| Laman Utama

|

Esei Pedagogi Bahasa: Pemarkahan Karangan Umum dan Karangan UPSR - oleh En Mohd. Isa bin Abd. Razak

Esei Pendidikan: Keberkesanan Kadeah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran - oleh En Azman bin Kanil @ Konil

Laporan Tinjauan: Pendidikan Sekolah Rendah di Pedalaman Keningau - Satu Tinjauan di Kampung Salarom, Nabawan - oleh En Ishak bin Harun

Kajian Pemerhatian: Program Motivasi Keibubapaan - Projek SAMP 1998 - oleh Hj. Kamarudzaman bin Hj. Abdul Rahim

Laporan Kajian Tindakan: The Use of Pause Prompt Praise Procedure in SK Banjar, Keningau - oleh Saudara Lau Chee Loong

Kurikulum -Refleksi Kurikulum Sekolah: Kurikulum Sekolah-Satu Refleksi - oleh En Jaafar bin Mat Akhir

Tinjauan Literatur: Pengaruh Pengetahuan Konten Guru Sains terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Esei Pedagogi Bahasa

PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN

KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak

PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya.

Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contohcontoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan.

PERATURAN MEMBERI MARKAH

Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik.

Teknik Global

Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan

terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya.

Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A.

Teknik Analisis

Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar.

(a) Perincian Aspek Karangan Biasa

Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah.

Isi = 30%

isi dan format. gunakan skala global 10 mata. Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. Jika skala global 10 mata dipilih. Jika teknik analisis digunakan.Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah . gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa. Bagi aspek bahasa. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa. ejaan dan sebagainya. butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. (Lihat Lampiran C. isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. penggunaan kata. Bagi gaya dan pengolahan. struktur ayat. isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Lazimnya. Dengan kata lain bahasa diperuntukkan enam markah.

Ayat. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH . ejaan dll.

Kedua-dua cara ini boleh digunakan. elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Bagi ujian formatif. Kemudian. perubahan terhadap skema dan sebagainya. Misalnya. dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR . Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A. diikuti dengan calon B dan seterusnya. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak. Mokhtar (1995: 110) menyatakan. cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan.Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Bagi ujian formatif juga. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian. cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan. kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca". PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam. sumatif dan formatif. mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. jika pemeriksanya lebih daripada seorang. penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. pemeriksaan semula. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Melalui perbincangan.

nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Bagi komponen-komponen yang lain. markah boleh diberi secara global. Jika markah penuh 50. sistem pemotongan markah boleh digunakan. Bagi Soalan 2. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Bagi Soalan 1. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. markah bagi setiap soalan ialah 25 markah.ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah . Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. calon tidak diberi pilihan. penggunaan tanda baca. dan ejaan. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan.

Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. . jika saya ada banyak wang. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa.4 isi x 2 markah 8 markah Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan.

Menambah perbendaharaan kata. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagi Soalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Isi (2 markah x 4 isi) Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. Bagi soalan yang memerlukan format. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. tolak tiga markah.1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. .

dan jika tiada penutup. Dengan kata lain. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. jika tiada kata penegasan di tengah karangan.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. khususnya penutup. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. tolak satu markah. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. Lazimnya. 40 -. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Ketika membaca. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. Namun demikian.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Sebelum tahun 1996. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. 50 -. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. . 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. Mulai tahun 1996.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon.Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. tolak satu markah. tolak satu markah. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah Isi (a) 8 Bahasa (b) 3 (c) 2 . tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2.Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan.

(d) 3 (e) 2 Jumlah 18 .Format 0 .Bilangan perkataan -1 JUMLAH 15 .

Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. ½ markah bernilai 2%. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. khususnya latihan harian. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Bagi ujian formatif. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. . markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. pembulatan itu tentulah kurang wajar. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. 1993: 278-279). Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Namun demikian. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif.Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Sampelan kes lulus biasa. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Bagi karangan yang terpesong.

Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. Namun demikian. Azman Wan Chik. Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. tetapi ada masalah dari segi bahasa. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. . jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Petaling Jaya: Longman. Abu Bakar Nordin. butiran subjektif. khususnya karangan. (1986). Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Asas Penilaian Pendidikan. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. mudah digubal. (1993). Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Teknik dan Contoh. (1994). Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(1991). Ab. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Maktab Perguruan Keningau. Penilaian di Bilik Darjah. Mohd. (1988). LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. Mohd. Seremban.Mahir Publications. Razak adalah Ketua Jabatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. (1997). Isa b. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: . Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. (1995). Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Raminah Haji Sabran. Jabatan Bahasa. Sabah. Mokhtar Ismail. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Isa Ab. Bhd. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Maktab Perguruan Raja Melewar. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Razak. Kertas kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Isi dan Susunan. mudah dan kurang tepat. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. . Hujahhujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Bahasa memuaskan. Isinya cukup dan berkembang. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. tanda baca. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Isinya kurang: ada yang cocok. Perbendaharaan katanya terhad. tersusun dan baik penyampaiannya. memperlihatkan kematangan fikiran. imbuhan. Perbendaharaan katanya sederhana. peribahasa dan lain-lain. perenggan.Bahasa dan Gaya. ada yang tidak sesuai. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkatperingkat di bawah ini. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Pengolahannya kadang kala kabur. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. lancar dan jelas. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Menggunakan bahasa yang betul. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik.

Bagi kesalahan isi. sesuaikan kriteria. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. frasa dan perkataan. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. isi dan ejaan. Perbendaharaan katanya salah. Struktur ayat berkecamuk. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. LAMPIRAN B . Isinya sipi. Sambil membaca itu. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Isinya terpesong. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Bagi kesalahan ayat. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Bagi kesalahan ejaan. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Penguasaan bahasanya lemah. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. buat garisan di bawah kesalahan itu. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Perbendaharaan katanya tidak tepat.Peringkat D (30--39 markah) Tajuk karangan kurang difahami. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang.

TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah Penutup 1 markah Jumlah 4 markah .

Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: . ejaan dll. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja.Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat.

Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: .Kelas sosial . Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja.Umur . 4 isi x 2½ markah = 10 markah. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah).Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Jika isi melebihi empat. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan.

Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciriciri kematangan fikiran yang tinggi. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Susuk ayat beragam. Bagi kesalahan ejaan yang sama. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Bagi kesalahan ayat. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. .. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). Tiada kesalahan tatabahasa. Bagi kesalahan isi.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). tandakan dengan kurungan.

Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. mudah dan kurang tepat. guru perlu menguasai pelbagai kaedah pengajaran yang berkesan. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. namun ia masih lagi menjadi pilihan pendidik untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. kuliah dan bermacam-macam lagi. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. projek. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Struktur ayat berkecamuk.Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Perbendaharaan katanya salah. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Penguasaan bahasanya lemah. Satu perkara yang menarik ialah walaupun kaedah kuliah yang telah dipraktikkan hampir 2500 tahun lamanya. modul. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Sebagai pendidik. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan di institusi pengajian tinggi maupun di peringkat sekolah seperti kaedah perbincangan. Walaupun kaedah ini merupakan kaedah yang paling dominan dalam penyampaian ilmu pengetahuan di sekolah dan maktab perguruan namun kaedah ini telah mendapat kritikan yang . Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. main peranan. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Terdapat kesalahan tatabahasa-dapat dimaafkan. Esei Pendidikan KEBERKESANAN KAEDAH KULIAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh Azman bin Kanil @ Konil PENGENALAN lmu pedagogi merupakan satu disiplin yang amat ditekankan di bidang keguruan. Pengolahannya agak menarik. Bahasanya memuaskan. Pengolahannya kadang kala kabur. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. simulasi. Perbendaharaan katanya agak sederhana. Perbendaharaan katanya terhad.

Fenomena seperti ini boleh berlaku di mana-mana sahaja sekiranya guru hanya memainkan peranan sebagai media iaitu menukar isi pelajaran yang ditulis di dalam buku kepada kuliah lisan kepada pelajar. majalah dan sebagainya. Antaranya ialah: Guru dapat menghabiskan beberapa topik pelajaran dalam satu sesi perkuliahan.hebat. jurnal. Satu lagi hujah yang paling ekstrem terhadap kelemahan kaedah kuliah adalah situasi yang berlaku di Universiti Sorbonne. Ini akan menjadikan pelajar lebih banyak disuap daripada mereka bertindak mencari atau menjalankan eksplorasi terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. Bahan atau isi kuliah yang telah disiapkan boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang selagi tiada perubahan sukatan pelajaran. Merangsangkan minat murid. Guru dapat merangsang dan menimbulkan minat serta rasa ingin tahu pelajar melalui bahan kuliah yang akan disampaikan. Sebahagian besar penuntut yang lain mengikuti kursus melalui Cours Polycopies iaitu mendapatkan atau membaca nota yang telah disiklostil. Terdapat pelbagai jawapan kepada persoalan tadi. Ini akan mengurangkan kecenderungan pelajar untuk meneliti dan menganalisis sesuatu input yang disampaikan daripada buku teks. Beberapa refleksi yang dibuat menunjukkan terdapat beberapa faktor dominan tujuan kuliah diadakan. Teknik perbincangan dalam kumpulan kecil tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengubah sikap. TUJUAN KULIAH Walaupun kaedah kuliah mendapat kritikan yang hebat di kalangan pakar pendidik. Sebahagian kecil penuntut yang mengikuti kuliah itu sebenarnya adalah wakil daripada pelajar lain untuk mengenal pasti bahagian-bahagian penting yang ditekankan oleh pensyarah yang berkemungkinan ditanya dalam peperiksaan. Paris. Nota-nota yang telah disiklostil ini dijual di luar dewan kuliah. Ini menjimatkan masa terutama ketika guru hendak menghabiskan sukatan pelajaran yang tertinggal dalam tempoh masa yang terhad. Di universiti ini. Kaedah kuliah juga membolehkan pelajar belajar dari orang yang benar-benar pakar dalam disiplin tersebut. sebilangan kecil sahaja penuntutnya menghadiri kuliah. Ini kerana kaedah kuliah dikatakan akan menjadikan pelajar sebagai pemain pasif iaitu hanya sebagai pendengar manakala guru sebagai pemain aktif. Ini penting terutamanya ketika memulakan mata pelajaran atau unit pembelajaran yang baru. Rangsangan dapat dilakukan oleh guru semasa memulakan pengajaran. . Secara tidak langsung timbul satu konsepsi bahawa guru yang manyampaikan kuliah adalah seorang yang pakar dalam pengetahun tersebut (expert on the body of knowledge). Persoalannya ialah mengapa kaedah kuliah tetap menjadi pilihan utama oleh guru semasa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada penuntut. namun kekerapan pengunaannya dalam penyampaian ilmu masih lagi tinggi.

Hal ini lebih ketara lagi sekiranya guru kurang membuat sesi soal jawab semasa menyampaikan kuliah. pengembaraan. KELEMAHAN KULIAH DAN CARA MENGATASI Walaupun kaedah kuliah mempunyai pelbagai kebaikan seperti yang telah dihuraikan di atas. Kaedah ini mendorong pelajar hanya mengingati fakta-fakta yang diajar sebagai tujuan akhirnya. secara tidak langsung ia akan menghilangkan minat pelajar untuk mengkaji dengan lebih mendalam sesuatu topik pelajaran yang dikuliahkan. Guru juga dapat mengalih topik pelajaran dengan mengambil kira tahap kesediaan murid mengikuti pelajaran baru. Kaedah kuliah memberi kelonggaran kepada guru untuk membuat huraian bukan sahaja setakat yang ada dalam buku teks malah ditambah dengan pengalamannya yang diperolehi melalui pembacaan.Memberi penjelasan yang maksimum. Pertambahan ilmu selain daripada nota yang dicatat semasa kuliah tidak akan berlaku. Pelajar akan rugi sekiranya topik yang ditinggalkan itu merupakan topik yang penting terutamanya waktu peperiksaan. Guru juga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah murid ketika pelajaran itu sedang dikuliahkan. Penelitian dan ulangkaji. percubaan dan sebagainya. Melalui kaedah kuliah semata-mata juga amat sukar bagi guru untuk mengukur tahap pembelajaran pelajar. Mengembangkan isi pelajaran. . Ini kerana guru tidak dapat mengukur setakat mana mutu pemahaman pelajar kepada topik pelajaran yang disampaikan. Justeru itu. Semasa kuliah disampaikan. Ini menyebabkan murid-murid menjadi pasif. guru bukan sahaja menyampaikan input ilmu kepada murid malah guru juga dapat menyampaikan perasaan dan pengalamannya dalam satu sesi perkuliahan. Pelajar akan mudah berpuas hati dengan input ilmu yang telah diberikan oleh guru. namun ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dinafikan. Antara kelemahan kaedah perkuliahan ialah seperi berikut: Kuliah melibatkan interaksi sehala di antara guru dan murid. Di samping itu penganalisaan yang lebih mendalam dapat dilakukan dan yang paling penting guru mestilah membuat rumusan dari sesuatu bahan kuliah yang disampaikan. Ini bercanggah dengan teori pembelajaran yang mengkehendaki kepelbagaian deria dilibatkan dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar hanya menjadi penonton dan guru yang menjadi pemain aktif. Ini mengelakkan murid memendam masalahnya dan hilang tumpuan pada pelajaran. Guru dapat mengutarakan fakta-fakta penting pelajaran semasa menyampaikan kuliah. Guru dapat memberi panduan kepada murid bagaimana hendak mempelajari sesuatu pelajaran. Keberkesanan kuliah yang disampaikan oleh guru juga banyak bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik. Deria yang digunakan pula hanya mata dan telinga sahaja. Ini akan mengakibatkan topik pelajaran yang kurang diminati dan difahami oleh guru akan ditinggalkan atau tidak dikuliahkan.

Antaranya ialah: Kuliah hanya diberikan pada masa yang sesuai seperti ketika hendak memulakan atau memperkenalkan tajuk yang baru. Justeru itu keberkesanan kuliah dapat ditingkatkan dengan memasukkan beberapa ciri-ciri penting. Jangan membuang masa dengan menulis formula atau membaca petikan dari buku. Bagi saya definisi kuliah sudah sewajarnya diberi nafas baru atau definisi yang baru. penggunaan pelbagai alat bantu mengajar ketika menyampaikan kuliah seperti komputer. kaedah kuliah tidak lagi digunakan secara menyeluruh di dalam kelas. Selain itu. KESIMPULAN Walaupun penggunaan kaedah kuliah dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah telah mendapat kritikan hebat daripada para cendikiawan namum kaedah ini masih lagi diamalkan dengan meluas kerana faktor penjimatan masa. Guru haruslah menyampaikan kuliah dengan cara yang menarik dan menggunakan unsur persamaan (analogy). Guru telah mula memasukkan unsur sesi soal jawab. multimedia. pertengahan dan penamat di samping perlu disampaikan dengan intonasi suara yang baik. perbandingan (comparison). Sinopsis kuliah yang bernas perlu diedarkan kepada murid sebagai panduan. perbincangan ringkas dan unsur-unsur lain yang difikirkan sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. efisiensi dan memudahkan guru membuat persediaan. perbincangan dan sebagainya yang difikirkan sesuai supaya interaksi pelbagai hala dapat dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana melalui pemerhatian dan penyelidikan. adakah kita masih lagi berpegang kepada definisi kuliah sebagai satu proses interaksi sehala antara guru dengan murid. sahsiah. Kuliah juga hendaklah diselang-selikan dengan soal jawab. BIBLIOGRAFI . gambaran (illustration) dan alat bantu mengajar yang lain. alat tayang dan sebagainya dapat meningkatkan lagi mutu perkuliahan. Namum begitu ia memerlukan anjakan paradigma para pendidik dari mendefinisikan kuliah sebagai menyampaikan syarahan atau input ilmu semata-mata kepada membina perkembangan kognitif. sosial dan juga merangsang pertumbuhan pelajar kepada pembinaan konsep kendiri yang positif.Satu persoalan yang menarik di sini ialah selepas beberapa lama kaedah kuliah ini digunakan. Sesuatu kuliah juga perlu ada permulaan.

Maktab Perguruan Keningau. Sabah. Hampir 100% penduduknya keturunan Murut Taghol. . Ltd. (l965). Antara sekolah-sekolah ini dihubungkan oleh jalan-jalan pembalakan. Oxford: Pergaman Press. (1992). Universiti Malaya Azman b.G. Kanil @ Konil adalah pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan. Meninggikan Keberkesanan Kuliah dalam Jurnal Masalah Pendidikan. Bhd. Musa b. Kaedah dan Teknik Pengajaran. Suradi Salim. (1989).Brown. (l978). K. Johor Bahru: Badan Bookstore Sdn.. SK Pangaraan dan SK Ponontoman. NABAWAN Oleh Ishak bin Harun PENDAHULUAN ekolah Kebangsaan Salarom terletak di tengah-tengah Kampung Salarom.K. E. Penduduk Kampung Salarom seramai 186 orang. Fretwell. Techniques of Teaching.. Daia. Sekolah-sekolah kebangsaan lain yang terdapat di zon ini ialah SK Layon. Lumpur: Fakulti Pendidikan. York: Methuan & Co. N. Jarak dari bandar Keningau lebih kurang 150 kilometer melalui jalan pembalakan yang memakan masa lima jam perjalanan. Lecturing and Explaining. Laporan Tinjauan PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH DI PEDALAMAN KENINGAU-SATU TINJAUAN DI KAMPUNG SALAROM. SK Sililiran.

Walaupun Kampung Salarom ini terpencil di pedalaman dan jauh dari arus pembangunan. Dari segi pembangunan. Ketua Belia Encik Gintaun @ Paulus Tinting dan Ketua Cawangan UMNO Encik Ahwar Rasam. Sekiranya tamat tahun tiga. Untuk menghadapi cabaran abad 21 dan ke arah Wawasan 2020 pembangunan yang lebih pesat di kampung ini tidak akan tercapai tanpa pembangunan mental. sebuah rumah kebudayaan. semangat tolong-menolong dan pemikiran terbuka masyarakat. Seperti kampung-kampung lain. sebuah rumah kraftangan dan dua buah rumah rehat untuk tetamu. kampung ini mempunyai sebuah sekolah rendah. Di Tahap Satu KBSR penguasaan kemahiran asas membaca. menulis dan mengira merupakan asas terpenting sebelum mereka naik ke Tahap Dua yang merupakan tahap pengisian ilmu pengetahuan. Matematik atau pun Bahasa Inggeris. Di kawasan ini tidak dapat pancaran television. Setelah sekian lama SK Salarom dibuka masih belum ada murid yang lulus dalam peperiksaan UPSR. Dalam pelajaran Matematik pula tidak seorang pun yang tahu atau ingat sifir tiga. Persoalannya sekarang mengapa pencapaian muruidmurid di Sekolah Kebangsaan Salarom masih diparas membimbingkan. Kampung Salarom berjaya dalam pengemblengan tenaga penduduk hingga menjuarai kampung terbaik kebangsaan 1994 dan menerima hadiah wang tunai RM40. Untuk ini generasi baru yang ada di sekolah-sekolah hari ini perlu diberi perhatian wajar dalam pendidkan. sudah pasti mereka menghadapi kesukaran untuk mengikuti subjek-subjek khusus pada Tahap Dua kelak. Kampung Salarom mempunyai organisasi pentadbiran yang lengkap iaitu Ketua Kampung Encik Tinting bin Sugulu (Aman Tinting).000. pelajar-pelajar ini masih gagal menguasai kemahiran asas 3M. Keputusan UPP Tahap 1 didapati hanya seorang calon daripada lima calon sahaja yang lulus dengan Gred C. Ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang dunia luar sangat terhad. sama ada dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Ada . Kebanyakan calon tidak begitu faham makna perkataan dan kurang perbendaharaan kata bahasa Melayu. Kejayaan yang diperolehi ini adalah berkat kerjasama. Apabila dibuat ujian bacaan bagi murid tahun tiga didapati hanya seorang calon sahaja yang boleh membaca. namum ia berjaya memenanagi hadiah kampung terbaik kebangsaan tahun 1994. Kelemahan pelajar ini semakin ketara apabila dibuat Ujian Pengesanan Pencapaian (UPP) Tahap Satu bagi murid-murid tahun tiga. Namun begitu. Analisis keputusan UPSR 1994 menunjukkan masih belum ada pelajar yang lulus keempat-empat subjek bagi ke lima-lima sekolah di kawasan ini. dalam bidang pendidikan ternyata jauh tertinggal. Akhirnya hingga tamat persekolahan Tahun Enam masih ada pelajar yang gagal membaca. Keseimbangan pembangunan fizikal dan mental masyarakat hanya boleh diperolehi melalui pendidikan yang berterusan. Pengerusi JKK Encik Semaan bin Ompohol.

Crow (1980) mengemukakan dua faktor dalam membaca iaitu penguasaan mekanik membaca dan perkembangan daya untuk mentafsir dengan betul. psikilogi. KEPENTINGAN KAJIAN Dapatan kajian ini akan menjadi titik tolak bagi Jabatan Pendidikan Bahagian dan Maktab Perguruan Keningau untuk mengatur strategi yang berkesan ke arah peningkatan mutu pendidikan muridmurid di pedalaman Sabah. guru dan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pendidikan. OBJEKTIF DAN LIMITASI KAJIAN Pendidikan yang sempurna dan kebolehbacaan perlu dinikmati oleh semua warga Malaysia selaras dengan kehendak Perlembagaan Malaysia. temu bual dan kaedah lapangan. Soal selidik diberi kepada murid-murid Tahun Tiga dan Empat untuk melihat latar belakang murid. idea yang dikemukakan dalam bentuk bertulis atau bercetak. KAEDAH KAJIAN Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah perpustakaan . murid. Umumnya para penyelidik telah rata-rata bersetuju bahawa membaca adalah berhubung dengan proses sosial. soal selidik. Di samping itu Ujian Pengesanan Pencapaian Tahap 1 dan Ujian Lisan dikendalikan. linguistik dan intelek. fisikologi. pengamatan.beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan membaca kanak-kanak. Oleh itu kajian ini akan meninjau apakah kawasan kelemahan murid dan punca kemerosotan mutu pendidikan pelajar-pelajar SK Salarom dari perspektif guru dan masyarakat setempat. membaca dan mengira peringkat sekolah rendah lebih menyulitkan lagi pelajar-pelajar ini untuk mengikuti dan menguasai pelajaran di sekolah menengah kelak. PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS 3M Latar belakang Sekolah Kebangsaan Salarom . Kajian perpustakaan dibuat untuk melihat tentang kajian para sarjana tentang beberapa aspek kegagalan membaca kanak-kanak. sikap dan penggunaan bahan sehari-hari pelajar. Temu bual dibuat untuk melihat pendapat. Kegagalan penguasaan asas menulis.

Percantuman kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .13 murid (1 kelas) Tahun 4 + 5 .Terdapat seramai 50 murid yang sedang belajar di sekolah ini dari Tahun Satu hingga Tahun Enam.50 murid Berdasarkan bilangan murid.18 murid (1 kelas) Tahun 2 + 3 .11 murid Tahun 6 . sekolah ini hanya layak menerima lima orang guru sahaja. Oleh itu kelas bercantum mesti dijalankan.8 murid Tahun3 . Bilangan murid mengikut kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .5 murid Tahun 5 .5 murid Tahun 4 .3 murid (1 kelas) .3 murid Jumlah .16 murid (1 kelas) Tahun 6 .18 murid Tahun 2 .

Pencapaian pelajaran murid-murid di sekolah ini sangat membimbangkan. Penguasaan Kemahiran Lisan murid Ujian lisan Bahasa Melayu dijalankan untuk meninjau bahasa pertuturan murid dan keupayaan mereka berfikir dalam Bahasa Melayu. Didapati kebanyakan murid Tahun 3: .Melihat bilangan murid yang sebegini kecil dan jumlah guru seramai 5 orang memungkinkan proses pembelajaran murid dapat dijalankan dengan baik. keadaan sebaliknya berlaku.z boleh membunyikan sebahagian suku kata terbuka 1 murid gagal membaca boleh membaca dua suku kata terbuka gagal membaca perkataan yang mengandungi tiga suku kata atau lebih 1 murid boleh membaca meninggalkan beberapa perkataan salah sebut perkataan yang dibaca keliru dengan perkataan yang hampir sama ejaan Merujuk keputusan ujian bacaan di atas dapat disimpulkan bahawa keseluruhan murid Tahun 3 belum menguasai kemahiran membaca dan memerlukan pembaikan sepenuhnya. Penguasaan Kemahiran Membaca Murid Ujian bacaan bagi murid-murid Tahun 3 telah dijalankan dan didapati: 3 murid gagal membaca kenal abjad a . Namun begitu.

iaitu pendekatan dan perkaedahan yang digunakan oleh guru. kesediaan murid dan galakan ibu bapa. pemeriksaan buku tulis (buku latihan) murid dibuat. Penguasan Kemahiran Mengira Murid . Didapati: Tulisan murid tidak kemas Terdapat banyak salah ejaan Penggunaan tanda baca tidak betul: noktah penggunaan huruf besar tanda soal Gagal membina ayat mudah Penggunaan imbuhan Kegagalan kemahiran menulis murid ini ada beberapa faktor yang saling berkait rapat. kaedah dan teknik pengajaran guru.Gagal menyatakan makna perkataan berdasarkan petikan Tidak fasih bertutur Bahasa Melayu Banyak gangguan dialet Murut Penggunaan ayat-ayat Bahasa Melayu tidak mengikut struktur Bahaya Melayu Baku Menggunakan dialek Melayu Salarom Sukar mengeluarkan pendapat dalam Bahasa Melayu Kelemahan kemahiran lisan murid berkait rapat dengan sikap murid. Penguasan Kemahiran Menulis Murid Untuk meninjau kemahiran menulis pelajar-pelajar SK Salarom. sikap ibu bapa. penggunaan bahasa sehari-hari pelajar dan pendedahan pelajar kepada Bahasa Melayu Baku.

gagal menghafal sifir 2 1 murid .gagal menjawab olahan campur yang jawapannya satu digit 4 murid .Congak matematik dijalankan untuk meninjau secara ringkas tentang kemahiran matematik.gagal menghafal sifir 3 Tahun 2 1 murid . Didapati: Tahun 1 4 murid .gagal menjawab olahan campur yang jawapannya dua digit Tahun 3 5 murid .gagal menjawab olahan bahagi balikan sifir dua dan tiga Kemahiran asas congak merupakan aspek penting dalam kemahiran mengira. Ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Kelemahan penguasan kemahiran asas berbahasa Bahasa Melayu khususnya boleh menjejaskan kelemahan dalam mata pelajaran lain. . Berdasarkan dapatan di atas ternyata murid di sekolah ini memerlukan perhatian yang sewajarnya. khususnya dalam pendekatan dan metodologi pengajaran. Merujuk kepada fakta-fakta di atas jelas memperlihatkan kelemahan pelajar dalam penguasan kemahiran asas 3M.

SALAROM". Semua guru yang terlibat dalam pengajaran Bahasa Melayu menyedari ada murid-muridnya yang gagal membaca tetapi kesemuanya menyatakan tidak tahu cara mengatasinya. penggunaan ABM. manakala aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasaskan kurikulum hanya setahun sekali. Antara strategi meningkatkan pendidikan murid adalah dengan cara penggunaan radio/TV pendidikan. Berdasarkan temu bual dengan guru-guru lain di sekolah ini kesemuanya menyatakan tiada kawalan khusus tentang peminjaman dan pemulangan buku-buku perpustakaan. Apabila ditanya tentang minat terhadap kerjaya guru keseluruhannya menyatakan minat. penggunaan perpustakaan. Penggunaan ABM dalam pengajaran hanya kadang-kadang sahaja. Sebagai ibu bapa seharusnya bersedia memberi kemudahan belajar di rumah. Semasa temu bual dijalankan kebanyakan guru-guru tidak dapat mengenalpasti kawasan kesukaran membaca murid. Hanya ada satu sahaja itu "SELAMAT DATANG KE KG. Menyentuh tentang penggunaan bahasa sehari-hari pelajar mereka menyatakan hampir 90% muridmurid menggunakan dialek Murut. . aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasas kurikulum dan kelas tambahan. Guru yang terlibat dengan perpustakaan pula menyatakan tidak ada pengalaman dalam pengurusan buku-buku perpustakaan. Begitu juga masyarakat setempat haruslah sentiasa memikirkan kanak-kanak dalam setiap aktiviti kemasyarakatan Umumnya kesedaran seluruh ahli masyarakat diperlukan demi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak.PERANAN DAN TUGAS GURU Sekolah Kebangsaan Salarom mempunyai 5 orang guru iaitu seorang guru terlatih (Guru Besar). PANDANGAN MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP PENDIDKAN Ibu bapa dan masyarakat sekitar adalah wadah utama yang boleh mempengaruhi minat dan kecendurangan anak-anak belajar selain daripada sekolah. tiga guru sandaran tidak terlatih dan seorang guru yang sedang mengikuti Kursus Dalam Cuti (KDC). Manakala abang atau kakak yang sudah remaja tinggal bersama sepatutnya sentiasa membantu dan memberi galakan untuk adik-adik belajar. Didapati tiada seorang guru yang mengadakan kelas tambahan atau menggunakan radio/TV pendidikan. Dalam tinjauan penyelidikan ini didapati kawasan sekolah terlalu kurang label Bahasa melayu. Selain itu menurut pengakuan guru-guru sendiri mereka kurang memberi kerja rumah kepada murid. Masalahnya sekarang guru-guru yang terlibat mengajar Tahap 1 adalah guru-giuru sandaran tidak terlatih yang tidak mengetahui metodologi bacaan asas kanak-kanak.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan saudara Abir mencadangkan agar diadakan kelas bimbingan anjuran belia dan guru-guru. Beliau sendiri telah berulangkali mengambil peperiksaan SPM. beliau harap guru dapat mengajar bersungguhsungguh. . Ansaap juga menyedari kepentingan pendidikan tetapi diserahkan semuanya kepada pihak sekolah. Apabila ditanya cadangan untuk meningkatkan mutu pendidikan Supiah menyatakan "guru kena rajin mengajar". Beliau sedar bahawa anaknya tak tahu membaca. Setiap hari dengar lagu Murut. ada yang tinggal 12 orang ahli dalam satu rumah. rindu sama emak/ayah". melahirkan rasa kesal kerana tidak belajar bersungguh-sungguh semasa belajar dahulu. sedangkan bilik hanya ada satu atau dua sahaja. Beliau bapa kepada Zaniyah pelajar Tahiun 3 SK Salarom. yang ada tape sahaja. Abir. Simi juga menganggap Bahasa Melayu penting sebagai alat perhubungan. Sebagaimana. Didapati murid-murid ini tinggal bersama keluarga besar. beliau tidak menyatakan dengan jelas sebab berhenti sekolah tetapi secara bergurau mereka manyatakan "tak boleh tahan. Namum begitu beliau menyatakan kebanggaannya menjadi orang Murut. tetapi apa boleh buat katanya. Taiging bin Anginsi yang lebih dikenali sebagai Ansaap berumur 28 tahun. Beliau juga menganggap Bahasa Melayu penting dipelajari sebagi alat perhubungan.Pandangan Belia Dan Belia Wanis Rata-rata para belia yang tinggal di kampung ini menyatakan rasa pentingnya pelajaran pada hari ini. Supiah dan Janefer berumur 17 tahun berhenti sekolah semasa Tingkatan 2. Pandangan Ibu Bapa Dalam tinjauan ini saya sempat menziarahi dan menemui beberapa orang ibu bapa murid. Encik Taiging bekerja sebagi petani. Di rumah Ansaap ada radio tetapi sudah rosak. Simi bin Morol berumur 23 tahun memiliki Sijil Am Pelajaran. Mendapat pendidikan separuh sekolah rendah dan boleh membaca sikit-sikit. menyatakan pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Malah beliau sendiri bersedia untuk memberi sumbangan tenaga jika diperlukan. Saudara Simi tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan murid-murid sekolah. Abir bin Rami berumur 20 tahun memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994 dengan pangkat 2.

macam mana anak-anak mahu pergi sekolah". ibu kepada Zaniyah tidak bersekolah dan tidak tahu membaca. Beliau mencadangkan: Sesiapa saja boleh bantu asal boleh maju Ibu bapa mesti suruh anak baca buku hari-hari Dibuat asrama. Apabila ditanya bagaimana pandangan terhadap guru-guru di sekolah beliau bercakap dalam Bahasa Murut. Ibu kepada 5 orang anak keturunanan Lundayeh. "tak tahu perkembangan sekolah. Manakala adat perkahwinan pula disambut antara tiga hari hingga dua minggu. beliau menyatakan dalam bahasa Murut "kadang-kadang ada cikgu datang lambat. sudah fasih bertutur bahasa Murut. Beliau mempunyai minat untuk meninggikan taraf pendidikan di sekolah kerana "mengingat masa depan. Halimah binti Balaing berusia 32 tahun. Beliau tidak tahu berbahasa Melayu. contohnya dalam adat kematian. Malah bertutur Bahasa Melayu pun tidak tahu. Seterusnya beliau menyatakan "anaknya degil tapi cikgu tak ambil peduli. jadi mereka bawa anak-anak sama. Apabila ditanya sikap guru. Pandangan Pemimpin Masyarakat Ketua Kampung Tinting bin Sugulu (Aman Tinting) berusia 60 tahun. pelajaran anak-anak tak kisah. PKR En. tempat tinggal sementara ibu bapa mereka pergi kebun Pengerusi JKKK Semaan Ompohol mencadangkan agar guru kerja kuat. Beliau menyatakan anaknya malas. Beliau juga merasakan pelajaran untuk anak-anaknya penting. bekas Guru Besar SK Salarom menyatakan beliau sentiasa menyokong usaha semua pihak demi kemajuan penduduk kampung. Tetapi ibu bapa selalu pergi kebun kadang-kadang hingga satu minggu. keluarga simati berkabung dengan cara berpesta hingga ada yang sampai 40 hari. namum beliau suka kalau anaknya pandai Bahasa Melayu.Sabit binti Rimin. Anak mereka tak ada yang jaga. tetapi jika ada orang bantu mereka sedia kerjasama. Apabila keadaan ini . Kakaknya pula tak pernah ajar adikadik belajar". Ketua Beliau Gintaun @ Paulus bin Tinting menyatakan belia belum fikir apa yang harus dibuat. hari-hari pergi kebun". Masalah kelemahan pelajar dalam pendidikan beliau menyatakan salah satu faktornya ialah kekangan. kalau cuti selalu datang sekolah lambat". Ahwar bin Rasam. Suaminya jarang balik iaitu sebulan sekali.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abu Basar Mohd. pendedahan kepada dunia luar yang mencabar. (1982). Rasional Program Pendidikan Pemulihan Di Sekolah rendah dalam Dewan Bahasa Jilid 30/5 ms 321-315. (1986). Omar. (1982). Ini menyebabkan persekolahan mereka terjejas. (1987).Pemulihan. ibu bapa yang tidak ambil berat terhadap pelajaran anak-anak. iaitu kegagalan dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang bermula dari tahap satu persekolahan. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Asmah Hj. KESIMPULAN Masalah kemerosotan pendidikan di SK Salarom dapat dikategorikan kepada dua aspek: Kawasan kelemahan murid. kemiskinan dan kekangan adat setempat. Berdasarkan temu bual dengan ibu bapa menunjukkan mereka bersedia menerima sebarang perubahan khususnya dalam pendidikan. pertubuhan belia yang tidak berperanan aktif dalam pendidikan. Mereka juga berharap ada pihak tertentu yang sedia menyumbang khidmat dalam pembangunan kampung. Faktor-faktor yang saling mempengaruhi kelemahan murid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Darus Omar.terjadi murid yang menjadi ahli keluarga turut terlibat. BIBLIOGRAFI Abdul Halim Halit. Nota Kuliah Kursus Perguruan Khas . Strategi Ke Arah Membaca dalam Jurnal PERKUPP. Shah. Kuala Lumpur: MPIK . iaitu faktor guru yang kurang berperanan sebagai pembimbing kepada murid dan kurang berpengalaman. Bahasa dan Pendidikan Kanak-Kanak di Sekitar Persoalan Bahasa Melayu dalam Dewan Bahasa.

). baik dikalangan pensyarah mahu pun ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang cemerlang. diharapkan setiap ibu bapa akan mendapat "inspirasi dan semangat baru". Namun begitu bagi menyemarakkan lagi harapan dan jangkaan serta cita-cita mereka itu. jawatan kuasa penganjur program ini cuba mengadakan suatu program yang ada kelainan sedikit. yang dinamakan aktiviti "cakap-cakap" selain "ceramah dan ucap utama". Abdul Rahim PENGENALAN rogram Motivasi Keibubapaan ini merupakan salah satu usaha maktab ini untuk meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab bersama. Maktab Perguruan Keningau. Menerusi interaksi-komunikasi "cakap-cakap" dan perkongsian pengalaman dalam mendidik anak-anak. Kuala Lumpur: MPIK Ishak bin Harun adalah pensyarah di Jabatan Bahasa. Kajian Pemerhatian PROGRAM MOTIVASI KEIBUBAPAAN – PROJEK SAMP 1998 Oleh Hj. Seterusnya untuk disuntikkan atau dijanakan kepada anak-anak mereka agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti akan menjadi kenyataan (5A.4A 1B. Ibu bapa seharusnya mempunyai sikap dan tanggungjawab (akauntabiliti) serta menjadi pendorong utama kepada kejayaan anak-anak mereka. Modul 1-9 Berkaitan dengan Pemulihan. Kecemerlangan anak-anak dalam akademik dan sahsiah (akhlak/moral) adalah menjadi matlamat kebanyakan ibu bapa. Menilai Kegagalan Membaca Melalui Ujian Informal dalam Jurnal PERKUPP Vol.3A 2B atau 3A 1B 1C dan 2A 2B dan 1C sekurang-kurangnya. . Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Zulkifli Arshad. (1983). Kamarudzaman bin Hj. (1987). Kebanyakan ibu bapa memang diakui telah pun mempunyai aspirasi. Sabah.Projek NTR Innotech Malaysia. 5. harapan dan jangkaan tinggi terhadap pencapaian akademik dan masa hadapan kerjaya anak-anak mereka agar lebih baik dan lebih terjamin lagi.

tetapi untuk maju kehadapan. harus ada keinginan dan citacita di kalangan ahli masyarakat tersebut untuk meningkat maju. mereka harus ada daya utama (usaha). Atan Long (1979) berpendapat kekuatan atau kelemahan masyarakat bergantung kepada ahli-ahli masyarakat yang memberikan sumbangan kepada keutuhan dan kemajuan serta perkembangan masyarakat berkenaan.Sejajar dengan hasrat dan matlamat tersebut. Awang Had Salleh (1985) menegaskan bahawa penyediaan generasi muda dengan ilmu @ pendidikan dan seterusnya melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan bermotivasi ialah dengan dua cara: Dengan pendidikan Tak Formal (seperti yang kita lakukan di rumah) Dengan pendidikan Formal (di sekolah-sekolah) Seterusnya Prof. Atan Long. Masyarakat yang berdisiplin adalah satu kemestian. Awang Had Salleh dan Prof. Awang HS menjelaskan. Dalam masyarakat moden ini keperihatinan ahli-ahli masyarakat setempat (Komuniti/Institusi/Organisasi) dan pemimpinpemimpin yang sedia menggerakkan dan menyumbangkan kepakaran dan ide-ide serta sokongan material atau sumbangan kewangan didapati banyak menyumbang ke arah kecemerlangan ini. pihak sekolah (Guru Besar-Pengurusan dan Pentadbirannya) dan Guru-guru (Peningkatan Kualiti Pengajaran). mencapai kesempurnaan dan sentiasa produktif serta berkualiti tinggi dalam apa juga usaha yang dilakukan. saksama dan dengan cemerlang) untuk mencapai tahap peradaban (tamaddun) yang lebih tinggi menerusi pergerakan yang cergas. Dua orang sarjana tempatan yang pakar dan dikenali umum dalam ilmu pendidikan moden dan diiktiraf pada peringkat antarabangsa telah melahirkan fikiran dan pandangan mereka mengikut perspektif Malaysia berhubung dengan kamajuan anak-anak dalam bidang akademik atau pendidikan umumnya menerusi penulisan buku-buku mereka ialah Prof. RASIONAL TEMA DAN KAJIAN BERKAITAN Tema ini dipilih berasaskan kajian dan pandangan para penyelidik pendidikan yang telah membuktikan bahawa kejayaan cemerlang akademik dan disiplin anak-anak banyak bergantung kepada kerjasama dan permuafakatan ibu bapa (PIBG). tetapi harus pula "bermotivasi" (bersungguh-sungguh. Sesebuah masyarakat perlu sanggup berubah (anjakan paradigma) . tema yang dipilih adalah "KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA". masyarakat yang berdisiplin sahaja tidak cukup mantap.

Menurut Connell lagi. mereka akan ketinggalan zaman atau pun tertinggal dalam meneruskan kehidupan yang terus berubah. berkemungkinan matlamat dan pola pensosialan kanak-kanak Australia terletak antara pola Inggeris dan pola Amerika. Kadangkala mereka lebih bersifat biadab mengikut sistem nilai masyarakat Timur. nilai-nilai yang ditegaskan. Kajian Pemerhatian dalam komuniti Inggeris dan komuniti Amerika telah menunjukkan perbedaan dalam penekanan yang boleh dibandingkan. yakni menuruti kehendak dan syor anak dalam mendidik anak. Perkembangan JERI (jasmani. menentukan tingkahlaku anak.emosi. Dalam masyarakat Barat. Umpamanya terdapat perbezaan dalam matlamat hidup/sosial. . cara amalan melatih kanak-kanak yang digunakan – kesemuanya mempengaruhi pola perkembangan diri anak-anak mereka. Ibu bapa Inggeris lebih autokratik (memberi perintah. Implikasinya interaksi-komunikasi anak dengan orang dewasa kelihatan lebih harmoni tetapi mereka mudah menentang serta melafazkan sesuatu yang mereka tidak setuju dengan orang dewasa @ mereka lebih berterus terang. menurut Connell (1981) kajian Antropologi dan Etnografi (Kajian Kes/Kajian Pemerhatian) @ kajian kualitatif telah melengkapkan lagi maklumat perkembangan kanak-kanak disamping kajian kuantitatif. rohani dan intelektual) anak-anak (selain faktor baka dan persekitaran) mendapati pengaruh kebudayaan telah menunjukkan banyak bentuk tingkahlaku yang dahulunya dianggap ‘natural’ atau ditentukan secara ‘biology’ akan membayangkan pengaruh pola kebudayaan yang tertentu pula dalam hidup masyarakat tersebut. Manakala ibu bapa Amerika dikatakan lebih liberal. khususnya dalam persekolahan dan cita-cita @ kerjaya yang akan diceburi oleh anak-anak. aspirasi pendidikan dan kerjaya ibu bapa dalam hiraki/tatatingkat masyarakat (sosial status) turut mempengaruhi perbezaan yang jelas dari aspek nilai dan orientasi motivasi (dorongan) serta dalam amalan latihan anak-anak dalam keluarga. Jika tidak. Selain daripada itu budaya-budaya kecil (sub – budaya) seperti cara didikan.menerima perubahan untuk terus hidup dan berkembang mengikut kemajuan zamannya. ) Hasilnya anak Inggeris menunjukkan kesopanan dan menghormati orang dewasa walaupun ada kalanya juga renggang dan kerap menentang orang dewasa. Begitu juga di kalangan masyarakat Barat lainnya mempunyai pola atau bentuk yang berbeza berasaskan budaya dan kepercayaan serta amalan hidup seharian mereka. mengecam atau menghukum anak mereka. tidak sabar dengan perangai anak mereka.

) .Ibu bapa akan memberi lebih pertolongan /membantu kerja rumah (home work) anak.Satu kajian di Melbourne oleh Oeser (1954) mendapati kebanyakan bapa kelas separa mahir (sederhana) mempunyai darjah tinggi TIDAK PASTI tentang masa depan anak mereka.Ini bermakna ibu bapa harus menyediakan situasi dan kemudahan atau peralatan pembelajaran bahasa seawal mungkin. menulis dan mengira (sejauhmana ibu bapa membacakan buku cerita kepada anak-anak mereka atau menyediakan buku-buku atau permainan yang membina daya intelek/berfikir anak-anak. Bagi YANG PASTI pula mempunyai aspirasi yang agak rendah. mereka meletakkan tekanan yang lebih ke atas kerja sekolah anak dan atas kejayaan peribadi anak. merancang pekerjaan mahir (kolar putih) bagi anak lelaki mereka. Pengaruh suasana keluarga (pola hubungan interaksi ibu bapa-anak) menunjukkan pola tingkahlaku di sekolah dan dalam interaksi bersama rakan sebaya.) semasa anak berumur 3-4 tahun atau sebelum bersekolah secara formal lebih berjaya dalam pesekolahan mereka. Ibu bapa mempunyai aspirasi pendidikan yang tinggi dan mengharapkan pekerjaan anak yang lebih baik dan tinggi.) Pentony (1956) mendapati keluarga demokrasi. ibu bapa menggalakkan kebebasan. Harapan bapa ini secara langsung dapat menggambarkan harapan anak mereka. Mereka ada unsur pembaikan diri dan mempunyai pandangan masa depan berbanding kalangan keluarga golongan bawahan. tidak melalui kerahan @ arahan arbitrari (sewenang-wenang @ tidak dapat tidak perlu dipatuhi. Bagi mereka yang kaya pengalaman berbahasa dan menerima pendedahan awal dalam membaca. pengawalan dikenakan melalui penjelasan rasional. Kajian ahli Sosiolinguistik juga membuktikan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa ibundanya dengan cepat pada peringkat umur 5 tahun ke bawah lebih cekap berbahasa dan bijak. Penyelidikan pendidikan mengesyorkan supaya hubungan ibu bapa – anak perlulah berasaskan dua dimensi iaitu: Kemesraan (penerimaan emosi) seperti kasih sayang/diterima/dihargai Autonomi – kawalan ( dari kawalan menguasai kepada membenarkan kebebasan luas kepada kanakkanak. Bagi ibu bapa golongan mahir.

Sasaran projek SAMP 1998 termasuklah murid-murid. maktab dan pensyarahnya serta ibu bapa murid-murid sekolah yang terlibat. bertanggungjawab dan ada kepuasan peribadi dan rohani. Kesimpulannya pengalaman yang anak-anak terima di rumah mempengaruhi aspek sahsiah yang mungkin mempunyai kaitan dengan sikap dan prestasinya di sekolah. Oleh itu akan menjadi contoh (role model) kepada anak-anak berasaskan situasi @ keadaan @ suasana tersebut. menulis dan mengira) serta pandai bergaul.Bagi keluarga berkembang pula Campbell(1963) memberikan cirinya: Anak-anak kaya dengan latar pengalaman (banyak pendedahan ) Terdapat kemesraan dan kasih sayang dalam keluarga (harmoni/bahagia) Ibu bapa mempunyai harapan dan hasrat yang sesuai serta realistik Menggunakan pendekatan disiplin dan demokrasi Ibu bapa sanggup menggalakkan kebebasan (tidak mengongkong) Pemusatan kanak-kanak kepada matlamat tingkahlaku. ibu bapa yang meletakkan nilai yang tinggi dalam kecekapan intelek bagi diri mereka dan anak mereka. Persoalannya bagaimana pula corak @ cara pendidikan ibu bapa di sini terhadap anak-anak mereka? Begitu juga pola dan corak perkembangan tingkahlaku anak-anak kita di Malaysia pada amnya dan di pedalaman Keningau ini khususnya ? LATAR BELAKANG PROGRAM Program Motivasi Keibubapaan ini pada asalnya adalah sebahagian daripada program Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) 1998. pencapaian dalam pengetahuan dan kemahiran asasi (membaca. berkemungkinan mendorong anak mereka dalam kegiatan intelek/akademik/pembelajaran serta turut sama mengambil bahagian (berperanan sama). bermasyarakat . Contohnya. termasuklah mengharapkan sokongan kuat PIBG . sekolah angkat dan gurunya. Jelasnya ibu bapa mempengaruhi usaha pencapaian pelajaran anak mereka menerusi reaksi terhadap pencapaian @ prestasi cemerlang anak-anak mereka dalam pelajaran. Dalam melibatkan peranan ibu bapa ini. Kanak-kanak keluarga berkembang dikatakan jelas mencapai dengan berkesan perkembangan diri dari aspek moral.

Karno. Cabaran Pembangunan Sistem Pendidikan Negara menyatakan bahawa kajian Phi Delta Kappa (1980) dalam kajian kes 8 buah sekolah rendah berpotensi baik di Amerika mendapati ada hubungkait yang positif antara gaya kepimpinan Pengetua/Guru Besar dengan kecemerlangan sekolah. Dr. Musally. Sairin bin Hj. PPD/Sekolah Angkat dan MPKS yang sesuai untuk ibu bapa-ibu bapa agar bermotivasi tinggi dan bercita-cita besar untuk melihat kejayaan anak-anak mereka pada masa hadapan. Sairin bin Hj. guru besar perlu melahirkan iklim dan suasana kerja yang baik serta bertindak sebagai "enabler @ fasilitator". Abdul Shukur Abdullah. Seterusnya kajian Austin (1978) yang melihat tentang perbezaan antara sekolah yang berkesan dengan sekolah yang tidak berkesan ialah sejauhmana kepimpinan pengetua/ guru besar ditumpukan secara berlebihan (mengutamakan) terhadap: . Aminah Hj. dalam cetusan mindanya (Berita Harian : 1 JUN 1998) " Pengetua Berkesan: Sekolah Berkesan. Selain guru besar merancang secara teliti matlamat dan sasaran prestasi yang hendak dicapai oleh sekolah. RASIONAL PROGRAM Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Sehubungan dengan itu juga Maktab Perguruan Keningau Sabah.bagi menjayakan projek SAMP dan mengadakan kursus-kursus oleh PPB. ibu bapa dan bantuan kewangan serta sokongan pihak luar (komuniti/NGO/Institusi luar) bagi memajukan sekolah mereka. Program Motivasi Keibubapaan ini telah diadakan pada 11 Jun 1998 di Dewan Besar MPKS dengan ucap utamanya telah diberikan oleh penaungnya YB Senator Datuk Hj. di bawah pimpinan pengetuanya. telah pun menubuhkan Program Pendidikan Komuniti Peringkat Daerah Keningau-Zon Pegalan dan telah pun dilancarkan penubuhannya oleh Penaungnya YB Senator Datuk Hj. Bagi menggerakkan permuafakatan dan kerjasama "smart partnership" dalam memajukan pendidikan anak-anak di kawasan Pedalaman Keningau ini program ini sebagai perintisnya dan akan disusuli pada peringkat sekolah kemudiannya. Pn. Guru besar juga berjaya menggembeling sokongan pehak berkuasa tempatan. Karno pada 2 Ogos 1997.

Jabatan Pendidikan Negeri.Pengajaran dan pembelajaran Kepercayaan tinggi yang dihayati bersama oleh pengetua/GB. (ASNB)/Permodalan Nasional Bhd. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah angkat maktab serta ibu bapa murid yang terlibat serta para pemimpin setempat. SKAmbual. Pejabat Pendidikan Bahagian. SK Pekan Keningau. Sabah yang dibiayai oleh Amanah Saham Nasional Bhd. Murut. Program ini dilaksanakan serentak dengan projek SAMP (Kem Belajar Intensif) demi untuk menjalinkan perhubungan dan permuafakatan yang erat antara ASNB. guru dan murid terhadap potensi murid dan Program sekolah yang mementingkan perkembangan intelektual dan ilmu daripada programprogram lain (Sukan / Kesenian / Hiburan / Kegiatan Luar) Berasaskan dapatan kajian di atas. SK Pasir Putih. Program ini secara langsung telah memantapkan lagi Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) Maktab Perguruan Keningau. Kadazan. Bugis. Ibu bapa yang mendaftar untuk program motivasi mengikut statistiknya ialah 190 orang yang terdiri daripada tujuh buah SAMP iaitu SK.Maktab Perguruan.) Sebahagian besar (60%) adalah petani/bekerja sendiri/buruh @ suri rumah tangga . Melayu dan lain-lain. sesungguhnya Program Motivasi Keibubapaan dan Kem Belajar Intensif yang dirancang dan dilaksanakan di bawah projek SAMP ini telah menepati sasaran dan kehendak Datuk KPPM kita iaitu Guru –guru Besar SAMP dan Pengetua MPKS serta J/Kuasa projek SAMP telah berjaya memberikan fokus kepada aspek pengajaran (P&P) dan perkembangan intelektual & ilmu serta mengembelingkan permuafakatan semua pihak menerusi Program Pendidikan Komuniti tersebut.Membulu. Latar belakang ibu bapa terdiri daripada pelbagai etnik /suku (Dusun. SK Ulu Senangang. SK Binaong dan SK Menawo serta dua orang wakil sekolah ugama Islam (SUI) Keningau. DAPATAN PEMERHATIAN Latar belakang responden Perkara pertama sekali yang menggembirakan pihak penganjur ialah kehadiran ibu bapa yang diluar dugaan iaitu hampir memenuhi semua kerusi dewan yang dianggarkan berjumlah 250 orang termasuk para jemputan khas. (PNB) dan juga Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

45 pagi .) .12.00 ptg.sepenuh masa.45 pagi : Sesi cakap-cakap 12. termasuk dua pensyarah wanita bagi satu kumpulan.30 pagi .30 pagi : Sesi Ucapan 10.10.00 pagi . Latar belakang kerjaya dan status sosial menentukan keupayaan mereka memberi pandangan dan penceritaan pengalaman mendidik anak-anak. suri rumah yang aktif berpersatuan/peniaga dan kaki tangan kerajaan.00 pagi : Ceramah Pengalaman Ibu BapaTerpilih 11. Fasilitator berperanan mencungkil dan menggalakkan peserta bercakap dan meluahkan pengalaman . Manakala 25% lagi kakitangan kerajaan (guru/kerani/pegawai rendah) dan bakinya 15% (peniaga/pengusaha/pegawai Pengurusan/profesional.11. Hitung panjang setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli antara 16 hingga 18 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan (ibu dan bapa).10.1. Ibu bapa yang banyak bercakap ialah golongan guru @ guru besar.30 pagi .45 ptg. .00 ptg : Rumusan 1.1.30 ptg : Jamuah tengah hari Kelompok/Fasilitator Peserta-peserta dibahagikan kepada 14 kumpulan kecil yang dicampurgaulkan kecuali SK Ulu Senagang dan SK Membulu. Para fasilitator terdiri daripada para pensyarah seramai 14 orang. Jadual program cakap-cakap 8.45 pagi : Jamuan Teh 10. .

Mereka juga berakhlak mulia dan kurang menimbulkan masalah gejala sosial. Namun begitu mereka merasakan waktu satu setengah jam interaksi itu perlu dipanjangkan sedikit dan kurangkan ucapan-ucapan. Berkumpul semula dalam kumpulan besar (mendengar rumusan kumpulan) Rumusan Keseluruhan Wakil peserta kumpulan rata-rata memberikan pandangan yang positif kepada program ini dan mengharapkan ianya dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang. . Secara khususnya mereka berpendapat: Kebanyakan ibu bapa sama ada yang beragama Islam atau tidak bersetuju bahawa didikan asas agama banyak membantu kejayaan anak-anak mereka.serta memberikan pandangan dan perkongsian cara mendidik anak semasa menghadapi UPSR dan persediaan untuk peperiksaan pada tahun ini. Mereka juga mengharapkan pihak sekolah dapat menganjurkan program seperti itu pada masa akan datang. Asas agama yang mantap perlu ditanamkan. Bersekolah/anak yang telah berjaya) Refleksi cakap-cakap di dewan @ ucap utama/cara gaya mendidik anak Rumusan dan penamat @ pandangan peserta terhadap program. Perkongsian pengalaman dengan ibu bapa lain khususnya dengan para pensyarah MPKS sangat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka. Belajar itu adalah seruan agama/tuntutan Tuhan. Menerusi amalan keagamaan anak-anak mudah mendengar kata dan taat serta patuh kepada kehendak ibu bapa. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa memberikan ilmu dan tunjuk ajar kepada anak-anak agar berilmu dan beramal (tidak jahil). Struktur cakap-cakap Taaruf @ pengenalan diri ahli kumpulan (15-18 orang) dan fasilitator Anak-anak kami (Jumlah/bil. Bagi sebahagian besar ibu bapa baru pertama kali menghadiri sesi cakap-cakap seperti dan berpendapat ianya banyak memberikan menafaat / ide baru untuk mendidik anak dalam pelajaran dan pendidikan akhlak khususnya.

) Begitulah dalam belajar.5A. anak-anak yang maju dan berjaya dalam persekolahan kurang untuk dijadikan contoh dan teladan. Harapan ibu bapa memang tinggi untuk anak-anak maju dalam pelajaran. menari. (kerana ada interaksi –komunikasi di tempat kerja. Pengaruh media-massa moden seperti T.V dan video turut menambahkan lagi masa untuk berhibur dan melalaikan pelajaran anak. pesta-pesta (keamatan) yang lama dan ambil masa boleh melalaikan dan mengabaikan masa belajar anak-anak. . Bagi yang berburu mahu melihat hasil perburuannya ada dibawa balik.3A 2B dan seterusnya). Apa yang penting sekali perlu beri sokongan moral dan material untuk meningkatkan dorongan/motivasi kepada anak-anak. pengetahuan tentang pendidikan anak-anak kurang dan rasa rendah diri (tidak tahu membaca/menulis). kebanyakan ibu bapa bersetuju bahawa ibu bapa perlu menjadi contoh. Pengaruh sosio-budaya setempat – sikap tidak kesah dengan pencapaian akademik anak (kurang model sebagai contoh dalam masyarakat). Ini terbukti selepas sesi mereka rasa gembira dan puas hati dengan maklumat yang didengar dan ada yang mengemukakan permasalahan belajar anak-anak seperti peluang anak yang gagal SPM . Ibu bapa dapat memberi contohnya. 4A 1B. Kekurangan prasarana atau kemudahan belajar juga turut mempengaruhi peluang pendidikan anakanak di kawasan pedalaman ini seperti tempat tuisyen. Mereka lebih utamakan hiburan/keseronokan seperti lebih banyak program menyanyi.Sebaliknya bagi ibu bapa yang dapat mengawal masa / sering mengingati masa belajar anak didapati anak-anak mereka dapat berjaya dalam persekolahan ( UPSR. guru-guru tinggal dipekan besar. Ini disebabkan kemiskinan (wang ringgit tidak mencukupi). pesta-pesta dan sebagainya (interaksi sosial setempat). mahu tahu bagaimana untuk mengambil peperiksaan lagi atau di mana tempat belajar yang baru di mana anak-anak mereka boleh mengikutinya.). Untuk membolehkan anak-anak rajin belajar. merancang kerjaya anak atau bidang-bidang yang diminati selain malu atau tidak mahu bertanya guru-guru di sekolah mempengaruhi daya usaha anak dalam pembelajaran. Mereka perlu menunjukkan kerajinan dalam bekerja dan ketekunan serta kesabaran sebagaimana menghadapi kerenah belajar anak-anak yang pelbagai pada masa ini.Adat resam atau kebiasaan yang positif dalam sesuatu bangsa atau kaum boleh dijadikan pendorong untuk maju dan berjaya (contohnya: yang berniaga mahukan keuntungan @ wang ringgit. kita mahu anak-anak dapat menunjukkan hasil pembelajaran mereka seperti keputusan peperiksaan yang cemerlang . Cara pemikiran masyarakat setempat yang . Ramai anak yang gagal dalam peperiksaan SPM terbiar atau belajar separuh jalan sahaja kerana ibu bapa tidak mampu menghantar anak ke sekolah swasta (bayaran mahal/tempat belajar tiadakawasan pedalaman/ jauh dari tempat tinggal) kerana tidak mampu membayar tambang kenderaan bas dan makan minum. tetapi tidak tahu cara kendali atau merealisasikan impian tersebut. Sebaliknya mereka mudah bekerjasama dan bergotong royong dalam kerja-kerja fizikal seperti kenduri kendara. Kebanyakan ibu bapa yang latar belakangnya berpendidikan rendah tidak tahu peluang-peluang pendidikan menengah dan tinggi kecuali dari kalangan ibu bapa pegawai kerajaan yang berpendapatan tinggi dan sederhana serta rendah.lebih bersendirian atau tidak berbincang dalam pelajaran/ pendidikan.

Kita hanya boleh merancang. Pada umumnya kebanyakan ibu bapa inginkan anak mereka berjaya dalam pelajaran demi untuk memperbaiki taraf hidup keluarga masing-masing.W. dari emas dan perak: kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih." Kita tidak akan dapat merealisasikan Syiar "ALLAH S. Dan nasihat menasihati dengan kesabaran. sesungguhnya manusia itu hidupnya dalam kerugian. (bermaksud): "Dihiaskan (dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak: harta benda yang banyak berpikul-pikul.W.Selain itu ada juga ibu bapa yang menimbulkan bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak mahu belajar (malas) dan suka merayau hingga jauh malam terutamanya golongan remaja." . tetapi ketentuannya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Noraini Ahmad (1994) dalam bukunya "Pengurusan Masa" mengungkapkan kata-kata. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Firman Allah S. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.T. Dan (ingatlah) pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).Imran: Ayat 14) Seterusnya Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia: "Demi Masa. Tujuan Hidup Kita" kecuali kita mampu menjadikan redha Allah SWT dan rasa takut kepadaNya selalu tertanam dalam jiwa sebagai tujuan terakhir. dugaan dan pengalaman yang mendorong manusia untuk bertindak bagi mendapatkan keredaan Allah SWT." (Surah Ali. bahawa : " Setiap permasalahan yang dialami tidak dianggap satu tragedi tetapi sebaliknya dilihat sebagai satu cabaran.T. dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. KESIMPULAN Program ini banyak memberikan pengajaran dan pengalaman kepada kita para pendidik dan juga ibu bapa.

Noraini Ahmad. Asas Pendidkan. (1995). Abdul Rahim adalah Ketua Jabatan.3) Dalam kehidupan manusia sesungguhnya kita harus hidup secara muafakat dan sering tolong menolong untuk mencapai kehidupan yang sempurna dan diredhai oleh Allah. (1979). (1994). Motivasi Memburu Kejayaan. Kuala Lumpur: DBP. Bagaimana Meleraikan Diri daripada Perangkap Masa. Fikiran-fikiran Tentang Pendidikan. (1996). Oleh itu program seperti ini diharapkan akan dapat diteruskan lagi . Kuala Lumpur: Berita Publishing. (1985). (1981). Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Muhammad Ali Garishah. Hamid. W. Pengurusan Masa.F. Maznah Abd. Awang Had Salleh. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi. Nik Aziz Nik Pa dan rakan-rakan. BIBLIOGRAFI Atan Long. Masalah Pendidikan. Kuala Lumpur: Maznah Motivational Centre. .(Surah Al-Asr: 1. (1994). Kuala Lumpur: DBP. Falsafah Pendidikan Menurut Al-Qur’an. Connell. Hj. Kuala Lumpur: Dinie Publisher. (1989).. Pendidikan Dalam Pemikiran Awang Had Salleh. Hanafi Mohamed. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Membina Tujuan Hidup Kita Berdasarkan Al-Quran & Al-Hadith. malahan sekiranya ia dapat dirancang dengan lebih sistematik dan profesional. Jabatan Ilmu Pendidikan. berkemungkinan hasilnya akan lebih berkesan dan berjaya . Kamarudzaman bin Hj.

I decided to choose Kelvin.5 Cempaka. Laporan Kajian Tindakan THE USE OF PAUSE PROMPT PRAISE PROCEDURE IN SK BANJAR. KENINGAU By Lau Chee Loong INTRODUCTION Sekolah Kebangsaan Banjar (SK Banjar) is situated in Kampung Banjar. a brief informal interview and testing had to be carried out in my class . Keningau. To be fair.Maktab Perguruan Keningau. It has such a wonderful surrounding of natural flora and one can view Sungai Pegalan from there as well. and Praise Procedure . SK Banjar is ranked as one of the A-graded primary school. Finally. the decision was made after a short discussion with my teacher and lecturer. It is one of the nearest schools located near the college.PPP). In order to find myself a pupil for the remedial reading programme (Pause. I chose a girl since the other two are boys. Prompt. Sabah. . The selected pupil was chosen based on his ability in comprehending my instructions and able to read albeit a bit slow. From my previous knowledge of this school. With its approximately 600 pupils and 30 staff. so I called upon both of them to read me a passage. the class monitor or the assistant monitor of a certain class would be those who are better than the rest. However. generally.

which discriminates every letter to match the phonemes and graphemes to an eventual concern with reading groups of words and sentences for their overall meaning. the words 'it'. When coming across a coma (. He is also faces difficulty in differentiating the intonation for expressing statements and questions. LITERATURE REVIEW Process of Reading Reading is a process where the reader transfers the written information into meaningful text for different purposes. academic purposes etc.Statement of problem The pupil has a problem with words starting with vowels where he concentrates on the vowels instead of the words he come across. for information. Bottom-up approach It is a process of reading.). knowledge. the word 'it' is read as 'I'. For example. Top-down approach . For instance. he/she is actually trying to understand the underlying message put forward by the author and each one of us reads for different purposes such as reading for pleasure. The pupil also reads in such a way that shows he has no awareness of the usage of punctuation.) he attempts to pause and he is close to never and seldom will he respect the sign of a full stop (. While the reader reads. and etc. 'on'.

This entire procedure is derived from the theory on reading developed by Marie Clay and Stuart McNaughton which emphasises on the importance of using contextual information during reading.It is a process where the reader interprets the language by reconstruction of whole meaning rather than the simple decoding of the form. was given to the pupil to obtain information about his reading proficiency as well as his ability in dealing with new or difficult words. To achieve that. which consists of three texts. Some New Zealand schools later used this procedure and introduced it to parents so that the families and school could work together in helping the pupils in reading. There was no prompting and errors were ignored. prompts them to use both contextual and letter-sound information and praises for the attempt done by the pupil to selfcorrect or correction done after prompting in order to motivate them to read. Prompt and Praise Procedure The Pause Prompt Praise Procedure is a result of a reading research done by a team of Auckland researchers to help families help their own children to improve in reading. it was first published in UK and a Maori version was developed in 1992. (Appendix A) RESEARCH METHODOLOGY Research Design Pre-test Before the actual reading sessions begin. the tutor pauses before responding to the pupils' errors for them to self-correct. . a pre-test. A post-test using the same three texts was carried after the remedial reading programme to see the reading improvement of the pupil. Pause Prompt Praise is designed for one-to-one oral reading where pupils receive more opportunities to self-correct errors and to practise problem-solving strategies. The Pause Prompt Praise Procedure originated in Mangere (South Auckland) in 1977 and in 1987. Pause.

he would know what he is supposed to do and what to expect from the trainee. Prompt & Praise Reading Sessions There were 15 reading sessions in between the pre-test and post-test. the texts should be prioritise according to the level of difficulty and simplification should be done whenever necessary.Pause. The brief discussion about the remedial reading programme and its procedure wouldl give the pupil some sort of preparation in facing the actual reading sessions. Population For this entire remedial reading programme. By doing so. The findings do not represent all the schools found in Keningau. Post-test A post-test was conducted using the same 3 texts used in the pre-test. Interview / brief discussion An interview was carried out before the reading sessions to let the trainee know more about the pupil. Ideally. The purpose of post-test is to see whether the errors made by the pupil decrease or not. at end of the session. The pupil was guided using the Pause Prompt Praise Procedure and each time. only one pupil was selected and the case study is based on this particular pupil only. the finding or result of this research should not be taken as a general result that reflects either the whole class or the school itself. The procedure is still the same. Limitation of research Since the study or research is based on one pupil from one particular school in Keningau. the trainee will not interrupt even the pupil makes mistake. . the tutor spent a minute or two to discuss about the text and the pupil's feeling about it. One should bear in mind that fluency is not the basis of selection but is the target (aims) to be achieved after this programme. The sample of research (the pupil) was selected based on his ability in comprehending spoken language of English and the ability to read.

Pre-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 11.02. Action plan Below is the action plan that I had scheduled for this entire remedial reading programme according to its criteria (3 times per week for reading sessions). However due to certain unforeseen problems.Analysis of research The finding of this research will be presented in a form of table and graphs.1998 . Thus the analysis will be based on the line-graphs that had been plotted. the actual conducted dates differ a lot from the original one. No. Looking at the table below one can see the comparison between them. Item Proposed date Actual conducted date 01.

1998 (Friday) 03.(Wednesday) 26.1998 . Reading session 2: The greedy monkey 16.1998 (Friday) 27.02.02. Reading session 1: The man and the crocodile 13.02.1998 (Thursday) 02.02.

1998 (Wednesday) 05. Reading session 3: Raju's week 18.1998 (Wednesday) 04. Reading session 4: Flora Fest 20.02.03.03.1998 .02.1998 (Monday) 04.(Monday) 02.

Reading session 5: Teddy and the honey bee 23.1998 (Thursday) 06.1998 (Monday) 07.03. Reading session 6: In the evening .02.03.1998 (Monday) 09.(Friday) 05.

Reading session 8: .25.1998 (Wednesday) 09.02.03.03.1998 (Wednesday) 10.1998 (Friday) 11.1998 (Tuesday) 08.02. Reading session 7: A surprise birthday party 27.

03. Reading session 10: .1998 (Friday) 11.03.1998 (Thursday) 10. Reading session 9: The family photographs 04.03.03.1998 (Wednesday) 13.1998 (Monday) 12.The flying doctor 02.

1998 (Friday) 12.1998 (Monday) 13.Venice of the East 06.03.1998 (Friday) 13.03.1998 (Monday) 16.03. .03. Reading session 11: The Moon 09.

.03.1998 (Wednesday) 15.1998 (Friday) 18.03.1998 (Wednesday) 16.03.Reading session 12: Soo Lee's Diary 11. Reading session 13: Pulau Langkawi 13.1998 (Monday) 14.03.

03.1998 (Wednesday) 16.03.03.1998 (Monday) 18.1998 (Wednesday) 19. Reading session 15: Favourite pastimes 18.Reading session 14: At the Fun-fair 16.1998 (Thursday) .03.

03.17. It is regrettable that sometimes 2 sessions were conducted on the same day.03. Instead of 3 times a week. staff room and the park. So it is very difficult to follow exactly what had been planned in the action plan. I had to stop him rather than pause for him to think about the mistake he made. .the library. Also I was busy with the teaching practicum myself. Post-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 20. It seems that he was not aware that he had made a mistake. There were 3 places that were used . Most of the time. it became almost an everyday stuff. Most of the time the reading sessions were conducted during the pupil's free time.1998 (Friday) 20. It was very difficult to find either a suitable time to conduct the reading session or a place for it. I found out that the pupil seldom pauses to think when he mispronounces a word.1998 (Friday) Implementation of action plan Since the reading sessions were carried out during the free time of the pupil. The reading sessions weere conducted in different places of the school depending on its location and environment. it was very difficult to follow what have been ideally planned before. It was rather difficult for me to pause during the reading sessions. During reading sessions.

A Pair of Shoes 192 . there is a significant increase in words correct per minute of each text and of course.FINDINGS AND CONCLUSION Table 1 and Figure 1 below show the comparison between pre-test and post-test whereby the same 3 texts were used. overall. the decrement of errors is obviously shown. Pre-test and Post-test Stages Title No. of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Pre test 1. from the graph. As we can see.

80 1.155 37 10. Markerel Sky 152 132 .33 2.60 3. The Lion and the Mouse 201 177 24 11.50 2.

80 1. A Pair of Shoes 192 172 20 11.30 2.50 1.30 Post test 1. The Lion and the Mouse 201 186 .20 8.

00 1.00 3.80 Pre Test . Markerel Sky 152 140 12 9.15 12.00 0.

It is because their length is greater than standard length. Bear in mind that the denominator is 15 which is a fix figure.8. As far as the graph is concerned. Text 2. Text 2 (The Lion and The Mouse) is considered the easiest text as one glances through the graph because it has more words correct per minute compared to the rest. Texts 1. It simply means. It is clearly shown in Figure 2. this kind of text is familiar to them compared to descriptive texts like Text 1 and rhyme like Text 3. . So the only part that makes the result differ is the total of words correct or incorrect. This situation happened due to the word correct or incorrect per minute of every text. However the actual factor is the length of words of every text. shows minimum increase whereas Text 1 shows a clearer increment. which is stated as the easiest text. Furthermore the story itself is a famous story that one has heard often whether in class or at home mostly for moral development. which again is depending on the total number of correct or incorrect words per minute. In short. With its 9% of increment. The same situation occured for words incorrect per minute where Text 1 shows a greater decrease. the assumption stated above is questionable when we concentrate on the percentage of increment after the post-test. 2. 11 and 12 are the odd ones among the rest. which is around 140-150 words. For example.13 and 15 also affected the graphs but since there are almost the same in length. the total words correct will also be larger that the other texts. However. Text 1 for instance has 110 words more than required.7. the effect is not that much. The factors that influenced the graph are of 2 kinds. if the total of words is larger in Text 2. I should admit that I missed out this important part of the entire research thus making the graphs or result suffers. 155/15 is surely different from 132/15. Text 2 happened to be a narrative text which most of the primary school pupils are most frequently exposed to.6. it achieves 5% more that Text 2 and it happened that Text 3 obtains the higher ranking than Text 2 as well.Post Test Among these 3 texts. Texts 5.

Pause Prompt Praise Reading Sessions Stages Title No. of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Reading Sessions 1. The man and the crocodile 264 .

Raju's week 147 137 10 .238 26 15. The greedy monkey 215 192 23 12.80 1.53 3.73 2.80 1.

86 .67 4. Teddy and the honey bee 178 163 15 10.9.13 0.06 0. Flora Fest 149 136 13 9.87 5.

27 8. The flying doctor .13 1. In the evening 165 154 11 10.1.00 6. A surprise birthday party 171 152 19 10.73 7.27 0.

The family photographs 154 142 12 9.80 10.67 9.182 157 25 10.47 1.47 0. Venice of the East 126 .

93 1.67 11.73 0.116 10 7. The Moon 228 209 19 13.27 12. Soo Lee's Diary 210 181 29 .

06 1.53 1.12.20 .93 13. At the Fun-fair 122 108 14 7. Pulau Langkawi 166 143 23 9.53 14.

20 words/min. because of the total words of the text (refer Table 2). If the texts are prioritise before the procedure is carried out. the number of words incorrect per minute differ a lot even for only 0. 126 for Text 10 and 122 for Text 14. take a look at Text 6 and 8. . Just look at Texts 10 and 14. By now it should be clear that the influence of total number words will make the result different and the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure is not shown clearly.66 However. the graph will achieve almost a straight line since the most easiest text will be at the end of the graph that goes upward. of course.93 15.53 1. It is because of the total number of words.0. The second factor that influences the graph is the level of difficulty of the texts. too few words in a text will also make the results suffer. It is not that influential than the one before it but the actual effectiveness of Pause Prompt Praise procedure depends on it. Favourite Pastimes 183 158 25 10. Both of these texts cause the decrease of words correct per minute. Both of these texts have almost the same words correct per minute that is 154 for Text 6 and 157 for Text 8. As a final evidence. However. This is because of the length.

125-142 Lau Chee Loong is a Semester 5 DPM teacher trainee who is majoring in English and Moral Education. (1993). This is clearly shown in the comparison between pre-test and post-test (Figure 1). Text 1 achieve almost 9% of increment whereas 4% for Text 2 and 5% for Text 3. pp. It is clearly indicated that after post-test.Eventhough the graphs have suffered a lot from this misimplementation of mine.. Vol. the length of words per text is crucial. and Bain. The most important thing is the pupil benefits from it as well as the teacher. The effectiveness of this programme is undeniable. even if it is not impressive. BIBLIOGRAFI Glynn. For instance. S. 3. Pause Prompt Praise: Seventeen Years On. Journal of Behavioural Education. the number of correct words increase and the incorrect words decrease. It is the implementation of it that shows the difference. CLOSURE After trying out the Pause Prompt Praise procedures for a slow reader of my class. . the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure can still be demonstrated. That is still a positive result. It is not only challenging for the pupil but for the teacher trainee while acting as the tutor. Generally as shown in Figure 2. After post-test. No. I am convinced and confident in this procedure as a remedial reading programme. 2. at least it is still ascending for words correct per minute. the pupil can’t be a below average student who knows nothing about English and of course from the hand-on experience.. Houghton. Peer tutoring with ESL and Below-Average Readers. It never will be that easy to correct pupil's reading but at least. Wellington: New Zealand Council for Educational Research.T. It means that the Pause Prompt Praise procedure is effective in helping the pupil in dealing with reading especially with difficult words. (1994). A. by using Pause Prompt Praise procedure it has been successful to a certain extend because this programme itself is not perfect in nature and there are some criteria and limitation to it.

Smith & Neale. Dalam konteks ini. Sebagaimana yang sering dilaporkan bahawa ramai guru sains yang mengajar mata pelajaran sains di sekolah masih belum mendapat latihan yang mencukupi dalam bidang Sains. Guru-guru sains tersebut dikatakan sering mempunyai miskonsepsi (misconception) dan kerangka alternatif (alternative framework) tentang sains seperti pada murid-murid yang mereka ajar (Hashweh. pengetahuan konten (content knowledge) boleh dimaksudkan sebagai pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) dan pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content knowledge). Pedadogical content knowledge refers to aspects of content that are relevant to teaching for a particular topics in the subject matter. Dengan itu. Menurut Shulman (1986). 1987: Hollon. penulisan ini akan meninjau kajian-kajian yang pernah dijalankan bagi mengkaji pengaruh pengetahuan konten guru sains terhadap proses pengajaranpembelajaran mata pelajaran sains di bilik darjah. Menurut Shulman (1986): "Subject matter content knowledge or often referred to us as subject matter knowledge is the understanding of the subject specific to a field. the ways of communicating and presenting those ideas so that it is comprehensible for the pupils and also an understanding of what makes the learning of that particular topics easy or difficult to learn…" .Tinjauan Literatur PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS Oleh Lay Yoon Fah PENGENALAN engetahuan konten guru sains merupakan satu isu yang amat penting dalam pendidikan Sains. Anderson & Roth. penyelidikan yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) terhadap proses pengajaranpembelajaran merupakan sesuatu program yang diabaikan (missing program) dalam bidang penyelidikan pendidikan. 1989). This pedagogical content knowledge includes among other things.

didapati bahawa guru-guru sekolah rendah yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan atau mendiagnos pemahaman dan miskonsepsi di kalangan murid dengan tepat jika guru tersebut tidak mempunyai pengetahuan konten yang secukupnya dalam bidang mata pelajaran tersebut. .Dalam konteks pengajaran-pembelajaran sains. teknik penyoalan.000 orang guru di Amerika Syarikat (daripada sejumlah 2. Menurut hasil dapatan kajian Bennet dan rakan-rakan (1993). pengajaran di luar bidang pengkhususan ‘out-of-field’ bukanlah ‘jenayah tanpa mangsa’ (victimless crime). pendekatan dan strategi pengajaran-pembelajaran sains yang digunakan semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan memupuk kemahiran saintifik. yang menjadi mangsa adalah murid-murid yang menerima pengajaran yang kurang baik (inferior) berbanding dengan kumpulan murid yang lain. PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH Menurut laporan Albert Shanker. Dalam laporan lain yang dibuat oleh Hechinger (New York Times. terdapat sebilangan besar guru yang bertauliah.e misassigned teachers) sangat bergantung kepada buku teks dan sering menyampaikan pengajaran dengan kaedah yang tidak efisien (watereddown version of the subject). teruji dan berkelayakan di dalam sesuatu bidang mata pelajaran telah ditugaskan (assigned) untuk mengajar mata pelajaran di luar bidang pengkhususan yang mana guru tersebut tidak tahu menahu dan belum pernah diuji pengetahuannya.5 juta orang guru) sedang menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran yang mereka belum bersedia untuk berbuat demikian. Menurut beliau lagi. Presiden Persekutuan Guru Amerika Syarikat yang pernah disiarkan dalam New York Times pada 29 Oktober 1985. didapati seramai 200. Menurut Robinson (1985). penggunaan bahan bantu mengajar. tahap keyakinan guru semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan aspekaspek lain yang berkaitan. pengetahuan konten mata pelajaran merujuk kepada pengetahuan tentang konsep sains dan kemahiran saintifik (kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif) yang terkandung dalam sukatan pelajaran sains sekolah rendah manakala pengetahuan konten pedagogi pula merujuk kepada pengetahuan dan penghayatan tentang strategi pengajaran-pembelajaran sains yang berasaskan Model Konstruktivisme(Constructivism). 15 Okt 1995). proses pengajaran-pembelajaran merujuk kepada jenis aktiviti pengajaranpembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan. dilaporkan bahawa guru yang tidak berkelayakan (unqualified teachers i. Di samping itu. ketepatan isi pelajaran yang disampaikan.

biologi hanya melibatkan hubungkait yang ringkas di antara konsep-konsep dan memberi tumpuan kepada konsep yang spesifik semasa pengajaran. Bagi guru-guru yang berpengetahuan sains. Mengikut komen Shulman (1986): "Where the teacher cognition program has clearly fallen short is the education of teacher cognitive understanding of the subject-matter content and the relationships between such understanding and the instruction teachers provide for students". Bagi mereka. data-data diperolehi melalui temu bual. tindak-tanduk dan sikap guru dalam proses pengajaran-pembelajaran di bilik darjah adalah dipengaruhi oleh proses pemikiran guru termasuk pengetahuan konten mata pelajarannya.25) PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Dalam kajian Baxter . malah kajian semasa juga menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran guru akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut. Dengan erti kata lain. Analisis data-data tersebut pada peringkat permulaan menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi rancangan mengajar dan gerak-geri guru di dalam bilik darjah. . (p.Menurut pendapat McDiarmid & rakan-rakannya (1989) dan Grossman & rakan-rakannya (1989). Dalam projek penyelidikan ‘The Growth of Teacher Knowledge’ yang dipelopori oleh Shulman. Mereka memberi penekanan yang lebih kepada hubungkait di antara konsepkonsep biologi dan merancang untuk mengajar daripada konsep am kepada konsep yang lebih spesifik. didapati tahap penguasaan pengetahuan konten guru mempengaruhi penguasaan konsep biologi mereka. guru yang kurang berpengetahuan sains memandang proses inkuiri sebagai satu set teknik yang ditentukan (prescribed techniques). Richert dan Saylor (1985) yang meninjau keberkesanan pengajaran guru-guru sains yang baru mengajar. penyeliaan di bilik darjah dan latihan pengajaran simulasi dengan 21 orang guru permulaan. penguasaan pengetahuan dan pemahanan konten sesuatu mata pelajaran bukan sahaja penting dalam menentukan keupayaan guru ‘memindahkan’ (transmit) pengetahuan kepada muridmuridnya. sains dianggap sebagai proses inkuiri . Sebaliknya. Sykes dan Phlips (1983) dengan tujuan untuk meninjau pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran terhadap keberkesanan pengajaran.

Dalam kajian lain yang berkaitan, Hashweh (1985) mendapati bahawa guru sains yang berpengalaman tetapi kurang berpengetahuan tentang sesuatu topik tertentu berkecenderungan untuk berpandu kepada buku teks (text-driven) semasa merancang sesuatu pengajaran. Mereka lebih cenderung mengikut struktur yang dicadangkan dalam buku teks, kurang mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Apabila diminta menyediakan soalan peperiksaan jenis hipotetikal, guru yang kurang berpengetahuan tersebut biasanya mengemukakan soalan jenis ingatan kembali (recall questions). Sebaliknya, guru yang lebih berpengetahuan akan mengemukakan soalan-soalan aras tinggi yang memerlukan kemahiran mengaplikasi. Hashweh merumuskan bahawa guru yang kurang berpengetahuan tidak mampu mengesan dan memperbetulkan konsepsi sedia ada (preconception) murid-murid , mereka juga didapati tidak mampu menggunakan peluang untuk membincangkan konsep-konsep lain yang berkaitan, tidak mampu menginterpretasi pendapat murid dengan tepat dan tidak mampu menangani masalah-masalah di bilik darjah.

Lanjutan daripada itu, Hashweh (1987) telah menggunakan konsep pengetahuan konten pedagogi untuk meninjau tahap pengguasaan pengetahuan sains dan perancangan guru sekolah menengah untuk mengajar sesuatu topik berdasarkan maklumat yang diberi. Beliau mendapati bahawa guruguru yang mempunyai pengetahuan konten sains yang lebih baik lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada di kalangan pelajar, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya (to exploit opportunities for friutful ‘digressions’), menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar (to interpret correctly student’s insightful comments). (1987. P.118)

Dalam hal ini, Hashweh (1985, 1987) telah mengendalikan satu kajian tentang pengetahuan sains pada tiga orang guru fizik dan tiga orang guru biologi serta kesan tahap pengetahuan dalam bidang tersebut terhadap pengajaran mereka. Keenam-enam orang guru tersebut telah ditanya tentang pengetahuan mereka dalam mata pelajaran biologi dan fizik. Mereka juga diminta menilai bab-bab / topik-topik tertentu dalam buku teks dan seterusnya diminta merancang satu unit pengajaran berasaskan bahan dalam buku tersebut. Sebagai contoh, untuk konsep fotosintesis, didapati bahawa guru biologi mengetahui miskonsepsi tertentu yang mungkin di bawa oleh murid-murid ke bilik darjah (misalnya tumbuhan mendapatkan makanan daripada tanah) atau konsep-konsep kimia yang perlu dikaji oleh murid sebelum mempelajari konsep fotosintesis. Di samping itu, guru biologi juga memahami idea yang paling sukar difahami oleh murid-murid (misalnya, bagaimana transformasi ATP kepadsa ADP berlaku) dan bagaimana menangani konsep-konsep sukar tersebut dengan menggunakan pelbagai analogi, contoh, demonstrasi dan model. Mereka dapat menggambarkan pelbagai jenis alat pengajaran (instructional tools) untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut. Namun, walaupun mereka adalah guru biologi yang berpengalaman, mereka hanya mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Sebaliknya, guru-guru fizik dapat menyenaraikan banyak kaedah dan idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Pada masa yang sama, guru-guru fizik juga mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep biologi yang sukar.

Apabila guru-guru biologi dan fizik tersebut ditanya tentang pengetahuan konten yang mana bukan bidang pengkhususan mereka, mereka menunjukkan banyak miskonsepsi, kesalahfahaman dan pemahaman yang kurang tersusun (less organized understanding of the information). Dalam bidang pengkhususan mereka, mereka lebih sensitif untuk menghalusi tema-tema yang dipersembahkan dalam buku teks dan mampu mengubahsuai bahan-bahan dalam buku teks berdasarkan pengalaman mengajar mereka. Mereka lebih mudah menemui miskonsepsi murid-murid dan bertindak terhadap miskonsepsi tersebut. Guru-guru fizik dan biologi tersebut menggunakan lebih kurang sama banyak contoh dan analogi semasa merancang pengajaran dalam kedua-dua bidang, tetapi didapati bahawa analogi dan contoh yang dirancang untuk bidang pengkhususan mereka adalah lebih tepat dan lebih releven.

Sebagai rumusan, di antara dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian Hashweh (1987) yang bertajuk "Effects of subject-matter knowledge in the teaching of biology dan Physics" adalah seperti berikut:

Apabila guru-guru diberi satu bab/topik yang mana temanya dapat dikesan tetapi tidak bermakna (detecable but meaningless theme), guru-guru yang kurang berpengetahuan didapati mengikut struktur yang dicadangkan dalam bab dengan ketatnya manakala guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menolak tema-tema tersebut. Guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menggunakan struktur yang dicadangkan dalam bab tersebut jika ia tidak bercanggah dengan pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada (prior subject-matter knowledge content and approach); Kedua-dua guru biologi dan fizik merancang untuk mengajar kebanyakan konsep sains yang digunakan dalam buku teks, tetapi terdapat juga menambahan dan penolakan penting (important additions and deletions) yang dibuat akibat daripada pengaruh pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada. Guru-guru lebih cenderung mengelakkan diri daripada perincianperincian yang mereka sendiri tidak dapat mengingatinya konsep-konsep yang tidak perlu berdasarkan tema yang diguna dalam perancangan. Mereka juga menambah konsep-konsep yang mereka ketahui terutamanya konsep yang mudah dikaitkan dengan tema yang digunakan. Apabila aktiviti pengajaran-pembelajaran telah dicadangkan dalam buku teks,, guru-guru yang kurang berpegetahuan akan mengikutnya dengan ketat. Guru yang lebih berpengetahuan membuat banyak pengubahsuaian (modifications) yang dapat mencerminkan pendekatan dan pengetahuan sedia ada mereka. Jika tiada aktiviti yang dicadangkan dalam buku teks, hanya guru yang lebih berpegetahuan dapat menjana aktiviti dengan sendiri. Konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan (preconceptions and inaccuracies) yang dipegang oleh guru boleh mempengaruhi perancangan mengajar mereka. Kedua-dua guru biologi dan fizik mempunyai konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan. Kebanyakan daripadanya akan muncul semula dalam perancangan mereka walaupun buku teks mengandungi maklumat yang bercanggah dengan ketidaktepatan tersebut.

Guru yang lebih berpengetahuan lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada pada murid-murid, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya, menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar. Guru yang kurang berpengetahuan mengukuhkan konsepsi sedia ada (reinforce preconceptions), mengkritik jawapan betul murid dengan tidak tepat (incorrectly critictize correct student answers) dan menerima keputusan eksperimen makmal yang salah (accept faulty laoratory results). Dalam kes-kes tertentu, guru-guru yang berpengetahuan juga didapati kekurangan pengetahuan yang sesuai untuk menangani masalah murid dengan berkesan. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Okhee Lee(1995) yang meninjau hubungan di antara tiga komponen utama dalam pengajaran bilik darjah iaitu pengetahuan konten mata pelajaran, pengurusan bilik darjah dan amalan pengajaran di bilik darjah, didapati bahawa pengetahuan konten sains sangat bergantung kepada buku teks semasa mengajar dan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang dirancang adalah berpusatkan individu pelajar (student’s individual activities e.g seatwork). Di samping itu, guru juga sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan. Kajian tersebut telah melibatkan dua buah kelas sains yang terdiri daripada murid-murid yang berlainan tahap pencapaian di salah sebuah sekolah menengah manakala guru yang terlibat dalam kajian ini memiliiki ijazah dengan pengkhususan (major) dalam kajian sosial dan minor dalam matematik dan sains.

Profesor Wyane Harlen, pengarah SCRE (Scottish Council for Research in Education) yang mengetuai satu kajian juga menyatakan bahawa semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan, guru menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya (adopt ways of teaching which make best use of general professional skills) di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. Ini bermakna, guru cenderung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih ‘selamat’, sering merampas’(impoverishing) peluang belajar kanak-kanak. Dalam pengajaran sains, ini bermakna guru sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah (work cards with step.by-step instructions), menitikberatkan pengajaran pendedahan ( expository teaching) dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan (underplaying questioning and dicussion) serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Dalam hal ini, terdapat sebilangan besar guru-guru di Scotland yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam dalam bidang sains dan teknologi. Namun begitu, pada masa yang sama, guru-guru tersebut diamanahkan untuk menyampaikan pengetahuan konsep-konsep sains dan teknologi tersebut kepada murid-murid di sekolah. Ramai guru sains mempunyai salah tanggapan terhadap idea-idea (misunderstanding of the ideas) yang hendak disampaikan kepada murid-murid. Sebahagian daripada salah tanggapan tersebut didapati juga wujud di kalangan kanak-kanak. Di antara salah tanggapan yang dikenalpasti termasuk: menggunakan ‘label’ dan menganggapnya sebagai penerangan , memberi analogi yang tidak sesuai, mengaitkan perkara yang tidak berkaitan dengan realiti, mencadangkan sesuatu mekanisme yang tidak ada buktinya, menyamakan bahasa harian dengan bahasa saintifik dan mempercayai bahawa ‘sebahagian’ maksudnya ‘semua’. Berdasarkan temu bual dengan institusi yang melatih guru-guru sekolah rendah, didapati hanya

berdasarkan analisis ujian-t. Namun begitu. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan pengalaman mengajar sains dan opsyen guru sains terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. didapati lokasi sekolah dan jantina murid tidak memberi sebarang kesan terhadap skor min penguasaan kemahiran manipulatif murid. mengendali spesimen hidup dan bukan hidup serta melakar spesimen. impak jantina murid juga dikaji perkaitannya dengan aras penguasaan kemahiran manipulatif murid.Parke & Thompson. Dalam kajian Ruth Zuzovsky et.430 orang murid-murid tahap gred 5. Pengajaran sains sekolah rendah di Israel terutamanya pada tahap rendah biasanya dikendalikan oleh ‘homeroom teacher’ yang mengajar kebanyakan mata pelajaran. Sebaliknya. Menurut mereka lagi. Didapati bahawa guru yang berpengkhususan sains mempunyai persediaan mengajar yang lebih baik dan mempamerkan cara pengajaran sains yang lebih memadai. menyimpan peralatan sains dan bahan. Dalam kajian yang dijalankan oleh pasukan penyelidik Maktab Perguruan Pasir Panjang. perbezaan dari segi pembolehubah pengajaran di antara guru berpengkhususan dengan guru am yang mengajar mata pelajaran sains diuji dan digambarkan. Di samping itu. pencapaian mata pelajaran sains di kalangan murid tidak mencerminkan kelebihan guru tersebut. Ujian ANOVA pula menunjukkan perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan pengalaman guru mengajar sains. guru-guru am juga diminta mengajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahap tinggi. guru yang berpengkhususan akan mengambil bahagian dalam pengajaran sains. Scott. Namun begitu.al(1984) yang bertujuan untuk mengkaji guru pengkhususan sains dan guru am serta kesan pengajaran mereka terhadap pencapaian murid-murid. terdapat perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan opsyen guru. Kuala Terengganu. . lokasi sekolah juga dikaji untuk melihat pengaruhnya terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. jika berlakunya kekurangan guru yang berpengkhususan. Hanya pada tahap tinggi (gred 4–6). Seterusnya. wujud korelasi yang tinggi di antara tahap pengetahuan sains yang rendah dengan sikap guru terhadap sains iaitu guru yang mempunyai latar belakang sanis yang rendah akan menyebabkan murid-murid mereka tidak menunjukkan prestasi yang baik. dalam satu kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa guruguru sains sekolah rendah mempunyai miskonsepsi yang sama banyak seperti murid-murid mereka (Lynn. membersih peralatan sains. Di samping itu. Di antara tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji aras penguasaan kemahiran manipulatif dalam mata pelajaran sains murid-murid Tahun 5 berasaskan kemahiran mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. 1997). bahan dan peralatan sains. Kajian tersebut telah dijalankan di Israel pada tahun 1984 dan melibatkan 86 orang guru sains dan 2.sedikit tumpuan dan penekanan yang diberi kepada pengetahuan konten guru sekolah rendah sama ada dalam latihan praperkhidmatan atau kursus dalam perkhidmatan.

Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi agar beliau dapat membuat keputusan kurikulum dalam proses pengajaran-pembelajaran. Ball and Anderson. Greeno (1987) dan Leinhardt(1983).1991). Dengan erti kata lain. guru seharusnya menguasai pengetahuan konten pedagogi (McDiarmid.1989). Berdasarkan dapatan kajian Howard (1987. Menurut laporan Gee. Mereka mengetahui pendekatan inkuiri tanpa selalu mengamalkannya.1989). Guru pelatih yang dikaji juga mengaku bahawa mereka tidak tahu dan tidak memahami keseluruhan konten yang mereka akan ajar di sekolah rendah kelak. Salah satu rumusan penting berkenaan dengan pengetahuan pedagogi yang diperolehi melalui kajian ini ialah penilaian kertas dan pensel tidak mencukupi untuk menjangka situasi pengajaranpembelajaran yang berlaku di bilik darjah. seseorang guru seharusnya mempunyai struktur pengetahuan konten yang berkembang dengan baik untuk membenarkan beliau mengajar dengan fleksibiliti dan maksimum dan usaha yang minimum. Pengetahuan konten mata pelajaran sesungguhnya merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan (Garnett & Tobin. Carrie. . Wilson & Shulman. Kajian juga mendapati bahawa hanya segelintir guru yang sering mengamalkan strategi pengajaran-pembelajaran yang inovatif dalam mata pelajaran sains. Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka akan menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pedagogi semasa mengajar. mendapati bahawa guru pelatih mempunyai interpretasi sendiri terhadap sifat ‘interdisciplinary’ dalam mata pelajaran sains. Tanpa asas pengetahuan yang mencukupi dalam sesuatu bidang mata pelajaran.1988:12). pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten pedagogi di kalangan guru pelatih yang berpengkhususan sains di Indiana University dan seterusnya menilai keberkesanan program latihan perguruan yang baru diperkenalkan di universiti tersebut. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge’. Dalam kajian Smith dan Neale (1989). pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang boleh difahami oleh murid.J (1996) yang bertajuk ‘Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge . Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. guru tidak dapat mengajar dengan berkesan (Grossman.PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN PEDAGOGI GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARANPEMBELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Penyelidikan tentang pengetahuan konten guru menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah (Brophy. didapati bahawa bukan semua guru sains dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi semasa mengajar. Kajian tersebut bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan konten.

Fennema. Tobin & Garnett. pengalaman. dua kategori yang dianggap paling penting iaitu pengetahuan konten dan pengetahuan konten pedagogi. et al. 1990. 1988. guru-guru yang baru berkhidmat terpaksa berdepan dengan masalah kecetekkan pengetahuan. 1987. pengetahuan konten pedagogi: "…embodies the aspects of content most germane to its teachability. Within the category of pedagogical content knowledge I include. Gudmundsdottir & Shulman. Di antara kategori-kategori tersebut. the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others … It also includes an understanding of what makes the learning of specific concepts easy or difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and background bring with them to the learning. examples. diwakili dan diadaptasikan dengan pelbagai minat dan kebolehan di kalangan murid dan dipersembahkan dalam bentuk pengajaran (Shulman. masalah atau isu tertentu disusun. explanation. 1988) Selain daripada itu.in a word. illustrations. Menurut Shulman (1986). menurut Northfield & Gunstone (1983). the most powerful analogies.Lee Shulman (1987) telah menyenaraikan tujuh kategori pengetahuan yang dianggapnya sebagai syarat yang minimum untuk mengajar. 1982. Seorang guru permulaan didapati lebih cenderung bergantung kepada pengetahuan konten mata pelajaran tanpa pengubahsuaian iaitu kebanyakannnya diekstrak secara langsung daripada kurikulum dan mungkin tidak mempunyai satu rangka kerja atau perspektif untuk mempersembahkan maklumat yang berkaitan (may not have a coherent framework or perspective from which to present the information). (Carpenter. dan demonstrations . 1988). Sulman. the most useful forms of representation of those ideas. tahap keupayaan dan strategi pengajaran pembelajaran muruid-muridnya (Carpernter. Guru-guru yang bukan opsyen sains semasa di institusi perguruan atau universiti mempengaruhi tahap pencapaian sains murid-murid mereka. kemahiran dan kurang yakin tentang sesuatu topik dalam mata pelajaran sains. . Pengetahuan konten merujuk kepada pengetahuan guru tentang konsep dan kaedah untuk disiplin/bidang tertentu manakala pengetahuan kontnen pedagogi merupakan ‘campuran’ di antara konten dan pedagogi untuk membentuk satu pemahaman tentang bagaimana sesuatu topik. Feiman-Nemser & Parker. 1987). Petersen & Carey. Guru-guru permulaan juga didapati lebih cendurung untuk membuat keputusan pedagogi tanpa menilai pengetahuan sedia ada. 1987:8) Pengetahuan konten pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat penting dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid (Buchmann. for the most regularly taught topics in one's subject area." Kajian-kajian lain telah menunjukkan bahawa guru yang baru mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi yang kurang lengkap dan cetek.1983.

Di antara dapatan-dapatan kajian ini adalah seperti berikut: Apabila guru-guru diminta memeringkatkan tahap keyakinan mereka untuk mengajar sebelas bidang mata pelajaran. 1987) menunjukkan bahawa masalah ini wujud walaupun pada guru permulaan yang mempunyai pengetahuan konten mata pelajaran yang mencukupi yang diperolehinya melalui ijazah sarjana dalam bidang mata pelajaran yang tertentu dan Wilson (1992) melaporkan bahawa guru yang lebih berpengetahuan mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran (better overarching view of the content field and on which to base teaching decisions). Teknologi dan Muzik. 1993). 1987). Bahasa Inggeris. didapati bidang Sains menduduki tangga yang ke 8 manakala bidang Teknologi menduduki tangga yanng terendah sekali. Shulman & Richert.Tambahan pula. cited in Shulman. Secara relatif guru berasa lebih yakin untuk mengajar kemahiran proses sains berbanding dengan memperkembangkan pemahaman isi kandungan di kalangan murid. 1987). Teknologi Maklumat. Sastera. Bidang mata pelajaran yang dipilih adalah Matematik. Didapati juga guru lebih yakin mengajar bidang memahami benda hidup dan proses hidup dan memahami bumi dan alan semsta . guru-guru pra perkhidmatan didapati sukar untuk memahami (articulate) perhubungan di antara idea-idea pedagogi dengan konsep dalam sesuatu mata pelajaran (GessNewsome & Lederman. HUBUNGAN DI ANTARA PENGUASAAN PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS DENGAN TAHAP KEYAKINAN GURU SAINS TERHADAP SAINS DAN PENGAJARAN SAINS Dalam kajian yang dijalankan oleh SCRE (Scottish Council for Research in Education) untuk meninjau tahap pemahaman guru sains sekolah rendah terhadap konsep-konsep sains dan teknologi. Pengajian Sosial. Grossman (1985. satu pertiga daripada guru yang terlibat dalam kajian menyatakan bahawa kekurangan pengetahuan latar belakang adalah punca masalah pengajaran yang mereka hadapi. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahawa guru-guru permulaan menghadapi masalah tentang pengetahuan konten pedagogi. mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampiakan agar membawa makna kepada murid-murid tertentu yang diajar (Wilson. Buchmann (19840 menegaskan tentang pentingnya guru-guru sains mengekalkan penguasaan dan pemahaman yang fleksibel dalam pengetahuan konten mata pelajaran sains iaitu dapat melihat satu set konsep sains yang tertentu dari pelbagai sudut pandangan dan tahap bergantung kepada keperluan dan keupayaan muruid-muridnya. Pendidikan Jasmani. Sains. Tahap pengetahuan konten pedagogi yang rendah di kalangan guru pra-perkhidmatan didapati berhubungkait dengan kerapnya penggunaan soalan ingatan kembali yang mudah dan berbentuk fakta (Carlsen. Pendidikan Agama. Pendidilkan Kesihatan.

.4%).. Guru lelaki didapati lebih yakin berbanding dengan guru perempuan.8%).6%) dan tidak menghadapi kesukaran untuk memahami sains (51. Seramai 181 orang guru sains sekolah rendah dari lima buah negeri di Malaysia telah terlibat dalam kajian yang dijalankan untuk meninjau sikap dan keyakinan guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains (Ismail dan Zurida. 1989. guru menyatakan penilian (kemahiran proses dan konsep) adalah paling sukar. Akhirnya. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi.berbanding dengan bidang tenaga dan daya dan bidang hasilan teknologi. Guru-guru terlatih dan guru pelatih di dalam kajian-kajian tersebut disifatkan sebagai kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk pengajaran mata pelajaran sains sekolah rendah (lacking a working knowledge of elementary science) dan seterusnya kurang yakin dalam keupayaan untuk mengajar sains. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. Walaupun masih ada guru yang berasa bimbang bahawa percubaan amali sains yang dilakukan di dalam bilik darjah tidak berjaya seperti yang dijangkakan 945.3%). namum kebanyakan guru sains berasa sseronok dalam mengendalikan kelas amali dalam pelajaran Sains (92. Guru yang pernah mempelajari sains di sekolah menengah mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap sains berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains. 1996). terdapat juga guru yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains telah berusaha mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap sains melalui usaha mereka sebagai pelajar dewasa.9%) namum mereka masih berasa bimbang akan kemampuan mereka untuk mengajar mata pelajaran Sains dengan berkesan (47. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. sama ada secara tidak formal atau dengan menghadiri kursus-kursus yang berkaitan. memanipulasikan peralatan sains (95. Tobin & Garnett. Walau bagaimanapun. mereka mengabaikan sains dalam pelaksanaan kurikulum.7%). Mereka yang lebih lama dari segi kelayakan didapati lebih yakin dalam pengajaran Matematik.6%) dan sanggup membantu murid untuk membina peralatan-peralatan sains (90. Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun guru sains merasa selesa dengan kurikulum Sains Sekolah Rendah (KSSR) (69. Kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru sains berpendapat bahawa mata pelajaran Sains memerlukan masa dan usaha yang banyak (62. 1984).2%). Terdapat perbezaan di antara guru-guru berdasarkan tempoh kelayakan sebagai guru terlatih. Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap keyakinan guru lelaki dan guru perempuan dalam pengajaran sains. Smith & Neale. Para penyelidik telah melaporkan tahap penguasan pengetahuan sainstifik yang rendah di kalangan guru sekolah rendah untuk beberapa tahun yang lalu (Kruger & Summer.6%) dan takut sekirannya mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh murid-murid (60. 1988. Di antara kemahirankemahiran mengajar. guru yang mempunyai latar belakang dalam bidang sains didapati lebih berkeyakinan berbanding dengan mereka yang tidak ada latar belakang sains. Keyakinan yang rendah pada guru dikaitkan dengan beberapa faktor seperti tidak menyukai mata pelajaran sains semasa di bangku sekolah lagi. Di kalangan guru perempuan. Bahasa Inggeris dan Pendidkan Agama manakala mereka yang baru dari segi kelayakan lebih yakin dalam pengajaran Sains dan Teknologi.

3%). mereka tetap mengalu-alukan soalan daripada murid-mruid (95.0%) dan yakin berkemampuan menjawab soalan-soalan murid (79. Walaupun begitu. Masalah kurang yakin terhadap pengetahuan sains perlu diberi perhatian sekiranya hendak meningkatkan kualiti pengajaran guru. dapatan kajian menunjukkan bahawa tiga masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru sains di sekolah ialah ketiadaan kemudahan makmal sains. Adalah agak sukar bagi mereka memikirkan alternatif untuk mengajar konsep-konsep sains jika mereka tiodak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang sains. Di samping itu. Kekurangan bahan kurikulum merupakan satu masalah kepada kebanyakan guru kerana bahan-bahan kurikulum tersebut diharapkan dapat membantuk untuk mengatasi kekurangan pengetahuan mereka dalam sains. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa pengetahuan guru memang mempengaruhi perancangan dan tingkah laku guru dan ada yan g mencadangkan bahawa pengetahuan isi kandungan merupakan prasyarat kepada aktiviti pengajaran dan kekurangan pengetahuan a\pada guru akan memberi kesan yang negatif kepada prestasi murid." . all the content and all the teaching methods which he/she may have learned can well serve no good purpose whatsoever. respons daripada guru menunjukkan bahawa tahap keyakinan guru terhadap kefahaman tentang konsep sains adalah sederhana (45. Sikap dan rasa tanggungjawab guru terserlah apabila 97. Mengikut Stolberg (1976): "… that unless the teacher is attracted toward science. radas dan peralatan sains yang tidak mencukupi dan kekurangan bahan kurikulum pendidikan sains. Dapatan-dapatan ini menunjukkan bahawa giuru-guru sains ini merasa yakin tentang keupayaan dan kecekapan mereka untuk mengajar dan percaya bahawa pengetahuan sains mereka adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan kurikulum namum mereka masih sangsi tentang kemampuan mereka untuk mengajar pada tahap konseptual atau mengendalikan aktiviti-aktiviti berorientasikan proses atau "hand-on" dalam bilik darjah.2% daripada guru bersetuju yang mereka akan sentiasa mencari cara-cara yang lebih baik untuk mengajar sains dan yakin dapat menarik minat terhadap sains (71.2%) menyatakan bahawa mereka tidak memperolehi kemahiran asas untuk mengajar sains atau mengetahui langkah-langkah yang perlu untuk mengajar konsep-konsep sains dengan berkesan (52.3%). Guru-guru sains ini mempunyai konsep kendiri yang positif tentang kemampuan mereka untuk mengajar walaupun mereka beranggapan bahawa pengetahuan sains mereka tidak mencukupi.Dalam kajian yang sama. Dapatan-dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru percaya bahawa mereka boleh menjadi guru sains yang berkesan walaupun mereka kurang yakin tentang pengetahuan mereka dalam sains. Pengalaman guru mungkin memberikan mereka keyakinan untuk menangani persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh murid secara umum dan bukan soalan spesifik yang berkaitan dengan konsep-konsep sains.6%). Pemupukan sikapa keyakinan pada guru adalah penting. Hampir separuh daripada guru sains (49.0%).

Guru-guru tersebut didapati sangat bergantung kepada buku teks semasa merancang sesuatu pengajaran.Tilgner (1990) melaporkan beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji mendapati bahawa: Separuh daripada bilangan guru-guru sekolah rendah meletakkkan Sains di tempat keempat atau kelima dalam pemilihan (skor pangkatan) lima mata pelajaran. pelajar juga tidak sukakan Sains (Shrigley.al. tidak mampu menangani masalah-masalah am bilik darjah dan menterjemah maksud dengan tepat.. didapati bahawa penguasaan pengetahuan konten dan kemahiran guru dalam sesuatu bidang mata pelajaran akan mempengaruhi proses pengajaran pembelajaran mata pelajaran tersebut di bilik darjah. penguasaan pengetahuan konten akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut malah kajian juga menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi gerakgeri guru di bilik darjah. tidak mampu menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya. 25% daripada guru sekolah rendah dan sampel kajian tidak memberi masa langsung untuk pelajaran Sains apabila guru tidak menyukai Sains. guru akan menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. 1981) KESIMPULAN Berdasarkan kajian-kajian yang dibuat. Guru yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan dan seterusnya memperbetulkan konsepsi sedia ada di kalangan murid. lebih cendurung mengikuti struktur yang dicadangkan dalam buku teks. . Aktiviti pengajaran pembelajaran yang dirancang oleh guru yang kurang berpengetahuan sains adalah berpusatkan murid secara individu dan mereka sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan. menitikberatkan pengajaran pendedahan dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. Semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan. Dalam hal ini. 1974) Hanya 22% sahaja guru sekolah rendah berasa mereka benar-benar layak mengajar Sains (Gerlovish et. kurang mengenalpasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Guru tersebut cendurung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih selamat dan sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah.

pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang mudah difahami oleh murid. N. The Priority of Knowledge and Understanding in Teaching. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. (1985). pp 29 . Katz & J. latar belakang dalam bidang sains. Chicago. Kajian-kajian menunjukkan bahawa guru-guru permulaan yang baru mula mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi ya g kurang lengkap dan cetek. M. In L. Tahap keyakinan guru sains untuk mengajar mata pelajaran sains boleh dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan latar belakang pada guru tersebut. & Saylor. Journal of Curriculum Studies. The Flight Away from Content in Teacher Education and Teaching. Tahap keyakinan yang rendah pada guru sains dikaitkan dengan beberapa faktor seperti. tahap keyakinan guru didapati berbeza mengikut bidang ilmu pengetahuan sains yang diajar.). Science Group: Content and Process of Biology.. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi. J. Raths (Eds. 14. jenis kemahiran mengajar.. 1. Mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampaikan agar membawa makna kepada murid yang diajar. C. Kajian juga melaporkan bahawa guru yang lebih berpengalaman mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association.: Ablex . Buchmann. Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. BIBLIOGRAFI Baxter.. tidak menyukai mata pelajaran Sains semasa di bangku sekolah. Buxhmann.J. (1984). A. Ini bermakna. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. Di samping itu.. D. M. guru seharusnya mengusai pengetahuan konten pedagogi. 1. tempoh kelayakan sebagai guru terlatih dan jantina. Advances in Teacher Education Vol. (1982).Richert.48.Pengetahuan konten mata pelajaran merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan. Norwood. Pengetahuan pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat pening dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid.G.

. & Magrane. P. S. Louis. L. S. & et. Journal of Teacher Education. (1987). ED 293 181) Carpenter. D. 385 . R.. C. Science Education. J. C. T. D. & Ledermann. Making Subject Matter Part of the Conversatiuon in Learning to Teacher. M. Downs. & Sulman. An analysis of Student Teachers' Perspective on Teaching and Developing Their Craft knowledge. W. Preservice Biology Teachrs. J. (1990). A Year Long Assessment. C. Scandinavian Journal of Educational Research.. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. Pedagogical Content Knowledge in Social Studies. Gee. 25-45. Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Students' Problem Soving in Elementary Arithmetic.. (1981). Sydney. E . Paper presented at AARE Annual Conference. St. Fennema. Paper presented at The Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. J. 31. 32-43. G. Journal of Research in Mathematics Education. Feiman-Nemser. 77. Teacher Misassignment: The Influence of Subject matter knowledge on Teaching Planning and Instruction. 59-70. MO... Conners. (1987). How Essential is Science at the Elementary Level? Science and Children. & Parker. (1996). P & Carey. Washington. G. B. Gudmundsdottir.. 41. Gerlovich. Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge. Knowledge Structures as a Function of Profesional Teacher Education. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association (ERIC Document reproduction Service N.Carlsen. (1990). Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. 22-24. (1988). Petersen. Gess-Newsome. N. & et al. Why do you ask? The Effects of Science Teacher Subject Matter Knowledge on Teacher Questionong and Classroom Discourse.. (1987). 19. S. (1993).. . 19(3). Learning to become a teacher.401 Ringstaff.al.

SCRE Newsletter No. Canada. Primary Teachers Need Help to Teach Science. ((1983). PA: Cassell. Colin. Interchange No. M.011 6 November. Michel. Montreal. Understanding and Teaching Science. Herchinger. (1997). Harlen. Leinhardt. Effects of Subject-Matter Knowledge in the Teaching of Biology and Physics. (1987). Philadelphia. (1988). Hashweh. Stanford University. & Summer. 109-120. An Exploratory Study of Teacher Knowledge and Teaching: The Effects of Science Teacher's knowledge of Subject Matter and Their Conceptions of Learning on Their Teaching. SOELD/RIU. New York Times. Holroyd. Colin dan Byrne. Kruger. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. Wynne. 1997. Routines in Expert Math Teacher's Thoughts and Actions. F. (1985).. 259-265. Teaching & Teacher Education. Unpublished doctoral dissertation. SCRE. Wynne. . 1985)... Harlen. Confidence Rising Slowly: Primary Teachers' Feelings about Science and Technology. M. Published in SCRE's Spotlight series No. R. Confidence and Understanding in Teaching Science and Technology in Primary Schools. Wynne and Holroyd. (1987). Wynne. SCRE Research Report No. Primary Teacher's Understanding of Concepts in Science and Technology. 1995. (15 October. Hashweh. Harlen. (1995). (1995). Primary School Teachers' Understanding of Science Concepts. M. 62 and SCRE PR 97/006 22 August. G. Concepts and Schemata. Autumn. Wynnne. C..Harlen. Journal of Education for Teaching. Harlen. 14(3). 34. 'Dirty Little Secret' of Unlicensed Teachers. (1997). 3.. 65. W. Published in SCRE PR 95. Z. 57. (1995). Howard.

. A National Board for Teaching? In Search of a Bold Standard. (1995). V. Handbook of Research on Teaching (3rd Edition). In H. No. 18-23. D.. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. 423-440. Journal of Research in Science Teaching. Science Education. Tobin. 4.. (1987). Shulman. (1989). & Richert. Correlation of Science Atitudes and Science Knowledge of Preservice Elementary Teachers. Out-of-area Teaching: Barrier to Professionalism. Smith. J. (1984). 142-151. 104124. Shulman.. 74(4).Okhee. Shulman. D. Teaching & Teacher Education. Education's Dirty little Secret. Exploring Teachers' Thinking. (1985). Science Education. A. Avoiding Science in the Elementary Scghool. L. 89-98. New York: McMillian Publishing Company. A. In M. Reasoning Ability of Preservice Primary Teachers: Implications for Science Teaching. Harvard Educational Review.. P. American Educator. S. & Skyes. Wittrock (Ed). (29 October. Wilson. 421-431. (1986). Winter. .. (1990). P. New York Times. (1974. M.). 32. (1987). R. Londong: Casell. "150 different ways" of Knowing: Represntations of Knowledge in Teaching. C.. Shrigley. Report to the Carnegie. 57. 5(1). Subject Matter Knowledge. C. l.. 1-22. L. 1985).. 1-20. & Garnett. Shanker. shulman. L. S.. J. 28(1). K. Vol. The Construction of Subject Matter Knowledge in Primary Science Teaching. E. Robinson. Tilgner.. L. Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective. (1986). 1985. Claderhead (Ed. Classroom Management and Instructional Practices in Middle School Science Classrooms. 58. D. S.. The Australian Journal of Education. & Neale. G.

Sesungguhnya. sementara penyendang pemikiran Islam yang sebenarnya sangat sedikit dan terkecil. sistem pendidikan hendaklah berpaksikan ketauhidan kepada Islam. westanchaung Islam sebagai asas membudayakan masyarakat Islam. Jika iman seseorang teguh. Dengan kata lain. persoalan keimanan menjadi tugas utama. Tauhid menjadi asas ajaran Islam setiap muslim (Hj. Kurikulum yang dapat mengarahkan kepada agenda ataupun kalendar Islam iaitu. jauh sekali dari pemahaman umum. atau orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran. pemahaman yang jauh dari Islam. Apabila tauhid sudah mantap dan kukuh berulah terpancar nur iman di . Para guru besarnya adalah dari kalangan penyandang gelar yang diberikan oleh orang-orang yang menentang Islam. TAUHID ASAS PENDIDIKAN ISLAM Tauhid merupakan asas utama dan pertama dari aqidah Islam . 1997:xii). ia mendorong mereka menyembah Allah Ta’ala. Sabah. Muhamad Amin Al-Misri (1987:88) sebenarnya kurikulum-kurilukum di negara Islam tidak terwarnai oleh warna Islam. Maktab Perguruan Keningau. menjadi tanggungjawab setiap manusia dan kerajaan untuk membentuk kurikulum yang sesuai dengan fitrah manusia atau insaniah itu sendiri. Suasana sekolah sudah bukan lagi suasana Islam. PENGENALAN Kurikulum menjadi asas penting dalam pembangunan sistem pendidikan. Abdullah Ishak. soal tauhid lebih banyak diturunkan di mekah pada awal kedatangan Islam. apa yang penting ialah mengarah manusia kembali kepada Islam. Refleksi Kurikulum Sekolah KURIKULUM SEKOLAH : SATU REFLEKSI Oleh Jaafar Mat Akhir Menurut Dr. Selama Rasulullah ‘Alaihi Wassalam berada di Mekah.Lay Yoon Fah adalah pensyarah di Jabatan Sains dan Matematik. Maksudnya. Untuk tujuan itu. Ada ahli tafsir beranggapan sepertiga isi Al-Quran ialah untuk menanam ketauhidan manusia kepada Allah Ta’ala.

Sebenarnya." (surah al-Baqarah :62) Dari firman Allah tadi. seperti pengisian ilmu peringkat kehidupan boleh ditanam. Manusia jelas memperlihatkan kekeliruan dan ketidakfahaman manusia tentang matlamat sebenarnya kewujudan manusia di bumi Allah SWt. Dengan ini bermakna pelajaran yang melibatkan aqidah perlu diajar di peringkat awal. sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah (mempercayai serta beriman dengan setiap nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah mulai dari Adam ‘Alaihis Salam hinggalah kepada nabi Muhamad allahlahu ‘Alaihi Wassalam) dan (beriman kepada ) hari akhirat serta beramal saleh. Hal ini dapat diperjelaskan dalam surah al-Baqarah:62 yang bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman. dan mereka pula tidak akan berdukacita. manusia lupa kehidupan di dunia hanya alat untuk sampai ke akhirat . kurikulum aqidah di peringkat 1-12 tahun. dan orang-orang Nasara (Nasrani). dan orang Sabi’in (menurut makna asalnya ialah orang keluar dari satu agama ke satu agama lain). di peringkat menengah. nescaya manusia tidak akan terlalai ddan berdukacita dengan kehidupannya. barulah perkara yang melibatkan fardhu kifayah. ia membawa maksud jika manusia berpegang atau memiliki dan mengamalkan ketauhidan kepada Allah.pahat hati dan kalbu. kurikulum yang berpaksikan aqidah sahaja pada peringkat awal akan membentuk sikap dan sahsiah. Jadi. Selepas itu. dan sekaligus insyaalah dapat melaksanakan perkara kebaikan dan menjauhi kemungkaran. dan orang-orang Yahudi. TUJUAN MANUSIA DI DUNIA Apa yang penting dalam kehidupan ialah kita perlu memahami tujuan hidup di muka bumi. Ini menunjukkan betapa pentingnya soal aqidah dalam kehidupan manusia. Manusia berlumba-lumba mencari kemewahan hidup duniawi ini sebagai matlamat kehidupan. dan tidak ada kebimbangan ( dari berlaku kejadian yang baik)m kepada mereka. maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka.

sistem pendidikan mengalami pelbagai perubahan hinggalah pada masa kini. Ia tidak memasukkan Islam sebagai teras utama di dalam frasa yang terdapat di dalam falsafah itu.Bukan sebagai matlamat (Noraine Abu. 1995:38). berakhlak mulia. menjadi tugas kita sebagai manusia patuh dan tunduk kepada fitrah manusia. Falsafah ini tidak jelas dan memperlihatkan kekaburan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perbincangan akan menyentuh skopnya bermula Falsafah Pendidikan Negara merupakan falsafah yang mula diistiharkan pada tahun 1988 yang berbunyi : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Keadaan ini menyebabkan pelajar tidak pandai membaca al-Quran." Falsafah Pendidikan Negara berasaskan daripada rukun negara. Usaha ini adalah bagi melahirkabn rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. Justeru itu. hal ini perlu diperjelaskan secara terperinci dami kebaikan ummah. rohani. falsafah ini menampakkan kelonnggaran dari sudut Islam yang sebenar. Di bawah ini diperturunkan peratus yang tidak pandai membaca al-Quran: . Ketundukan itu jaminan di akhirat kelak. Dalam al-Quran secara jelas menyatakan tujuan sebenar manusia dijadikan di dunia ini melalui firman-Nya di dalam al-Quran: Maksudnya: "Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku" (Az-Zaariiyat: 56) Untuk itu. Sesungguhnya. Walaupun. kerajaan menyediakan Pendidikan Islam tetapi hanya sebahagian daripada kurikulum biasa daripada akademik. PENDIDIKAN DI MALAYSIA Di Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan hadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Sekolah Bil.1 2 Sek.Men Kubor Panjang 296 .murid Tg. Murid yang boleh membaca Peratus 1 Sek. Pokok Sena 559 163 29.Bil.Men. 1 Bil.

159

54

3

Sek. Men Pendang

456

310

67.9

4

Sek.Men Tuanku Ab Malik

199

72

36.1

5

Sek.Men Syed Omar

355

116

32.6

6

Sek.Men Sultanah Bahiyah

246

217

88.2

7

Sek.Men Tun Syarifah Rodziah

399

143

42.1

8

Sek.Men. Simpang Empat

364

219

60.1

9

Sek.Men Tuanku Ab Rahman

185

155

83.7

10

Sek.Men Telok Chengai(L)

290

40

289 1.7 Jumlah 3.9 (Hj. Kementerian Pendidikan Malaysia masih lagi menggunakan sistem dualisme di dalam pendidikan. Sistem ini sunggguh membahaya kepada masyarakat Islam. Abdullah Ishak.594 48. Hal ini jelas terdapat dua sistem pendidikan iaitu sistem agama dan sistem akademik. Cadangan pengagihan masa untuk sekolah seperti yang berikut: Pelajaran Bilangan Masa Jum Tah.13. 1 . wujudnya cara ini memudahkan masyarakat terpesong daripada memahami hakikat ilmu serta menghayati Islam sebagai ad-din. 1995:176) Punca sebenarnya. Sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan pelajar tidak pandai membaca alQuran dicadangkan jadual masa untuk diajar di sekolah. Dengan.

2 Tah. 5 Tah.Tah. 6 Kitab al-Quran 6 6 6 6 6 6 36 Hukum . 4 Tah. 3 Tah.

1 1 1 1 1 1 6 Hadith dan sirah 1 1 1 1 1 .

1 6 Adab Membaca 5 6 6 4 2 2 25 Karangan 1 .

1 1 3 Nahu 1 1 1 1 1 5 Imla 1 .

1 1 1 4 Perpustakaan 1 1 1 3 Teks kesusasteraan 1 1 1 .

1 4 Tulisan 1 1 1 1 1 5 Sains 1 1 .

1 2 2 7 Matematik 2 2 2 3 3 3 16 Geografi .

1 1 2 2 6 Sejarah 1 1 2 2 6 Lukisan 1 .

Jasmani 1 1 1 1 1 1 6 .1 1 1 1 1 6 Pend.

2 Tg.1 Tg.Masa mingguan 17 21 26 26 27 27 Pengagihan masa untuk Sekolah Menengah Rendah seperti berikut: Pelajaran Bil.Jum.3 . masa Tg.

Hukum 3 3 3 Aqidah 1 1 1 Hadith dan sirah 2 2 2 Penghafalan dan Pembacaan .

Al-Quran 2 2 2 Penaksiran 1 1 1 Membaca 2 2 2 Karangan .

1 1 1 Nahu 2 2 2 Imla 1 1 1 Tulisan 1 1 .

1 Teks kesusasteraan 1 1 1 Perpustakaan 1 1 1 Bahasa Inggeris 6 6 6 .

Sains 5 5 5 Matematik 6 6 6 Geografi 2 2 2 Sejarah 1 .

Jasmani 2 2 2 Jum.1 1 Lukisan 1 1 1 Pend. Masa mingguan 42 42 .

5 Tg.Arab Islam Peng.42 Tg.4 Tg.Arab Islam Hukum 3 .6 (2 th) umum Peng.

2

1

2

1

Aqidah

1

2

2

1

Sirah dan Biografi

1

1

1

1

1

Penceritaan dan susunan Hadith

1

2

1

2

1

Penghafalan al-Quran

1

1

1

1

1

Peraturan membaca al-Quran

1

1

1

Penafsiran

1

2

1

2

1

Membaca

1

1 1 Karangan 1 1 1 1 1 Nahu 2 1 2 1 .

2 Retorik 1 1 1 1 1 Morfologi 1 1 1 Teks kesusasteraan dan sejarah sastera .

1 1 2 1 2 Perpustakaan dan Penyelidikan 1 1 1 1 1 Bahasa Asing 1 1 .

1 1 1 Sains 3 3 3 3 3 Matematik 3 3 3 .

3 3 Geografi 4 4 4 4 4 Sosiologi 2 2 2 2 2 .

Latihan Tentera 2 2 2 2 2 Hobi/Rekreasi 2 2 2 2 2 Jum .

Dr. pertanian. Guru juga tidak terlepas suasana yang disebutkan di atas tadi. Mohd. Tenaga pengajar. tenaga pengajar dan pelajar. ORGANISASI SEKOLAH Organisasi sekolah mengandungi pentadbir. selain mengajar ia juga terlibat sama dalam pengurusan di dalam bilik darjah. maka di dalam Islam kesetiaan kepada perintah Allah dan Rasul menjadi nilai utama yang mengatasi segala nilai-nilai lain yang wujud di dalam sesuatu sub-sistem atau sub-budaya. Didalam pentadbiran. Menurut Prof. Pentadbir dan tenaga pengajar merupakan manusia penting dalam mewajahkan anak didik.1990:47-49) Catatan: Pengagihan masa untuk mata pelajaran sains. perdagangnan. Kamal Hassan yang dikutip oleh Shaharom TM Sulaiman (1997:5) mengatakan bahawa pendekatan pengurusan moden membenarkan profesional (termasuk pengurus dan pentadnir) berpegang teguh sepada ‘share value’ sesuatu organisasi tanpa mengambil kira sama ada ia bercanggah atau tidak dengan sistem nilai yang lebih besar yang wujud di luar profesyen. Untuk menjadi guru yang baik Imam Ghazali ada menjelaskan iaitu: . pentadbir wajar memberi ukuran yang universal dan memberi takrif yang tepat sistem nilai yang harus diikuti oleh semua manusia.42 42 42 42 42 (Ustaz Ahmed Al-Beely. perindustrian dapatlah diberi labihan masa untuk subjek pengkhususan itu. Asas yangn tepat ialah disebabkan kita akan kembali padaNya: dan realiti adanya akhirat sebagai tempat perhitungan terakhir.

pendidikan akademik perlu diIslamkan iv. dirinya terangbenderang di samping menerang pula orang lain. Antara sifat terpuji yang perlu diungguli oleh guru ialah seperti berikut: memiliki ilmu dan kaedah pengajaran ketokohan dan keperibadian guru memberi ilmu kerana Allah kebijaksanaan dan kematangan bersifat kasih sayang berperwatakan guru CADANGAN Beberapa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini ialah: i. guru berperanan menyedarkan pelajar dengan ilmu yang membawa kebaikan.Falsafah Pendidikan Negara perlu jelas ii.Pendidikan hendaklah berasaskan satu sistem sahaja iaitu berasaskan Islam iii. bagi mencapai kebahagian dunia dan akhirat.1995:225) Guru sungguh tinggi pada kaca mata Islam. Sesungguhnya.Muradib/guru/pensyarah perlu diisikan dengan kefahaman Islam yang jelas . Diri mereka laksana kasturi yang sungguh wangi di samping mewangikan orang lain" (Hj. Ilmu yang dapat menegahkan dirinta terhadap perkara yang mencetuskan serta merintis jalan bagi menyingkap tabir kejahilan umat manusia supaya dapat mengenal Allah dan mentaati syariatNya. Abdullah Ishak. mereka laksana matahari."Mereka itu adalah manusia agung dalam alam malakut.

ia membinasakan ummah. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabah. Membaiki pendidikan dan pengajaran di negara-negara Islam dengan kurikulum-kurikulum dan metode-metode serta melindungi guru-guru dan pelajar daripada musuh-musuh Islam. Hendaknya tiap-tiap individu dalam satu saf tampil ke depan memikul tanggungjawab dan mencurahkan pengorbanan dalam mengkaji permasalahan pendidikan bagi menyusun program kerja dan melaksanakan. Jika tidak.iklim tempat belajar hendaklah berasaskan kesesuaian Islam. BIBLIOGRAFI Ustadz Ahmed Al-Beely (disunting oleh Muhamad Hamid Al-Afendy & Nabi Ahmad Baloch). (1990). Noraine Abu. (1995).v. Yang penting. KESIMPULAN Secara umunya. Sungai Dua. Kurikulum Dan Pendidikan Guru (Terjemahan Ahmad Jaffani Hassan et al). Selangor: Thinkers Library. Sifat 20 "ke Arah Memahami Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah". Islam dan Pembangunan Manusia. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mat Akhir adalah pensyarah di Jabatan Bahasa. kita dapat membina generasi yang mampu mengembangkan risalah Islam yang dapat menyelamatkan Ummah. Kuala Lumpur: Darul Nu’man. (1997). Hj. Islam dalam Kehidupan Masyarakat. langkah-langkah perlu diambil segera dalam menghadapi kegawatan masalah remaja masa kini. Shaharom TM Sulaiman. (1995). Jaafar b. Zaluddin Hj Sulaiman. Maktab Perguruan Keningau. Abdullah Ishak. Selangor: Pustaka Ilmi.

| Mengenai MPKS | Piagam Pelanggan | Kursus-Kursus | Kemudahan | Visi dan Misi | Lagu Rasmi | Pengetua dan Timbalan Pengetua | Laman Utama | | Atas | Copyrights © Maktab Perguruan Keningau Sabah. All rights reserved. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful