.Harlen. Routines in Expert Math Teacher's Thoughts and Actions. 62 and SCRE PR 97/006 22 August. Leinhardt. Harlen. (1995). C. 34. Colin dan Byrne. SCRE. Journal of Education for Teaching. (15 October. PA: Cassell. (1987). Primary Teachers Need Help to Teach Science. Wynne and Holroyd. Concepts and Schemata. Harlen. R. Understanding and Teaching Science. SCRE Research Report No. Kruger. SOELD/RIU. Published in SCRE PR 95. W. 1985). Unpublished doctoral dissertation.. & Summer. Published in SCRE's Spotlight series No. Primary School Teachers' Understanding of Science Concepts.. Hashweh. Interchange No. (1987). Confidence and Understanding in Teaching Science and Technology in Primary Schools.. 1995. Herchinger. Holroyd. Harlen. Autumn. Montreal. G. 3.

L.Okhee. Shrigley. L. P. G. C. Shulman. Winter. 1985. S. Classroom Management and Instructional Practices in Middle School Science Classrooms. Education's Dirty little Secret. (1974.. (1989). In M. Londong: Casell. R. Wittrock (Ed). 423-440. Report to the Carnegie. shulman.. l. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Avoiding Science in the Elementary Scghool. 1-22. P. 32. D. A National Board for Teaching? In Search of a Bold Standard. Journal of Research in Science Teaching. Robinson. & Neale. The Australian Journal of Education. Subject Matter Knowledge. D. 28(1). The Construction of Subject Matter Knowledge in Primary Science Teaching. New York: McMillian Publishing Company. Teaching & Teacher Education. (1986). No. Tobin. Harvard Educational Review. A. 1-20. S. (1987).). Correlation of Science Atitudes and Science Knowledge of Preservice Elementary Teachers. Shulman. American Educator. 104124.. 58. In H. V. (29 October. Out-of-area Teaching: Barrier to Professionalism. 5(1). . (1984). L. (1990). Shulman. L. M. Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective. S. & Skyes. J.. Science Education.. K.. J. 89-98.. Tilgner. Reasoning Ability of Preservice Primary Teachers: Implications for Science Teaching... "150 different ways" of Knowing: Represntations of Knowledge in Teaching. C. 421-431. Smith. (1987). Claderhead (Ed. E. Shanker. & Garnett. Handbook of Research on Teaching (3rd Edition).. 57. 74(4). Wilson. (1985). Science Education. 18-23.. Exploring Teachers' Thinking. (1986).. (1995). 142-151. & Richert. 1985). D. A. 4. New York Times. Vol.

PENGENALAN Kurikulum menjadi asas penting dalam pembangunan sistem pendidikan. TAUHID ASAS PENDIDIKAN ISLAM Tauhid merupakan asas utama dan pertama dari aqidah Islam . Para guru besarnya adalah dari kalangan penyandang gelar yang diberikan oleh orang-orang yang menentang Islam. Ada ahli tafsir beranggapan sepertiga isi Al-Quran ialah untuk menanam ketauhidan manusia kepada Allah Ta’ala. Suasana sekolah sudah bukan lagi suasana Islam.Lay Yoon Fah adalah pensyarah di Jabatan Sains dan Matematik. pemahaman yang jauh dari Islam. Maksudnya. menjadi tanggungjawab setiap manusia dan kerajaan untuk membentuk kurikulum yang sesuai dengan fitrah manusia atau insaniah itu sendiri. westanchaung Islam sebagai asas membudayakan masyarakat Islam. atau orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran. Selama Rasulullah ‘Alaihi Wassalam berada di Mekah. Kurikulum yang dapat mengarahkan kepada agenda ataupun kalendar Islam iaitu. Refleksi Kurikulum Sekolah KURIKULUM SEKOLAH : SATU REFLEKSI Oleh Jaafar Mat Akhir Menurut Dr. Muhamad Amin Al-Misri (1987:88) sebenarnya kurikulum-kurilukum di negara Islam tidak terwarnai oleh warna Islam. persoalan keimanan menjadi tugas utama. jauh sekali dari pemahaman umum. Untuk tujuan itu. Apabila tauhid sudah mantap dan kukuh berulah terpancar nur iman di . Dengan kata lain. Jika iman seseorang teguh. ia mendorong mereka menyembah Allah Ta’ala. Tauhid menjadi asas ajaran Islam setiap muslim (Hj. Abdullah Ishak. 1997:xii). soal tauhid lebih banyak diturunkan di mekah pada awal kedatangan Islam. Maktab Perguruan Keningau. Sabah. sementara penyendang pemikiran Islam yang sebenarnya sangat sedikit dan terkecil. sistem pendidikan hendaklah berpaksikan ketauhidan kepada Islam. Sesungguhnya. apa yang penting ialah mengarah manusia kembali kepada Islam.

ia membawa maksud jika manusia berpegang atau memiliki dan mengamalkan ketauhidan kepada Allah. TUJUAN MANUSIA DI DUNIA Apa yang penting dalam kehidupan ialah kita perlu memahami tujuan hidup di muka bumi.pahat hati dan kalbu. dan orang-orang Yahudi. kurikulum yang berpaksikan aqidah sahaja pada peringkat awal akan membentuk sikap dan sahsiah. di peringkat menengah. Ini menunjukkan betapa pentingnya soal aqidah dalam kehidupan manusia. dan tidak ada kebimbangan ( dari berlaku kejadian yang baik)m kepada mereka. sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah (mempercayai serta beriman dengan setiap nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah mulai dari Adam ‘Alaihis Salam hinggalah kepada nabi Muhamad allahlahu ‘Alaihi Wassalam) dan (beriman kepada ) hari akhirat serta beramal saleh. barulah perkara yang melibatkan fardhu kifayah. kurikulum aqidah di peringkat 1-12 tahun. Sebenarnya. Hal ini dapat diperjelaskan dalam surah al-Baqarah:62 yang bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman. dan mereka pula tidak akan berdukacita. Manusia jelas memperlihatkan kekeliruan dan ketidakfahaman manusia tentang matlamat sebenarnya kewujudan manusia di bumi Allah SWt. dan sekaligus insyaalah dapat melaksanakan perkara kebaikan dan menjauhi kemungkaran." (surah al-Baqarah :62) Dari firman Allah tadi. Selepas itu. Manusia berlumba-lumba mencari kemewahan hidup duniawi ini sebagai matlamat kehidupan. seperti pengisian ilmu peringkat kehidupan boleh ditanam. Dengan ini bermakna pelajaran yang melibatkan aqidah perlu diajar di peringkat awal. dan orang-orang Nasara (Nasrani). Jadi. dan orang Sabi’in (menurut makna asalnya ialah orang keluar dari satu agama ke satu agama lain). manusia lupa kehidupan di dunia hanya alat untuk sampai ke akhirat . nescaya manusia tidak akan terlalai ddan berdukacita dengan kehidupannya. maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka.

Justeru itu. Ia tidak memasukkan Islam sebagai teras utama di dalam frasa yang terdapat di dalam falsafah itu. Ketundukan itu jaminan di akhirat kelak. sistem pendidikan mengalami pelbagai perubahan hinggalah pada masa kini. berketrampilan. Dalam al-Quran secara jelas menyatakan tujuan sebenar manusia dijadikan di dunia ini melalui firman-Nya di dalam al-Quran: Maksudnya: "Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku" (Az-Zaariiyat: 56) Untuk itu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan hadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Walaupun. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 1995:38). falsafah ini menampakkan kelonnggaran dari sudut Islam yang sebenar. Perbincangan akan menyentuh skopnya bermula Falsafah Pendidikan Negara merupakan falsafah yang mula diistiharkan pada tahun 1988 yang berbunyi : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. menjadi tugas kita sebagai manusia patuh dan tunduk kepada fitrah manusia. Sesungguhnya. PENDIDIKAN DI MALAYSIA Di Malaysia.Bukan sebagai matlamat (Noraine Abu. hal ini perlu diperjelaskan secara terperinci dami kebaikan ummah. Di bawah ini diperturunkan peratus yang tidak pandai membaca al-Quran: ." Falsafah Pendidikan Negara berasaskan daripada rukun negara. rohani. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkabn rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan. kerajaan menyediakan Pendidikan Islam tetapi hanya sebahagian daripada kurikulum biasa daripada akademik. Keadaan ini menyebabkan pelajar tidak pandai membaca al-Quran. Falsafah ini tidak jelas dan memperlihatkan kekaburan.

1 Bil.murid Tg. Sekolah Bil. Pokok Sena 559 163 29.Men Kubor Panjang 296 . Murid yang boleh membaca Peratus 1 Sek.Bil.Men.1 2 Sek.

159

54

3

Sek. Men Pendang

456

310

67.9

4

Sek.Men Tuanku Ab Malik

199

72

36.1

5

Sek.Men Syed Omar

355

116

32.6

6

Sek.Men Sultanah Bahiyah

246

217

88.2

7

Sek.Men Tun Syarifah Rodziah

399

143

42.1

8

Sek.Men. Simpang Empat

364

219

60.1

9

Sek.Men Tuanku Ab Rahman

185

155

83.7

10

Sek.Men Telok Chengai(L)

290

40

289 1.7 Jumlah 3. Kementerian Pendidikan Malaysia masih lagi menggunakan sistem dualisme di dalam pendidikan. 1995:176) Punca sebenarnya. Sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan pelajar tidak pandai membaca alQuran dicadangkan jadual masa untuk diajar di sekolah.13. 1 . Dengan.9 (Hj. Hal ini jelas terdapat dua sistem pendidikan iaitu sistem agama dan sistem akademik.594 48. wujudnya cara ini memudahkan masyarakat terpesong daripada memahami hakikat ilmu serta menghayati Islam sebagai ad-din. Abdullah Ishak. Sistem ini sunggguh membahaya kepada masyarakat Islam. Cadangan pengagihan masa untuk sekolah seperti yang berikut: Pelajaran Bilangan Masa Jum Tah.

3 Tah. 2 Tah. 4 Tah. 6 Kitab al-Quran 6 6 6 6 6 6 36 Hukum . 5 Tah.Tah.

1 1 1 1 1 1 6 Hadith dan sirah 1 1 1 1 1 .

1 6 Adab Membaca 5 6 6 4 2 2 25 Karangan 1 .

1 1 3 Nahu 1 1 1 1 1 5 Imla 1 .

1 1 1 4 Perpustakaan 1 1 1 3 Teks kesusasteraan 1 1 1 .

1 4 Tulisan 1 1 1 1 1 5 Sains 1 1 .

1 2 2 7 Matematik 2 2 2 3 3 3 16 Geografi .

1 1 2 2 6 Sejarah 1 1 2 2 6 Lukisan 1 .

Jasmani 1 1 1 1 1 1 6 .1 1 1 1 1 6 Pend.

masa Tg.1 Tg.2 Tg.3 .Masa mingguan 17 21 26 26 27 27 Pengagihan masa untuk Sekolah Menengah Rendah seperti berikut: Pelajaran Bil.Jum.

Hukum 3 3 3 Aqidah 1 1 1 Hadith dan sirah 2 2 2 Penghafalan dan Pembacaan .

Al-Quran 2 2 2 Penaksiran 1 1 1 Membaca 2 2 2 Karangan .

1 1 1 Nahu 2 2 2 Imla 1 1 1 Tulisan 1 1 .

1 Teks kesusasteraan 1 1 1 Perpustakaan 1 1 1 Bahasa Inggeris 6 6 6 .

Sains 5 5 5 Matematik 6 6 6 Geografi 2 2 2 Sejarah 1 .

Masa mingguan 42 42 .1 1 Lukisan 1 1 1 Pend. Jasmani 2 2 2 Jum.

Arab Islam Hukum 3 .4 Tg.42 Tg.6 (2 th) umum Peng.5 Tg.Arab Islam Peng.

2

1

2

1

Aqidah

1

2

2

1

Sirah dan Biografi

1

1

1

1

1

Penceritaan dan susunan Hadith

1

2

1

2

1

Penghafalan al-Quran

1

1

1

1

1

Peraturan membaca al-Quran

1

1

1

Penafsiran

1

2

1

2

1

Membaca

1

1 1 Karangan 1 1 1 1 1 Nahu 2 1 2 1 .

2 Retorik 1 1 1 1 1 Morfologi 1 1 1 Teks kesusasteraan dan sejarah sastera .

1 1 2 1 2 Perpustakaan dan Penyelidikan 1 1 1 1 1 Bahasa Asing 1 1 .

1 1 1 Sains 3 3 3 3 3 Matematik 3 3 3 .

3 3 Geografi 4 4 4 4 4 Sosiologi 2 2 2 2 2 .

Latihan Tentera 2 2 2 2 2 Hobi/Rekreasi 2 2 2 2 2 Jum .

ORGANISASI SEKOLAH Organisasi sekolah mengandungi pentadbir. Untuk menjadi guru yang baik Imam Ghazali ada menjelaskan iaitu: . Menurut Prof. Asas yangn tepat ialah disebabkan kita akan kembali padaNya: dan realiti adanya akhirat sebagai tempat perhitungan terakhir. selain mengajar ia juga terlibat sama dalam pengurusan di dalam bilik darjah. perindustrian dapatlah diberi labihan masa untuk subjek pengkhususan itu. Dr. Mohd. maka di dalam Islam kesetiaan kepada perintah Allah dan Rasul menjadi nilai utama yang mengatasi segala nilai-nilai lain yang wujud di dalam sesuatu sub-sistem atau sub-budaya. Guru juga tidak terlepas suasana yang disebutkan di atas tadi. Kamal Hassan yang dikutip oleh Shaharom TM Sulaiman (1997:5) mengatakan bahawa pendekatan pengurusan moden membenarkan profesional (termasuk pengurus dan pentadnir) berpegang teguh sepada ‘share value’ sesuatu organisasi tanpa mengambil kira sama ada ia bercanggah atau tidak dengan sistem nilai yang lebih besar yang wujud di luar profesyen. Tenaga pengajar. tenaga pengajar dan pelajar. Pentadbir dan tenaga pengajar merupakan manusia penting dalam mewajahkan anak didik.42 42 42 42 42 (Ustaz Ahmed Al-Beely. Didalam pentadbiran. pertanian. pentadbir wajar memberi ukuran yang universal dan memberi takrif yang tepat sistem nilai yang harus diikuti oleh semua manusia. perdagangnan.1990:47-49) Catatan: Pengagihan masa untuk mata pelajaran sains.

Sesungguhnya.1995:225) Guru sungguh tinggi pada kaca mata Islam. Diri mereka laksana kasturi yang sungguh wangi di samping mewangikan orang lain" (Hj. Antara sifat terpuji yang perlu diungguli oleh guru ialah seperti berikut: memiliki ilmu dan kaedah pengajaran ketokohan dan keperibadian guru memberi ilmu kerana Allah kebijaksanaan dan kematangan bersifat kasih sayang berperwatakan guru CADANGAN Beberapa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini ialah: i. dirinya terangbenderang di samping menerang pula orang lain. guru berperanan menyedarkan pelajar dengan ilmu yang membawa kebaikan."Mereka itu adalah manusia agung dalam alam malakut. bagi mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Ilmu yang dapat menegahkan dirinta terhadap perkara yang mencetuskan serta merintis jalan bagi menyingkap tabir kejahilan umat manusia supaya dapat mengenal Allah dan mentaati syariatNya.pendidikan akademik perlu diIslamkan iv. mereka laksana matahari. Abdullah Ishak.Pendidikan hendaklah berasaskan satu sistem sahaja iaitu berasaskan Islam iii.Falsafah Pendidikan Negara perlu jelas ii.Muradib/guru/pensyarah perlu diisikan dengan kefahaman Islam yang jelas .

Sabah. Hendaknya tiap-tiap individu dalam satu saf tampil ke depan memikul tanggungjawab dan mencurahkan pengorbanan dalam mengkaji permasalahan pendidikan bagi menyusun program kerja dan melaksanakan. Jaafar b. Maktab Perguruan Keningau. (1997). (1995). Islam dalam Kehidupan Masyarakat. Sungai Dua. KESIMPULAN Secara umunya. Selangor: Thinkers Library. Hj. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Islam dan Pembangunan Manusia. (1995). ia membinasakan ummah. Selangor: Pustaka Ilmi. Sifat 20 "ke Arah Memahami Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah". Abdullah Ishak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Darul Nu’man. Shaharom TM Sulaiman. Jika tidak. . Mat Akhir adalah pensyarah di Jabatan Bahasa.v. Membaiki pendidikan dan pengajaran di negara-negara Islam dengan kurikulum-kurikulum dan metode-metode serta melindungi guru-guru dan pelajar daripada musuh-musuh Islam. Kurikulum Dan Pendidikan Guru (Terjemahan Ahmad Jaffani Hassan et al). kita dapat membina generasi yang mampu mengembangkan risalah Islam yang dapat menyelamatkan Ummah. langkah-langkah perlu diambil segera dalam menghadapi kegawatan masalah remaja masa kini. BIBLIOGRAFI Ustadz Ahmed Al-Beely (disunting oleh Muhamad Hamid Al-Afendy & Nabi Ahmad Baloch). Noraine Abu. Zaluddin Hj Sulaiman. (1997). Yang penting. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990).iklim tempat belajar hendaklah berasaskan kesesuaian Islam.

| Mengenai MPKS | Piagam Pelanggan | Kursus-Kursus | Kemudahan | Visi dan Misi | Lagu Rasmi | Pengetua dan Timbalan Pengetua | Laman Utama | | Atas | Copyrights © Maktab Perguruan Keningau Sabah. . All rights reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful