| Laman Utama

|

Esei Pedagogi Bahasa: Pemarkahan Karangan Umum dan Karangan UPSR - oleh En Mohd. Isa bin Abd. Razak

Esei Pendidikan: Keberkesanan Kadeah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran - oleh En Azman bin Kanil @ Konil

Laporan Tinjauan: Pendidikan Sekolah Rendah di Pedalaman Keningau - Satu Tinjauan di Kampung Salarom, Nabawan - oleh En Ishak bin Harun

Kajian Pemerhatian: Program Motivasi Keibubapaan - Projek SAMP 1998 - oleh Hj. Kamarudzaman bin Hj. Abdul Rahim

Laporan Kajian Tindakan: The Use of Pause Prompt Praise Procedure in SK Banjar, Keningau - oleh Saudara Lau Chee Loong

Kurikulum -Refleksi Kurikulum Sekolah: Kurikulum Sekolah-Satu Refleksi - oleh En Jaafar bin Mat Akhir

Tinjauan Literatur: Pengaruh Pengetahuan Konten Guru Sains terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Esei Pedagogi Bahasa

PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN

KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak

PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya.

Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contohcontoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan.

PERATURAN MEMBERI MARKAH

Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik.

Teknik Global

Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan

terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya.

Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A.

Teknik Analisis

Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar.

(a) Perincian Aspek Karangan Biasa

Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah.

Isi = 30%

penggunaan kata. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara.Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi. isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Jika teknik analisis digunakan. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. struktur ayat. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. (Lihat Lampiran C. Bagi gaya dan pengolahan.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. ejaan dan sebagainya. Bagi aspek bahasa. kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah . Markah penuh bagi soalan itu ialah 15. gunakan skala global 10 mata. butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am. gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa. Jika skala global 10 mata dipilih. isi dan format. Dengan kata lain bahasa diperuntukkan enam markah. Lazimnya. Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa.

3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH . ejaan dll.Ayat.

Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. diikuti dengan calon B dan seterusnya. apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Bagi ujian formatif juga. Melalui perbincangan. sumatif dan formatif. pemeriksaan semula. skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar. Kemudian. cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya". dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A. cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. jika pemeriksanya lebih daripada seorang. perubahan terhadap skema dan sebagainya. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan. kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca". Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. Bagi ujian formatif. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR . Mokhtar (1995: 110) menyatakan. cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Misalnya. dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam.Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan.

markah bagi setiap soalan ialah 25 markah.ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. dan ejaan. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan. sistem pemotongan markah boleh digunakan. nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. penggunaan tanda baca. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah . Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). Bagi Soalan 2. Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Jika markah penuh 50. markah boleh diberi secara global. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat. Bagi Soalan 1. calon tidak diberi pilihan. Bagi komponen-komponen yang lain. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa.

1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang.4 isi x 2 markah 8 markah Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. . 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. jika saya ada banyak wang.

tolak tiga markah. . Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Isi (2 markah x 4 isi) Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. Menambah perbendaharaan kata. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki.1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagi Soalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Bagi soalan yang memerlukan format. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM.

Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. tolak satu markah. Mulai tahun 1996. tolak satu markah. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. Dengan kata lain. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. Sebelum tahun 1996. . Lazimnya.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. 50 -. tolak satu markah.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. 40 -. Namun demikian. Ketika membaca. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. jika tiada kata penegasan di tengah karangan.Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. dan jika tiada penutup.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu. khususnya penutup.

Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah Isi (a) 8 Bahasa (b) 3 (c) 2 . tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2.Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan.

Format 0 .(d) 3 (e) 2 Jumlah 18 .Bilangan perkataan -1 JUMLAH 15 .

Namun demikian. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Bagi ujian formatif. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. 1993: 278-279). ½ markah bernilai 2%. Sampelan kes lulus biasa. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. khususnya latihan harian. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. pembulatan itu tentulah kurang wajar. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Bagi karangan yang terpesong. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. . Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon.Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat.

Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. (1994). mudah digubal. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. (1986). Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D.Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. (1993). Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh. Edisi Kedua. . pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. Teknik dan Contoh. Abu Bakar Nordin. Asas Penilaian Pendidikan. tetapi ada masalah dari segi bahasa. butiran subjektif. khususnya karangan. Azman Wan Chik. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. Petaling Jaya: Longman. Namun demikian. "Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Raminah Haji Sabran. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Jabatan Bahasa. Razak. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Mahir Publications. Isa b. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia. Penilaian di Bilik Darjah. (1991). (1988). Mohd. Isa Ab. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Sabah. Ab. Bhd. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Maktab Perguruan Raja Melewar. (1995). Maktab Perguruan Keningau. Razak adalah Ketua Jabatan. Mokhtar Ismail. Seremban. (1997). Mohd. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. Kertas kerja. Shah Alam: Mahir Publications Sdn.

mudah dan kurang tepat. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. ada yang tidak sesuai. Isi dan Susunan. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. imbuhan. Menggunakan bahasa yang betul. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Isinya kurang: ada yang cocok. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. Pengolahannya kadang kala kabur. Isinya cukup dan berkembang. lancar dan jelas. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. peribahasa dan lain-lain. Perbendaharaan katanya terhad. Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Bahasa memuaskan. perenggan. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Hujahhujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. . Perbendaharaan katanya sederhana. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkatperingkat di bawah ini. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. memperlihatkan kematangan fikiran. tersusun dan baik penyampaiannya.Bahasa dan Gaya. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. tanda baca. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya.

LAMPIRAN B . Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. Perbendaharaan katanya salah. sesuaikan kriteria. buat garisan di bawah kesalahan itu. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. Bagi kesalahan ayat. Isinya terpesong. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Penguasaan bahasanya lemah. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. Struktur ayat berkecamuk. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. isi dan ejaan. Bagi kesalahan isi. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. frasa dan perkataan.Peringkat D (30--39 markah) Tajuk karangan kurang difahami. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. Sambil membaca itu. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Isinya sipi. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Bagi kesalahan ejaan.

TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah Penutup 1 markah Jumlah 4 markah .

ejaan dll. 3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: .Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat.

Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. 4 isi x 2½ markah = 10 markah.Kelas sosial . Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: .Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga . Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap.Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Jika isi melebihi empat. beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan.Umur . Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah).

Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Bagi kesalahan ejaan yang sama. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciriciri kematangan fikiran yang tinggi. Susuk ayat beragam.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). . Tiada kesalahan tatabahasa. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar. Bagi kesalahan isi. frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). tandakan dengan kurungan. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Bagi kesalahan ayat..

Sebagai pendidik. Terdapat kesalahan tatabahasa-dapat dimaafkan. Penguasaan bahasanya lemah. main peranan. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Bahasanya memuaskan. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Perbendaharaan katanya salah. Pengolahannya kadang kala kabur. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan di institusi pengajian tinggi maupun di peringkat sekolah seperti kaedah perbincangan. simulasi. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. guru perlu menguasai pelbagai kaedah pengajaran yang berkesan. Perbendaharaan katanya tidak tepat. modul. Satu perkara yang menarik ialah walaupun kaedah kuliah yang telah dipraktikkan hampir 2500 tahun lamanya. namun ia masih lagi menjadi pilihan pendidik untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. kuliah dan bermacam-macam lagi. projek. Esei Pendidikan KEBERKESANAN KAEDAH KULIAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh Azman bin Kanil @ Konil PENGENALAN lmu pedagogi merupakan satu disiplin yang amat ditekankan di bidang keguruan. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap.Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Perbendaharaan katanya agak sederhana. mudah dan kurang tepat. Walaupun kaedah ini merupakan kaedah yang paling dominan dalam penyampaian ilmu pengetahuan di sekolah dan maktab perguruan namun kaedah ini telah mendapat kritikan yang . Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. Pengolahannya agak menarik. Struktur ayat berkecamuk. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Perbendaharaan katanya terhad. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya.

Antaranya ialah: Guru dapat menghabiskan beberapa topik pelajaran dalam satu sesi perkuliahan.hebat. Kaedah kuliah juga membolehkan pelajar belajar dari orang yang benar-benar pakar dalam disiplin tersebut. Guru dapat merangsang dan menimbulkan minat serta rasa ingin tahu pelajar melalui bahan kuliah yang akan disampaikan. Beberapa refleksi yang dibuat menunjukkan terdapat beberapa faktor dominan tujuan kuliah diadakan. Di universiti ini. majalah dan sebagainya. . TUJUAN KULIAH Walaupun kaedah kuliah mendapat kritikan yang hebat di kalangan pakar pendidik. Teknik perbincangan dalam kumpulan kecil tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengubah sikap. Sebahagian besar penuntut yang lain mengikuti kursus melalui Cours Polycopies iaitu mendapatkan atau membaca nota yang telah disiklostil. Sebahagian kecil penuntut yang mengikuti kuliah itu sebenarnya adalah wakil daripada pelajar lain untuk mengenal pasti bahagian-bahagian penting yang ditekankan oleh pensyarah yang berkemungkinan ditanya dalam peperiksaan. Paris. Secara tidak langsung timbul satu konsepsi bahawa guru yang manyampaikan kuliah adalah seorang yang pakar dalam pengetahun tersebut (expert on the body of knowledge). Merangsangkan minat murid. Satu lagi hujah yang paling ekstrem terhadap kelemahan kaedah kuliah adalah situasi yang berlaku di Universiti Sorbonne. Ini kerana kaedah kuliah dikatakan akan menjadikan pelajar sebagai pemain pasif iaitu hanya sebagai pendengar manakala guru sebagai pemain aktif. namun kekerapan pengunaannya dalam penyampaian ilmu masih lagi tinggi. Fenomena seperti ini boleh berlaku di mana-mana sahaja sekiranya guru hanya memainkan peranan sebagai media iaitu menukar isi pelajaran yang ditulis di dalam buku kepada kuliah lisan kepada pelajar. Bahan atau isi kuliah yang telah disiapkan boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang selagi tiada perubahan sukatan pelajaran. Ini menjimatkan masa terutama ketika guru hendak menghabiskan sukatan pelajaran yang tertinggal dalam tempoh masa yang terhad. Ini akan menjadikan pelajar lebih banyak disuap daripada mereka bertindak mencari atau menjalankan eksplorasi terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. sebilangan kecil sahaja penuntutnya menghadiri kuliah. Terdapat pelbagai jawapan kepada persoalan tadi. Ini penting terutamanya ketika memulakan mata pelajaran atau unit pembelajaran yang baru. Ini akan mengurangkan kecenderungan pelajar untuk meneliti dan menganalisis sesuatu input yang disampaikan daripada buku teks. Rangsangan dapat dilakukan oleh guru semasa memulakan pengajaran. Persoalannya ialah mengapa kaedah kuliah tetap menjadi pilihan utama oleh guru semasa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada penuntut. jurnal. Nota-nota yang telah disiklostil ini dijual di luar dewan kuliah.

Ini bercanggah dengan teori pembelajaran yang mengkehendaki kepelbagaian deria dilibatkan dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Kaedah kuliah memberi kelonggaran kepada guru untuk membuat huraian bukan sahaja setakat yang ada dalam buku teks malah ditambah dengan pengalamannya yang diperolehi melalui pembacaan. Guru dapat mengutarakan fakta-fakta penting pelajaran semasa menyampaikan kuliah.Memberi penjelasan yang maksimum. Semasa kuliah disampaikan. Pelajar akan rugi sekiranya topik yang ditinggalkan itu merupakan topik yang penting terutamanya waktu peperiksaan. Melalui kaedah kuliah semata-mata juga amat sukar bagi guru untuk mengukur tahap pembelajaran pelajar. Ini menyebabkan murid-murid menjadi pasif. Ini kerana guru tidak dapat mengukur setakat mana mutu pemahaman pelajar kepada topik pelajaran yang disampaikan. pengembaraan. secara tidak langsung ia akan menghilangkan minat pelajar untuk mengkaji dengan lebih mendalam sesuatu topik pelajaran yang dikuliahkan. Keberkesanan kuliah yang disampaikan oleh guru juga banyak bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik. Di samping itu penganalisaan yang lebih mendalam dapat dilakukan dan yang paling penting guru mestilah membuat rumusan dari sesuatu bahan kuliah yang disampaikan. Hal ini lebih ketara lagi sekiranya guru kurang membuat sesi soal jawab semasa menyampaikan kuliah. namun ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dinafikan. Pelajar akan mudah berpuas hati dengan input ilmu yang telah diberikan oleh guru. Justeru itu. Ini akan mengakibatkan topik pelajaran yang kurang diminati dan difahami oleh guru akan ditinggalkan atau tidak dikuliahkan. Ini mengelakkan murid memendam masalahnya dan hilang tumpuan pada pelajaran. guru bukan sahaja menyampaikan input ilmu kepada murid malah guru juga dapat menyampaikan perasaan dan pengalamannya dalam satu sesi perkuliahan. Guru dapat memberi panduan kepada murid bagaimana hendak mempelajari sesuatu pelajaran. Guru juga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah murid ketika pelajaran itu sedang dikuliahkan. percubaan dan sebagainya. Penelitian dan ulangkaji. Mengembangkan isi pelajaran. KELEMAHAN KULIAH DAN CARA MENGATASI Walaupun kaedah kuliah mempunyai pelbagai kebaikan seperti yang telah dihuraikan di atas. Pertambahan ilmu selain daripada nota yang dicatat semasa kuliah tidak akan berlaku. Kaedah ini mendorong pelajar hanya mengingati fakta-fakta yang diajar sebagai tujuan akhirnya. Guru juga dapat mengalih topik pelajaran dengan mengambil kira tahap kesediaan murid mengikuti pelajaran baru. . Pelajar hanya menjadi penonton dan guru yang menjadi pemain aktif. Antara kelemahan kaedah perkuliahan ialah seperi berikut: Kuliah melibatkan interaksi sehala di antara guru dan murid. Deria yang digunakan pula hanya mata dan telinga sahaja.

pertengahan dan penamat di samping perlu disampaikan dengan intonasi suara yang baik. perbincangan dan sebagainya yang difikirkan sesuai supaya interaksi pelbagai hala dapat dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran. alat tayang dan sebagainya dapat meningkatkan lagi mutu perkuliahan. Sesuatu kuliah juga perlu ada permulaan. sahsiah. penggunaan pelbagai alat bantu mengajar ketika menyampaikan kuliah seperti komputer. kaedah kuliah tidak lagi digunakan secara menyeluruh di dalam kelas. Selain itu. perbandingan (comparison). multimedia. Sinopsis kuliah yang bernas perlu diedarkan kepada murid sebagai panduan. sosial dan juga merangsang pertumbuhan pelajar kepada pembinaan konsep kendiri yang positif. efisiensi dan memudahkan guru membuat persediaan. perbincangan ringkas dan unsur-unsur lain yang difikirkan sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Justeru itu keberkesanan kuliah dapat ditingkatkan dengan memasukkan beberapa ciri-ciri penting. Ini kerana melalui pemerhatian dan penyelidikan.Satu persoalan yang menarik di sini ialah selepas beberapa lama kaedah kuliah ini digunakan. Bagi saya definisi kuliah sudah sewajarnya diberi nafas baru atau definisi yang baru. Kuliah juga hendaklah diselang-selikan dengan soal jawab. Guru haruslah menyampaikan kuliah dengan cara yang menarik dan menggunakan unsur persamaan (analogy). Namum begitu ia memerlukan anjakan paradigma para pendidik dari mendefinisikan kuliah sebagai menyampaikan syarahan atau input ilmu semata-mata kepada membina perkembangan kognitif. KESIMPULAN Walaupun penggunaan kaedah kuliah dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah telah mendapat kritikan hebat daripada para cendikiawan namum kaedah ini masih lagi diamalkan dengan meluas kerana faktor penjimatan masa. gambaran (illustration) dan alat bantu mengajar yang lain. adakah kita masih lagi berpegang kepada definisi kuliah sebagai satu proses interaksi sehala antara guru dengan murid. Antaranya ialah: Kuliah hanya diberikan pada masa yang sesuai seperti ketika hendak memulakan atau memperkenalkan tajuk yang baru. BIBLIOGRAFI . Guru telah mula memasukkan unsur sesi soal jawab. Jangan membuang masa dengan menulis formula atau membaca petikan dari buku.

Bhd. Penduduk Kampung Salarom seramai 186 orang. Kanil @ Konil adalah pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan. Meninggikan Keberkesanan Kuliah dalam Jurnal Masalah Pendidikan. (1989). Lecturing and Explaining. SK Sililiran. E. Antara sekolah-sekolah ini dihubungkan oleh jalan-jalan pembalakan. K. Lumpur: Fakulti Pendidikan. Techniques of Teaching.K. Maktab Perguruan Keningau. Sabah. Musa b. NABAWAN Oleh Ishak bin Harun PENDAHULUAN ekolah Kebangsaan Salarom terletak di tengah-tengah Kampung Salarom. Laporan Tinjauan PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH DI PEDALAMAN KENINGAU-SATU TINJAUAN DI KAMPUNG SALAROM. Oxford: Pergaman Press. (l978). Hampir 100% penduduknya keturunan Murut Taghol. N. Universiti Malaya Azman b.. York: Methuan & Co. Kaedah dan Teknik Pengajaran. Ltd. SK Pangaraan dan SK Ponontoman.. Sekolah-sekolah kebangsaan lain yang terdapat di zon ini ialah SK Layon. Suradi Salim. Johor Bahru: Badan Bookstore Sdn.G.Brown. (1992). (l965). Daia. . Fretwell. Jarak dari bandar Keningau lebih kurang 150 kilometer melalui jalan pembalakan yang memakan masa lima jam perjalanan.

Ketua Belia Encik Gintaun @ Paulus Tinting dan Ketua Cawangan UMNO Encik Ahwar Rasam. semangat tolong-menolong dan pemikiran terbuka masyarakat. Kebanyakan calon tidak begitu faham makna perkataan dan kurang perbendaharaan kata bahasa Melayu. dalam bidang pendidikan ternyata jauh tertinggal. Namun begitu. Matematik atau pun Bahasa Inggeris. Ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang dunia luar sangat terhad. sama ada dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. pelajar-pelajar ini masih gagal menguasai kemahiran asas 3M. Untuk ini generasi baru yang ada di sekolah-sekolah hari ini perlu diberi perhatian wajar dalam pendidkan. Kampung Salarom berjaya dalam pengemblengan tenaga penduduk hingga menjuarai kampung terbaik kebangsaan 1994 dan menerima hadiah wang tunai RM40. Keputusan UPP Tahap 1 didapati hanya seorang calon daripada lima calon sahaja yang lulus dengan Gred C. Pengerusi JKK Encik Semaan bin Ompohol. Kejayaan yang diperolehi ini adalah berkat kerjasama. menulis dan mengira merupakan asas terpenting sebelum mereka naik ke Tahap Dua yang merupakan tahap pengisian ilmu pengetahuan. sebuah rumah kebudayaan. Ada . kampung ini mempunyai sebuah sekolah rendah. Apabila dibuat ujian bacaan bagi murid tahun tiga didapati hanya seorang calon sahaja yang boleh membaca. namum ia berjaya memenanagi hadiah kampung terbaik kebangsaan tahun 1994. Kampung Salarom mempunyai organisasi pentadbiran yang lengkap iaitu Ketua Kampung Encik Tinting bin Sugulu (Aman Tinting). sebuah rumah kraftangan dan dua buah rumah rehat untuk tetamu. Persoalannya sekarang mengapa pencapaian muruidmurid di Sekolah Kebangsaan Salarom masih diparas membimbingkan. Keseimbangan pembangunan fizikal dan mental masyarakat hanya boleh diperolehi melalui pendidikan yang berterusan. Analisis keputusan UPSR 1994 menunjukkan masih belum ada pelajar yang lulus keempat-empat subjek bagi ke lima-lima sekolah di kawasan ini. Seperti kampung-kampung lain.Walaupun Kampung Salarom ini terpencil di pedalaman dan jauh dari arus pembangunan. Dalam pelajaran Matematik pula tidak seorang pun yang tahu atau ingat sifir tiga. Sekiranya tamat tahun tiga.000. Di Tahap Satu KBSR penguasaan kemahiran asas membaca. Akhirnya hingga tamat persekolahan Tahun Enam masih ada pelajar yang gagal membaca. Setelah sekian lama SK Salarom dibuka masih belum ada murid yang lulus dalam peperiksaan UPSR. Untuk menghadapi cabaran abad 21 dan ke arah Wawasan 2020 pembangunan yang lebih pesat di kampung ini tidak akan tercapai tanpa pembangunan mental. sudah pasti mereka menghadapi kesukaran untuk mengikuti subjek-subjek khusus pada Tahap Dua kelak. Kelemahan pelajar ini semakin ketara apabila dibuat Ujian Pengesanan Pencapaian (UPP) Tahap Satu bagi murid-murid tahun tiga. Dari segi pembangunan. Di kawasan ini tidak dapat pancaran television.

KAEDAH KAJIAN Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah perpustakaan . temu bual dan kaedah lapangan. Umumnya para penyelidik telah rata-rata bersetuju bahawa membaca adalah berhubung dengan proses sosial. idea yang dikemukakan dalam bentuk bertulis atau bercetak. OBJEKTIF DAN LIMITASI KAJIAN Pendidikan yang sempurna dan kebolehbacaan perlu dinikmati oleh semua warga Malaysia selaras dengan kehendak Perlembagaan Malaysia. Kegagalan penguasaan asas menulis. linguistik dan intelek. Soal selidik diberi kepada murid-murid Tahun Tiga dan Empat untuk melihat latar belakang murid. fisikologi. sikap dan penggunaan bahan sehari-hari pelajar. guru dan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pendidikan. KEPENTINGAN KAJIAN Dapatan kajian ini akan menjadi titik tolak bagi Jabatan Pendidikan Bahagian dan Maktab Perguruan Keningau untuk mengatur strategi yang berkesan ke arah peningkatan mutu pendidikan muridmurid di pedalaman Sabah. Crow (1980) mengemukakan dua faktor dalam membaca iaitu penguasaan mekanik membaca dan perkembangan daya untuk mentafsir dengan betul. PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS 3M Latar belakang Sekolah Kebangsaan Salarom . soal selidik. psikilogi. murid. Di samping itu Ujian Pengesanan Pencapaian Tahap 1 dan Ujian Lisan dikendalikan. Kajian perpustakaan dibuat untuk melihat tentang kajian para sarjana tentang beberapa aspek kegagalan membaca kanak-kanak. pengamatan.beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan membaca kanak-kanak. Temu bual dibuat untuk melihat pendapat. Oleh itu kajian ini akan meninjau apakah kawasan kelemahan murid dan punca kemerosotan mutu pendidikan pelajar-pelajar SK Salarom dari perspektif guru dan masyarakat setempat. membaca dan mengira peringkat sekolah rendah lebih menyulitkan lagi pelajar-pelajar ini untuk mengikuti dan menguasai pelajaran di sekolah menengah kelak.

5 murid Tahun 4 .50 murid Berdasarkan bilangan murid. Bilangan murid mengikut kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .16 murid (1 kelas) Tahun 6 .3 murid (1 kelas) .13 murid (1 kelas) Tahun 4 + 5 .3 murid Jumlah . Percantuman kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .18 murid (1 kelas) Tahun 2 + 3 . sekolah ini hanya layak menerima lima orang guru sahaja.11 murid Tahun 6 . Oleh itu kelas bercantum mesti dijalankan.18 murid Tahun 2 .5 murid Tahun 5 .Terdapat seramai 50 murid yang sedang belajar di sekolah ini dari Tahun Satu hingga Tahun Enam.8 murid Tahun3 .

Penguasaan Kemahiran Membaca Murid Ujian bacaan bagi murid-murid Tahun 3 telah dijalankan dan didapati: 3 murid gagal membaca kenal abjad a .z boleh membunyikan sebahagian suku kata terbuka 1 murid gagal membaca boleh membaca dua suku kata terbuka gagal membaca perkataan yang mengandungi tiga suku kata atau lebih 1 murid boleh membaca meninggalkan beberapa perkataan salah sebut perkataan yang dibaca keliru dengan perkataan yang hampir sama ejaan Merujuk keputusan ujian bacaan di atas dapat disimpulkan bahawa keseluruhan murid Tahun 3 belum menguasai kemahiran membaca dan memerlukan pembaikan sepenuhnya. Penguasaan Kemahiran Lisan murid Ujian lisan Bahasa Melayu dijalankan untuk meninjau bahasa pertuturan murid dan keupayaan mereka berfikir dalam Bahasa Melayu. Pencapaian pelajaran murid-murid di sekolah ini sangat membimbangkan. keadaan sebaliknya berlaku. Namun begitu.Melihat bilangan murid yang sebegini kecil dan jumlah guru seramai 5 orang memungkinkan proses pembelajaran murid dapat dijalankan dengan baik. Didapati kebanyakan murid Tahun 3: .

iaitu pendekatan dan perkaedahan yang digunakan oleh guru. kesediaan murid dan galakan ibu bapa. kaedah dan teknik pengajaran guru. Penguasan Kemahiran Mengira Murid . Didapati: Tulisan murid tidak kemas Terdapat banyak salah ejaan Penggunaan tanda baca tidak betul: noktah penggunaan huruf besar tanda soal Gagal membina ayat mudah Penggunaan imbuhan Kegagalan kemahiran menulis murid ini ada beberapa faktor yang saling berkait rapat. sikap ibu bapa.Gagal menyatakan makna perkataan berdasarkan petikan Tidak fasih bertutur Bahasa Melayu Banyak gangguan dialet Murut Penggunaan ayat-ayat Bahasa Melayu tidak mengikut struktur Bahaya Melayu Baku Menggunakan dialek Melayu Salarom Sukar mengeluarkan pendapat dalam Bahasa Melayu Kelemahan kemahiran lisan murid berkait rapat dengan sikap murid. Penguasan Kemahiran Menulis Murid Untuk meninjau kemahiran menulis pelajar-pelajar SK Salarom. penggunaan bahasa sehari-hari pelajar dan pendedahan pelajar kepada Bahasa Melayu Baku. pemeriksaan buku tulis (buku latihan) murid dibuat.

gagal menjawab olahan campur yang jawapannya satu digit 4 murid .gagal menjawab olahan bahagi balikan sifir dua dan tiga Kemahiran asas congak merupakan aspek penting dalam kemahiran mengira. .gagal menghafal sifir 3 Tahun 2 1 murid . Ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah.gagal menjawab olahan campur yang jawapannya dua digit Tahun 3 5 murid . Merujuk kepada fakta-fakta di atas jelas memperlihatkan kelemahan pelajar dalam penguasan kemahiran asas 3M. Didapati: Tahun 1 4 murid .Congak matematik dijalankan untuk meninjau secara ringkas tentang kemahiran matematik. khususnya dalam pendekatan dan metodologi pengajaran. Berdasarkan dapatan di atas ternyata murid di sekolah ini memerlukan perhatian yang sewajarnya. Kelemahan penguasan kemahiran asas berbahasa Bahasa Melayu khususnya boleh menjejaskan kelemahan dalam mata pelajaran lain.gagal menghafal sifir 2 1 murid .

Didapati tiada seorang guru yang mengadakan kelas tambahan atau menggunakan radio/TV pendidikan. Antara strategi meningkatkan pendidikan murid adalah dengan cara penggunaan radio/TV pendidikan. penggunaan perpustakaan. Apabila ditanya tentang minat terhadap kerjaya guru keseluruhannya menyatakan minat. Guru yang terlibat dengan perpustakaan pula menyatakan tidak ada pengalaman dalam pengurusan buku-buku perpustakaan. tiga guru sandaran tidak terlatih dan seorang guru yang sedang mengikuti Kursus Dalam Cuti (KDC). Semasa temu bual dijalankan kebanyakan guru-guru tidak dapat mengenalpasti kawasan kesukaran membaca murid. Menyentuh tentang penggunaan bahasa sehari-hari pelajar mereka menyatakan hampir 90% muridmurid menggunakan dialek Murut. Manakala abang atau kakak yang sudah remaja tinggal bersama sepatutnya sentiasa membantu dan memberi galakan untuk adik-adik belajar. SALAROM". . manakala aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasaskan kurikulum hanya setahun sekali. Hanya ada satu sahaja itu "SELAMAT DATANG KE KG. Selain itu menurut pengakuan guru-guru sendiri mereka kurang memberi kerja rumah kepada murid.PERANAN DAN TUGAS GURU Sekolah Kebangsaan Salarom mempunyai 5 orang guru iaitu seorang guru terlatih (Guru Besar). PANDANGAN MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP PENDIDKAN Ibu bapa dan masyarakat sekitar adalah wadah utama yang boleh mempengaruhi minat dan kecendurangan anak-anak belajar selain daripada sekolah. penggunaan ABM. Begitu juga masyarakat setempat haruslah sentiasa memikirkan kanak-kanak dalam setiap aktiviti kemasyarakatan Umumnya kesedaran seluruh ahli masyarakat diperlukan demi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak. Berdasarkan temu bual dengan guru-guru lain di sekolah ini kesemuanya menyatakan tiada kawalan khusus tentang peminjaman dan pemulangan buku-buku perpustakaan. Masalahnya sekarang guru-guru yang terlibat mengajar Tahap 1 adalah guru-giuru sandaran tidak terlatih yang tidak mengetahui metodologi bacaan asas kanak-kanak. Sebagai ibu bapa seharusnya bersedia memberi kemudahan belajar di rumah. Dalam tinjauan penyelidikan ini didapati kawasan sekolah terlalu kurang label Bahasa melayu. Semua guru yang terlibat dalam pengajaran Bahasa Melayu menyedari ada murid-muridnya yang gagal membaca tetapi kesemuanya menyatakan tidak tahu cara mengatasinya. Penggunaan ABM dalam pengajaran hanya kadang-kadang sahaja. aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasas kurikulum dan kelas tambahan.

Supiah dan Janefer berumur 17 tahun berhenti sekolah semasa Tingkatan 2. Mendapat pendidikan separuh sekolah rendah dan boleh membaca sikit-sikit. tetapi apa boleh buat katanya. Setiap hari dengar lagu Murut. Simi juga menganggap Bahasa Melayu penting sebagai alat perhubungan. menyatakan pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Namum begitu beliau menyatakan kebanggaannya menjadi orang Murut. Ansaap juga menyedari kepentingan pendidikan tetapi diserahkan semuanya kepada pihak sekolah. beliau tidak menyatakan dengan jelas sebab berhenti sekolah tetapi secara bergurau mereka manyatakan "tak boleh tahan. ada yang tinggal 12 orang ahli dalam satu rumah.Pandangan Belia Dan Belia Wanis Rata-rata para belia yang tinggal di kampung ini menyatakan rasa pentingnya pelajaran pada hari ini. Encik Taiging bekerja sebagi petani. Di rumah Ansaap ada radio tetapi sudah rosak. Beliau juga menganggap Bahasa Melayu penting dipelajari sebagi alat perhubungan. yang ada tape sahaja. Didapati murid-murid ini tinggal bersama keluarga besar. Saudara Simi tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan murid-murid sekolah. Simi bin Morol berumur 23 tahun memiliki Sijil Am Pelajaran. Beliau bapa kepada Zaniyah pelajar Tahiun 3 SK Salarom. Malah beliau sendiri bersedia untuk memberi sumbangan tenaga jika diperlukan. Beliau sendiri telah berulangkali mengambil peperiksaan SPM. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saudara Abir mencadangkan agar diadakan kelas bimbingan anjuran belia dan guru-guru. melahirkan rasa kesal kerana tidak belajar bersungguh-sungguh semasa belajar dahulu. rindu sama emak/ayah". beliau harap guru dapat mengajar bersungguhsungguh. sedangkan bilik hanya ada satu atau dua sahaja. Abir bin Rami berumur 20 tahun memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994 dengan pangkat 2. . Apabila ditanya cadangan untuk meningkatkan mutu pendidikan Supiah menyatakan "guru kena rajin mengajar". Abir. Sebagaimana. Taiging bin Anginsi yang lebih dikenali sebagai Ansaap berumur 28 tahun. Pandangan Ibu Bapa Dalam tinjauan ini saya sempat menziarahi dan menemui beberapa orang ibu bapa murid. Beliau sedar bahawa anaknya tak tahu membaca.

Beliau mencadangkan: Sesiapa saja boleh bantu asal boleh maju Ibu bapa mesti suruh anak baca buku hari-hari Dibuat asrama. Apabila keadaan ini . tetapi jika ada orang bantu mereka sedia kerjasama. Apabila ditanya sikap guru. jadi mereka bawa anak-anak sama. "tak tahu perkembangan sekolah. tempat tinggal sementara ibu bapa mereka pergi kebun Pengerusi JKKK Semaan Ompohol mencadangkan agar guru kerja kuat. Manakala adat perkahwinan pula disambut antara tiga hari hingga dua minggu. Anak mereka tak ada yang jaga. PKR En. Apabila ditanya bagaimana pandangan terhadap guru-guru di sekolah beliau bercakap dalam Bahasa Murut. Beliau menyatakan anaknya malas. pelajaran anak-anak tak kisah. Ahwar bin Rasam. Malah bertutur Bahasa Melayu pun tidak tahu. hari-hari pergi kebun". namum beliau suka kalau anaknya pandai Bahasa Melayu. Beliau mempunyai minat untuk meninggikan taraf pendidikan di sekolah kerana "mengingat masa depan. Beliau tidak tahu berbahasa Melayu. Tetapi ibu bapa selalu pergi kebun kadang-kadang hingga satu minggu. ibu kepada Zaniyah tidak bersekolah dan tidak tahu membaca. Ketua Beliau Gintaun @ Paulus bin Tinting menyatakan belia belum fikir apa yang harus dibuat.Sabit binti Rimin. Pandangan Pemimpin Masyarakat Ketua Kampung Tinting bin Sugulu (Aman Tinting) berusia 60 tahun. Suaminya jarang balik iaitu sebulan sekali. Seterusnya beliau menyatakan "anaknya degil tapi cikgu tak ambil peduli. Beliau juga merasakan pelajaran untuk anak-anaknya penting. Ibu kepada 5 orang anak keturunanan Lundayeh. Halimah binti Balaing berusia 32 tahun. kalau cuti selalu datang sekolah lambat". beliau menyatakan dalam bahasa Murut "kadang-kadang ada cikgu datang lambat. Masalah kelemahan pelajar dalam pendidikan beliau menyatakan salah satu faktornya ialah kekangan. bekas Guru Besar SK Salarom menyatakan beliau sentiasa menyokong usaha semua pihak demi kemajuan penduduk kampung. macam mana anak-anak mahu pergi sekolah". sudah fasih bertutur bahasa Murut. keluarga simati berkabung dengan cara berpesta hingga ada yang sampai 40 hari. Kakaknya pula tak pernah ajar adikadik belajar". contohnya dalam adat kematian.

iaitu kegagalan dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang bermula dari tahap satu persekolahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abu Basar Mohd. BIBLIOGRAFI Abdul Halim Halit. Omar. (1982).Pemulihan. Ini menyebabkan persekolahan mereka terjejas.terjadi murid yang menjadi ahli keluarga turut terlibat. Berdasarkan temu bual dengan ibu bapa menunjukkan mereka bersedia menerima sebarang perubahan khususnya dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Darus Omar. Mereka juga berharap ada pihak tertentu yang sedia menyumbang khidmat dalam pembangunan kampung. Kuala Lumpur: MPIK . Strategi Ke Arah Membaca dalam Jurnal PERKUPP. (1982). (1987). (1986). kemiskinan dan kekangan adat setempat. Faktor-faktor yang saling mempengaruhi kelemahan murid. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Asmah Hj. Shah. ibu bapa yang tidak ambil berat terhadap pelajaran anak-anak. KESIMPULAN Masalah kemerosotan pendidikan di SK Salarom dapat dikategorikan kepada dua aspek: Kawasan kelemahan murid. Rasional Program Pendidikan Pemulihan Di Sekolah rendah dalam Dewan Bahasa Jilid 30/5 ms 321-315. Nota Kuliah Kursus Perguruan Khas . iaitu faktor guru yang kurang berperanan sebagai pembimbing kepada murid dan kurang berpengalaman. Bahasa dan Pendidikan Kanak-Kanak di Sekitar Persoalan Bahasa Melayu dalam Dewan Bahasa. pendedahan kepada dunia luar yang mencabar. pertubuhan belia yang tidak berperanan aktif dalam pendidikan.

Ibu bapa seharusnya mempunyai sikap dan tanggungjawab (akauntabiliti) serta menjadi pendorong utama kepada kejayaan anak-anak mereka. yang dinamakan aktiviti "cakap-cakap" selain "ceramah dan ucap utama". Kajian Pemerhatian PROGRAM MOTIVASI KEIBUBAPAAN – PROJEK SAMP 1998 Oleh Hj. harapan dan jangkaan tinggi terhadap pencapaian akademik dan masa hadapan kerjaya anak-anak mereka agar lebih baik dan lebih terjamin lagi. Menilai Kegagalan Membaca Melalui Ujian Informal dalam Jurnal PERKUPP Vol. Menerusi interaksi-komunikasi "cakap-cakap" dan perkongsian pengalaman dalam mendidik anak-anak. Kuala Lumpur: MPIK Ishak bin Harun adalah pensyarah di Jabatan Bahasa.3A 2B atau 3A 1B 1C dan 2A 2B dan 1C sekurang-kurangnya. Sabah. 5.Projek NTR Innotech Malaysia. (1987). . Kebanyakan ibu bapa memang diakui telah pun mempunyai aspirasi. Kecemerlangan anak-anak dalam akademik dan sahsiah (akhlak/moral) adalah menjadi matlamat kebanyakan ibu bapa.4A 1B. Maktab Perguruan Keningau. Namun begitu bagi menyemarakkan lagi harapan dan jangkaan serta cita-cita mereka itu.). Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Zulkifli Arshad. Kamarudzaman bin Hj. Modul 1-9 Berkaitan dengan Pemulihan. jawatan kuasa penganjur program ini cuba mengadakan suatu program yang ada kelainan sedikit. Seterusnya untuk disuntikkan atau dijanakan kepada anak-anak mereka agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti akan menjadi kenyataan (5A. diharapkan setiap ibu bapa akan mendapat "inspirasi dan semangat baru". (1983). Abdul Rahim PENGENALAN rogram Motivasi Keibubapaan ini merupakan salah satu usaha maktab ini untuk meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab bersama. baik dikalangan pensyarah mahu pun ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang cemerlang.

tetapi harus pula "bermotivasi" (bersungguh-sungguh. Atan Long (1979) berpendapat kekuatan atau kelemahan masyarakat bergantung kepada ahli-ahli masyarakat yang memberikan sumbangan kepada keutuhan dan kemajuan serta perkembangan masyarakat berkenaan. pihak sekolah (Guru Besar-Pengurusan dan Pentadbirannya) dan Guru-guru (Peningkatan Kualiti Pengajaran). Masyarakat yang berdisiplin adalah satu kemestian. Atan Long. tema yang dipilih adalah "KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA". Awang Had Salleh dan Prof. RASIONAL TEMA DAN KAJIAN BERKAITAN Tema ini dipilih berasaskan kajian dan pandangan para penyelidik pendidikan yang telah membuktikan bahawa kejayaan cemerlang akademik dan disiplin anak-anak banyak bergantung kepada kerjasama dan permuafakatan ibu bapa (PIBG). saksama dan dengan cemerlang) untuk mencapai tahap peradaban (tamaddun) yang lebih tinggi menerusi pergerakan yang cergas. mencapai kesempurnaan dan sentiasa produktif serta berkualiti tinggi dalam apa juga usaha yang dilakukan. Dalam masyarakat moden ini keperihatinan ahli-ahli masyarakat setempat (Komuniti/Institusi/Organisasi) dan pemimpinpemimpin yang sedia menggerakkan dan menyumbangkan kepakaran dan ide-ide serta sokongan material atau sumbangan kewangan didapati banyak menyumbang ke arah kecemerlangan ini. Awang Had Salleh (1985) menegaskan bahawa penyediaan generasi muda dengan ilmu @ pendidikan dan seterusnya melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan bermotivasi ialah dengan dua cara: Dengan pendidikan Tak Formal (seperti yang kita lakukan di rumah) Dengan pendidikan Formal (di sekolah-sekolah) Seterusnya Prof. masyarakat yang berdisiplin sahaja tidak cukup mantap. harus ada keinginan dan citacita di kalangan ahli masyarakat tersebut untuk meningkat maju. mereka harus ada daya utama (usaha). tetapi untuk maju kehadapan. Sesebuah masyarakat perlu sanggup berubah (anjakan paradigma) . Dua orang sarjana tempatan yang pakar dan dikenali umum dalam ilmu pendidikan moden dan diiktiraf pada peringkat antarabangsa telah melahirkan fikiran dan pandangan mereka mengikut perspektif Malaysia berhubung dengan kamajuan anak-anak dalam bidang akademik atau pendidikan umumnya menerusi penulisan buku-buku mereka ialah Prof.Sejajar dengan hasrat dan matlamat tersebut. Awang HS menjelaskan.

) Hasilnya anak Inggeris menunjukkan kesopanan dan menghormati orang dewasa walaupun ada kalanya juga renggang dan kerap menentang orang dewasa. cara amalan melatih kanak-kanak yang digunakan – kesemuanya mempengaruhi pola perkembangan diri anak-anak mereka. tidak sabar dengan perangai anak mereka. Selain daripada itu budaya-budaya kecil (sub – budaya) seperti cara didikan. mereka akan ketinggalan zaman atau pun tertinggal dalam meneruskan kehidupan yang terus berubah. yakni menuruti kehendak dan syor anak dalam mendidik anak. Begitu juga di kalangan masyarakat Barat lainnya mempunyai pola atau bentuk yang berbeza berasaskan budaya dan kepercayaan serta amalan hidup seharian mereka. khususnya dalam persekolahan dan cita-cita @ kerjaya yang akan diceburi oleh anak-anak. Manakala ibu bapa Amerika dikatakan lebih liberal. . Perkembangan JERI (jasmani. mengecam atau menghukum anak mereka. Ibu bapa Inggeris lebih autokratik (memberi perintah. menurut Connell (1981) kajian Antropologi dan Etnografi (Kajian Kes/Kajian Pemerhatian) @ kajian kualitatif telah melengkapkan lagi maklumat perkembangan kanak-kanak disamping kajian kuantitatif. Implikasinya interaksi-komunikasi anak dengan orang dewasa kelihatan lebih harmoni tetapi mereka mudah menentang serta melafazkan sesuatu yang mereka tidak setuju dengan orang dewasa @ mereka lebih berterus terang. Menurut Connell lagi.emosi. Jika tidak. Kadangkala mereka lebih bersifat biadab mengikut sistem nilai masyarakat Timur.menerima perubahan untuk terus hidup dan berkembang mengikut kemajuan zamannya. Kajian Pemerhatian dalam komuniti Inggeris dan komuniti Amerika telah menunjukkan perbedaan dalam penekanan yang boleh dibandingkan. Umpamanya terdapat perbezaan dalam matlamat hidup/sosial. nilai-nilai yang ditegaskan. aspirasi pendidikan dan kerjaya ibu bapa dalam hiraki/tatatingkat masyarakat (sosial status) turut mempengaruhi perbezaan yang jelas dari aspek nilai dan orientasi motivasi (dorongan) serta dalam amalan latihan anak-anak dalam keluarga. menentukan tingkahlaku anak. rohani dan intelektual) anak-anak (selain faktor baka dan persekitaran) mendapati pengaruh kebudayaan telah menunjukkan banyak bentuk tingkahlaku yang dahulunya dianggap ‘natural’ atau ditentukan secara ‘biology’ akan membayangkan pengaruh pola kebudayaan yang tertentu pula dalam hidup masyarakat tersebut. Dalam masyarakat Barat. berkemungkinan matlamat dan pola pensosialan kanak-kanak Australia terletak antara pola Inggeris dan pola Amerika.

Penyelidikan pendidikan mengesyorkan supaya hubungan ibu bapa – anak perlulah berasaskan dua dimensi iaitu: Kemesraan (penerimaan emosi) seperti kasih sayang/diterima/dihargai Autonomi – kawalan ( dari kawalan menguasai kepada membenarkan kebebasan luas kepada kanakkanak. Pengaruh suasana keluarga (pola hubungan interaksi ibu bapa-anak) menunjukkan pola tingkahlaku di sekolah dan dalam interaksi bersama rakan sebaya. Kajian ahli Sosiolinguistik juga membuktikan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa ibundanya dengan cepat pada peringkat umur 5 tahun ke bawah lebih cekap berbahasa dan bijak. Bagi ibu bapa golongan mahir. tidak melalui kerahan @ arahan arbitrari (sewenang-wenang @ tidak dapat tidak perlu dipatuhi.Ini bermakna ibu bapa harus menyediakan situasi dan kemudahan atau peralatan pembelajaran bahasa seawal mungkin.) . merancang pekerjaan mahir (kolar putih) bagi anak lelaki mereka. ibu bapa menggalakkan kebebasan. Mereka ada unsur pembaikan diri dan mempunyai pandangan masa depan berbanding kalangan keluarga golongan bawahan.Satu kajian di Melbourne oleh Oeser (1954) mendapati kebanyakan bapa kelas separa mahir (sederhana) mempunyai darjah tinggi TIDAK PASTI tentang masa depan anak mereka. Harapan bapa ini secara langsung dapat menggambarkan harapan anak mereka.) semasa anak berumur 3-4 tahun atau sebelum bersekolah secara formal lebih berjaya dalam pesekolahan mereka. Bagi YANG PASTI pula mempunyai aspirasi yang agak rendah. Ibu bapa mempunyai aspirasi pendidikan yang tinggi dan mengharapkan pekerjaan anak yang lebih baik dan tinggi. pengawalan dikenakan melalui penjelasan rasional. mereka meletakkan tekanan yang lebih ke atas kerja sekolah anak dan atas kejayaan peribadi anak.) Pentony (1956) mendapati keluarga demokrasi. Bagi mereka yang kaya pengalaman berbahasa dan menerima pendedahan awal dalam membaca.Ibu bapa akan memberi lebih pertolongan /membantu kerja rumah (home work) anak. menulis dan mengira (sejauhmana ibu bapa membacakan buku cerita kepada anak-anak mereka atau menyediakan buku-buku atau permainan yang membina daya intelek/berfikir anak-anak.

sekolah angkat dan gurunya. Dalam melibatkan peranan ibu bapa ini. menulis dan mengira) serta pandai bergaul. pencapaian dalam pengetahuan dan kemahiran asasi (membaca. Jelasnya ibu bapa mempengaruhi usaha pencapaian pelajaran anak mereka menerusi reaksi terhadap pencapaian @ prestasi cemerlang anak-anak mereka dalam pelajaran. Sasaran projek SAMP 1998 termasuklah murid-murid. Kesimpulannya pengalaman yang anak-anak terima di rumah mempengaruhi aspek sahsiah yang mungkin mempunyai kaitan dengan sikap dan prestasinya di sekolah. berkemungkinan mendorong anak mereka dalam kegiatan intelek/akademik/pembelajaran serta turut sama mengambil bahagian (berperanan sama). bermasyarakat . Persoalannya bagaimana pula corak @ cara pendidikan ibu bapa di sini terhadap anak-anak mereka? Begitu juga pola dan corak perkembangan tingkahlaku anak-anak kita di Malaysia pada amnya dan di pedalaman Keningau ini khususnya ? LATAR BELAKANG PROGRAM Program Motivasi Keibubapaan ini pada asalnya adalah sebahagian daripada program Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) 1998.Bagi keluarga berkembang pula Campbell(1963) memberikan cirinya: Anak-anak kaya dengan latar pengalaman (banyak pendedahan ) Terdapat kemesraan dan kasih sayang dalam keluarga (harmoni/bahagia) Ibu bapa mempunyai harapan dan hasrat yang sesuai serta realistik Menggunakan pendekatan disiplin dan demokrasi Ibu bapa sanggup menggalakkan kebebasan (tidak mengongkong) Pemusatan kanak-kanak kepada matlamat tingkahlaku. ibu bapa yang meletakkan nilai yang tinggi dalam kecekapan intelek bagi diri mereka dan anak mereka. termasuklah mengharapkan sokongan kuat PIBG . Kanak-kanak keluarga berkembang dikatakan jelas mencapai dengan berkesan perkembangan diri dari aspek moral. bertanggungjawab dan ada kepuasan peribadi dan rohani. maktab dan pensyarahnya serta ibu bapa murid-murid sekolah yang terlibat. Contohnya. Oleh itu akan menjadi contoh (role model) kepada anak-anak berasaskan situasi @ keadaan @ suasana tersebut.

PPD/Sekolah Angkat dan MPKS yang sesuai untuk ibu bapa-ibu bapa agar bermotivasi tinggi dan bercita-cita besar untuk melihat kejayaan anak-anak mereka pada masa hadapan. Pn. Sairin bin Hj. Guru besar juga berjaya menggembeling sokongan pehak berkuasa tempatan. dalam cetusan mindanya (Berita Harian : 1 JUN 1998) " Pengetua Berkesan: Sekolah Berkesan. Karno. Bagi menggerakkan permuafakatan dan kerjasama "smart partnership" dalam memajukan pendidikan anak-anak di kawasan Pedalaman Keningau ini program ini sebagai perintisnya dan akan disusuli pada peringkat sekolah kemudiannya. RASIONAL PROGRAM Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Dr. guru besar perlu melahirkan iklim dan suasana kerja yang baik serta bertindak sebagai "enabler @ fasilitator". Cabaran Pembangunan Sistem Pendidikan Negara menyatakan bahawa kajian Phi Delta Kappa (1980) dalam kajian kes 8 buah sekolah rendah berpotensi baik di Amerika mendapati ada hubungkait yang positif antara gaya kepimpinan Pengetua/Guru Besar dengan kecemerlangan sekolah. ibu bapa dan bantuan kewangan serta sokongan pihak luar (komuniti/NGO/Institusi luar) bagi memajukan sekolah mereka. Sairin bin Hj. Selain guru besar merancang secara teliti matlamat dan sasaran prestasi yang hendak dicapai oleh sekolah. Program Motivasi Keibubapaan ini telah diadakan pada 11 Jun 1998 di Dewan Besar MPKS dengan ucap utamanya telah diberikan oleh penaungnya YB Senator Datuk Hj.bagi menjayakan projek SAMP dan mengadakan kursus-kursus oleh PPB. Aminah Hj. Seterusnya kajian Austin (1978) yang melihat tentang perbezaan antara sekolah yang berkesan dengan sekolah yang tidak berkesan ialah sejauhmana kepimpinan pengetua/ guru besar ditumpukan secara berlebihan (mengutamakan) terhadap: . Karno pada 2 Ogos 1997. Abdul Shukur Abdullah. Sehubungan dengan itu juga Maktab Perguruan Keningau Sabah. telah pun menubuhkan Program Pendidikan Komuniti Peringkat Daerah Keningau-Zon Pegalan dan telah pun dilancarkan penubuhannya oleh Penaungnya YB Senator Datuk Hj. di bawah pimpinan pengetuanya. Musally.

Latar belakang ibu bapa terdiri daripada pelbagai etnik /suku (Dusun.Maktab Perguruan.Pengajaran dan pembelajaran Kepercayaan tinggi yang dihayati bersama oleh pengetua/GB. Melayu dan lain-lain. SK Pasir Putih. sesungguhnya Program Motivasi Keibubapaan dan Kem Belajar Intensif yang dirancang dan dilaksanakan di bawah projek SAMP ini telah menepati sasaran dan kehendak Datuk KPPM kita iaitu Guru –guru Besar SAMP dan Pengetua MPKS serta J/Kuasa projek SAMP telah berjaya memberikan fokus kepada aspek pengajaran (P&P) dan perkembangan intelektual & ilmu serta mengembelingkan permuafakatan semua pihak menerusi Program Pendidikan Komuniti tersebut.) Sebahagian besar (60%) adalah petani/bekerja sendiri/buruh @ suri rumah tangga . SK Ulu Senangang. Jabatan Pendidikan Negeri. Murut. SK Binaong dan SK Menawo serta dua orang wakil sekolah ugama Islam (SUI) Keningau. Pejabat Pendidikan Bahagian.Membulu. DAPATAN PEMERHATIAN Latar belakang responden Perkara pertama sekali yang menggembirakan pihak penganjur ialah kehadiran ibu bapa yang diluar dugaan iaitu hampir memenuhi semua kerusi dewan yang dianggarkan berjumlah 250 orang termasuk para jemputan khas. SKAmbual. Program ini dilaksanakan serentak dengan projek SAMP (Kem Belajar Intensif) demi untuk menjalinkan perhubungan dan permuafakatan yang erat antara ASNB. Program ini secara langsung telah memantapkan lagi Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) Maktab Perguruan Keningau. (PNB) dan juga Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sabah yang dibiayai oleh Amanah Saham Nasional Bhd. SK Pekan Keningau. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah angkat maktab serta ibu bapa murid yang terlibat serta para pemimpin setempat. (ASNB)/Permodalan Nasional Bhd. guru dan murid terhadap potensi murid dan Program sekolah yang mementingkan perkembangan intelektual dan ilmu daripada programprogram lain (Sukan / Kesenian / Hiburan / Kegiatan Luar) Berasaskan dapatan kajian di atas. Kadazan. Bugis. Ibu bapa yang mendaftar untuk program motivasi mengikut statistiknya ialah 190 orang yang terdiri daripada tujuh buah SAMP iaitu SK.

11.45 pagi : Jamuan Teh 10.1. Latar belakang kerjaya dan status sosial menentukan keupayaan mereka memberi pandangan dan penceritaan pengalaman mendidik anak-anak.00 pagi : Ceramah Pengalaman Ibu BapaTerpilih 11. suri rumah yang aktif berpersatuan/peniaga dan kaki tangan kerajaan.30 pagi : Sesi Ucapan 10.10. Hitung panjang setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli antara 16 hingga 18 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan (ibu dan bapa). Fasilitator berperanan mencungkil dan menggalakkan peserta bercakap dan meluahkan pengalaman .sepenuh masa.45 pagi : Sesi cakap-cakap 12.45 pagi . Manakala 25% lagi kakitangan kerajaan (guru/kerani/pegawai rendah) dan bakinya 15% (peniaga/pengusaha/pegawai Pengurusan/profesional.30 ptg : Jamuah tengah hari Kelompok/Fasilitator Peserta-peserta dibahagikan kepada 14 kumpulan kecil yang dicampurgaulkan kecuali SK Ulu Senagang dan SK Membulu.00 pagi .10.1.30 pagi .00 ptg. Para fasilitator terdiri daripada para pensyarah seramai 14 orang.) . Ibu bapa yang banyak bercakap ialah golongan guru @ guru besar.00 ptg : Rumusan 1. Jadual program cakap-cakap 8.30 pagi .45 ptg. . termasuk dua pensyarah wanita bagi satu kumpulan.12. .

Mereka juga mengharapkan pihak sekolah dapat menganjurkan program seperti itu pada masa akan datang. Bagi sebahagian besar ibu bapa baru pertama kali menghadiri sesi cakap-cakap seperti dan berpendapat ianya banyak memberikan menafaat / ide baru untuk mendidik anak dalam pelajaran dan pendidikan akhlak khususnya. Perkongsian pengalaman dengan ibu bapa lain khususnya dengan para pensyarah MPKS sangat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka. Struktur cakap-cakap Taaruf @ pengenalan diri ahli kumpulan (15-18 orang) dan fasilitator Anak-anak kami (Jumlah/bil. Asas agama yang mantap perlu ditanamkan. Mereka juga berakhlak mulia dan kurang menimbulkan masalah gejala sosial. Belajar itu adalah seruan agama/tuntutan Tuhan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa memberikan ilmu dan tunjuk ajar kepada anak-anak agar berilmu dan beramal (tidak jahil). Bersekolah/anak yang telah berjaya) Refleksi cakap-cakap di dewan @ ucap utama/cara gaya mendidik anak Rumusan dan penamat @ pandangan peserta terhadap program. Menerusi amalan keagamaan anak-anak mudah mendengar kata dan taat serta patuh kepada kehendak ibu bapa.serta memberikan pandangan dan perkongsian cara mendidik anak semasa menghadapi UPSR dan persediaan untuk peperiksaan pada tahun ini. . Berkumpul semula dalam kumpulan besar (mendengar rumusan kumpulan) Rumusan Keseluruhan Wakil peserta kumpulan rata-rata memberikan pandangan yang positif kepada program ini dan mengharapkan ianya dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang. Secara khususnya mereka berpendapat: Kebanyakan ibu bapa sama ada yang beragama Islam atau tidak bersetuju bahawa didikan asas agama banyak membantu kejayaan anak-anak mereka. Namun begitu mereka merasakan waktu satu setengah jam interaksi itu perlu dipanjangkan sedikit dan kurangkan ucapan-ucapan.

Sebaliknya bagi ibu bapa yang dapat mengawal masa / sering mengingati masa belajar anak didapati anak-anak mereka dapat berjaya dalam persekolahan ( UPSR. pesta-pesta (keamatan) yang lama dan ambil masa boleh melalaikan dan mengabaikan masa belajar anak-anak. Pengaruh media-massa moden seperti T. mahu tahu bagaimana untuk mengambil peperiksaan lagi atau di mana tempat belajar yang baru di mana anak-anak mereka boleh mengikutinya.V dan video turut menambahkan lagi masa untuk berhibur dan melalaikan pelajaran anak.). 4A 1B.3A 2B dan seterusnya). kita mahu anak-anak dapat menunjukkan hasil pembelajaran mereka seperti keputusan peperiksaan yang cemerlang . Ramai anak yang gagal dalam peperiksaan SPM terbiar atau belajar separuh jalan sahaja kerana ibu bapa tidak mampu menghantar anak ke sekolah swasta (bayaran mahal/tempat belajar tiadakawasan pedalaman/ jauh dari tempat tinggal) kerana tidak mampu membayar tambang kenderaan bas dan makan minum. Ini terbukti selepas sesi mereka rasa gembira dan puas hati dengan maklumat yang didengar dan ada yang mengemukakan permasalahan belajar anak-anak seperti peluang anak yang gagal SPM . . (kerana ada interaksi –komunikasi di tempat kerja.Adat resam atau kebiasaan yang positif dalam sesuatu bangsa atau kaum boleh dijadikan pendorong untuk maju dan berjaya (contohnya: yang berniaga mahukan keuntungan @ wang ringgit. anak-anak yang maju dan berjaya dalam persekolahan kurang untuk dijadikan contoh dan teladan. Sebaliknya mereka mudah bekerjasama dan bergotong royong dalam kerja-kerja fizikal seperti kenduri kendara. Harapan ibu bapa memang tinggi untuk anak-anak maju dalam pelajaran. kebanyakan ibu bapa bersetuju bahawa ibu bapa perlu menjadi contoh.) Begitulah dalam belajar. guru-guru tinggal dipekan besar. Pengaruh sosio-budaya setempat – sikap tidak kesah dengan pencapaian akademik anak (kurang model sebagai contoh dalam masyarakat). pengetahuan tentang pendidikan anak-anak kurang dan rasa rendah diri (tidak tahu membaca/menulis). merancang kerjaya anak atau bidang-bidang yang diminati selain malu atau tidak mahu bertanya guru-guru di sekolah mempengaruhi daya usaha anak dalam pembelajaran. Kebanyakan ibu bapa yang latar belakangnya berpendidikan rendah tidak tahu peluang-peluang pendidikan menengah dan tinggi kecuali dari kalangan ibu bapa pegawai kerajaan yang berpendapatan tinggi dan sederhana serta rendah.lebih bersendirian atau tidak berbincang dalam pelajaran/ pendidikan. Apa yang penting sekali perlu beri sokongan moral dan material untuk meningkatkan dorongan/motivasi kepada anak-anak. Cara pemikiran masyarakat setempat yang . Ibu bapa dapat memberi contohnya. Mereka lebih utamakan hiburan/keseronokan seperti lebih banyak program menyanyi.5A. Bagi yang berburu mahu melihat hasil perburuannya ada dibawa balik. Ini disebabkan kemiskinan (wang ringgit tidak mencukupi). Mereka perlu menunjukkan kerajinan dalam bekerja dan ketekunan serta kesabaran sebagaimana menghadapi kerenah belajar anak-anak yang pelbagai pada masa ini. pesta-pesta dan sebagainya (interaksi sosial setempat). Untuk membolehkan anak-anak rajin belajar. Kekurangan prasarana atau kemudahan belajar juga turut mempengaruhi peluang pendidikan anakanak di kawasan pedalaman ini seperti tempat tuisyen. tetapi tidak tahu cara kendali atau merealisasikan impian tersebut. menari.

Tujuan Hidup Kita" kecuali kita mampu menjadikan redha Allah SWT dan rasa takut kepadaNya selalu tertanam dalam jiwa sebagai tujuan terakhir.T.Imran: Ayat 14) Seterusnya Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia: "Demi Masa. Dan (ingatlah) pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Pada umumnya kebanyakan ibu bapa inginkan anak mereka berjaya dalam pelajaran demi untuk memperbaiki taraf hidup keluarga masing-masing. Firman Allah S.W." ." Kita tidak akan dapat merealisasikan Syiar "ALLAH S.T." (Surah Ali. Kita hanya boleh merancang. sesungguhnya manusia itu hidupnya dalam kerugian. KESIMPULAN Program ini banyak memberikan pengajaran dan pengalaman kepada kita para pendidik dan juga ibu bapa. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia.W. Noraini Ahmad (1994) dalam bukunya "Pengurusan Masa" mengungkapkan kata-kata. dari emas dan perak: kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. tetapi ketentuannya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. bahawa : " Setiap permasalahan yang dialami tidak dianggap satu tragedi tetapi sebaliknya dilihat sebagai satu cabaran. dugaan dan pengalaman yang mendorong manusia untuk bertindak bagi mendapatkan keredaan Allah SWT. (bermaksud): "Dihiaskan (dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak: harta benda yang banyak berpikul-pikul.Selain itu ada juga ibu bapa yang menimbulkan bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak mahu belajar (malas) dan suka merayau hingga jauh malam terutamanya golongan remaja. Dan nasihat menasihati dengan kesabaran.

(Surah Al-Asr: 1. Asas Pendidkan. (1985). Hanafi Mohamed. (1994). (1989). . Muhammad Ali Garishah. Nik Aziz Nik Pa dan rakan-rakan. Falsafah Pendidikan Menurut Al-Qur’an. Pendidikan Dalam Pemikiran Awang Had Salleh. Jabatan Ilmu Pendidikan. Kuala Lumpur: Berita Publishing. Maznah Abd. Abdul Rahim adalah Ketua Jabatan. (1979). W. Kuala Lumpur: DBP. BIBLIOGRAFI Atan Long. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi. Bagaimana Meleraikan Diri daripada Perangkap Masa. malahan sekiranya ia dapat dirancang dengan lebih sistematik dan profesional. Fikiran-fikiran Tentang Pendidikan. Kuala Lumpur: DBP. (1996). (1995). berkemungkinan hasilnya akan lebih berkesan dan berjaya . Kuala Lumpur: Dinie Publisher. (1981). Motivasi Memburu Kejayaan.. Masalah Pendidikan. Connell. Noraini Ahmad.3) Dalam kehidupan manusia sesungguhnya kita harus hidup secara muafakat dan sering tolong menolong untuk mencapai kehidupan yang sempurna dan diredhai oleh Allah. Petaling Jaya: Fajar Bakti. (1994). Awang Had Salleh. Oleh itu program seperti ini diharapkan akan dapat diteruskan lagi . Membina Tujuan Hidup Kita Berdasarkan Al-Quran & Al-Hadith. Hj. Hamid.F. Kamarudzaman bin Hj. Pengurusan Masa. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Maznah Motivational Centre.

With its approximately 600 pupils and 30 staff. the decision was made after a short discussion with my teacher and lecturer. Keningau.PPP). I chose a girl since the other two are boys. Prompt. It is one of the nearest schools located near the college. I decided to choose Kelvin. . Finally.5 Cempaka.Maktab Perguruan Keningau. To be fair. KENINGAU By Lau Chee Loong INTRODUCTION Sekolah Kebangsaan Banjar (SK Banjar) is situated in Kampung Banjar. SK Banjar is ranked as one of the A-graded primary school. In order to find myself a pupil for the remedial reading programme (Pause. Laporan Kajian Tindakan THE USE OF PAUSE PROMPT PRAISE PROCEDURE IN SK BANJAR. generally. From my previous knowledge of this school. a brief informal interview and testing had to be carried out in my class . the class monitor or the assistant monitor of a certain class would be those who are better than the rest. The selected pupil was chosen based on his ability in comprehending my instructions and able to read albeit a bit slow. However. so I called upon both of them to read me a passage. Sabah. and Praise Procedure . It has such a wonderful surrounding of natural flora and one can view Sungai Pegalan from there as well.

which discriminates every letter to match the phonemes and graphemes to an eventual concern with reading groups of words and sentences for their overall meaning. the words 'it'.) he attempts to pause and he is close to never and seldom will he respect the sign of a full stop (. knowledge. and etc. He is also faces difficulty in differentiating the intonation for expressing statements and questions. While the reader reads. LITERATURE REVIEW Process of Reading Reading is a process where the reader transfers the written information into meaningful text for different purposes.). Top-down approach . For instance. the word 'it' is read as 'I'. When coming across a coma (. Bottom-up approach It is a process of reading. For example. academic purposes etc. 'on'.Statement of problem The pupil has a problem with words starting with vowels where he concentrates on the vowels instead of the words he come across. The pupil also reads in such a way that shows he has no awareness of the usage of punctuation. for information. he/she is actually trying to understand the underlying message put forward by the author and each one of us reads for different purposes such as reading for pleasure.

(Appendix A) RESEARCH METHODOLOGY Research Design Pre-test Before the actual reading sessions begin. Prompt and Praise Procedure The Pause Prompt Praise Procedure is a result of a reading research done by a team of Auckland researchers to help families help their own children to improve in reading. which consists of three texts. . prompts them to use both contextual and letter-sound information and praises for the attempt done by the pupil to selfcorrect or correction done after prompting in order to motivate them to read. the tutor pauses before responding to the pupils' errors for them to self-correct. Pause Prompt Praise is designed for one-to-one oral reading where pupils receive more opportunities to self-correct errors and to practise problem-solving strategies. it was first published in UK and a Maori version was developed in 1992. a pre-test. Pause. The Pause Prompt Praise Procedure originated in Mangere (South Auckland) in 1977 and in 1987.It is a process where the reader interprets the language by reconstruction of whole meaning rather than the simple decoding of the form. was given to the pupil to obtain information about his reading proficiency as well as his ability in dealing with new or difficult words. To achieve that. This entire procedure is derived from the theory on reading developed by Marie Clay and Stuart McNaughton which emphasises on the importance of using contextual information during reading. There was no prompting and errors were ignored. Some New Zealand schools later used this procedure and introduced it to parents so that the families and school could work together in helping the pupils in reading. A post-test using the same three texts was carried after the remedial reading programme to see the reading improvement of the pupil.

the finding or result of this research should not be taken as a general result that reflects either the whole class or the school itself. the tutor spent a minute or two to discuss about the text and the pupil's feeling about it. The pupil was guided using the Pause Prompt Praise Procedure and each time. The procedure is still the same. The purpose of post-test is to see whether the errors made by the pupil decrease or not. Interview / brief discussion An interview was carried out before the reading sessions to let the trainee know more about the pupil. . the texts should be prioritise according to the level of difficulty and simplification should be done whenever necessary. only one pupil was selected and the case study is based on this particular pupil only. the trainee will not interrupt even the pupil makes mistake. The brief discussion about the remedial reading programme and its procedure wouldl give the pupil some sort of preparation in facing the actual reading sessions. The findings do not represent all the schools found in Keningau. Prompt & Praise Reading Sessions There were 15 reading sessions in between the pre-test and post-test. The sample of research (the pupil) was selected based on his ability in comprehending spoken language of English and the ability to read. at end of the session. By doing so. Ideally. Post-test A post-test was conducted using the same 3 texts used in the pre-test. Limitation of research Since the study or research is based on one pupil from one particular school in Keningau. Population For this entire remedial reading programme.Pause. One should bear in mind that fluency is not the basis of selection but is the target (aims) to be achieved after this programme. he would know what he is supposed to do and what to expect from the trainee.

02. Looking at the table below one can see the comparison between them.Analysis of research The finding of this research will be presented in a form of table and graphs. Pre-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 11. Item Proposed date Actual conducted date 01. No. Thus the analysis will be based on the line-graphs that had been plotted. Action plan Below is the action plan that I had scheduled for this entire remedial reading programme according to its criteria (3 times per week for reading sessions). However due to certain unforeseen problems.1998 . the actual conducted dates differ a lot from the original one.

02.02.1998 (Friday) 03.02.02.1998 (Friday) 27. Reading session 1: The man and the crocodile 13. Reading session 2: The greedy monkey 16.(Wednesday) 26.1998 .1998 (Thursday) 02.

03.1998 (Wednesday) 04. Reading session 4: Flora Fest 20.1998 .1998 (Wednesday) 05.(Monday) 02.03.1998 (Monday) 04.02.02. Reading session 3: Raju's week 18.

(Friday) 05.1998 (Thursday) 06. Reading session 6: In the evening .1998 (Monday) 09. Reading session 5: Teddy and the honey bee 23.03.03.1998 (Monday) 07.02.

03.03. Reading session 7: A surprise birthday party 27.02.1998 (Wednesday) 09.02.1998 (Friday) 11.1998 (Tuesday) 08. Reading session 8: .25.1998 (Wednesday) 10.

03.The flying doctor 02.1998 (Wednesday) 13.03. Reading session 9: The family photographs 04.1998 (Monday) 12.03. Reading session 10: .1998 (Thursday) 10.1998 (Friday) 11.03.

03.1998 (Friday) 12.1998 (Friday) 13.03. .Venice of the East 06. Reading session 11: The Moon 09.1998 (Monday) 16.03.03.1998 (Monday) 13.

03.Reading session 12: Soo Lee's Diary 11.03.1998 (Monday) 14.03.1998 (Friday) 18.1998 (Wednesday) 16.1998 (Wednesday) 15. .03. Reading session 13: Pulau Langkawi 13.

03.1998 (Thursday) .03. Reading session 15: Favourite pastimes 18.03.Reading session 14: At the Fun-fair 16.1998 (Wednesday) 16.03.1998 (Monday) 18.1998 (Wednesday) 19.

It seems that he was not aware that he had made a mistake.the library. The reading sessions weere conducted in different places of the school depending on its location and environment. It was very difficult to find either a suitable time to conduct the reading session or a place for it. . Most of the time. During reading sessions.1998 (Friday) 20. So it is very difficult to follow exactly what had been planned in the action plan. it became almost an everyday stuff.03. I found out that the pupil seldom pauses to think when he mispronounces a word. it was very difficult to follow what have been ideally planned before.17.1998 (Friday) Implementation of action plan Since the reading sessions were carried out during the free time of the pupil. Most of the time the reading sessions were conducted during the pupil's free time. Also I was busy with the teaching practicum myself. Instead of 3 times a week. It is regrettable that sometimes 2 sessions were conducted on the same day. I had to stop him rather than pause for him to think about the mistake he made. It was rather difficult for me to pause during the reading sessions. There were 3 places that were used . Post-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 20.03. staff room and the park.

As we can see. of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Pre test 1. there is a significant increase in words correct per minute of each text and of course. overall.FINDINGS AND CONCLUSION Table 1 and Figure 1 below show the comparison between pre-test and post-test whereby the same 3 texts were used. Pre-test and Post-test Stages Title No. A Pair of Shoes 192 . the decrement of errors is obviously shown. from the graph.

155 37 10.60 3.33 2. The Lion and the Mouse 201 177 24 11.80 1. Markerel Sky 152 132 .50 2.

30 2.80 1. The Lion and the Mouse 201 186 .50 1. A Pair of Shoes 192 172 20 11.30 Post test 1.20 8.

00 1. Markerel Sky 152 140 12 9.15 12.80 Pre Test .00 3.00 0.

the assumption stated above is questionable when we concentrate on the percentage of increment after the post-test. the effect is not that much. In short. which is around 140-150 words.13 and 15 also affected the graphs but since there are almost the same in length. the total words correct will also be larger that the other texts. It is clearly shown in Figure 2. shows minimum increase whereas Text 1 shows a clearer increment. which again is depending on the total number of correct or incorrect words per minute. Texts 1. it achieves 5% more that Text 2 and it happened that Text 3 obtains the higher ranking than Text 2 as well. Texts 5. For example. this kind of text is familiar to them compared to descriptive texts like Text 1 and rhyme like Text 3. Text 2. It is because their length is greater than standard length. Bear in mind that the denominator is 15 which is a fix figure. The same situation occured for words incorrect per minute where Text 1 shows a greater decrease. 11 and 12 are the odd ones among the rest. Text 2 happened to be a narrative text which most of the primary school pupils are most frequently exposed to.Post Test Among these 3 texts. This situation happened due to the word correct or incorrect per minute of every text. It simply means. So the only part that makes the result differ is the total of words correct or incorrect. However. 155/15 is surely different from 132/15.7. Text 2 (The Lion and The Mouse) is considered the easiest text as one glances through the graph because it has more words correct per minute compared to the rest. I should admit that I missed out this important part of the entire research thus making the graphs or result suffers. As far as the graph is concerned.6. Furthermore the story itself is a famous story that one has heard often whether in class or at home mostly for moral development. which is stated as the easiest text. .8. The factors that influenced the graph are of 2 kinds. With its 9% of increment. Text 1 for instance has 110 words more than required. 2. However the actual factor is the length of words of every text. if the total of words is larger in Text 2.

Pause Prompt Praise Reading Sessions Stages Title No. The man and the crocodile 264 . of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Reading Sessions 1.

Raju's week 147 137 10 . The greedy monkey 215 192 23 12.73 2.238 26 15.80 1.80 1.53 3.

13 0.87 5.67 4. Flora Fest 149 136 13 9.9. Teddy and the honey bee 178 163 15 10.06 0.86 .

13 1.00 6.1. The flying doctor .73 7. In the evening 165 154 11 10.27 8.27 0. A surprise birthday party 171 152 19 10.

182 157 25 10.47 0.80 10. Venice of the East 126 . The family photographs 154 142 12 9.47 1.67 9.

Soo Lee's Diary 210 181 29 . The Moon 228 209 19 13.67 11.93 1.116 10 7.27 12.73 0.

06 1.20 .53 14.53 1.12. Pulau Langkawi 166 143 23 9. At the Fun-fair 122 108 14 7.93 13.

Both of these texts cause the decrease of words correct per minute.66 However.0. It is because of the total number of words. The second factor that influences the graph is the level of difficulty of the texts. of course. As a final evidence. Favourite Pastimes 183 158 25 10.20 words/min. Just look at Texts 10 and 14. too few words in a text will also make the results suffer. take a look at Text 6 and 8. Both of these texts have almost the same words correct per minute that is 154 for Text 6 and 157 for Text 8. .53 1. 126 for Text 10 and 122 for Text 14. By now it should be clear that the influence of total number words will make the result different and the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure is not shown clearly. because of the total words of the text (refer Table 2).93 15. the graph will achieve almost a straight line since the most easiest text will be at the end of the graph that goes upward. the number of words incorrect per minute differ a lot even for only 0. However. It is not that influential than the one before it but the actual effectiveness of Pause Prompt Praise procedure depends on it. This is because of the length. If the texts are prioritise before the procedure is carried out.

the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure can still be demonstrated. That is still a positive result. 3. The effectiveness of this programme is undeniable. .T. at least it is still ascending for words correct per minute. (1993). 125-142 Lau Chee Loong is a Semester 5 DPM teacher trainee who is majoring in English and Moral Education. Houghton. This is clearly shown in the comparison between pre-test and post-test (Figure 1).. For instance. BIBLIOGRAFI Glynn. S. The most important thing is the pupil benefits from it as well as the teacher. It is clearly indicated that after post-test.Eventhough the graphs have suffered a lot from this misimplementation of mine.. After post-test. the number of correct words increase and the incorrect words decrease. It means that the Pause Prompt Praise procedure is effective in helping the pupil in dealing with reading especially with difficult words. pp. Wellington: New Zealand Council for Educational Research. even if it is not impressive. Vol. A. I am convinced and confident in this procedure as a remedial reading programme. the pupil can’t be a below average student who knows nothing about English and of course from the hand-on experience. and Bain. by using Pause Prompt Praise procedure it has been successful to a certain extend because this programme itself is not perfect in nature and there are some criteria and limitation to it. Generally as shown in Figure 2. It is not only challenging for the pupil but for the teacher trainee while acting as the tutor. (1994). the length of words per text is crucial. Peer tutoring with ESL and Below-Average Readers. It never will be that easy to correct pupil's reading but at least. It is the implementation of it that shows the difference. Text 1 achieve almost 9% of increment whereas 4% for Text 2 and 5% for Text 3. Pause Prompt Praise: Seventeen Years On. CLOSURE After trying out the Pause Prompt Praise procedures for a slow reader of my class. Journal of Behavioural Education. No. 2.

Dalam konteks ini. This pedagogical content knowledge includes among other things. penyelidikan yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) terhadap proses pengajaranpembelajaran merupakan sesuatu program yang diabaikan (missing program) dalam bidang penyelidikan pendidikan. Sebagaimana yang sering dilaporkan bahawa ramai guru sains yang mengajar mata pelajaran sains di sekolah masih belum mendapat latihan yang mencukupi dalam bidang Sains. pengetahuan konten (content knowledge) boleh dimaksudkan sebagai pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) dan pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content knowledge). Menurut Shulman (1986). penulisan ini akan meninjau kajian-kajian yang pernah dijalankan bagi mengkaji pengaruh pengetahuan konten guru sains terhadap proses pengajaranpembelajaran mata pelajaran sains di bilik darjah. Dengan itu. Anderson & Roth.Tinjauan Literatur PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS Oleh Lay Yoon Fah PENGENALAN engetahuan konten guru sains merupakan satu isu yang amat penting dalam pendidikan Sains. Guru-guru sains tersebut dikatakan sering mempunyai miskonsepsi (misconception) dan kerangka alternatif (alternative framework) tentang sains seperti pada murid-murid yang mereka ajar (Hashweh. 1987: Hollon. 1989). Pedadogical content knowledge refers to aspects of content that are relevant to teaching for a particular topics in the subject matter. the ways of communicating and presenting those ideas so that it is comprehensible for the pupils and also an understanding of what makes the learning of that particular topics easy or difficult to learn…" . Menurut Shulman (1986): "Subject matter content knowledge or often referred to us as subject matter knowledge is the understanding of the subject specific to a field. Smith & Neale.

PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH Menurut laporan Albert Shanker. Dalam laporan lain yang dibuat oleh Hechinger (New York Times. teknik penyoalan.000 orang guru di Amerika Syarikat (daripada sejumlah 2. dilaporkan bahawa guru yang tidak berkelayakan (unqualified teachers i. pengetahuan konten mata pelajaran merujuk kepada pengetahuan tentang konsep sains dan kemahiran saintifik (kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif) yang terkandung dalam sukatan pelajaran sains sekolah rendah manakala pengetahuan konten pedagogi pula merujuk kepada pengetahuan dan penghayatan tentang strategi pengajaran-pembelajaran sains yang berasaskan Model Konstruktivisme(Constructivism). proses pengajaran-pembelajaran merujuk kepada jenis aktiviti pengajaranpembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan. 15 Okt 1995). Di samping itu. terdapat sebilangan besar guru yang bertauliah. pengajaran di luar bidang pengkhususan ‘out-of-field’ bukanlah ‘jenayah tanpa mangsa’ (victimless crime).5 juta orang guru) sedang menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran yang mereka belum bersedia untuk berbuat demikian. Menurut hasil dapatan kajian Bennet dan rakan-rakan (1993). tahap keyakinan guru semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan aspekaspek lain yang berkaitan. Presiden Persekutuan Guru Amerika Syarikat yang pernah disiarkan dalam New York Times pada 29 Oktober 1985. yang menjadi mangsa adalah murid-murid yang menerima pengajaran yang kurang baik (inferior) berbanding dengan kumpulan murid yang lain. Menurut beliau lagi. penggunaan bahan bantu mengajar. pendekatan dan strategi pengajaran-pembelajaran sains yang digunakan semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan memupuk kemahiran saintifik. . Menurut Robinson (1985).Dalam konteks pengajaran-pembelajaran sains.e misassigned teachers) sangat bergantung kepada buku teks dan sering menyampaikan pengajaran dengan kaedah yang tidak efisien (watereddown version of the subject). didapati seramai 200. ketepatan isi pelajaran yang disampaikan. didapati bahawa guru-guru sekolah rendah yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan atau mendiagnos pemahaman dan miskonsepsi di kalangan murid dengan tepat jika guru tersebut tidak mempunyai pengetahuan konten yang secukupnya dalam bidang mata pelajaran tersebut. teruji dan berkelayakan di dalam sesuatu bidang mata pelajaran telah ditugaskan (assigned) untuk mengajar mata pelajaran di luar bidang pengkhususan yang mana guru tersebut tidak tahu menahu dan belum pernah diuji pengetahuannya.

biologi hanya melibatkan hubungkait yang ringkas di antara konsep-konsep dan memberi tumpuan kepada konsep yang spesifik semasa pengajaran. penyeliaan di bilik darjah dan latihan pengajaran simulasi dengan 21 orang guru permulaan. Bagi guru-guru yang berpengetahuan sains. . Richert dan Saylor (1985) yang meninjau keberkesanan pengajaran guru-guru sains yang baru mengajar. Bagi mereka. data-data diperolehi melalui temu bual. guru yang kurang berpengetahuan sains memandang proses inkuiri sebagai satu set teknik yang ditentukan (prescribed techniques). tindak-tanduk dan sikap guru dalam proses pengajaran-pembelajaran di bilik darjah adalah dipengaruhi oleh proses pemikiran guru termasuk pengetahuan konten mata pelajarannya.Menurut pendapat McDiarmid & rakan-rakannya (1989) dan Grossman & rakan-rakannya (1989). (p. penguasaan pengetahuan dan pemahanan konten sesuatu mata pelajaran bukan sahaja penting dalam menentukan keupayaan guru ‘memindahkan’ (transmit) pengetahuan kepada muridmuridnya. sains dianggap sebagai proses inkuiri . Sykes dan Phlips (1983) dengan tujuan untuk meninjau pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran terhadap keberkesanan pengajaran. Analisis data-data tersebut pada peringkat permulaan menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi rancangan mengajar dan gerak-geri guru di dalam bilik darjah. Mereka memberi penekanan yang lebih kepada hubungkait di antara konsepkonsep biologi dan merancang untuk mengajar daripada konsep am kepada konsep yang lebih spesifik.25) PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Dalam kajian Baxter . Mengikut komen Shulman (1986): "Where the teacher cognition program has clearly fallen short is the education of teacher cognitive understanding of the subject-matter content and the relationships between such understanding and the instruction teachers provide for students". didapati tahap penguasaan pengetahuan konten guru mempengaruhi penguasaan konsep biologi mereka. Dalam projek penyelidikan ‘The Growth of Teacher Knowledge’ yang dipelopori oleh Shulman. Dengan erti kata lain. malah kajian semasa juga menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran guru akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut. Sebaliknya.

Dalam kajian lain yang berkaitan, Hashweh (1985) mendapati bahawa guru sains yang berpengalaman tetapi kurang berpengetahuan tentang sesuatu topik tertentu berkecenderungan untuk berpandu kepada buku teks (text-driven) semasa merancang sesuatu pengajaran. Mereka lebih cenderung mengikut struktur yang dicadangkan dalam buku teks, kurang mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Apabila diminta menyediakan soalan peperiksaan jenis hipotetikal, guru yang kurang berpengetahuan tersebut biasanya mengemukakan soalan jenis ingatan kembali (recall questions). Sebaliknya, guru yang lebih berpengetahuan akan mengemukakan soalan-soalan aras tinggi yang memerlukan kemahiran mengaplikasi. Hashweh merumuskan bahawa guru yang kurang berpengetahuan tidak mampu mengesan dan memperbetulkan konsepsi sedia ada (preconception) murid-murid , mereka juga didapati tidak mampu menggunakan peluang untuk membincangkan konsep-konsep lain yang berkaitan, tidak mampu menginterpretasi pendapat murid dengan tepat dan tidak mampu menangani masalah-masalah di bilik darjah.

Lanjutan daripada itu, Hashweh (1987) telah menggunakan konsep pengetahuan konten pedagogi untuk meninjau tahap pengguasaan pengetahuan sains dan perancangan guru sekolah menengah untuk mengajar sesuatu topik berdasarkan maklumat yang diberi. Beliau mendapati bahawa guruguru yang mempunyai pengetahuan konten sains yang lebih baik lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada di kalangan pelajar, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya (to exploit opportunities for friutful ‘digressions’), menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar (to interpret correctly student’s insightful comments). (1987. P.118)

Dalam hal ini, Hashweh (1985, 1987) telah mengendalikan satu kajian tentang pengetahuan sains pada tiga orang guru fizik dan tiga orang guru biologi serta kesan tahap pengetahuan dalam bidang tersebut terhadap pengajaran mereka. Keenam-enam orang guru tersebut telah ditanya tentang pengetahuan mereka dalam mata pelajaran biologi dan fizik. Mereka juga diminta menilai bab-bab / topik-topik tertentu dalam buku teks dan seterusnya diminta merancang satu unit pengajaran berasaskan bahan dalam buku tersebut. Sebagai contoh, untuk konsep fotosintesis, didapati bahawa guru biologi mengetahui miskonsepsi tertentu yang mungkin di bawa oleh murid-murid ke bilik darjah (misalnya tumbuhan mendapatkan makanan daripada tanah) atau konsep-konsep kimia yang perlu dikaji oleh murid sebelum mempelajari konsep fotosintesis. Di samping itu, guru biologi juga memahami idea yang paling sukar difahami oleh murid-murid (misalnya, bagaimana transformasi ATP kepadsa ADP berlaku) dan bagaimana menangani konsep-konsep sukar tersebut dengan menggunakan pelbagai analogi, contoh, demonstrasi dan model. Mereka dapat menggambarkan pelbagai jenis alat pengajaran (instructional tools) untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut. Namun, walaupun mereka adalah guru biologi yang berpengalaman, mereka hanya mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Sebaliknya, guru-guru fizik dapat menyenaraikan banyak kaedah dan idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Pada masa yang sama, guru-guru fizik juga mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep biologi yang sukar.

Apabila guru-guru biologi dan fizik tersebut ditanya tentang pengetahuan konten yang mana bukan bidang pengkhususan mereka, mereka menunjukkan banyak miskonsepsi, kesalahfahaman dan pemahaman yang kurang tersusun (less organized understanding of the information). Dalam bidang pengkhususan mereka, mereka lebih sensitif untuk menghalusi tema-tema yang dipersembahkan dalam buku teks dan mampu mengubahsuai bahan-bahan dalam buku teks berdasarkan pengalaman mengajar mereka. Mereka lebih mudah menemui miskonsepsi murid-murid dan bertindak terhadap miskonsepsi tersebut. Guru-guru fizik dan biologi tersebut menggunakan lebih kurang sama banyak contoh dan analogi semasa merancang pengajaran dalam kedua-dua bidang, tetapi didapati bahawa analogi dan contoh yang dirancang untuk bidang pengkhususan mereka adalah lebih tepat dan lebih releven.

Sebagai rumusan, di antara dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian Hashweh (1987) yang bertajuk "Effects of subject-matter knowledge in the teaching of biology dan Physics" adalah seperti berikut:

Apabila guru-guru diberi satu bab/topik yang mana temanya dapat dikesan tetapi tidak bermakna (detecable but meaningless theme), guru-guru yang kurang berpengetahuan didapati mengikut struktur yang dicadangkan dalam bab dengan ketatnya manakala guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menolak tema-tema tersebut. Guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menggunakan struktur yang dicadangkan dalam bab tersebut jika ia tidak bercanggah dengan pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada (prior subject-matter knowledge content and approach); Kedua-dua guru biologi dan fizik merancang untuk mengajar kebanyakan konsep sains yang digunakan dalam buku teks, tetapi terdapat juga menambahan dan penolakan penting (important additions and deletions) yang dibuat akibat daripada pengaruh pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada. Guru-guru lebih cenderung mengelakkan diri daripada perincianperincian yang mereka sendiri tidak dapat mengingatinya konsep-konsep yang tidak perlu berdasarkan tema yang diguna dalam perancangan. Mereka juga menambah konsep-konsep yang mereka ketahui terutamanya konsep yang mudah dikaitkan dengan tema yang digunakan. Apabila aktiviti pengajaran-pembelajaran telah dicadangkan dalam buku teks,, guru-guru yang kurang berpegetahuan akan mengikutnya dengan ketat. Guru yang lebih berpengetahuan membuat banyak pengubahsuaian (modifications) yang dapat mencerminkan pendekatan dan pengetahuan sedia ada mereka. Jika tiada aktiviti yang dicadangkan dalam buku teks, hanya guru yang lebih berpegetahuan dapat menjana aktiviti dengan sendiri. Konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan (preconceptions and inaccuracies) yang dipegang oleh guru boleh mempengaruhi perancangan mengajar mereka. Kedua-dua guru biologi dan fizik mempunyai konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan. Kebanyakan daripadanya akan muncul semula dalam perancangan mereka walaupun buku teks mengandungi maklumat yang bercanggah dengan ketidaktepatan tersebut.

Guru yang lebih berpengetahuan lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada pada murid-murid, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya, menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar. Guru yang kurang berpengetahuan mengukuhkan konsepsi sedia ada (reinforce preconceptions), mengkritik jawapan betul murid dengan tidak tepat (incorrectly critictize correct student answers) dan menerima keputusan eksperimen makmal yang salah (accept faulty laoratory results). Dalam kes-kes tertentu, guru-guru yang berpengetahuan juga didapati kekurangan pengetahuan yang sesuai untuk menangani masalah murid dengan berkesan. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Okhee Lee(1995) yang meninjau hubungan di antara tiga komponen utama dalam pengajaran bilik darjah iaitu pengetahuan konten mata pelajaran, pengurusan bilik darjah dan amalan pengajaran di bilik darjah, didapati bahawa pengetahuan konten sains sangat bergantung kepada buku teks semasa mengajar dan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang dirancang adalah berpusatkan individu pelajar (student’s individual activities e.g seatwork). Di samping itu, guru juga sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan. Kajian tersebut telah melibatkan dua buah kelas sains yang terdiri daripada murid-murid yang berlainan tahap pencapaian di salah sebuah sekolah menengah manakala guru yang terlibat dalam kajian ini memiliiki ijazah dengan pengkhususan (major) dalam kajian sosial dan minor dalam matematik dan sains.

Profesor Wyane Harlen, pengarah SCRE (Scottish Council for Research in Education) yang mengetuai satu kajian juga menyatakan bahawa semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan, guru menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya (adopt ways of teaching which make best use of general professional skills) di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. Ini bermakna, guru cenderung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih ‘selamat’, sering merampas’(impoverishing) peluang belajar kanak-kanak. Dalam pengajaran sains, ini bermakna guru sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah (work cards with step.by-step instructions), menitikberatkan pengajaran pendedahan ( expository teaching) dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan (underplaying questioning and dicussion) serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Dalam hal ini, terdapat sebilangan besar guru-guru di Scotland yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam dalam bidang sains dan teknologi. Namun begitu, pada masa yang sama, guru-guru tersebut diamanahkan untuk menyampaikan pengetahuan konsep-konsep sains dan teknologi tersebut kepada murid-murid di sekolah. Ramai guru sains mempunyai salah tanggapan terhadap idea-idea (misunderstanding of the ideas) yang hendak disampaikan kepada murid-murid. Sebahagian daripada salah tanggapan tersebut didapati juga wujud di kalangan kanak-kanak. Di antara salah tanggapan yang dikenalpasti termasuk: menggunakan ‘label’ dan menganggapnya sebagai penerangan , memberi analogi yang tidak sesuai, mengaitkan perkara yang tidak berkaitan dengan realiti, mencadangkan sesuatu mekanisme yang tidak ada buktinya, menyamakan bahasa harian dengan bahasa saintifik dan mempercayai bahawa ‘sebahagian’ maksudnya ‘semua’. Berdasarkan temu bual dengan institusi yang melatih guru-guru sekolah rendah, didapati hanya

Di antara tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji aras penguasaan kemahiran manipulatif dalam mata pelajaran sains murid-murid Tahun 5 berasaskan kemahiran mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. guru yang berpengkhususan akan mengambil bahagian dalam pengajaran sains. Namun begitu. perbezaan dari segi pembolehubah pengajaran di antara guru berpengkhususan dengan guru am yang mengajar mata pelajaran sains diuji dan digambarkan. terdapat perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan opsyen guru. didapati lokasi sekolah dan jantina murid tidak memberi sebarang kesan terhadap skor min penguasaan kemahiran manipulatif murid. Hanya pada tahap tinggi (gred 4–6). membersih peralatan sains. Menurut mereka lagi. Di samping itu. Di samping itu.430 orang murid-murid tahap gred 5. dalam satu kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa guruguru sains sekolah rendah mempunyai miskonsepsi yang sama banyak seperti murid-murid mereka (Lynn. Sebaliknya. mengendali spesimen hidup dan bukan hidup serta melakar spesimen. menyimpan peralatan sains dan bahan. Seterusnya. guru-guru am juga diminta mengajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahap tinggi. 1997). impak jantina murid juga dikaji perkaitannya dengan aras penguasaan kemahiran manipulatif murid. jika berlakunya kekurangan guru yang berpengkhususan. Dalam kajian yang dijalankan oleh pasukan penyelidik Maktab Perguruan Pasir Panjang. bahan dan peralatan sains. pencapaian mata pelajaran sains di kalangan murid tidak mencerminkan kelebihan guru tersebut. Dalam kajian Ruth Zuzovsky et. lokasi sekolah juga dikaji untuk melihat pengaruhnya terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid.al(1984) yang bertujuan untuk mengkaji guru pengkhususan sains dan guru am serta kesan pengajaran mereka terhadap pencapaian murid-murid. Didapati bahawa guru yang berpengkhususan sains mempunyai persediaan mengajar yang lebih baik dan mempamerkan cara pengajaran sains yang lebih memadai. .Parke & Thompson. berdasarkan analisis ujian-t. Kuala Terengganu. wujud korelasi yang tinggi di antara tahap pengetahuan sains yang rendah dengan sikap guru terhadap sains iaitu guru yang mempunyai latar belakang sanis yang rendah akan menyebabkan murid-murid mereka tidak menunjukkan prestasi yang baik. Scott. Kajian tersebut telah dijalankan di Israel pada tahun 1984 dan melibatkan 86 orang guru sains dan 2.sedikit tumpuan dan penekanan yang diberi kepada pengetahuan konten guru sekolah rendah sama ada dalam latihan praperkhidmatan atau kursus dalam perkhidmatan. Ujian ANOVA pula menunjukkan perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan pengalaman guru mengajar sains. Namun begitu. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan pengalaman mengajar sains dan opsyen guru sains terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. Pengajaran sains sekolah rendah di Israel terutamanya pada tahap rendah biasanya dikendalikan oleh ‘homeroom teacher’ yang mengajar kebanyakan mata pelajaran.

1991). guru tidak dapat mengajar dengan berkesan (Grossman. . Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi agar beliau dapat membuat keputusan kurikulum dalam proses pengajaran-pembelajaran.1989). Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. mendapati bahawa guru pelatih mempunyai interpretasi sendiri terhadap sifat ‘interdisciplinary’ dalam mata pelajaran sains. Wilson & Shulman.1988:12). Kajian tersebut bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan konten.PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN PEDAGOGI GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARANPEMBELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Penyelidikan tentang pengetahuan konten guru menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah (Brophy. Kajian juga mendapati bahawa hanya segelintir guru yang sering mengamalkan strategi pengajaran-pembelajaran yang inovatif dalam mata pelajaran sains. Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka akan menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pedagogi semasa mengajar. pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang boleh difahami oleh murid. Salah satu rumusan penting berkenaan dengan pengetahuan pedagogi yang diperolehi melalui kajian ini ialah penilaian kertas dan pensel tidak mencukupi untuk menjangka situasi pengajaranpembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Tanpa asas pengetahuan yang mencukupi dalam sesuatu bidang mata pelajaran. Pengetahuan konten mata pelajaran sesungguhnya merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan (Garnett & Tobin.1989). Menurut laporan Gee. Carrie.J (1996) yang bertajuk ‘Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge . Mereka mengetahui pendekatan inkuiri tanpa selalu mengamalkannya. Dengan erti kata lain. Greeno (1987) dan Leinhardt(1983). Dalam kajian Smith dan Neale (1989). Ball and Anderson. pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten pedagogi di kalangan guru pelatih yang berpengkhususan sains di Indiana University dan seterusnya menilai keberkesanan program latihan perguruan yang baru diperkenalkan di universiti tersebut. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge’. Berdasarkan dapatan kajian Howard (1987. seseorang guru seharusnya mempunyai struktur pengetahuan konten yang berkembang dengan baik untuk membenarkan beliau mengajar dengan fleksibiliti dan maksimum dan usaha yang minimum. guru seharusnya menguasai pengetahuan konten pedagogi (McDiarmid. didapati bahawa bukan semua guru sains dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi semasa mengajar. Guru pelatih yang dikaji juga mengaku bahawa mereka tidak tahu dan tidak memahami keseluruhan konten yang mereka akan ajar di sekolah rendah kelak.

Di antara kategori-kategori tersebut. Guru-guru yang bukan opsyen sains semasa di institusi perguruan atau universiti mempengaruhi tahap pencapaian sains murid-murid mereka." Kajian-kajian lain telah menunjukkan bahawa guru yang baru mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi yang kurang lengkap dan cetek. Petersen & Carey. Within the category of pedagogical content knowledge I include. Sulman. guru-guru yang baru berkhidmat terpaksa berdepan dengan masalah kecetekkan pengetahuan. tahap keupayaan dan strategi pengajaran pembelajaran muruid-muridnya (Carpernter.in a word. 1988) Selain daripada itu. 1988). the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others … It also includes an understanding of what makes the learning of specific concepts easy or difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and background bring with them to the learning. Gudmundsdottir & Shulman. Fennema. pengalaman. pengetahuan konten pedagogi: "…embodies the aspects of content most germane to its teachability. 1987. examples. Seorang guru permulaan didapati lebih cenderung bergantung kepada pengetahuan konten mata pelajaran tanpa pengubahsuaian iaitu kebanyakannnya diekstrak secara langsung daripada kurikulum dan mungkin tidak mempunyai satu rangka kerja atau perspektif untuk mempersembahkan maklumat yang berkaitan (may not have a coherent framework or perspective from which to present the information). 1987). for the most regularly taught topics in one's subject area. 1988. (Carpenter. Menurut Shulman (1986). dan demonstrations . explanation. 1990. menurut Northfield & Gunstone (1983). Pengetahuan konten merujuk kepada pengetahuan guru tentang konsep dan kaedah untuk disiplin/bidang tertentu manakala pengetahuan kontnen pedagogi merupakan ‘campuran’ di antara konten dan pedagogi untuk membentuk satu pemahaman tentang bagaimana sesuatu topik. et al. illustrations. 1982.1983. the most powerful analogies. Tobin & Garnett. diwakili dan diadaptasikan dengan pelbagai minat dan kebolehan di kalangan murid dan dipersembahkan dalam bentuk pengajaran (Shulman. Guru-guru permulaan juga didapati lebih cendurung untuk membuat keputusan pedagogi tanpa menilai pengetahuan sedia ada.Lee Shulman (1987) telah menyenaraikan tujuh kategori pengetahuan yang dianggapnya sebagai syarat yang minimum untuk mengajar. dua kategori yang dianggap paling penting iaitu pengetahuan konten dan pengetahuan konten pedagogi. masalah atau isu tertentu disusun. Feiman-Nemser & Parker. the most useful forms of representation of those ideas. kemahiran dan kurang yakin tentang sesuatu topik dalam mata pelajaran sains. . 1987:8) Pengetahuan konten pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat penting dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid (Buchmann.

satu pertiga daripada guru yang terlibat dalam kajian menyatakan bahawa kekurangan pengetahuan latar belakang adalah punca masalah pengajaran yang mereka hadapi. Pendidilkan Kesihatan. Tahap pengetahuan konten pedagogi yang rendah di kalangan guru pra-perkhidmatan didapati berhubungkait dengan kerapnya penggunaan soalan ingatan kembali yang mudah dan berbentuk fakta (Carlsen. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahawa guru-guru permulaan menghadapi masalah tentang pengetahuan konten pedagogi. Sastera. Di antara dapatan-dapatan kajian ini adalah seperti berikut: Apabila guru-guru diminta memeringkatkan tahap keyakinan mereka untuk mengajar sebelas bidang mata pelajaran. Pengajian Sosial. mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampiakan agar membawa makna kepada murid-murid tertentu yang diajar (Wilson. Shulman & Richert. Buchmann (19840 menegaskan tentang pentingnya guru-guru sains mengekalkan penguasaan dan pemahaman yang fleksibel dalam pengetahuan konten mata pelajaran sains iaitu dapat melihat satu set konsep sains yang tertentu dari pelbagai sudut pandangan dan tahap bergantung kepada keperluan dan keupayaan muruid-muridnya. Bidang mata pelajaran yang dipilih adalah Matematik. 1987) menunjukkan bahawa masalah ini wujud walaupun pada guru permulaan yang mempunyai pengetahuan konten mata pelajaran yang mencukupi yang diperolehinya melalui ijazah sarjana dalam bidang mata pelajaran yang tertentu dan Wilson (1992) melaporkan bahawa guru yang lebih berpengetahuan mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran (better overarching view of the content field and on which to base teaching decisions).Tambahan pula. Grossman (1985. Didapati juga guru lebih yakin mengajar bidang memahami benda hidup dan proses hidup dan memahami bumi dan alan semsta . Teknologi dan Muzik. didapati bidang Sains menduduki tangga yang ke 8 manakala bidang Teknologi menduduki tangga yanng terendah sekali. Secara relatif guru berasa lebih yakin untuk mengajar kemahiran proses sains berbanding dengan memperkembangkan pemahaman isi kandungan di kalangan murid. guru-guru pra perkhidmatan didapati sukar untuk memahami (articulate) perhubungan di antara idea-idea pedagogi dengan konsep dalam sesuatu mata pelajaran (GessNewsome & Lederman. Sains. HUBUNGAN DI ANTARA PENGUASAAN PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS DENGAN TAHAP KEYAKINAN GURU SAINS TERHADAP SAINS DAN PENGAJARAN SAINS Dalam kajian yang dijalankan oleh SCRE (Scottish Council for Research in Education) untuk meninjau tahap pemahaman guru sains sekolah rendah terhadap konsep-konsep sains dan teknologi. Teknologi Maklumat. 1993). 1987). Bahasa Inggeris. Pendidikan Jasmani. 1987). cited in Shulman. Pendidikan Agama.

guru menyatakan penilian (kemahiran proses dan konsep) adalah paling sukar. Smith & Neale. Para penyelidik telah melaporkan tahap penguasan pengetahuan sainstifik yang rendah di kalangan guru sekolah rendah untuk beberapa tahun yang lalu (Kruger & Summer. Walaupun masih ada guru yang berasa bimbang bahawa percubaan amali sains yang dilakukan di dalam bilik darjah tidak berjaya seperti yang dijangkakan 945. Tobin & Garnett.6%) dan takut sekirannya mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh murid-murid (60.8%). Kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru sains berpendapat bahawa mata pelajaran Sains memerlukan masa dan usaha yang banyak (62. . memanipulasikan peralatan sains (95.3%). Bahasa Inggeris dan Pendidkan Agama manakala mereka yang baru dari segi kelayakan lebih yakin dalam pengajaran Sains dan Teknologi. 1996).4%). 1988. Guru-guru terlatih dan guru pelatih di dalam kajian-kajian tersebut disifatkan sebagai kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk pengajaran mata pelajaran sains sekolah rendah (lacking a working knowledge of elementary science) dan seterusnya kurang yakin dalam keupayaan untuk mengajar sains. Mereka yang lebih lama dari segi kelayakan didapati lebih yakin dalam pengajaran Matematik. Di kalangan guru perempuan. Seramai 181 orang guru sains sekolah rendah dari lima buah negeri di Malaysia telah terlibat dalam kajian yang dijalankan untuk meninjau sikap dan keyakinan guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains (Ismail dan Zurida. Keyakinan yang rendah pada guru dikaitkan dengan beberapa faktor seperti tidak menyukai mata pelajaran sains semasa di bangku sekolah lagi. terdapat juga guru yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains telah berusaha mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap sains melalui usaha mereka sebagai pelajar dewasa.. Akhirnya. Di antara kemahirankemahiran mengajar.6%) dan tidak menghadapi kesukaran untuk memahami sains (51.7%).9%) namum mereka masih berasa bimbang akan kemampuan mereka untuk mengajar mata pelajaran Sains dengan berkesan (47. guru yang mempunyai latar belakang dalam bidang sains didapati lebih berkeyakinan berbanding dengan mereka yang tidak ada latar belakang sains. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. namum kebanyakan guru sains berasa sseronok dalam mengendalikan kelas amali dalam pelajaran Sains (92. Walau bagaimanapun.berbanding dengan bidang tenaga dan daya dan bidang hasilan teknologi. Terdapat perbezaan di antara guru-guru berdasarkan tempoh kelayakan sebagai guru terlatih. Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap keyakinan guru lelaki dan guru perempuan dalam pengajaran sains. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. sama ada secara tidak formal atau dengan menghadiri kursus-kursus yang berkaitan. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi.2%). Guru lelaki didapati lebih yakin berbanding dengan guru perempuan. mereka mengabaikan sains dalam pelaksanaan kurikulum. 1989. 1984). Guru yang pernah mempelajari sains di sekolah menengah mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap sains berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains.6%) dan sanggup membantu murid untuk membina peralatan-peralatan sains (90. Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun guru sains merasa selesa dengan kurikulum Sains Sekolah Rendah (KSSR) (69.

Hampir separuh daripada guru sains (49. Pemupukan sikapa keyakinan pada guru adalah penting. respons daripada guru menunjukkan bahawa tahap keyakinan guru terhadap kefahaman tentang konsep sains adalah sederhana (45. Pengalaman guru mungkin memberikan mereka keyakinan untuk menangani persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh murid secara umum dan bukan soalan spesifik yang berkaitan dengan konsep-konsep sains. radas dan peralatan sains yang tidak mencukupi dan kekurangan bahan kurikulum pendidikan sains.0%). dapatan kajian menunjukkan bahawa tiga masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru sains di sekolah ialah ketiadaan kemudahan makmal sains.2%) menyatakan bahawa mereka tidak memperolehi kemahiran asas untuk mengajar sains atau mengetahui langkah-langkah yang perlu untuk mengajar konsep-konsep sains dengan berkesan (52.Dalam kajian yang sama. Masalah kurang yakin terhadap pengetahuan sains perlu diberi perhatian sekiranya hendak meningkatkan kualiti pengajaran guru." . Sikap dan rasa tanggungjawab guru terserlah apabila 97. Di samping itu. all the content and all the teaching methods which he/she may have learned can well serve no good purpose whatsoever.0%) dan yakin berkemampuan menjawab soalan-soalan murid (79.2% daripada guru bersetuju yang mereka akan sentiasa mencari cara-cara yang lebih baik untuk mengajar sains dan yakin dapat menarik minat terhadap sains (71.3%). Banyak kajian telah menunjukkan bahawa pengetahuan guru memang mempengaruhi perancangan dan tingkah laku guru dan ada yan g mencadangkan bahawa pengetahuan isi kandungan merupakan prasyarat kepada aktiviti pengajaran dan kekurangan pengetahuan a\pada guru akan memberi kesan yang negatif kepada prestasi murid. Adalah agak sukar bagi mereka memikirkan alternatif untuk mengajar konsep-konsep sains jika mereka tiodak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang sains.3%). Dapatan-dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru percaya bahawa mereka boleh menjadi guru sains yang berkesan walaupun mereka kurang yakin tentang pengetahuan mereka dalam sains. mereka tetap mengalu-alukan soalan daripada murid-mruid (95. Kekurangan bahan kurikulum merupakan satu masalah kepada kebanyakan guru kerana bahan-bahan kurikulum tersebut diharapkan dapat membantuk untuk mengatasi kekurangan pengetahuan mereka dalam sains. Mengikut Stolberg (1976): "… that unless the teacher is attracted toward science. Guru-guru sains ini mempunyai konsep kendiri yang positif tentang kemampuan mereka untuk mengajar walaupun mereka beranggapan bahawa pengetahuan sains mereka tidak mencukupi.6%). Walaupun begitu. Dapatan-dapatan ini menunjukkan bahawa giuru-guru sains ini merasa yakin tentang keupayaan dan kecekapan mereka untuk mengajar dan percaya bahawa pengetahuan sains mereka adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan kurikulum namum mereka masih sangsi tentang kemampuan mereka untuk mengajar pada tahap konseptual atau mengendalikan aktiviti-aktiviti berorientasikan proses atau "hand-on" dalam bilik darjah.

kurang mengenalpasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks.. . menitikberatkan pengajaran pendedahan dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. pelajar juga tidak sukakan Sains (Shrigley. Semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan. guru akan menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang dirancang oleh guru yang kurang berpengetahuan sains adalah berpusatkan murid secara individu dan mereka sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan.al. Guru tersebut cendurung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih selamat dan sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah. tidak mampu menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya. penguasaan pengetahuan konten akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut malah kajian juga menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi gerakgeri guru di bilik darjah.Tilgner (1990) melaporkan beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji mendapati bahawa: Separuh daripada bilangan guru-guru sekolah rendah meletakkkan Sains di tempat keempat atau kelima dalam pemilihan (skor pangkatan) lima mata pelajaran. lebih cendurung mengikuti struktur yang dicadangkan dalam buku teks. didapati bahawa penguasaan pengetahuan konten dan kemahiran guru dalam sesuatu bidang mata pelajaran akan mempengaruhi proses pengajaran pembelajaran mata pelajaran tersebut di bilik darjah. Guru-guru tersebut didapati sangat bergantung kepada buku teks semasa merancang sesuatu pengajaran. Guru yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan dan seterusnya memperbetulkan konsepsi sedia ada di kalangan murid. tidak mampu menangani masalah-masalah am bilik darjah dan menterjemah maksud dengan tepat. 1974) Hanya 22% sahaja guru sekolah rendah berasa mereka benar-benar layak mengajar Sains (Gerlovish et. 1981) KESIMPULAN Berdasarkan kajian-kajian yang dibuat. Dalam hal ini. 25% daripada guru sekolah rendah dan sampel kajian tidak memberi masa langsung untuk pelajaran Sains apabila guru tidak menyukai Sains.

J. Chicago. M. Mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampaikan agar membawa makna kepada murid yang diajar. Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. BIBLIOGRAFI Baxter. & Saylor. Pengetahuan pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat pening dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid.). Katz & J.: Ablex . M. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi. Ini bermakna. tahap keyakinan guru didapati berbeza mengikut bidang ilmu pengetahuan sains yang diajar. (1984). Di samping itu. In L.48. The Flight Away from Content in Teacher Education and Teaching.G. pp 29 . 1. Kajian-kajian menunjukkan bahawa guru-guru permulaan yang baru mula mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi ya g kurang lengkap dan cetek. tidak menyukai mata pelajaran Sains semasa di bangku sekolah.Pengetahuan konten mata pelajaran merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan. Kajian juga melaporkan bahawa guru yang lebih berpengalaman mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran. Science Group: Content and Process of Biology. Tahap keyakinan yang rendah pada guru sains dikaitkan dengan beberapa faktor seperti. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. Buchmann. tempoh kelayakan sebagai guru terlatih dan jantina. jenis kemahiran mengajar. 14.Richert. Advances in Teacher Education Vol. Buxhmann. Journal of Curriculum Studies. A. Norwood. The Priority of Knowledge and Understanding in Teaching.J. 1. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. (1982). N... latar belakang dalam bidang sains. C. guru seharusnya mengusai pengetahuan konten pedagogi. Tahap keyakinan guru sains untuk mengajar mata pelajaran sains boleh dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan latar belakang pada guru tersebut. Raths (Eds. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang.. pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang mudah difahami oleh murid. (1985). D..

Gess-Newsome. C. Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge. E . G. Journal of Research in Mathematics Education. & Sulman. How Essential is Science at the Elementary Level? Science and Children. Fennema. Scandinavian Journal of Educational Research. Learning to become a teacher. & Ledermann.. An analysis of Student Teachers' Perspective on Teaching and Developing Their Craft knowledge. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. 22-24. S. (1981). Gerlovich. & Parker. Downs. A Year Long Assessment. Making Subject Matter Part of the Conversatiuon in Learning to Teacher. 59-70. G.. & et al. 41. (1987).al. 385 . 77. Why do you ask? The Effects of Science Teacher Subject Matter Knowledge on Teacher Questionong and Classroom Discourse. (1987). . (1988). T. ED 293 181) Carpenter. N. J. Knowledge Structures as a Function of Profesional Teacher Education. (1996). MO. C. C. 19(3). Petersen. (1993).401 Ringstaff. & Magrane. P. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. S. S. Preservice Biology Teachrs. 32-43.. (1990). D.. St. R. Gudmundsdottir. & et. Feiman-Nemser. Science Education.. Washington.. 19... (1990). Paper presented at The Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. D. J. Teacher Misassignment: The Influence of Subject matter knowledge on Teaching Planning and Instruction. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association (ERIC Document reproduction Service N. B. L. 25-45. (1987). Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Students' Problem Soving in Elementary Arithmetic. Pedagogical Content Knowledge in Social Studies. M. P & Carey. J. Gee. Louis. 31. Sydney.. W. Paper presented at AARE Annual Conference. Journal of Teacher Education.Carlsen. Conners.

Unpublished doctoral dissertation. Confidence Rising Slowly: Primary Teachers' Feelings about Science and Technology. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. 1995. M. Wynne. 34. Holroyd. SCRE. Published in SCRE's Spotlight series No. Colin. 3.. Montreal. Effects of Subject-Matter Knowledge in the Teaching of Biology and Physics. R. 57. 'Dirty Little Secret' of Unlicensed Teachers. Interchange No. M. Journal of Education for Teaching. Howard. 62 and SCRE PR 97/006 22 August. PA: Cassell. Kruger. Wynne. W. Wynne and Holroyd. Colin dan Byrne. F. 1997. (1988). Teaching & Teacher Education. Philadelphia..011 6 November. (1985). Michel. Canada. (1987). 65. 1985). Published in SCRE PR 95.Harlen... (15 October. Harlen. Stanford University. (1995). 259-265. Harlen. SOELD/RIU. Harlen. (1997). M. & Summer. G. 109-120. Leinhardt. Hashweh. C. Routines in Expert Math Teacher's Thoughts and Actions. New York Times. Primary Teacher's Understanding of Concepts in Science and Technology. Wynne. Primary School Teachers' Understanding of Science Concepts. Confidence and Understanding in Teaching Science and Technology in Primary Schools. Autumn. 14(3).. Hashweh. (1987). Understanding and Teaching Science. (1997). An Exploratory Study of Teacher Knowledge and Teaching: The Effects of Science Teacher's knowledge of Subject Matter and Their Conceptions of Learning on Their Teaching. SCRE Newsletter No. Harlen. Concepts and Schemata. Wynnne. Primary Teachers Need Help to Teach Science. ((1983). (1995). Z. (1995). . SCRE Research Report No. Herchinger.

1-22. & Richert. Journal of Research in Science Teaching. 5(1). New York Times. 1-20. 32. Shulman.. (1984).Okhee.). (1989). A National Board for Teaching? In Search of a Bold Standard. L. J. l. L.. (1974. (1987). 28(1). P. Wilson. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform.. In M. Vol. & Neale. P.. L. Report to the Carnegie. G. Correlation of Science Atitudes and Science Knowledge of Preservice Elementary Teachers. 74(4).. D.. & Garnett. 18-23. American Educator. Smith. (1986). S. & Skyes... Science Education. 423-440. E. C. Classroom Management and Instructional Practices in Middle School Science Classrooms. "150 different ways" of Knowing: Represntations of Knowledge in Teaching. 1985. 89-98. 142-151. Robinson. Out-of-area Teaching: Barrier to Professionalism. V. (29 October. The Construction of Subject Matter Knowledge in Primary Science Teaching. . M. Shulman. Subject Matter Knowledge. 58. (1985). (1995). J. R. Teaching & Teacher Education. shulman. 4. The Australian Journal of Education. S. A. Harvard Educational Review. Avoiding Science in the Elementary Scghool. Handbook of Research on Teaching (3rd Edition).. New York: McMillian Publishing Company. Tilgner. Education's Dirty little Secret. A. Londong: Casell. Science Education. S. 421-431. C.. In H. (1987). K. Tobin. 57. 1985). Winter... D. Claderhead (Ed. (1990). Shanker. Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective. Exploring Teachers' Thinking. Wittrock (Ed). 104124. Shrigley. Shulman. Reasoning Ability of Preservice Primary Teachers: Implications for Science Teaching. No. L. (1986). D.

Apabila tauhid sudah mantap dan kukuh berulah terpancar nur iman di . jauh sekali dari pemahaman umum. westanchaung Islam sebagai asas membudayakan masyarakat Islam. Para guru besarnya adalah dari kalangan penyandang gelar yang diberikan oleh orang-orang yang menentang Islam. 1997:xii). Muhamad Amin Al-Misri (1987:88) sebenarnya kurikulum-kurilukum di negara Islam tidak terwarnai oleh warna Islam. Tauhid menjadi asas ajaran Islam setiap muslim (Hj. Maktab Perguruan Keningau. Kurikulum yang dapat mengarahkan kepada agenda ataupun kalendar Islam iaitu. menjadi tanggungjawab setiap manusia dan kerajaan untuk membentuk kurikulum yang sesuai dengan fitrah manusia atau insaniah itu sendiri. soal tauhid lebih banyak diturunkan di mekah pada awal kedatangan Islam. Refleksi Kurikulum Sekolah KURIKULUM SEKOLAH : SATU REFLEKSI Oleh Jaafar Mat Akhir Menurut Dr. TAUHID ASAS PENDIDIKAN ISLAM Tauhid merupakan asas utama dan pertama dari aqidah Islam . ia mendorong mereka menyembah Allah Ta’ala. Suasana sekolah sudah bukan lagi suasana Islam. sistem pendidikan hendaklah berpaksikan ketauhidan kepada Islam. Jika iman seseorang teguh. Sesungguhnya. Dengan kata lain.Lay Yoon Fah adalah pensyarah di Jabatan Sains dan Matematik. Sabah. Untuk tujuan itu. Ada ahli tafsir beranggapan sepertiga isi Al-Quran ialah untuk menanam ketauhidan manusia kepada Allah Ta’ala. apa yang penting ialah mengarah manusia kembali kepada Islam. pemahaman yang jauh dari Islam. sementara penyendang pemikiran Islam yang sebenarnya sangat sedikit dan terkecil. atau orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran. Maksudnya. Selama Rasulullah ‘Alaihi Wassalam berada di Mekah. PENGENALAN Kurikulum menjadi asas penting dalam pembangunan sistem pendidikan. persoalan keimanan menjadi tugas utama. Abdullah Ishak.

Jadi. dan sekaligus insyaalah dapat melaksanakan perkara kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dengan ini bermakna pelajaran yang melibatkan aqidah perlu diajar di peringkat awal. TUJUAN MANUSIA DI DUNIA Apa yang penting dalam kehidupan ialah kita perlu memahami tujuan hidup di muka bumi. nescaya manusia tidak akan terlalai ddan berdukacita dengan kehidupannya. ia membawa maksud jika manusia berpegang atau memiliki dan mengamalkan ketauhidan kepada Allah. Sebenarnya. kurikulum aqidah di peringkat 1-12 tahun. kurikulum yang berpaksikan aqidah sahaja pada peringkat awal akan membentuk sikap dan sahsiah. seperti pengisian ilmu peringkat kehidupan boleh ditanam. sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah (mempercayai serta beriman dengan setiap nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah mulai dari Adam ‘Alaihis Salam hinggalah kepada nabi Muhamad allahlahu ‘Alaihi Wassalam) dan (beriman kepada ) hari akhirat serta beramal saleh. dan orang-orang Nasara (Nasrani). Manusia berlumba-lumba mencari kemewahan hidup duniawi ini sebagai matlamat kehidupan. dan orang-orang Yahudi. dan tidak ada kebimbangan ( dari berlaku kejadian yang baik)m kepada mereka. Hal ini dapat diperjelaskan dalam surah al-Baqarah:62 yang bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Selepas itu. di peringkat menengah. Manusia jelas memperlihatkan kekeliruan dan ketidakfahaman manusia tentang matlamat sebenarnya kewujudan manusia di bumi Allah SWt. dan orang Sabi’in (menurut makna asalnya ialah orang keluar dari satu agama ke satu agama lain). maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya soal aqidah dalam kehidupan manusia.pahat hati dan kalbu." (surah al-Baqarah :62) Dari firman Allah tadi. manusia lupa kehidupan di dunia hanya alat untuk sampai ke akhirat . dan mereka pula tidak akan berdukacita. barulah perkara yang melibatkan fardhu kifayah.

Falsafah ini tidak jelas dan memperlihatkan kekaburan. Usaha ini adalah bagi melahirkabn rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan.Bukan sebagai matlamat (Noraine Abu. rohani. sistem pendidikan mengalami pelbagai perubahan hinggalah pada masa kini. 1995:38)." Falsafah Pendidikan Negara berasaskan daripada rukun negara. Ia tidak memasukkan Islam sebagai teras utama di dalam frasa yang terdapat di dalam falsafah itu. hal ini perlu diperjelaskan secara terperinci dami kebaikan ummah. falsafah ini menampakkan kelonnggaran dari sudut Islam yang sebenar. berketrampilan. Walaupun. Perbincangan akan menyentuh skopnya bermula Falsafah Pendidikan Negara merupakan falsafah yang mula diistiharkan pada tahun 1988 yang berbunyi : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan hadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ketundukan itu jaminan di akhirat kelak. Dalam al-Quran secara jelas menyatakan tujuan sebenar manusia dijadikan di dunia ini melalui firman-Nya di dalam al-Quran: Maksudnya: "Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku" (Az-Zaariiyat: 56) Untuk itu. PENDIDIKAN DI MALAYSIA Di Malaysia. menjadi tugas kita sebagai manusia patuh dan tunduk kepada fitrah manusia. Sesungguhnya. Justeru itu. Keadaan ini menyebabkan pelajar tidak pandai membaca al-Quran. Di bawah ini diperturunkan peratus yang tidak pandai membaca al-Quran: . berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. kerajaan menyediakan Pendidikan Islam tetapi hanya sebahagian daripada kurikulum biasa daripada akademik.

1 Bil.Men.murid Tg.Men Kubor Panjang 296 . Sekolah Bil. Pokok Sena 559 163 29. Murid yang boleh membaca Peratus 1 Sek.1 2 Sek.Bil.

159

54

3

Sek. Men Pendang

456

310

67.9

4

Sek.Men Tuanku Ab Malik

199

72

36.1

5

Sek.Men Syed Omar

355

116

32.6

6

Sek.Men Sultanah Bahiyah

246

217

88.2

7

Sek.Men Tun Syarifah Rodziah

399

143

42.1

8

Sek.Men. Simpang Empat

364

219

60.1

9

Sek.Men Tuanku Ab Rahman

185

155

83.7

10

Sek.Men Telok Chengai(L)

290

40

Sistem ini sunggguh membahaya kepada masyarakat Islam.594 48.289 1. Dengan. 1995:176) Punca sebenarnya. Cadangan pengagihan masa untuk sekolah seperti yang berikut: Pelajaran Bilangan Masa Jum Tah.13. Kementerian Pendidikan Malaysia masih lagi menggunakan sistem dualisme di dalam pendidikan. 1 . Sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan pelajar tidak pandai membaca alQuran dicadangkan jadual masa untuk diajar di sekolah.7 Jumlah 3. Hal ini jelas terdapat dua sistem pendidikan iaitu sistem agama dan sistem akademik. Abdullah Ishak. wujudnya cara ini memudahkan masyarakat terpesong daripada memahami hakikat ilmu serta menghayati Islam sebagai ad-din.9 (Hj.

3 Tah. 6 Kitab al-Quran 6 6 6 6 6 6 36 Hukum . 2 Tah. 4 Tah.Tah. 5 Tah.

1 1 1 1 1 1 6 Hadith dan sirah 1 1 1 1 1 .

1 6 Adab Membaca 5 6 6 4 2 2 25 Karangan 1 .

1 1 3 Nahu 1 1 1 1 1 5 Imla 1 .

1 1 1 4 Perpustakaan 1 1 1 3 Teks kesusasteraan 1 1 1 .

1 4 Tulisan 1 1 1 1 1 5 Sains 1 1 .

1 2 2 7 Matematik 2 2 2 3 3 3 16 Geografi .

1 1 2 2 6 Sejarah 1 1 2 2 6 Lukisan 1 .

Jasmani 1 1 1 1 1 1 6 .1 1 1 1 1 6 Pend.

2 Tg.1 Tg. masa Tg.Jum.Masa mingguan 17 21 26 26 27 27 Pengagihan masa untuk Sekolah Menengah Rendah seperti berikut: Pelajaran Bil.3 .

Hukum 3 3 3 Aqidah 1 1 1 Hadith dan sirah 2 2 2 Penghafalan dan Pembacaan .

Al-Quran 2 2 2 Penaksiran 1 1 1 Membaca 2 2 2 Karangan .

1 1 1 Nahu 2 2 2 Imla 1 1 1 Tulisan 1 1 .

1 Teks kesusasteraan 1 1 1 Perpustakaan 1 1 1 Bahasa Inggeris 6 6 6 .

Sains 5 5 5 Matematik 6 6 6 Geografi 2 2 2 Sejarah 1 .

1 1 Lukisan 1 1 1 Pend. Masa mingguan 42 42 . Jasmani 2 2 2 Jum.

Arab Islam Hukum 3 .4 Tg.5 Tg.42 Tg.6 (2 th) umum Peng.Arab Islam Peng.

2

1

2

1

Aqidah

1

2

2

1

Sirah dan Biografi

1

1

1

1

1

Penceritaan dan susunan Hadith

1

2

1

2

1

Penghafalan al-Quran

1

1

1

1

1

Peraturan membaca al-Quran

1

1

1

Penafsiran

1

2

1

2

1

Membaca

1

1 1 Karangan 1 1 1 1 1 Nahu 2 1 2 1 .

2 Retorik 1 1 1 1 1 Morfologi 1 1 1 Teks kesusasteraan dan sejarah sastera .

1 1 2 1 2 Perpustakaan dan Penyelidikan 1 1 1 1 1 Bahasa Asing 1 1 .

1 1 1 Sains 3 3 3 3 3 Matematik 3 3 3 .

3 3 Geografi 4 4 4 4 4 Sosiologi 2 2 2 2 2 .

Latihan Tentera 2 2 2 2 2 Hobi/Rekreasi 2 2 2 2 2 Jum .

selain mengajar ia juga terlibat sama dalam pengurusan di dalam bilik darjah. perdagangnan. Dr. Tenaga pengajar. Didalam pentadbiran. Menurut Prof. tenaga pengajar dan pelajar. ORGANISASI SEKOLAH Organisasi sekolah mengandungi pentadbir. Asas yangn tepat ialah disebabkan kita akan kembali padaNya: dan realiti adanya akhirat sebagai tempat perhitungan terakhir.42 42 42 42 42 (Ustaz Ahmed Al-Beely. Kamal Hassan yang dikutip oleh Shaharom TM Sulaiman (1997:5) mengatakan bahawa pendekatan pengurusan moden membenarkan profesional (termasuk pengurus dan pentadnir) berpegang teguh sepada ‘share value’ sesuatu organisasi tanpa mengambil kira sama ada ia bercanggah atau tidak dengan sistem nilai yang lebih besar yang wujud di luar profesyen. Guru juga tidak terlepas suasana yang disebutkan di atas tadi.1990:47-49) Catatan: Pengagihan masa untuk mata pelajaran sains. pentadbir wajar memberi ukuran yang universal dan memberi takrif yang tepat sistem nilai yang harus diikuti oleh semua manusia. perindustrian dapatlah diberi labihan masa untuk subjek pengkhususan itu. Untuk menjadi guru yang baik Imam Ghazali ada menjelaskan iaitu: . maka di dalam Islam kesetiaan kepada perintah Allah dan Rasul menjadi nilai utama yang mengatasi segala nilai-nilai lain yang wujud di dalam sesuatu sub-sistem atau sub-budaya. pertanian. Mohd. Pentadbir dan tenaga pengajar merupakan manusia penting dalam mewajahkan anak didik.

bagi mencapai kebahagian dunia dan akhirat.Falsafah Pendidikan Negara perlu jelas ii."Mereka itu adalah manusia agung dalam alam malakut.pendidikan akademik perlu diIslamkan iv. mereka laksana matahari. Antara sifat terpuji yang perlu diungguli oleh guru ialah seperti berikut: memiliki ilmu dan kaedah pengajaran ketokohan dan keperibadian guru memberi ilmu kerana Allah kebijaksanaan dan kematangan bersifat kasih sayang berperwatakan guru CADANGAN Beberapa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini ialah: i. Abdullah Ishak.Pendidikan hendaklah berasaskan satu sistem sahaja iaitu berasaskan Islam iii.Muradib/guru/pensyarah perlu diisikan dengan kefahaman Islam yang jelas . dirinya terangbenderang di samping menerang pula orang lain. Ilmu yang dapat menegahkan dirinta terhadap perkara yang mencetuskan serta merintis jalan bagi menyingkap tabir kejahilan umat manusia supaya dapat mengenal Allah dan mentaati syariatNya. Sesungguhnya. Diri mereka laksana kasturi yang sungguh wangi di samping mewangikan orang lain" (Hj.1995:225) Guru sungguh tinggi pada kaca mata Islam. guru berperanan menyedarkan pelajar dengan ilmu yang membawa kebaikan.

Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Mat Akhir adalah pensyarah di Jabatan Bahasa. Shaharom TM Sulaiman. Kurikulum Dan Pendidikan Guru (Terjemahan Ahmad Jaffani Hassan et al). Hj. Noraine Abu. Kuala Lumpur: Darul Nu’man. Selangor: Thinkers Library. Sabah. (1997). Selangor: Pustaka Ilmi. Jaafar b. Islam dan Pembangunan Manusia.v. (1995). Maktab Perguruan Keningau. (1997).iklim tempat belajar hendaklah berasaskan kesesuaian Islam. BIBLIOGRAFI Ustadz Ahmed Al-Beely (disunting oleh Muhamad Hamid Al-Afendy & Nabi Ahmad Baloch). Zaluddin Hj Sulaiman. (1990). KESIMPULAN Secara umunya. langkah-langkah perlu diambil segera dalam menghadapi kegawatan masalah remaja masa kini. Yang penting. Islam dalam Kehidupan Masyarakat. kita dapat membina generasi yang mampu mengembangkan risalah Islam yang dapat menyelamatkan Ummah. ia membinasakan ummah. Sifat 20 "ke Arah Memahami Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah". Abdullah Ishak. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). Membaiki pendidikan dan pengajaran di negara-negara Islam dengan kurikulum-kurikulum dan metode-metode serta melindungi guru-guru dan pelajar daripada musuh-musuh Islam. Jika tidak. Sungai Dua. Hendaknya tiap-tiap individu dalam satu saf tampil ke depan memikul tanggungjawab dan mencurahkan pengorbanan dalam mengkaji permasalahan pendidikan bagi menyusun program kerja dan melaksanakan.

| Mengenai MPKS | Piagam Pelanggan | Kursus-Kursus | Kemudahan | Visi dan Misi | Lagu Rasmi | Pengetua dan Timbalan Pengetua | Laman Utama | | Atas | Copyrights © Maktab Perguruan Keningau Sabah. . All rights reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful