| Laman Utama

|

Esei Pedagogi Bahasa: Pemarkahan Karangan Umum dan Karangan UPSR - oleh En Mohd. Isa bin Abd. Razak

Esei Pendidikan: Keberkesanan Kadeah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran - oleh En Azman bin Kanil @ Konil

Laporan Tinjauan: Pendidikan Sekolah Rendah di Pedalaman Keningau - Satu Tinjauan di Kampung Salarom, Nabawan - oleh En Ishak bin Harun

Kajian Pemerhatian: Program Motivasi Keibubapaan - Projek SAMP 1998 - oleh Hj. Kamarudzaman bin Hj. Abdul Rahim

Laporan Kajian Tindakan: The Use of Pause Prompt Praise Procedure in SK Banjar, Keningau - oleh Saudara Lau Chee Loong

Kurikulum -Refleksi Kurikulum Sekolah: Kurikulum Sekolah-Satu Refleksi - oleh En Jaafar bin Mat Akhir

Tinjauan Literatur: Pengaruh Pengetahuan Konten Guru Sains terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Esei Pedagogi Bahasa

PEMARKAHAN KARANGAN UMUM DAN

KARANGAN UPSR

Oleh Mohd. Isa bin Abd. Razak

PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Berbagai-bagai faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahannya.

Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. Tumpuan perbincangan ialah pada aspek amali pemarkahan karangan. Beberapa contoh PMM karangan dikemukakan. Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimewa dengan harapan kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi. Bagaimanapun, contohcontoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan karangan.

PERATURAN MEMBERI MARKAH

Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. Bagi ujian sumatif seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), PMM telah disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Amnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif, holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (Abdul Aziz (1993: 155). Pemarkahan global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik eklektik.

Teknik Global

Global atau holistik bermaksud menyeluruh. Rasional teknik ini ialah keseluruhan lebih penting daripada bahagian. Berasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara keseluruhan

terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred A hingga E. Pemeriksa meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred B. Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya.

Cara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan membaca secara kritikal. Amat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat rendah. Bagaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jawapan untuk rujukan bersama.

Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. Dengan teknik ini pemeriksa membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di bawah sekali. Kesemua karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan peratus A, B, C dan seterusnya. Teknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang seperti kerja projek. Teknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, novel dan lain-lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik global diberi dalam Lampiran A.

Teknik Analisis

Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jawapan calon mempunyai banyak unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam bidang berkenaan. Teknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar.

(a) Perincian Aspek Karangan Biasa

Teknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu. Bagi karangan Bahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di bawah.

Isi = 30%

gunakan skala global 10 mata. tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global 10 mata atau teknik analisis. (b) Perincian Aspek Karangan Berformat PMM analisis karangan berformat selalunya lebih terperinci. gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti struktur frasa. isi diperuntukkan enam markah dan format diperuntukkan tiga markah. Markah penuh bagi soalan itu ialah 15.Bahasa = 40% Gaya dan Olahan = 30% Jumlah = 100% Bagi isi. Jika teknik analisis digunakan. struktur ayat. Teknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan. isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Dengan kata lain bahasa diperuntukkan enam markah. kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. Jika skala global 10 mata dipilih. Sijil Tinggi Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia. (Lihat Lampiran C. butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. Bagi gaya dan pengolahan.) Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan unsur global dengan unsur analisis. Kelaziman itu sesuai untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian Am. Katakan kita telah meyediakan soalan berbentuk wawancara. Teknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji kemahiran bahasa kerana 70% daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa dan penglahirannya. Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 2 markah Tanda baca 1 markah . penggunaan kata. ejaan dan sebagainya. Kita boleh menggunakan nisbah 2:2:1 bagi aspek bahasa. Bagi aspek bahasa. Lazimnya. isi dan format.

Ayat. ejaan dll. 3 markah Perincian Markah Isi Dalam pendahuluan 1 markah Dalam susulan 4 markah Dalam penutup 1 markah Perincian Markah Format Nama penyoal ½ markah Nama tetamu ½ markah Tajuk ½ markah Pendahuluan ½ markah Pemerengganan ½ markah Penutup ½ markah TEKNIK MEMARKAH .

dan seterusnya tanpa mengikut susunan kertas ujian. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan kesan emosi yang dinamakan kesan halo. Usaha ini perlu disempurnakan dengan penyelarasan pemarkahan. Jika kertas itu mengandungi lebih daripada satu soalan karangan. Kedua-dua cara ini boleh digunakan. cara ini boleh menghindarkan pemeriksa daripada dipengaruhi oleh soalan sebelumnya ketika memeriksa butiran seterusnya. Penyelarasan boleh meninggikan kebolehpercayaan pemarkahan. pemeriksaan semula. Misalnya. PEMARKAHAN KARANGAN UPSR . sumatif dan formatif. apa lagi jika skema pemarkahannya berbeza-beza. Bagi ujian formatif juga. diikuti dengan calon B dan seterusnya. Jika kertas yang hendak diperiksa itu banyak. Mereka yang menghadiri mesyuarat penyelarasan memeriksa sampelan jawapan calon. Kemudian. dibincangkan sebab-sebab markah yang diberi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. kemudian kita periksa pula karangan "Faedah Membaca". Lazimnya penyesuaian atau moderasi markah dilakukan dalam penyelarasan apabila selisih markah antara pemeriksa melebihi 5%. skema pemarkahan sepatutnya diberitahu kepada pelajar. cara kedua lebih berkesan kerana pemeriksa dapat menumpukan fikirannya kepada isi tajuk berkenaan. perbezaan markah di antara pemeriksa-pemeriksa itu boleh diminimumkan. Melalui perbincangan. Pemarkahan boleh juga dilakukan berdasarkan tajuk karangan. Amalan ini elok dilaksanakan di sekolah bagi kedua-dua jenis ujian. PENYELARASAN Dalam peperiksaan awam. elok diwujudkan kebiasaan merahsiakan nama calon seperti yang dilakukan dalam peperiksaan awam. perubahan terhadap skema dan sebagainya. jika pemeriksanya lebih daripada seorang. cara kedua perlu diutamakan kerana dengan cara ini fikiran kita tidak disela oleh pelbagai isi karangan yang lain. Penggubalan kertas soalan bagi ujian semester dan tahunan yang dipusatkan dalam sesuatu mukim atau daerah sangat digalakkan. penyelarasan pemarkahan item esei memang sentiasa dilakukan. Bagi ujian formatif. Pemarkahan boleh dilakukan berdasarkan susunan kertas iaitu kita periksa jawapan calon A.Katakanlah kita akan memarkah sebuah karangan. Mokhtar (1995: 110) menyatakan. mula-mula kita periksa semua karangan "Cita-cita Saya".

markah boleh diberi secara global. Ini bermakna calon boleh kehilangan sembilan daripada 15 markah bahasa. Pecahannya ialah 15 markah bagi bahasa dan 10 markah bagi isi Perincian markah bahasa di bawah ini lazimnya digunakan. calon tidak diberi pilihan. Pemarkahan yang sesuai bagi kertas ini ialah teknik analisis. penggunaan tanda baca. dan ejaan. calon boleh memilih sama ada Soalan 1 (a) atau Soalan 1 (b). nisbah markah bahasa wajar melebihi markah isi. Markah isi pula boleh diagihkan seperti di bawah: Pendahuluan 1 markah . Markah penuh diberi jika calon berjaya memperlihatkan keluasan penggunaan perbendaharaan kata dan menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat. Oleh sebab Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menekankan kemahiran berbahasa. Bagi komponen-komponen yang lain. Jika markah penuh 50. Potong setengah markah bagi setiap kesalahan penggunaan imbuhan.ertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mengandungi dua soalan yang dinamakan Soalan 1 dan Soalan 2. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Bagi Soalan 2. Calon dikehendaki menjawab kedua-dua soalan. sistem pemotongan markah boleh digunakan. markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. (a) Perbendaharaan kata 3 markah (b) Struktur ayat 3 markah (c) Penggunaan imbuhan 3 markah (d) Penggunaan tanda baca 3 markah (e) Ejaan 3 markah Bagi komponen perbendaharaan kata dan struktur ayat. Bagi Soalan 1.

jika saya ada banyak wang.4 isi x 2 markah 8 markah Penutup 1 markah Agihan markah isi ini boleh digunakan untuk kesemua soalan. . 1993: Soalan 1 (a) Empat episod peristiwa yang tidak dapat dilupakan. 1996: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kebersihan diri dan kawasan tempat tinggal. 1992: Soalan 1 (a) Empat cara menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. 1994: Soalan 1 (a) Empat cara menjaga kesihatan badan. Soalan 1 (b) Empat cara menggunakan wang. Di bawah ini diberikan beberapa contoh umum berdasarkan soalan UPSR yang sebenar. Soalan 1 (b) Empat cara kita boleh menggembirakan ibu bapa. Soalan 1 (b) Empat faedah membaca. Soalan 1 (b) Empat faedah bersukan. Soalan 1 (b) Empat gambaran Hari Kebangsaan yang telah disaksikan. 1995: Soalan 1 (a) Empat episod cerita aneh.

Soalan 1 (b) Empat kepentingan kerjasama di kalangan murid. tolak tiga markah. Penutup (1 markah) Tabiat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Mendapat keseronokan atau kepuasan melalui cerita-cerita rekaan. Pemeriksa boleh memotong sehingga tiga markah daripada keseluruhan markah yang diperoleh bagi item yang berkenaan. Di bawah ini diberikan satu contoh rangka jawapan bagi Soalan 1 (b) tahun 1996: Pendahuluan (1 markah) Amalan membaca sangat bermanfaat kepada manusia. Isi (2 markah x 4 isi) Meluaskan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik darjah. Menambah perbendaharaan kata. . PMM yang baik juga disertai contoh rangka jawapan. Bagi soalan yang memerlukan format. PMM yang baik lazimnya menyatakan bahawa pemeriksa boleh mempertimbangkan markah yang sesuai bagi isi yang berkaitan dengan soalan walaupun isi-isi itu tidak tercatat dalam PMM. calon mesti menulis karangan dalam format yang dikehendaki. Menambah pengalaman melalui cerita benar atau pengembaraan. Pembahagian markah isi tidaklah terlalu rigid.1997: Soalan 1 (a) Empat cara mengenang jasa ibu bapa. Perhatikan contoh penerangan tentang hal ini yang sesuai untuk PMM sekolah rendah: Soalan 1 (a) jika tidak ditulis dalam bentuk dialog.

Ketika membaca. Sebelum tahun 1996. Lazimnya. Kemudian karangan itu dibaca sekali lagi untuk menimbangkan markahnya yang sebenar berdasarkan ketetapan cara pemberian markah.75 patah perkataan: tolak satu markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. dan jika tiada penutup. calon tidak diberi sebarang markah untuk perkara yang ditulis selepas had maksimum itu. Mulai tahun 1996. iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan. 39 patah perkataan ke bawah: peruntukan markah tidak boleh melebihi 10 daripada 25 markah. Cadangan pemotongan markah bagi karangan yang pendek adalah seperti yang berikut: 60 -. calon dijangka akan kehilangan markah isi jika isinya. . had maksimumnya perkataan yang boleh digunakan oleh calon dicatatkan dalam arahan. Dengan kata lain. terkandung dalam perkataan-perkataan yang melebihi had maksimum itu.59 patah perkataan: tolak dua markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. 40 -. PMM perlu menerangkan sistem pemotongan markah jika calon menggunakan lebih daripada 80 patah perkataan. PMM perlu memberikan garis panduan kepada pemeriksa jika calon melanggar had maksimum yang ditetapkan itu. tolak satu markah. pemeriksa perlu menanda isi dan kesalahan-kesalahan seperti Rajah 1. Pemeriksa perlu membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan dan menentukan jumlah perkataan yang digunakan oleh calon. 50 -. khususnya penutup.Soalan 1 (b) jika tiada pendahuluan. Namun demikian. jika tiada kata penegasan di tengah karangan. pemeriksa tidak perlu menilai bahagian yang melebihi had maksimum itu. Pemeriksaan secara analisis untuk karangan sekolah rendah sudah tentu memerlukan pemeriksa yang teliti. Apabila frasa tidak kurang daripada 80 patah perkataan digunakan. Kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR mensyaratkan calon menulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.49 patah perkataan: tolak tiga markah daripada jumlah markah yang diperoleh untuk soalan itu. tolak satu markah. tolak satu markah. Penggunaan perkataan melebihi had maksimum itu juga tidak membabitkan pemotongan markah.

Apabila penandaan telah selesai dilaksanakan. tuliskan markah yang telah dipertimbangkan itu pada sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti dalam Rajah 2. Rajah 1: Penandaan Karangan Aspek Pecahan Markah Isi (a) 8 Bahasa (b) 3 (c) 2 .

Format 0 .(d) 3 (e) 2 Jumlah 18 .Bilangan perkataan -1 JUMLAH 15 .

Bagi ujian formatif. BEBERAPA ISU Penandaan Kesilapan Penandaan kesilapan boleh dilakukan berpandukan Rajah 1 atau cara-cara yang difikirkan sesuai (lihat Abdul Aziz Abdul Talib. Sampelan kes lulus biasa. pembulatan itu tentulah kurang wajar. Guru boleh menggunakannya untuk menganalisis kesilapan dan mengadakan tindakan susulan. Penandaan kesilapan itu akan memudahkan ketua pasukan dan ketua pemeriksa melaksanakan tugas mereka. Jika calon mendapat 85½ markah daripada 100. Penandaan kesilapan sangat penting bagi ujian sumatif. Dalam ujian sumatif lazimnya sampelan kertas yang telah diperiksa oleh pemeriksa akan disemak semula oleh ketua pasukan.Rajah 2: Catatan Markah Biasa markah penuh yang diberi adalah dalam angka bulat. Bagi karangan yang terpesong. kesilapan yang telah ditanda pada kertas jawapan boleh menjadi sumber maklumat yang sangat berguna untuk guru dan murid. Markah muktamad hendaklah ditulis di penjuru sebelah kanan halaman pertama karangan calon. peruntukan markah tidak boleh melebihi lima markah. Namun demikian. ½ markah bernilai 2%. Pelajar pula dapat mengetahui kelemahan mereka dan boleh berusaha membaiki kelemahan yang ditunjukkan itu. Pembulatan markah bagi kes ini kurang wajar. khususnya latihan harian. Pemeriksa boleh juga menggunakan tanda-tanda penyuntingan jika sasaran memahami tanda-tanda penyuntingan itu. Penandaan kesilapan dan penyuntingan dengan menggunakan tanda-tanda penyuntingan sangat sesuai dilakukan di sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi bagi ujian-ujian formatif. 1993: 278-279). . apabila nilai ½ markah itu dari segi peratusnya begitu tinggi. Bagi kertas Bahasa Melayu (Ujian Penulisan) UPSR. markah itu boleh dibulatkan menjadi 86. semua kes gagal dan semua kes cemerlang mungkin juga akan disemak oleh ketua pemeriksa.

"Memang sudah adat benda subjektif!" BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib. Asas Penilaian Pendidikan.Dua Ekstrem Pemeriksa mungkin sukar membuat keputusan apabila bertemu dengan keadaan yang bertentangan. Menguji Kemahiran Bahasa: Prinsip. Antara masalah bahasa yang lazim berlaku ialah kesilapan struktur frasa dan ayat. (1986). butiran subjektif. Petaling Jaya: Longman. Namun demikian. Teknik dan Contoh. Abu Bakar Nordin (1986: 220) menyarankan pemeriksa melakukan tugasnya semasa fikiran tenteram dan di tempat yang sesuai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. jika masih terdengar rungutan daripada calon setelah segala usaha dilakukan sebaik mungkin. Peringkat tertinggi yang boleh diberi kes ini ialah peringkat D. khususnya karangan. Edisi Kedua. (1994). Pemeriksa terdedah kepada tuduhan tidak adil jika gagal mengesan kesilapan calon atau menyalahkan sesuatu yang sememangnya sudah betul. Pengujian Bahasa: Kes Bahasa Melayu. Peringkat tertinggi bagi kes ini ialah peringkat B. Yang kedua ialah isi jawapan calon terpesong terus. Yang pertama ialah isi jawapan calon sangat tepat dan matang. PENUTUP Berbanding dengan butiran berbilang pilihan. (1993). mudah digubal. Azman Wan Chik. Abu Bakar Nordin. kurang keragaman susuk ayat dan kesilapan penggunaan tanda baca. tetapi prestasi bahasanya cemerlang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. tetapi ada masalah dari segi bahasa. Penguasaan yang mendalam terhadap subjek yang diperiksa juga sangat dituntut. pemeriksa boleh secara bersahaja meluahkan rasa. . Namun demikian penyediaan PMM dan usaha memarkah butiran subjektif menuntut kesungguhan yang bukan kepalang. Pemeriksa mestilah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh.

Jabatan Bahasa. LAMPIRAN A TEKNIK GLOBAL Soalan 1: Karangan (100 markah) Calon dikehendaki memilih dan mengarang satu tajuk sahaja. Sabah. Maktab Perguruan Raja Melewar. Isa b. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak ada potongan markah bagi karangan yang kurang atau lebih daripada 350 perkataan. Razak. "Soalan Subjektif: Teknik Penggubalan dan Skema Pemarkahan". Ab. (1991). Panjang karangan kira-kira 350 patah perkataan seperti yang ditetapkan itu adalah panduan sahaja. Mohd. Panduan Am Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu untuk mendapatkan kesan dan menganggarkan peringkat karangan itu sambil memerhatikan perkara-perkara berikut: . (1995). Raminah Haji Sabran. Mokhtar Ismail. (1988). Kertas kerja.Mahir Publications. Razak adalah Ketua Jabatan. Mohd. Maktab Perguruan Keningau. Penilaian di Bilik Darjah. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerapannya pada Peringkat Sekolah Rendah. Koleksi Kertas UPSR Bahasa Malaysia. Shah Alam: Mahir Publications Sdn. Isa Ab. Seremban. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia.

Menggunakan bahasa yang betul. Bahasa memuaskan. Hujahhujahnya sangat logik dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran yang tinggi. Isi dan Susunan. Isinya cukup dan berkembang. Gaya bahasanya sesuai dengan tajuk karangan. Ada kesalahan tatabahasa tetapi dapat dimaafkan. tanda baca. lengkap dengan contoh-contoh yang sesuai. mudah dan kurang tepat. Peringkat A (75--100 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih tepat. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Mempunyai sekurang-kurangnya lima isi yang sesuai. Pengolahannya kadang kala kabur. peribahasa dan lain-lain. lancar dan jelas. Susuk ayat beragam dan penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. memperlihatkan kematangan fikiran. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. Perbendaharaan katanya terhad. perenggan. tersusun dan baik penyampaiannya. Peringkat B (60--74 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih lagi tepat. Perbendaharaan katanya sederhana. . Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Peringkat C (40--59 markah) Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. tetapkan peringkat yang sesuai berdasarkan peringkatperingkat di bawah ini. Bahasa lancar dan bersih daripada kesalahan tatabahasa: struktur ayat.Bahasa dan Gaya. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. imbuhan. Pemberian Markah Setelah membaca karangan itu sekali lalu. ada yang tidak sesuai. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Isinya kurang: ada yang cocok.

Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah lima markah. calon dikehendaki menulis pro dan kontra. Contoh: Keseluruhan 70 Tolak Ejaan -4 Jumlah 66 Bagi karangan yang berbentuk perbahasan. Bagi kesalahan isi. Perbendaharaan katanya tidak tepat. Isinya sipi. tandakan kesalahan-kesalahan bahasa. Bagi kesalahan ejaan. tandakan dengan satu palang / dan kesalahan ejaan yang sama tandakan dengan dua palang //. Tajuk itu sendiri dianggap sebagai pro atau pencadang dalam karangan itu. Sambil membaca itu. isi dan ejaan.Peringkat D (30--39 markah) Tajuk karangan kurang difahami. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang mantap. Penguasaan bahasanya lemah. Bagi kesalahan ayat. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan tidak teratur. frasa dan perkataan. Perbendaharaan katanya salah. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang. Potong setengah markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Kesimpulan Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk menimbangkan markah yang sebenar. Bagi kesalahan tanda baca buat bulatan pada bahagian yang berkenaan. kurungkan perenggan atau ayat yang mengandungi kesalahan isi dengan kurungan. Untuk karangan yang berbentuk perbincangan. Struktur ayat berkecamuk. Peringkat E (1--10 markah) Tajuk karangan tidak difahami langsung. LAMPIRAN B . sesuaikan kriteria. Isinya terpesong. buat garisan di bawah kesalahan itu. calon dikehendaki menulis kontra kepada tajuk itu. Bagi karangan yang berbentuk cerpen dan peribahasa pula. Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan.

TEKNIK ANALISIS Karangan Berformat: Berita Format 4 markah Isi 6 markah Bahasa 5 markah Perincian Markah Format Tajuk berita ½ markah Nama penulis ½ markah Tempat berlaku ½ markah Tarikh ½ markah Pemerengganan 1 markah Penutup 1 markah Jumlah 4 markah .

3 markah Jumlah 5 markah LAMPIRAN C TEKNIK EKLEKTIK Soalan 1: Karangan (20 markah) Calon dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. Pemarkahan untuk semua jawapan adalah seperti yang berikut: . ejaan dll.Perincian Markah Isi Isi dalam intro 2 markah Isi dalam susulan 3 markah Isi dalam penutup 1 markah Jumlah 6 markah Perincian Markah Bahasa Laras dan gaya 1½ markah Tanda bacaan ½ markah Ayat.

Jika isi melebihi empat. Di sini diturunkan contoh isi bagi satu soalan sahaja. 4 isi x 2½ markah = 10 markah. Isi = 10 markah Pengolahan = 10 markah Jumlah = 20 markah (a) Teknik Analisis untuk Isi Isi (10 markah). Bacaan kali kedua untuk menandakan kesilapan dan memastikan markah pengolahan. Contoh isi: (Skema sebenar menyenaraikan isi bagi semua soalan. Beri satu markah sahaja bagi isi yang kurang tepat atau kurang lengkap.Kedudukan ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga .Umur .Bacaan pertama untuk mengesan isi dan menggredkan pengolahan. Dikehendaki sekurang-kurangnya empat isi. Beri markah penuh bagi isi yang tepat dan lengkap.Kelas sosial . beri satu markah bonus asalkan tidak melebihi markah maksimum keseluruhan.) Soalan (a) Faktor sosial yang menentukan penggunaan kata ganti diri: .

Pengolahannya sangat menarik dan berkesan. Hujah-hujahnya sangat lojis dan memperlihatkan ciriciri kematangan fikiran yang tinggi. Markah tidak dipotong bagi kesalahan yang berulang (dua palang). frasa dan perkataan: tandakan dengan garisan di bawah kesalahan berkenaan. tandakan dengan kurungan. Potongan maksimum kesalahan ejaan ialah dua markah. Bagi kesalahan tanda bacaan: tandakan dengan bulatan.Situasi formal dan tidak formal -Jawapan-jawapan lain yang sesuai (b) Teknik Global 10 Mata untuk Pengolahan Pengolahan (10 markah). Tulis markah yang telah dipertimbangkan di sebelah kanan bahagian bawah karangan seperti contoh di bawah ini: Isi 7/10 Pengolahan 6/10 Jumlah 13/20 -E-1 Jumlah akhir 12/20 Peringkat A (9--10 markah) Takrif terhadap tajuk esei tepat dan bahasa lancar.. Bagi kesalahan ejaan: tandakan dengan satu garis miring ke kanan (back slash). Bagi kesalahan isi. Tiada kesalahan tatabahasa. Bagi kesalahan ayat. Potong ½ markah bagi tiap-tiap kesalahan ejaan. Susuk ayat beragam. tandakan dengan dua garis miring ke kanan. Penggunaan perbendaharaan katanya luas dan tepat. Bagi kesalahan ejaan yang sama. .

Esei Pendidikan KEBERKESANAN KAEDAH KULIAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh Azman bin Kanil @ Konil PENGENALAN lmu pedagogi merupakan satu disiplin yang amat ditekankan di bidang keguruan. Perbendaharaan katanya tidak tepat. simulasi. Penguasaan bahasanya lemah. namun ia masih lagi menjadi pilihan pendidik untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar.Peringkat B (7--8 markah) Takrif terhadap tajuk esei masih lagi tepat. Peringkat E (1--2 markah) Tajuk esei tidak difahami langsung. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan di institusi pengajian tinggi maupun di peringkat sekolah seperti kaedah perbincangan. Pengolahannya kadang kala kabur. Terdapat kesalahan tatabahasa-dapat dimaafkan. Susunan bahasanya membayangkan penguasaan bahasa yang kurang cekap. Peringkat C (5--6 markah) Takrif terhadap tajuk esei kurang tepat. Olahannya mengelirukan dan sukar difahami. Sebagai pendidik. Keragaman susuk ayat kurang sedikit. Perbendaharaan katanya agak sederhana. Pengolahannya agak menarik. mudah dan kurang tepat. Bahasanya memuaskan. Struktur ayat berkecamuk. Walaupun kaedah ini merupakan kaedah yang paling dominan dalam penyampaian ilmu pengetahuan di sekolah dan maktab perguruan namun kaedah ini telah mendapat kritikan yang . modul. Satu perkara yang menarik ialah walaupun kaedah kuliah yang telah dipraktikkan hampir 2500 tahun lamanya. main peranan. Terdapat kesilapan tatabahasa yang tidak boleh dimaafkan. Terdapat juga ciri-ciri kematangan fikiran dalam penulisannya. kuliah dan bermacam-macam lagi. Pengolahan dan penyusunannya agak lemah dan kurang teratur. projek. Tidak menunjukkan keanekaragaman susuk ayat. Perbendaharaan katanya terhad. guru perlu menguasai pelbagai kaedah pengajaran yang berkesan. Peringkat D (3--4 markah) Tajuk esei kurang difahami. Perbendaharaan katanya salah.

TUJUAN KULIAH Walaupun kaedah kuliah mendapat kritikan yang hebat di kalangan pakar pendidik. namun kekerapan pengunaannya dalam penyampaian ilmu masih lagi tinggi. Beberapa refleksi yang dibuat menunjukkan terdapat beberapa faktor dominan tujuan kuliah diadakan. majalah dan sebagainya. Guru dapat merangsang dan menimbulkan minat serta rasa ingin tahu pelajar melalui bahan kuliah yang akan disampaikan. Ini penting terutamanya ketika memulakan mata pelajaran atau unit pembelajaran yang baru. Ini akan menjadikan pelajar lebih banyak disuap daripada mereka bertindak mencari atau menjalankan eksplorasi terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. Fenomena seperti ini boleh berlaku di mana-mana sahaja sekiranya guru hanya memainkan peranan sebagai media iaitu menukar isi pelajaran yang ditulis di dalam buku kepada kuliah lisan kepada pelajar.hebat. Secara tidak langsung timbul satu konsepsi bahawa guru yang manyampaikan kuliah adalah seorang yang pakar dalam pengetahun tersebut (expert on the body of knowledge). . Persoalannya ialah mengapa kaedah kuliah tetap menjadi pilihan utama oleh guru semasa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada penuntut. Teknik perbincangan dalam kumpulan kecil tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks atau untuk mengubah sikap. Ini kerana kaedah kuliah dikatakan akan menjadikan pelajar sebagai pemain pasif iaitu hanya sebagai pendengar manakala guru sebagai pemain aktif. Paris. Di universiti ini. Ini menjimatkan masa terutama ketika guru hendak menghabiskan sukatan pelajaran yang tertinggal dalam tempoh masa yang terhad. Sebahagian besar penuntut yang lain mengikuti kursus melalui Cours Polycopies iaitu mendapatkan atau membaca nota yang telah disiklostil. Antaranya ialah: Guru dapat menghabiskan beberapa topik pelajaran dalam satu sesi perkuliahan. Merangsangkan minat murid. jurnal. Satu lagi hujah yang paling ekstrem terhadap kelemahan kaedah kuliah adalah situasi yang berlaku di Universiti Sorbonne. Nota-nota yang telah disiklostil ini dijual di luar dewan kuliah. Terdapat pelbagai jawapan kepada persoalan tadi. Sebahagian kecil penuntut yang mengikuti kuliah itu sebenarnya adalah wakil daripada pelajar lain untuk mengenal pasti bahagian-bahagian penting yang ditekankan oleh pensyarah yang berkemungkinan ditanya dalam peperiksaan. Bahan atau isi kuliah yang telah disiapkan boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang selagi tiada perubahan sukatan pelajaran. Rangsangan dapat dilakukan oleh guru semasa memulakan pengajaran. Kaedah kuliah juga membolehkan pelajar belajar dari orang yang benar-benar pakar dalam disiplin tersebut. sebilangan kecil sahaja penuntutnya menghadiri kuliah. Ini akan mengurangkan kecenderungan pelajar untuk meneliti dan menganalisis sesuatu input yang disampaikan daripada buku teks.

Mengembangkan isi pelajaran. Guru dapat mengutarakan fakta-fakta penting pelajaran semasa menyampaikan kuliah. Antara kelemahan kaedah perkuliahan ialah seperi berikut: Kuliah melibatkan interaksi sehala di antara guru dan murid. Ini menyebabkan murid-murid menjadi pasif. pengembaraan. Guru juga dapat menjawab dan menyelesaikan masalah murid ketika pelajaran itu sedang dikuliahkan. Ini kerana guru tidak dapat mengukur setakat mana mutu pemahaman pelajar kepada topik pelajaran yang disampaikan. Ini mengelakkan murid memendam masalahnya dan hilang tumpuan pada pelajaran. Melalui kaedah kuliah semata-mata juga amat sukar bagi guru untuk mengukur tahap pembelajaran pelajar. Kaedah kuliah memberi kelonggaran kepada guru untuk membuat huraian bukan sahaja setakat yang ada dalam buku teks malah ditambah dengan pengalamannya yang diperolehi melalui pembacaan. Di samping itu penganalisaan yang lebih mendalam dapat dilakukan dan yang paling penting guru mestilah membuat rumusan dari sesuatu bahan kuliah yang disampaikan. Kaedah ini mendorong pelajar hanya mengingati fakta-fakta yang diajar sebagai tujuan akhirnya. . percubaan dan sebagainya. Pelajar akan rugi sekiranya topik yang ditinggalkan itu merupakan topik yang penting terutamanya waktu peperiksaan. Guru juga dapat mengalih topik pelajaran dengan mengambil kira tahap kesediaan murid mengikuti pelajaran baru. Deria yang digunakan pula hanya mata dan telinga sahaja. Pelajar hanya menjadi penonton dan guru yang menjadi pemain aktif. namun ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dinafikan. guru bukan sahaja menyampaikan input ilmu kepada murid malah guru juga dapat menyampaikan perasaan dan pengalamannya dalam satu sesi perkuliahan. Guru dapat memberi panduan kepada murid bagaimana hendak mempelajari sesuatu pelajaran. Pelajar akan mudah berpuas hati dengan input ilmu yang telah diberikan oleh guru. Ini akan mengakibatkan topik pelajaran yang kurang diminati dan difahami oleh guru akan ditinggalkan atau tidak dikuliahkan. Semasa kuliah disampaikan. Justeru itu. Hal ini lebih ketara lagi sekiranya guru kurang membuat sesi soal jawab semasa menyampaikan kuliah. secara tidak langsung ia akan menghilangkan minat pelajar untuk mengkaji dengan lebih mendalam sesuatu topik pelajaran yang dikuliahkan. Penelitian dan ulangkaji. Keberkesanan kuliah yang disampaikan oleh guru juga banyak bergantung kepada minat dan pemahaman guru tentang sesuatu topik. Pertambahan ilmu selain daripada nota yang dicatat semasa kuliah tidak akan berlaku.Memberi penjelasan yang maksimum. KELEMAHAN KULIAH DAN CARA MENGATASI Walaupun kaedah kuliah mempunyai pelbagai kebaikan seperti yang telah dihuraikan di atas. Ini bercanggah dengan teori pembelajaran yang mengkehendaki kepelbagaian deria dilibatkan dalam satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu. Sesuatu kuliah juga perlu ada permulaan. multimedia. adakah kita masih lagi berpegang kepada definisi kuliah sebagai satu proses interaksi sehala antara guru dengan murid. Jangan membuang masa dengan menulis formula atau membaca petikan dari buku. Ini kerana melalui pemerhatian dan penyelidikan. Justeru itu keberkesanan kuliah dapat ditingkatkan dengan memasukkan beberapa ciri-ciri penting. perbandingan (comparison). kaedah kuliah tidak lagi digunakan secara menyeluruh di dalam kelas. perbincangan ringkas dan unsur-unsur lain yang difikirkan sesuai semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. gambaran (illustration) dan alat bantu mengajar yang lain. KESIMPULAN Walaupun penggunaan kaedah kuliah dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah telah mendapat kritikan hebat daripada para cendikiawan namum kaedah ini masih lagi diamalkan dengan meluas kerana faktor penjimatan masa. Sinopsis kuliah yang bernas perlu diedarkan kepada murid sebagai panduan. sosial dan juga merangsang pertumbuhan pelajar kepada pembinaan konsep kendiri yang positif. efisiensi dan memudahkan guru membuat persediaan. sahsiah. penggunaan pelbagai alat bantu mengajar ketika menyampaikan kuliah seperti komputer. Guru telah mula memasukkan unsur sesi soal jawab. alat tayang dan sebagainya dapat meningkatkan lagi mutu perkuliahan. Bagi saya definisi kuliah sudah sewajarnya diberi nafas baru atau definisi yang baru. Kuliah juga hendaklah diselang-selikan dengan soal jawab. pertengahan dan penamat di samping perlu disampaikan dengan intonasi suara yang baik.Satu persoalan yang menarik di sini ialah selepas beberapa lama kaedah kuliah ini digunakan. Antaranya ialah: Kuliah hanya diberikan pada masa yang sesuai seperti ketika hendak memulakan atau memperkenalkan tajuk yang baru. Namum begitu ia memerlukan anjakan paradigma para pendidik dari mendefinisikan kuliah sebagai menyampaikan syarahan atau input ilmu semata-mata kepada membina perkembangan kognitif. Guru haruslah menyampaikan kuliah dengan cara yang menarik dan menggunakan unsur persamaan (analogy). BIBLIOGRAFI . perbincangan dan sebagainya yang difikirkan sesuai supaya interaksi pelbagai hala dapat dibina dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

. Kaedah dan Teknik Pengajaran. (1989). Maktab Perguruan Keningau. Daia. (1992). Hampir 100% penduduknya keturunan Murut Taghol.K. Fretwell. Jarak dari bandar Keningau lebih kurang 150 kilometer melalui jalan pembalakan yang memakan masa lima jam perjalanan. Lecturing and Explaining. Laporan Tinjauan PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH DI PEDALAMAN KENINGAU-SATU TINJAUAN DI KAMPUNG SALAROM. Sekolah-sekolah kebangsaan lain yang terdapat di zon ini ialah SK Layon. NABAWAN Oleh Ishak bin Harun PENDAHULUAN ekolah Kebangsaan Salarom terletak di tengah-tengah Kampung Salarom.. Penduduk Kampung Salarom seramai 186 orang. SK Sililiran.Brown. K. Universiti Malaya Azman b. Musa b. Bhd. Antara sekolah-sekolah ini dihubungkan oleh jalan-jalan pembalakan.G. (l965). SK Pangaraan dan SK Ponontoman. Meninggikan Keberkesanan Kuliah dalam Jurnal Masalah Pendidikan. Sabah. Suradi Salim. York: Methuan & Co. . Johor Bahru: Badan Bookstore Sdn. Ltd. Kanil @ Konil adalah pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan. Techniques of Teaching. Lumpur: Fakulti Pendidikan. E. N. (l978). Oxford: Pergaman Press.

Pengerusi JKK Encik Semaan bin Ompohol. Persoalannya sekarang mengapa pencapaian muruidmurid di Sekolah Kebangsaan Salarom masih diparas membimbingkan. menulis dan mengira merupakan asas terpenting sebelum mereka naik ke Tahap Dua yang merupakan tahap pengisian ilmu pengetahuan.Walaupun Kampung Salarom ini terpencil di pedalaman dan jauh dari arus pembangunan. Di Tahap Satu KBSR penguasaan kemahiran asas membaca. Ini menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang dunia luar sangat terhad. Dalam pelajaran Matematik pula tidak seorang pun yang tahu atau ingat sifir tiga. sebuah rumah kebudayaan. sebuah rumah kraftangan dan dua buah rumah rehat untuk tetamu. Dari segi pembangunan.000. Ada . Untuk ini generasi baru yang ada di sekolah-sekolah hari ini perlu diberi perhatian wajar dalam pendidkan. Keputusan UPP Tahap 1 didapati hanya seorang calon daripada lima calon sahaja yang lulus dengan Gred C. Ketua Belia Encik Gintaun @ Paulus Tinting dan Ketua Cawangan UMNO Encik Ahwar Rasam. Matematik atau pun Bahasa Inggeris. sama ada dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. semangat tolong-menolong dan pemikiran terbuka masyarakat. Keseimbangan pembangunan fizikal dan mental masyarakat hanya boleh diperolehi melalui pendidikan yang berterusan. Seperti kampung-kampung lain. dalam bidang pendidikan ternyata jauh tertinggal. Kampung Salarom berjaya dalam pengemblengan tenaga penduduk hingga menjuarai kampung terbaik kebangsaan 1994 dan menerima hadiah wang tunai RM40. Analisis keputusan UPSR 1994 menunjukkan masih belum ada pelajar yang lulus keempat-empat subjek bagi ke lima-lima sekolah di kawasan ini. Kampung Salarom mempunyai organisasi pentadbiran yang lengkap iaitu Ketua Kampung Encik Tinting bin Sugulu (Aman Tinting). Apabila dibuat ujian bacaan bagi murid tahun tiga didapati hanya seorang calon sahaja yang boleh membaca. kampung ini mempunyai sebuah sekolah rendah. Kelemahan pelajar ini semakin ketara apabila dibuat Ujian Pengesanan Pencapaian (UPP) Tahap Satu bagi murid-murid tahun tiga. Kejayaan yang diperolehi ini adalah berkat kerjasama. Untuk menghadapi cabaran abad 21 dan ke arah Wawasan 2020 pembangunan yang lebih pesat di kampung ini tidak akan tercapai tanpa pembangunan mental. Sekiranya tamat tahun tiga. pelajar-pelajar ini masih gagal menguasai kemahiran asas 3M. Setelah sekian lama SK Salarom dibuka masih belum ada murid yang lulus dalam peperiksaan UPSR. Kebanyakan calon tidak begitu faham makna perkataan dan kurang perbendaharaan kata bahasa Melayu. Akhirnya hingga tamat persekolahan Tahun Enam masih ada pelajar yang gagal membaca. Di kawasan ini tidak dapat pancaran television. sudah pasti mereka menghadapi kesukaran untuk mengikuti subjek-subjek khusus pada Tahap Dua kelak. namum ia berjaya memenanagi hadiah kampung terbaik kebangsaan tahun 1994. Namun begitu.

psikilogi. membaca dan mengira peringkat sekolah rendah lebih menyulitkan lagi pelajar-pelajar ini untuk mengikuti dan menguasai pelajaran di sekolah menengah kelak. Kajian perpustakaan dibuat untuk melihat tentang kajian para sarjana tentang beberapa aspek kegagalan membaca kanak-kanak. pengamatan. KAEDAH KAJIAN Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah perpustakaan . murid. OBJEKTIF DAN LIMITASI KAJIAN Pendidikan yang sempurna dan kebolehbacaan perlu dinikmati oleh semua warga Malaysia selaras dengan kehendak Perlembagaan Malaysia. Crow (1980) mengemukakan dua faktor dalam membaca iaitu penguasaan mekanik membaca dan perkembangan daya untuk mentafsir dengan betul. Soal selidik diberi kepada murid-murid Tahun Tiga dan Empat untuk melihat latar belakang murid. Di samping itu Ujian Pengesanan Pencapaian Tahap 1 dan Ujian Lisan dikendalikan. linguistik dan intelek. guru dan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh itu kajian ini akan meninjau apakah kawasan kelemahan murid dan punca kemerosotan mutu pendidikan pelajar-pelajar SK Salarom dari perspektif guru dan masyarakat setempat. Umumnya para penyelidik telah rata-rata bersetuju bahawa membaca adalah berhubung dengan proses sosial. temu bual dan kaedah lapangan. Temu bual dibuat untuk melihat pendapat. KEPENTINGAN KAJIAN Dapatan kajian ini akan menjadi titik tolak bagi Jabatan Pendidikan Bahagian dan Maktab Perguruan Keningau untuk mengatur strategi yang berkesan ke arah peningkatan mutu pendidikan muridmurid di pedalaman Sabah.beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan membaca kanak-kanak. PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS 3M Latar belakang Sekolah Kebangsaan Salarom . Kegagalan penguasaan asas menulis. fisikologi. sikap dan penggunaan bahan sehari-hari pelajar. idea yang dikemukakan dalam bentuk bertulis atau bercetak. soal selidik.

5 murid Tahun 5 .50 murid Berdasarkan bilangan murid.18 murid Tahun 2 . Oleh itu kelas bercantum mesti dijalankan. Percantuman kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .3 murid (1 kelas) .16 murid (1 kelas) Tahun 6 .5 murid Tahun 4 .13 murid (1 kelas) Tahun 4 + 5 .3 murid Jumlah .Terdapat seramai 50 murid yang sedang belajar di sekolah ini dari Tahun Satu hingga Tahun Enam. Bilangan murid mengikut kelas adalah seperti berikut: Tahun 1 .18 murid (1 kelas) Tahun 2 + 3 .8 murid Tahun3 .11 murid Tahun 6 . sekolah ini hanya layak menerima lima orang guru sahaja.

Didapati kebanyakan murid Tahun 3: .z boleh membunyikan sebahagian suku kata terbuka 1 murid gagal membaca boleh membaca dua suku kata terbuka gagal membaca perkataan yang mengandungi tiga suku kata atau lebih 1 murid boleh membaca meninggalkan beberapa perkataan salah sebut perkataan yang dibaca keliru dengan perkataan yang hampir sama ejaan Merujuk keputusan ujian bacaan di atas dapat disimpulkan bahawa keseluruhan murid Tahun 3 belum menguasai kemahiran membaca dan memerlukan pembaikan sepenuhnya. Penguasaan Kemahiran Membaca Murid Ujian bacaan bagi murid-murid Tahun 3 telah dijalankan dan didapati: 3 murid gagal membaca kenal abjad a .Melihat bilangan murid yang sebegini kecil dan jumlah guru seramai 5 orang memungkinkan proses pembelajaran murid dapat dijalankan dengan baik. Namun begitu. keadaan sebaliknya berlaku. Penguasaan Kemahiran Lisan murid Ujian lisan Bahasa Melayu dijalankan untuk meninjau bahasa pertuturan murid dan keupayaan mereka berfikir dalam Bahasa Melayu. Pencapaian pelajaran murid-murid di sekolah ini sangat membimbangkan.

Gagal menyatakan makna perkataan berdasarkan petikan Tidak fasih bertutur Bahasa Melayu Banyak gangguan dialet Murut Penggunaan ayat-ayat Bahasa Melayu tidak mengikut struktur Bahaya Melayu Baku Menggunakan dialek Melayu Salarom Sukar mengeluarkan pendapat dalam Bahasa Melayu Kelemahan kemahiran lisan murid berkait rapat dengan sikap murid. sikap ibu bapa. pemeriksaan buku tulis (buku latihan) murid dibuat. Didapati: Tulisan murid tidak kemas Terdapat banyak salah ejaan Penggunaan tanda baca tidak betul: noktah penggunaan huruf besar tanda soal Gagal membina ayat mudah Penggunaan imbuhan Kegagalan kemahiran menulis murid ini ada beberapa faktor yang saling berkait rapat. penggunaan bahasa sehari-hari pelajar dan pendedahan pelajar kepada Bahasa Melayu Baku. Penguasan Kemahiran Mengira Murid . kaedah dan teknik pengajaran guru. Penguasan Kemahiran Menulis Murid Untuk meninjau kemahiran menulis pelajar-pelajar SK Salarom. iaitu pendekatan dan perkaedahan yang digunakan oleh guru. kesediaan murid dan galakan ibu bapa.

Congak matematik dijalankan untuk meninjau secara ringkas tentang kemahiran matematik. Merujuk kepada fakta-fakta di atas jelas memperlihatkan kelemahan pelajar dalam penguasan kemahiran asas 3M. khususnya dalam pendekatan dan metodologi pengajaran.gagal menjawab olahan campur yang jawapannya satu digit 4 murid .gagal menghafal sifir 2 1 murid .gagal menjawab olahan campur yang jawapannya dua digit Tahun 3 5 murid . Ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Berdasarkan dapatan di atas ternyata murid di sekolah ini memerlukan perhatian yang sewajarnya. Didapati: Tahun 1 4 murid .gagal menghafal sifir 3 Tahun 2 1 murid .gagal menjawab olahan bahagi balikan sifir dua dan tiga Kemahiran asas congak merupakan aspek penting dalam kemahiran mengira. . Kelemahan penguasan kemahiran asas berbahasa Bahasa Melayu khususnya boleh menjejaskan kelemahan dalam mata pelajaran lain.

Antara strategi meningkatkan pendidikan murid adalah dengan cara penggunaan radio/TV pendidikan. SALAROM". Didapati tiada seorang guru yang mengadakan kelas tambahan atau menggunakan radio/TV pendidikan. Manakala abang atau kakak yang sudah remaja tinggal bersama sepatutnya sentiasa membantu dan memberi galakan untuk adik-adik belajar. Sebagai ibu bapa seharusnya bersedia memberi kemudahan belajar di rumah. Masalahnya sekarang guru-guru yang terlibat mengajar Tahap 1 adalah guru-giuru sandaran tidak terlatih yang tidak mengetahui metodologi bacaan asas kanak-kanak. Selain itu menurut pengakuan guru-guru sendiri mereka kurang memberi kerja rumah kepada murid.PERANAN DAN TUGAS GURU Sekolah Kebangsaan Salarom mempunyai 5 orang guru iaitu seorang guru terlatih (Guru Besar). Semasa temu bual dijalankan kebanyakan guru-guru tidak dapat mengenalpasti kawasan kesukaran membaca murid. Apabila ditanya tentang minat terhadap kerjaya guru keseluruhannya menyatakan minat. Berdasarkan temu bual dengan guru-guru lain di sekolah ini kesemuanya menyatakan tiada kawalan khusus tentang peminjaman dan pemulangan buku-buku perpustakaan. Penggunaan ABM dalam pengajaran hanya kadang-kadang sahaja. aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasas kurikulum dan kelas tambahan. PANDANGAN MASYARAKAT SETEMPAT TERHADAP PENDIDKAN Ibu bapa dan masyarakat sekitar adalah wadah utama yang boleh mempengaruhi minat dan kecendurangan anak-anak belajar selain daripada sekolah. Begitu juga masyarakat setempat haruslah sentiasa memikirkan kanak-kanak dalam setiap aktiviti kemasyarakatan Umumnya kesedaran seluruh ahli masyarakat diperlukan demi untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak. Semua guru yang terlibat dalam pengajaran Bahasa Melayu menyedari ada murid-muridnya yang gagal membaca tetapi kesemuanya menyatakan tidak tahu cara mengatasinya. Dalam tinjauan penyelidikan ini didapati kawasan sekolah terlalu kurang label Bahasa melayu. Menyentuh tentang penggunaan bahasa sehari-hari pelajar mereka menyatakan hampir 90% muridmurid menggunakan dialek Murut. manakala aktiviti kebahasaan atau aktiviti berasaskan kurikulum hanya setahun sekali. tiga guru sandaran tidak terlatih dan seorang guru yang sedang mengikuti Kursus Dalam Cuti (KDC). Hanya ada satu sahaja itu "SELAMAT DATANG KE KG. penggunaan perpustakaan. . penggunaan ABM. Guru yang terlibat dengan perpustakaan pula menyatakan tidak ada pengalaman dalam pengurusan buku-buku perpustakaan.

Encik Taiging bekerja sebagi petani. beliau tidak menyatakan dengan jelas sebab berhenti sekolah tetapi secara bergurau mereka manyatakan "tak boleh tahan. Simi bin Morol berumur 23 tahun memiliki Sijil Am Pelajaran. Sebagaimana. Beliau bapa kepada Zaniyah pelajar Tahiun 3 SK Salarom. Beliau sedar bahawa anaknya tak tahu membaca. Beliau juga menganggap Bahasa Melayu penting dipelajari sebagi alat perhubungan. menyatakan pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. rindu sama emak/ayah". Simi juga menganggap Bahasa Melayu penting sebagai alat perhubungan. melahirkan rasa kesal kerana tidak belajar bersungguh-sungguh semasa belajar dahulu. Beliau sendiri telah berulangkali mengambil peperiksaan SPM. Setiap hari dengar lagu Murut. sedangkan bilik hanya ada satu atau dua sahaja. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saudara Abir mencadangkan agar diadakan kelas bimbingan anjuran belia dan guru-guru. Abir bin Rami berumur 20 tahun memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 1994 dengan pangkat 2. Namum begitu beliau menyatakan kebanggaannya menjadi orang Murut. Supiah dan Janefer berumur 17 tahun berhenti sekolah semasa Tingkatan 2. Didapati murid-murid ini tinggal bersama keluarga besar. yang ada tape sahaja. Pandangan Ibu Bapa Dalam tinjauan ini saya sempat menziarahi dan menemui beberapa orang ibu bapa murid. tetapi apa boleh buat katanya. Saudara Simi tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkan pendidikan murid-murid sekolah. Di rumah Ansaap ada radio tetapi sudah rosak. Malah beliau sendiri bersedia untuk memberi sumbangan tenaga jika diperlukan. Taiging bin Anginsi yang lebih dikenali sebagai Ansaap berumur 28 tahun. Ansaap juga menyedari kepentingan pendidikan tetapi diserahkan semuanya kepada pihak sekolah. Mendapat pendidikan separuh sekolah rendah dan boleh membaca sikit-sikit. Abir. ada yang tinggal 12 orang ahli dalam satu rumah.Pandangan Belia Dan Belia Wanis Rata-rata para belia yang tinggal di kampung ini menyatakan rasa pentingnya pelajaran pada hari ini. beliau harap guru dapat mengajar bersungguhsungguh. . Apabila ditanya cadangan untuk meningkatkan mutu pendidikan Supiah menyatakan "guru kena rajin mengajar".

hari-hari pergi kebun". sudah fasih bertutur bahasa Murut. beliau menyatakan dalam bahasa Murut "kadang-kadang ada cikgu datang lambat. jadi mereka bawa anak-anak sama. Beliau mencadangkan: Sesiapa saja boleh bantu asal boleh maju Ibu bapa mesti suruh anak baca buku hari-hari Dibuat asrama. Beliau juga merasakan pelajaran untuk anak-anaknya penting. bekas Guru Besar SK Salarom menyatakan beliau sentiasa menyokong usaha semua pihak demi kemajuan penduduk kampung. kalau cuti selalu datang sekolah lambat". Suaminya jarang balik iaitu sebulan sekali. tempat tinggal sementara ibu bapa mereka pergi kebun Pengerusi JKKK Semaan Ompohol mencadangkan agar guru kerja kuat. pelajaran anak-anak tak kisah. tetapi jika ada orang bantu mereka sedia kerjasama. Apabila keadaan ini . Masalah kelemahan pelajar dalam pendidikan beliau menyatakan salah satu faktornya ialah kekangan. Manakala adat perkahwinan pula disambut antara tiga hari hingga dua minggu. Kakaknya pula tak pernah ajar adikadik belajar". Halimah binti Balaing berusia 32 tahun. Ahwar bin Rasam. namum beliau suka kalau anaknya pandai Bahasa Melayu. Ketua Beliau Gintaun @ Paulus bin Tinting menyatakan belia belum fikir apa yang harus dibuat. Pandangan Pemimpin Masyarakat Ketua Kampung Tinting bin Sugulu (Aman Tinting) berusia 60 tahun. Malah bertutur Bahasa Melayu pun tidak tahu. "tak tahu perkembangan sekolah. keluarga simati berkabung dengan cara berpesta hingga ada yang sampai 40 hari. ibu kepada Zaniyah tidak bersekolah dan tidak tahu membaca. Beliau menyatakan anaknya malas. Anak mereka tak ada yang jaga. Apabila ditanya bagaimana pandangan terhadap guru-guru di sekolah beliau bercakap dalam Bahasa Murut. Ibu kepada 5 orang anak keturunanan Lundayeh. contohnya dalam adat kematian. Seterusnya beliau menyatakan "anaknya degil tapi cikgu tak ambil peduli. PKR En. macam mana anak-anak mahu pergi sekolah". Beliau tidak tahu berbahasa Melayu. Tetapi ibu bapa selalu pergi kebun kadang-kadang hingga satu minggu. Beliau mempunyai minat untuk meninggikan taraf pendidikan di sekolah kerana "mengingat masa depan. Apabila ditanya sikap guru.Sabit binti Rimin.

Berdasarkan temu bual dengan ibu bapa menunjukkan mereka bersedia menerima sebarang perubahan khususnya dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abu Basar Mohd. ibu bapa yang tidak ambil berat terhadap pelajaran anak-anak. Omar. Nota Kuliah Kursus Perguruan Khas . pendedahan kepada dunia luar yang mencabar. KESIMPULAN Masalah kemerosotan pendidikan di SK Salarom dapat dikategorikan kepada dua aspek: Kawasan kelemahan murid. (1982). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Darus Omar. Ini menyebabkan persekolahan mereka terjejas. (1982). (1987). BIBLIOGRAFI Abdul Halim Halit. Faktor-faktor yang saling mempengaruhi kelemahan murid. (1986). Kuala Lumpur: MPIK .terjadi murid yang menjadi ahli keluarga turut terlibat.Pemulihan. Rasional Program Pendidikan Pemulihan Di Sekolah rendah dalam Dewan Bahasa Jilid 30/5 ms 321-315. iaitu kegagalan dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang bermula dari tahap satu persekolahan. kemiskinan dan kekangan adat setempat. pertubuhan belia yang tidak berperanan aktif dalam pendidikan. Mereka juga berharap ada pihak tertentu yang sedia menyumbang khidmat dalam pembangunan kampung. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Asmah Hj. Strategi Ke Arah Membaca dalam Jurnal PERKUPP. Shah. iaitu faktor guru yang kurang berperanan sebagai pembimbing kepada murid dan kurang berpengalaman. Bahasa dan Pendidikan Kanak-Kanak di Sekitar Persoalan Bahasa Melayu dalam Dewan Bahasa.

Modul 1-9 Berkaitan dengan Pemulihan. yang dinamakan aktiviti "cakap-cakap" selain "ceramah dan ucap utama". Maktab Perguruan Keningau. (1987). Abdul Rahim PENGENALAN rogram Motivasi Keibubapaan ini merupakan salah satu usaha maktab ini untuk meningkatkan kesedaran dan rasa tanggungjawab bersama. diharapkan setiap ibu bapa akan mendapat "inspirasi dan semangat baru". jawatan kuasa penganjur program ini cuba mengadakan suatu program yang ada kelainan sedikit.). Kamarudzaman bin Hj. Sabah. Kecemerlangan anak-anak dalam akademik dan sahsiah (akhlak/moral) adalah menjadi matlamat kebanyakan ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa memang diakui telah pun mempunyai aspirasi. 5. Kuala Lumpur: Maktab Perguruan Ilmu Khas Zulkifli Arshad. Ibu bapa seharusnya mempunyai sikap dan tanggungjawab (akauntabiliti) serta menjadi pendorong utama kepada kejayaan anak-anak mereka.3A 2B atau 3A 1B 1C dan 2A 2B dan 1C sekurang-kurangnya. Menerusi interaksi-komunikasi "cakap-cakap" dan perkongsian pengalaman dalam mendidik anak-anak. . Kajian Pemerhatian PROGRAM MOTIVASI KEIBUBAPAAN – PROJEK SAMP 1998 Oleh Hj. Namun begitu bagi menyemarakkan lagi harapan dan jangkaan serta cita-cita mereka itu.4A 1B. harapan dan jangkaan tinggi terhadap pencapaian akademik dan masa hadapan kerjaya anak-anak mereka agar lebih baik dan lebih terjamin lagi.Projek NTR Innotech Malaysia. Seterusnya untuk disuntikkan atau dijanakan kepada anak-anak mereka agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti akan menjadi kenyataan (5A. baik dikalangan pensyarah mahu pun ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang cemerlang. (1983). Menilai Kegagalan Membaca Melalui Ujian Informal dalam Jurnal PERKUPP Vol. Kuala Lumpur: MPIK Ishak bin Harun adalah pensyarah di Jabatan Bahasa.

masyarakat yang berdisiplin sahaja tidak cukup mantap. RASIONAL TEMA DAN KAJIAN BERKAITAN Tema ini dipilih berasaskan kajian dan pandangan para penyelidik pendidikan yang telah membuktikan bahawa kejayaan cemerlang akademik dan disiplin anak-anak banyak bergantung kepada kerjasama dan permuafakatan ibu bapa (PIBG). tetapi untuk maju kehadapan. Atan Long (1979) berpendapat kekuatan atau kelemahan masyarakat bergantung kepada ahli-ahli masyarakat yang memberikan sumbangan kepada keutuhan dan kemajuan serta perkembangan masyarakat berkenaan. Dua orang sarjana tempatan yang pakar dan dikenali umum dalam ilmu pendidikan moden dan diiktiraf pada peringkat antarabangsa telah melahirkan fikiran dan pandangan mereka mengikut perspektif Malaysia berhubung dengan kamajuan anak-anak dalam bidang akademik atau pendidikan umumnya menerusi penulisan buku-buku mereka ialah Prof.Sejajar dengan hasrat dan matlamat tersebut. Awang HS menjelaskan. tetapi harus pula "bermotivasi" (bersungguh-sungguh. Masyarakat yang berdisiplin adalah satu kemestian. Sesebuah masyarakat perlu sanggup berubah (anjakan paradigma) . Dalam masyarakat moden ini keperihatinan ahli-ahli masyarakat setempat (Komuniti/Institusi/Organisasi) dan pemimpinpemimpin yang sedia menggerakkan dan menyumbangkan kepakaran dan ide-ide serta sokongan material atau sumbangan kewangan didapati banyak menyumbang ke arah kecemerlangan ini. Awang Had Salleh dan Prof. mereka harus ada daya utama (usaha). saksama dan dengan cemerlang) untuk mencapai tahap peradaban (tamaddun) yang lebih tinggi menerusi pergerakan yang cergas. pihak sekolah (Guru Besar-Pengurusan dan Pentadbirannya) dan Guru-guru (Peningkatan Kualiti Pengajaran). Atan Long. tema yang dipilih adalah "KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA". harus ada keinginan dan citacita di kalangan ahli masyarakat tersebut untuk meningkat maju. mencapai kesempurnaan dan sentiasa produktif serta berkualiti tinggi dalam apa juga usaha yang dilakukan. Awang Had Salleh (1985) menegaskan bahawa penyediaan generasi muda dengan ilmu @ pendidikan dan seterusnya melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan bermotivasi ialah dengan dua cara: Dengan pendidikan Tak Formal (seperti yang kita lakukan di rumah) Dengan pendidikan Formal (di sekolah-sekolah) Seterusnya Prof.

Begitu juga di kalangan masyarakat Barat lainnya mempunyai pola atau bentuk yang berbeza berasaskan budaya dan kepercayaan serta amalan hidup seharian mereka. Implikasinya interaksi-komunikasi anak dengan orang dewasa kelihatan lebih harmoni tetapi mereka mudah menentang serta melafazkan sesuatu yang mereka tidak setuju dengan orang dewasa @ mereka lebih berterus terang.menerima perubahan untuk terus hidup dan berkembang mengikut kemajuan zamannya. Jika tidak. Perkembangan JERI (jasmani. khususnya dalam persekolahan dan cita-cita @ kerjaya yang akan diceburi oleh anak-anak. ) Hasilnya anak Inggeris menunjukkan kesopanan dan menghormati orang dewasa walaupun ada kalanya juga renggang dan kerap menentang orang dewasa. aspirasi pendidikan dan kerjaya ibu bapa dalam hiraki/tatatingkat masyarakat (sosial status) turut mempengaruhi perbezaan yang jelas dari aspek nilai dan orientasi motivasi (dorongan) serta dalam amalan latihan anak-anak dalam keluarga. Kadangkala mereka lebih bersifat biadab mengikut sistem nilai masyarakat Timur. mengecam atau menghukum anak mereka. Kajian Pemerhatian dalam komuniti Inggeris dan komuniti Amerika telah menunjukkan perbedaan dalam penekanan yang boleh dibandingkan. menurut Connell (1981) kajian Antropologi dan Etnografi (Kajian Kes/Kajian Pemerhatian) @ kajian kualitatif telah melengkapkan lagi maklumat perkembangan kanak-kanak disamping kajian kuantitatif. menentukan tingkahlaku anak. yakni menuruti kehendak dan syor anak dalam mendidik anak. Dalam masyarakat Barat. Ibu bapa Inggeris lebih autokratik (memberi perintah.emosi. tidak sabar dengan perangai anak mereka. . nilai-nilai yang ditegaskan. Selain daripada itu budaya-budaya kecil (sub – budaya) seperti cara didikan. berkemungkinan matlamat dan pola pensosialan kanak-kanak Australia terletak antara pola Inggeris dan pola Amerika. rohani dan intelektual) anak-anak (selain faktor baka dan persekitaran) mendapati pengaruh kebudayaan telah menunjukkan banyak bentuk tingkahlaku yang dahulunya dianggap ‘natural’ atau ditentukan secara ‘biology’ akan membayangkan pengaruh pola kebudayaan yang tertentu pula dalam hidup masyarakat tersebut. cara amalan melatih kanak-kanak yang digunakan – kesemuanya mempengaruhi pola perkembangan diri anak-anak mereka. mereka akan ketinggalan zaman atau pun tertinggal dalam meneruskan kehidupan yang terus berubah. Menurut Connell lagi. Umpamanya terdapat perbezaan dalam matlamat hidup/sosial. Manakala ibu bapa Amerika dikatakan lebih liberal.

) Pentony (1956) mendapati keluarga demokrasi. pengawalan dikenakan melalui penjelasan rasional.Ini bermakna ibu bapa harus menyediakan situasi dan kemudahan atau peralatan pembelajaran bahasa seawal mungkin.Ibu bapa akan memberi lebih pertolongan /membantu kerja rumah (home work) anak. tidak melalui kerahan @ arahan arbitrari (sewenang-wenang @ tidak dapat tidak perlu dipatuhi.) semasa anak berumur 3-4 tahun atau sebelum bersekolah secara formal lebih berjaya dalam pesekolahan mereka. Pengaruh suasana keluarga (pola hubungan interaksi ibu bapa-anak) menunjukkan pola tingkahlaku di sekolah dan dalam interaksi bersama rakan sebaya. Mereka ada unsur pembaikan diri dan mempunyai pandangan masa depan berbanding kalangan keluarga golongan bawahan. Bagi YANG PASTI pula mempunyai aspirasi yang agak rendah. Penyelidikan pendidikan mengesyorkan supaya hubungan ibu bapa – anak perlulah berasaskan dua dimensi iaitu: Kemesraan (penerimaan emosi) seperti kasih sayang/diterima/dihargai Autonomi – kawalan ( dari kawalan menguasai kepada membenarkan kebebasan luas kepada kanakkanak. Ibu bapa mempunyai aspirasi pendidikan yang tinggi dan mengharapkan pekerjaan anak yang lebih baik dan tinggi. merancang pekerjaan mahir (kolar putih) bagi anak lelaki mereka. Harapan bapa ini secara langsung dapat menggambarkan harapan anak mereka. menulis dan mengira (sejauhmana ibu bapa membacakan buku cerita kepada anak-anak mereka atau menyediakan buku-buku atau permainan yang membina daya intelek/berfikir anak-anak. Bagi mereka yang kaya pengalaman berbahasa dan menerima pendedahan awal dalam membaca. ibu bapa menggalakkan kebebasan. mereka meletakkan tekanan yang lebih ke atas kerja sekolah anak dan atas kejayaan peribadi anak. Bagi ibu bapa golongan mahir. Kajian ahli Sosiolinguistik juga membuktikan bahawa kanak-kanak memperolehi bahasa ibundanya dengan cepat pada peringkat umur 5 tahun ke bawah lebih cekap berbahasa dan bijak.Satu kajian di Melbourne oleh Oeser (1954) mendapati kebanyakan bapa kelas separa mahir (sederhana) mempunyai darjah tinggi TIDAK PASTI tentang masa depan anak mereka.) .

Dalam melibatkan peranan ibu bapa ini. menulis dan mengira) serta pandai bergaul. berkemungkinan mendorong anak mereka dalam kegiatan intelek/akademik/pembelajaran serta turut sama mengambil bahagian (berperanan sama). maktab dan pensyarahnya serta ibu bapa murid-murid sekolah yang terlibat. Oleh itu akan menjadi contoh (role model) kepada anak-anak berasaskan situasi @ keadaan @ suasana tersebut. Kesimpulannya pengalaman yang anak-anak terima di rumah mempengaruhi aspek sahsiah yang mungkin mempunyai kaitan dengan sikap dan prestasinya di sekolah. Contohnya. Jelasnya ibu bapa mempengaruhi usaha pencapaian pelajaran anak mereka menerusi reaksi terhadap pencapaian @ prestasi cemerlang anak-anak mereka dalam pelajaran. bertanggungjawab dan ada kepuasan peribadi dan rohani. sekolah angkat dan gurunya. bermasyarakat . ibu bapa yang meletakkan nilai yang tinggi dalam kecekapan intelek bagi diri mereka dan anak mereka. Sasaran projek SAMP 1998 termasuklah murid-murid. pencapaian dalam pengetahuan dan kemahiran asasi (membaca. Kanak-kanak keluarga berkembang dikatakan jelas mencapai dengan berkesan perkembangan diri dari aspek moral. termasuklah mengharapkan sokongan kuat PIBG .Bagi keluarga berkembang pula Campbell(1963) memberikan cirinya: Anak-anak kaya dengan latar pengalaman (banyak pendedahan ) Terdapat kemesraan dan kasih sayang dalam keluarga (harmoni/bahagia) Ibu bapa mempunyai harapan dan hasrat yang sesuai serta realistik Menggunakan pendekatan disiplin dan demokrasi Ibu bapa sanggup menggalakkan kebebasan (tidak mengongkong) Pemusatan kanak-kanak kepada matlamat tingkahlaku. Persoalannya bagaimana pula corak @ cara pendidikan ibu bapa di sini terhadap anak-anak mereka? Begitu juga pola dan corak perkembangan tingkahlaku anak-anak kita di Malaysia pada amnya dan di pedalaman Keningau ini khususnya ? LATAR BELAKANG PROGRAM Program Motivasi Keibubapaan ini pada asalnya adalah sebahagian daripada program Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) 1998.

Guru besar juga berjaya menggembeling sokongan pehak berkuasa tempatan. Sairin bin Hj. Karno pada 2 Ogos 1997. Sehubungan dengan itu juga Maktab Perguruan Keningau Sabah. Sairin bin Hj. di bawah pimpinan pengetuanya. Pn. Aminah Hj. Seterusnya kajian Austin (1978) yang melihat tentang perbezaan antara sekolah yang berkesan dengan sekolah yang tidak berkesan ialah sejauhmana kepimpinan pengetua/ guru besar ditumpukan secara berlebihan (mengutamakan) terhadap: . RASIONAL PROGRAM Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. PPD/Sekolah Angkat dan MPKS yang sesuai untuk ibu bapa-ibu bapa agar bermotivasi tinggi dan bercita-cita besar untuk melihat kejayaan anak-anak mereka pada masa hadapan. ibu bapa dan bantuan kewangan serta sokongan pihak luar (komuniti/NGO/Institusi luar) bagi memajukan sekolah mereka. Musally. telah pun menubuhkan Program Pendidikan Komuniti Peringkat Daerah Keningau-Zon Pegalan dan telah pun dilancarkan penubuhannya oleh Penaungnya YB Senator Datuk Hj. guru besar perlu melahirkan iklim dan suasana kerja yang baik serta bertindak sebagai "enabler @ fasilitator". Program Motivasi Keibubapaan ini telah diadakan pada 11 Jun 1998 di Dewan Besar MPKS dengan ucap utamanya telah diberikan oleh penaungnya YB Senator Datuk Hj. Bagi menggerakkan permuafakatan dan kerjasama "smart partnership" dalam memajukan pendidikan anak-anak di kawasan Pedalaman Keningau ini program ini sebagai perintisnya dan akan disusuli pada peringkat sekolah kemudiannya. Cabaran Pembangunan Sistem Pendidikan Negara menyatakan bahawa kajian Phi Delta Kappa (1980) dalam kajian kes 8 buah sekolah rendah berpotensi baik di Amerika mendapati ada hubungkait yang positif antara gaya kepimpinan Pengetua/Guru Besar dengan kecemerlangan sekolah. Selain guru besar merancang secara teliti matlamat dan sasaran prestasi yang hendak dicapai oleh sekolah. Dr. Karno. dalam cetusan mindanya (Berita Harian : 1 JUN 1998) " Pengetua Berkesan: Sekolah Berkesan. Abdul Shukur Abdullah.bagi menjayakan projek SAMP dan mengadakan kursus-kursus oleh PPB.

Latar belakang ibu bapa terdiri daripada pelbagai etnik /suku (Dusun. SK Pasir Putih. Jabatan Pendidikan Negeri. sesungguhnya Program Motivasi Keibubapaan dan Kem Belajar Intensif yang dirancang dan dilaksanakan di bawah projek SAMP ini telah menepati sasaran dan kehendak Datuk KPPM kita iaitu Guru –guru Besar SAMP dan Pengetua MPKS serta J/Kuasa projek SAMP telah berjaya memberikan fokus kepada aspek pengajaran (P&P) dan perkembangan intelektual & ilmu serta mengembelingkan permuafakatan semua pihak menerusi Program Pendidikan Komuniti tersebut. SK Pekan Keningau. SK Ulu Senangang. (ASNB)/Permodalan Nasional Bhd. SK Binaong dan SK Menawo serta dua orang wakil sekolah ugama Islam (SUI) Keningau.) Sebahagian besar (60%) adalah petani/bekerja sendiri/buruh @ suri rumah tangga .Maktab Perguruan. Program ini secara langsung telah memantapkan lagi Projek Sekolah Angkat Maktab Perguruan (SAMP) Maktab Perguruan Keningau. Melayu dan lain-lain. Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah angkat maktab serta ibu bapa murid yang terlibat serta para pemimpin setempat. Murut. Sabah yang dibiayai oleh Amanah Saham Nasional Bhd.Pengajaran dan pembelajaran Kepercayaan tinggi yang dihayati bersama oleh pengetua/GB.Membulu. guru dan murid terhadap potensi murid dan Program sekolah yang mementingkan perkembangan intelektual dan ilmu daripada programprogram lain (Sukan / Kesenian / Hiburan / Kegiatan Luar) Berasaskan dapatan kajian di atas. Program ini dilaksanakan serentak dengan projek SAMP (Kem Belajar Intensif) demi untuk menjalinkan perhubungan dan permuafakatan yang erat antara ASNB. Ibu bapa yang mendaftar untuk program motivasi mengikut statistiknya ialah 190 orang yang terdiri daripada tujuh buah SAMP iaitu SK. SKAmbual. DAPATAN PEMERHATIAN Latar belakang responden Perkara pertama sekali yang menggembirakan pihak penganjur ialah kehadiran ibu bapa yang diluar dugaan iaitu hampir memenuhi semua kerusi dewan yang dianggarkan berjumlah 250 orang termasuk para jemputan khas. Kadazan. Bugis. (PNB) dan juga Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pejabat Pendidikan Bahagian.

00 ptg : Rumusan 1.45 pagi : Sesi cakap-cakap 12.30 pagi .sepenuh masa. suri rumah yang aktif berpersatuan/peniaga dan kaki tangan kerajaan.12.) . Hitung panjang setiap kumpulan mempunyai bilangan ahli antara 16 hingga 18 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan (ibu dan bapa).45 pagi : Jamuan Teh 10.00 pagi : Ceramah Pengalaman Ibu BapaTerpilih 11. Ibu bapa yang banyak bercakap ialah golongan guru @ guru besar. Para fasilitator terdiri daripada para pensyarah seramai 14 orang.11.00 ptg.00 pagi . Manakala 25% lagi kakitangan kerajaan (guru/kerani/pegawai rendah) dan bakinya 15% (peniaga/pengusaha/pegawai Pengurusan/profesional. Jadual program cakap-cakap 8.10.10. .45 pagi .30 pagi . Fasilitator berperanan mencungkil dan menggalakkan peserta bercakap dan meluahkan pengalaman .1.45 ptg.1. Latar belakang kerjaya dan status sosial menentukan keupayaan mereka memberi pandangan dan penceritaan pengalaman mendidik anak-anak.30 ptg : Jamuah tengah hari Kelompok/Fasilitator Peserta-peserta dibahagikan kepada 14 kumpulan kecil yang dicampurgaulkan kecuali SK Ulu Senagang dan SK Membulu.30 pagi : Sesi Ucapan 10. termasuk dua pensyarah wanita bagi satu kumpulan. .

Namun begitu mereka merasakan waktu satu setengah jam interaksi itu perlu dipanjangkan sedikit dan kurangkan ucapan-ucapan. Secara khususnya mereka berpendapat: Kebanyakan ibu bapa sama ada yang beragama Islam atau tidak bersetuju bahawa didikan asas agama banyak membantu kejayaan anak-anak mereka. Mereka juga berakhlak mulia dan kurang menimbulkan masalah gejala sosial. Bersekolah/anak yang telah berjaya) Refleksi cakap-cakap di dewan @ ucap utama/cara gaya mendidik anak Rumusan dan penamat @ pandangan peserta terhadap program. Menerusi amalan keagamaan anak-anak mudah mendengar kata dan taat serta patuh kepada kehendak ibu bapa. Belajar itu adalah seruan agama/tuntutan Tuhan. Asas agama yang mantap perlu ditanamkan. . Perkongsian pengalaman dengan ibu bapa lain khususnya dengan para pensyarah MPKS sangat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka.serta memberikan pandangan dan perkongsian cara mendidik anak semasa menghadapi UPSR dan persediaan untuk peperiksaan pada tahun ini. Bagi sebahagian besar ibu bapa baru pertama kali menghadiri sesi cakap-cakap seperti dan berpendapat ianya banyak memberikan menafaat / ide baru untuk mendidik anak dalam pelajaran dan pendidikan akhlak khususnya. Struktur cakap-cakap Taaruf @ pengenalan diri ahli kumpulan (15-18 orang) dan fasilitator Anak-anak kami (Jumlah/bil. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa memberikan ilmu dan tunjuk ajar kepada anak-anak agar berilmu dan beramal (tidak jahil). Mereka juga mengharapkan pihak sekolah dapat menganjurkan program seperti itu pada masa akan datang. Berkumpul semula dalam kumpulan besar (mendengar rumusan kumpulan) Rumusan Keseluruhan Wakil peserta kumpulan rata-rata memberikan pandangan yang positif kepada program ini dan mengharapkan ianya dapat diteruskan pada tahun-tahun akan datang.

pengetahuan tentang pendidikan anak-anak kurang dan rasa rendah diri (tidak tahu membaca/menulis). Untuk membolehkan anak-anak rajin belajar. Pengaruh media-massa moden seperti T. anak-anak yang maju dan berjaya dalam persekolahan kurang untuk dijadikan contoh dan teladan. merancang kerjaya anak atau bidang-bidang yang diminati selain malu atau tidak mahu bertanya guru-guru di sekolah mempengaruhi daya usaha anak dalam pembelajaran. Mereka lebih utamakan hiburan/keseronokan seperti lebih banyak program menyanyi.) Begitulah dalam belajar.3A 2B dan seterusnya). Apa yang penting sekali perlu beri sokongan moral dan material untuk meningkatkan dorongan/motivasi kepada anak-anak. Cara pemikiran masyarakat setempat yang . Harapan ibu bapa memang tinggi untuk anak-anak maju dalam pelajaran. menari.V dan video turut menambahkan lagi masa untuk berhibur dan melalaikan pelajaran anak. . Ini disebabkan kemiskinan (wang ringgit tidak mencukupi). kebanyakan ibu bapa bersetuju bahawa ibu bapa perlu menjadi contoh. 4A 1B. Pengaruh sosio-budaya setempat – sikap tidak kesah dengan pencapaian akademik anak (kurang model sebagai contoh dalam masyarakat). pesta-pesta (keamatan) yang lama dan ambil masa boleh melalaikan dan mengabaikan masa belajar anak-anak. (kerana ada interaksi –komunikasi di tempat kerja. Ini terbukti selepas sesi mereka rasa gembira dan puas hati dengan maklumat yang didengar dan ada yang mengemukakan permasalahan belajar anak-anak seperti peluang anak yang gagal SPM . Bagi yang berburu mahu melihat hasil perburuannya ada dibawa balik. pesta-pesta dan sebagainya (interaksi sosial setempat).Sebaliknya bagi ibu bapa yang dapat mengawal masa / sering mengingati masa belajar anak didapati anak-anak mereka dapat berjaya dalam persekolahan ( UPSR. Ibu bapa dapat memberi contohnya.5A.).lebih bersendirian atau tidak berbincang dalam pelajaran/ pendidikan. Kebanyakan ibu bapa yang latar belakangnya berpendidikan rendah tidak tahu peluang-peluang pendidikan menengah dan tinggi kecuali dari kalangan ibu bapa pegawai kerajaan yang berpendapatan tinggi dan sederhana serta rendah. mahu tahu bagaimana untuk mengambil peperiksaan lagi atau di mana tempat belajar yang baru di mana anak-anak mereka boleh mengikutinya. Mereka perlu menunjukkan kerajinan dalam bekerja dan ketekunan serta kesabaran sebagaimana menghadapi kerenah belajar anak-anak yang pelbagai pada masa ini. Kekurangan prasarana atau kemudahan belajar juga turut mempengaruhi peluang pendidikan anakanak di kawasan pedalaman ini seperti tempat tuisyen. Sebaliknya mereka mudah bekerjasama dan bergotong royong dalam kerja-kerja fizikal seperti kenduri kendara. guru-guru tinggal dipekan besar. Ramai anak yang gagal dalam peperiksaan SPM terbiar atau belajar separuh jalan sahaja kerana ibu bapa tidak mampu menghantar anak ke sekolah swasta (bayaran mahal/tempat belajar tiadakawasan pedalaman/ jauh dari tempat tinggal) kerana tidak mampu membayar tambang kenderaan bas dan makan minum.Adat resam atau kebiasaan yang positif dalam sesuatu bangsa atau kaum boleh dijadikan pendorong untuk maju dan berjaya (contohnya: yang berniaga mahukan keuntungan @ wang ringgit. tetapi tidak tahu cara kendali atau merealisasikan impian tersebut. kita mahu anak-anak dapat menunjukkan hasil pembelajaran mereka seperti keputusan peperiksaan yang cemerlang .

Selain itu ada juga ibu bapa yang menimbulkan bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak yang tidak mahu belajar (malas) dan suka merayau hingga jauh malam terutamanya golongan remaja." Kita tidak akan dapat merealisasikan Syiar "ALLAH S. Pada umumnya kebanyakan ibu bapa inginkan anak mereka berjaya dalam pelajaran demi untuk memperbaiki taraf hidup keluarga masing-masing. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. tetapi ketentuannya Allah sahaja yang maha mengetahuinya. dugaan dan pengalaman yang mendorong manusia untuk bertindak bagi mendapatkan keredaan Allah SWT. dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Kita hanya boleh merancang. KESIMPULAN Program ini banyak memberikan pengajaran dan pengalaman kepada kita para pendidik dan juga ibu bapa. Firman Allah S." (Surah Ali. bahawa : " Setiap permasalahan yang dialami tidak dianggap satu tragedi tetapi sebaliknya dilihat sebagai satu cabaran. (bermaksud): "Dihiaskan (dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak: harta benda yang banyak berpikul-pikul.T. Dan (ingatlah) pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).W. Dan nasihat menasihati dengan kesabaran. sesungguhnya manusia itu hidupnya dalam kerugian. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Noraini Ahmad (1994) dalam bukunya "Pengurusan Masa" mengungkapkan kata-kata." .W. Tujuan Hidup Kita" kecuali kita mampu menjadikan redha Allah SWT dan rasa takut kepadaNya selalu tertanam dalam jiwa sebagai tujuan terakhir.T. dari emas dan perak: kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih.Imran: Ayat 14) Seterusnya Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia: "Demi Masa.

3) Dalam kehidupan manusia sesungguhnya kita harus hidup secara muafakat dan sering tolong menolong untuk mencapai kehidupan yang sempurna dan diredhai oleh Allah. Maznah Abd. Pengurusan Masa. (1981). Fikiran-fikiran Tentang Pendidikan. (1989). Asas Pendidkan. (1994). berkemungkinan hasilnya akan lebih berkesan dan berjaya . Hamid.(Surah Al-Asr: 1.. Pendidikan Dalam Pemikiran Awang Had Salleh. W. Kuala Lumpur: Maznah Motivational Centre. Kuala Lumpur: Berita Publishing. Hanafi Mohamed. (1994). malahan sekiranya ia dapat dirancang dengan lebih sistematik dan profesional. (1996). Kamarudzaman bin Hj. Bagaimana Meleraikan Diri daripada Perangkap Masa. Masalah Pendidikan. Awang Had Salleh. Muhammad Ali Garishah. Connell. Abdul Rahim adalah Ketua Jabatan. BIBLIOGRAFI Atan Long. Kuala Lumpur: Dinie Publisher. Noraini Ahmad. Nik Aziz Nik Pa dan rakan-rakan. Kuala Lumpur: DBP. (1985). (1979).F. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Falsafah Pendidikan Menurut Al-Qur’an. Jabatan Ilmu Pendidikan. Motivasi Memburu Kejayaan. . Membina Tujuan Hidup Kita Berdasarkan Al-Quran & Al-Hadith. Hj. (1995). Petaling Jaya: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi. Oleh itu program seperti ini diharapkan akan dapat diteruskan lagi .

and Praise Procedure . From my previous knowledge of this school. I decided to choose Kelvin. KENINGAU By Lau Chee Loong INTRODUCTION Sekolah Kebangsaan Banjar (SK Banjar) is situated in Kampung Banjar. With its approximately 600 pupils and 30 staff. Laporan Kajian Tindakan THE USE OF PAUSE PROMPT PRAISE PROCEDURE IN SK BANJAR. It is one of the nearest schools located near the college. . the class monitor or the assistant monitor of a certain class would be those who are better than the rest.5 Cempaka. a brief informal interview and testing had to be carried out in my class . Sabah. The selected pupil was chosen based on his ability in comprehending my instructions and able to read albeit a bit slow. so I called upon both of them to read me a passage. However.PPP). It has such a wonderful surrounding of natural flora and one can view Sungai Pegalan from there as well. Finally. Prompt. generally.Maktab Perguruan Keningau. I chose a girl since the other two are boys. the decision was made after a short discussion with my teacher and lecturer. SK Banjar is ranked as one of the A-graded primary school. To be fair. Keningau. In order to find myself a pupil for the remedial reading programme (Pause.

When coming across a coma (. While the reader reads. For example.) he attempts to pause and he is close to never and seldom will he respect the sign of a full stop (. He is also faces difficulty in differentiating the intonation for expressing statements and questions. 'on'. Top-down approach . knowledge. LITERATURE REVIEW Process of Reading Reading is a process where the reader transfers the written information into meaningful text for different purposes. academic purposes etc. the words 'it'.Statement of problem The pupil has a problem with words starting with vowels where he concentrates on the vowels instead of the words he come across. The pupil also reads in such a way that shows he has no awareness of the usage of punctuation. Bottom-up approach It is a process of reading. and etc. which discriminates every letter to match the phonemes and graphemes to an eventual concern with reading groups of words and sentences for their overall meaning. he/she is actually trying to understand the underlying message put forward by the author and each one of us reads for different purposes such as reading for pleasure. For instance. the word 'it' is read as 'I'.). for information.

Some New Zealand schools later used this procedure and introduced it to parents so that the families and school could work together in helping the pupils in reading. prompts them to use both contextual and letter-sound information and praises for the attempt done by the pupil to selfcorrect or correction done after prompting in order to motivate them to read. it was first published in UK and a Maori version was developed in 1992. a pre-test. A post-test using the same three texts was carried after the remedial reading programme to see the reading improvement of the pupil.It is a process where the reader interprets the language by reconstruction of whole meaning rather than the simple decoding of the form. was given to the pupil to obtain information about his reading proficiency as well as his ability in dealing with new or difficult words. The Pause Prompt Praise Procedure originated in Mangere (South Auckland) in 1977 and in 1987. Pause Prompt Praise is designed for one-to-one oral reading where pupils receive more opportunities to self-correct errors and to practise problem-solving strategies. Prompt and Praise Procedure The Pause Prompt Praise Procedure is a result of a reading research done by a team of Auckland researchers to help families help their own children to improve in reading. Pause. To achieve that. (Appendix A) RESEARCH METHODOLOGY Research Design Pre-test Before the actual reading sessions begin. . the tutor pauses before responding to the pupils' errors for them to self-correct. There was no prompting and errors were ignored. which consists of three texts. This entire procedure is derived from the theory on reading developed by Marie Clay and Stuart McNaughton which emphasises on the importance of using contextual information during reading.

he would know what he is supposed to do and what to expect from the trainee. One should bear in mind that fluency is not the basis of selection but is the target (aims) to be achieved after this programme. The pupil was guided using the Pause Prompt Praise Procedure and each time. the tutor spent a minute or two to discuss about the text and the pupil's feeling about it. The sample of research (the pupil) was selected based on his ability in comprehending spoken language of English and the ability to read. . By doing so. Interview / brief discussion An interview was carried out before the reading sessions to let the trainee know more about the pupil. the trainee will not interrupt even the pupil makes mistake. The procedure is still the same. The brief discussion about the remedial reading programme and its procedure wouldl give the pupil some sort of preparation in facing the actual reading sessions. only one pupil was selected and the case study is based on this particular pupil only. The purpose of post-test is to see whether the errors made by the pupil decrease or not.Pause. Prompt & Praise Reading Sessions There were 15 reading sessions in between the pre-test and post-test. Limitation of research Since the study or research is based on one pupil from one particular school in Keningau. The findings do not represent all the schools found in Keningau. at end of the session. the finding or result of this research should not be taken as a general result that reflects either the whole class or the school itself. Population For this entire remedial reading programme. the texts should be prioritise according to the level of difficulty and simplification should be done whenever necessary. Post-test A post-test was conducted using the same 3 texts used in the pre-test. Ideally.

02.1998 . No.Analysis of research The finding of this research will be presented in a form of table and graphs. However due to certain unforeseen problems. Thus the analysis will be based on the line-graphs that had been plotted. Item Proposed date Actual conducted date 01. the actual conducted dates differ a lot from the original one. Looking at the table below one can see the comparison between them. Action plan Below is the action plan that I had scheduled for this entire remedial reading programme according to its criteria (3 times per week for reading sessions). Pre-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 11.

02. Reading session 2: The greedy monkey 16.(Wednesday) 26.02.02.1998 (Friday) 03.1998 .1998 (Thursday) 02.02. Reading session 1: The man and the crocodile 13.1998 (Friday) 27.

(Monday) 02. Reading session 3: Raju's week 18.03.1998 (Wednesday) 05. Reading session 4: Flora Fest 20.02.1998 (Wednesday) 04.03.1998 .1998 (Monday) 04.02.

03.03.1998 (Monday) 09. Reading session 6: In the evening . Reading session 5: Teddy and the honey bee 23.1998 (Thursday) 06.02.1998 (Monday) 07.(Friday) 05.

02.25.03.1998 (Friday) 11.1998 (Wednesday) 09. Reading session 8: .1998 (Tuesday) 08.1998 (Wednesday) 10. Reading session 7: A surprise birthday party 27.03.02.

Reading session 10: .1998 (Monday) 12.1998 (Wednesday) 13.1998 (Friday) 11.03.The flying doctor 02.03.1998 (Thursday) 10.03. Reading session 9: The family photographs 04.03.

. Reading session 11: The Moon 09.03.1998 (Friday) 13.Venice of the East 06.03.1998 (Monday) 13.1998 (Friday) 12.03.03.1998 (Monday) 16.

Reading session 13: Pulau Langkawi 13.03.1998 (Wednesday) 16.03.03. .03.1998 (Wednesday) 15.1998 (Monday) 14.1998 (Friday) 18.Reading session 12: Soo Lee's Diary 11.

03.1998 (Thursday) .03.Reading session 14: At the Fun-fair 16.1998 (Wednesday) 19.1998 (Monday) 18.03. Reading session 15: Favourite pastimes 18.03.1998 (Wednesday) 16.

03. It was rather difficult for me to pause during the reading sessions. Most of the time. The reading sessions weere conducted in different places of the school depending on its location and environment. Post-test: A Pair Of Shoes The Lion and the Mouse Markerel Sky 20. There were 3 places that were used .17. It seems that he was not aware that he had made a mistake. So it is very difficult to follow exactly what had been planned in the action plan. Also I was busy with the teaching practicum myself. During reading sessions. I found out that the pupil seldom pauses to think when he mispronounces a word.1998 (Friday) 20. Most of the time the reading sessions were conducted during the pupil's free time.03. Instead of 3 times a week. It was very difficult to find either a suitable time to conduct the reading session or a place for it. It is regrettable that sometimes 2 sessions were conducted on the same day. it was very difficult to follow what have been ideally planned before. staff room and the park. it became almost an everyday stuff. .the library.1998 (Friday) Implementation of action plan Since the reading sessions were carried out during the free time of the pupil. I had to stop him rather than pause for him to think about the mistake he made.

of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Pre test 1.FINDINGS AND CONCLUSION Table 1 and Figure 1 below show the comparison between pre-test and post-test whereby the same 3 texts were used. A Pair of Shoes 192 . Pre-test and Post-test Stages Title No. overall. there is a significant increase in words correct per minute of each text and of course. from the graph. As we can see. the decrement of errors is obviously shown.

50 2. Markerel Sky 152 132 .33 2.80 1.155 37 10.60 3. The Lion and the Mouse 201 177 24 11.

30 2.20 8.50 1.80 1. A Pair of Shoes 192 172 20 11.30 Post test 1. The Lion and the Mouse 201 186 .

00 0. Markerel Sky 152 140 12 9.15 12.80 Pre Test .00 1.00 3.

shows minimum increase whereas Text 1 shows a clearer increment. This situation happened due to the word correct or incorrect per minute of every text.7. Texts 5. It is clearly shown in Figure 2. In short. which is stated as the easiest text. For example. the assumption stated above is questionable when we concentrate on the percentage of increment after the post-test. Texts 1. Furthermore the story itself is a famous story that one has heard often whether in class or at home mostly for moral development. which again is depending on the total number of correct or incorrect words per minute. it achieves 5% more that Text 2 and it happened that Text 3 obtains the higher ranking than Text 2 as well. The factors that influenced the graph are of 2 kinds. the effect is not that much. Text 2 (The Lion and The Mouse) is considered the easiest text as one glances through the graph because it has more words correct per minute compared to the rest. Text 1 for instance has 110 words more than required. As far as the graph is concerned. So the only part that makes the result differ is the total of words correct or incorrect. It is because their length is greater than standard length. 2. I should admit that I missed out this important part of the entire research thus making the graphs or result suffers. 11 and 12 are the odd ones among the rest.13 and 15 also affected the graphs but since there are almost the same in length. With its 9% of increment. which is around 140-150 words. the total words correct will also be larger that the other texts. if the total of words is larger in Text 2. It simply means. this kind of text is familiar to them compared to descriptive texts like Text 1 and rhyme like Text 3. Text 2.8. However the actual factor is the length of words of every text. 155/15 is surely different from 132/15. Bear in mind that the denominator is 15 which is a fix figure.6. .Post Test Among these 3 texts. The same situation occured for words incorrect per minute where Text 1 shows a greater decrease. However. Text 2 happened to be a narrative text which most of the primary school pupils are most frequently exposed to.

The man and the crocodile 264 . of words Words correct Words incorrect Words correct per minute Words incorrect per minute Reading Sessions 1.Pause Prompt Praise Reading Sessions Stages Title No.

The greedy monkey 215 192 23 12.80 1.53 3.73 2.238 26 15.80 1. Raju's week 147 137 10 .

86 .87 5.06 0.67 4.13 0.9. Teddy and the honey bee 178 163 15 10. Flora Fest 149 136 13 9.

27 8. The flying doctor .1. A surprise birthday party 171 152 19 10. In the evening 165 154 11 10.00 6.13 1.73 7.27 0.

Venice of the East 126 . The family photographs 154 142 12 9.47 1.182 157 25 10.47 0.67 9.80 10.

116 10 7.27 12. The Moon 228 209 19 13.73 0.93 1. Soo Lee's Diary 210 181 29 .67 11.

20 . Pulau Langkawi 166 143 23 9. At the Fun-fair 122 108 14 7.12.53 14.53 1.93 13.06 1.

because of the total words of the text (refer Table 2). By now it should be clear that the influence of total number words will make the result different and the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure is not shown clearly. Just look at Texts 10 and 14. Favourite Pastimes 183 158 25 10.66 However.20 words/min. The second factor that influences the graph is the level of difficulty of the texts. Both of these texts have almost the same words correct per minute that is 154 for Text 6 and 157 for Text 8.93 15. Both of these texts cause the decrease of words correct per minute. the number of words incorrect per minute differ a lot even for only 0. As a final evidence. of course. take a look at Text 6 and 8. It is because of the total number of words. the graph will achieve almost a straight line since the most easiest text will be at the end of the graph that goes upward.53 1. This is because of the length. . However. 126 for Text 10 and 122 for Text 14. It is not that influential than the one before it but the actual effectiveness of Pause Prompt Praise procedure depends on it. If the texts are prioritise before the procedure is carried out.0. too few words in a text will also make the results suffer.

the number of correct words increase and the incorrect words decrease. After post-test. at least it is still ascending for words correct per minute. No. BIBLIOGRAFI Glynn.Eventhough the graphs have suffered a lot from this misimplementation of mine. That is still a positive result. Journal of Behavioural Education. S. It is the implementation of it that shows the difference. Vol. A. (1993). It means that the Pause Prompt Praise procedure is effective in helping the pupil in dealing with reading especially with difficult words. by using Pause Prompt Praise procedure it has been successful to a certain extend because this programme itself is not perfect in nature and there are some criteria and limitation to it. Peer tutoring with ESL and Below-Average Readers. pp. the length of words per text is crucial. It never will be that easy to correct pupil's reading but at least.T.. I am convinced and confident in this procedure as a remedial reading programme. . 3. The most important thing is the pupil benefits from it as well as the teacher. (1994).. This is clearly shown in the comparison between pre-test and post-test (Figure 1). the effectiveness of Pause Prompt Praise procedure can still be demonstrated. Generally as shown in Figure 2. 125-142 Lau Chee Loong is a Semester 5 DPM teacher trainee who is majoring in English and Moral Education. 2. For instance. Houghton. Pause Prompt Praise: Seventeen Years On. and Bain. Wellington: New Zealand Council for Educational Research. even if it is not impressive. The effectiveness of this programme is undeniable. the pupil can’t be a below average student who knows nothing about English and of course from the hand-on experience. It is clearly indicated that after post-test. It is not only challenging for the pupil but for the teacher trainee while acting as the tutor. CLOSURE After trying out the Pause Prompt Praise procedures for a slow reader of my class. Text 1 achieve almost 9% of increment whereas 4% for Text 2 and 5% for Text 3.

Dalam konteks ini. the ways of communicating and presenting those ideas so that it is comprehensible for the pupils and also an understanding of what makes the learning of that particular topics easy or difficult to learn…" . Anderson & Roth. This pedagogical content knowledge includes among other things. Menurut Shulman (1986): "Subject matter content knowledge or often referred to us as subject matter knowledge is the understanding of the subject specific to a field. Smith & Neale. penulisan ini akan meninjau kajian-kajian yang pernah dijalankan bagi mengkaji pengaruh pengetahuan konten guru sains terhadap proses pengajaranpembelajaran mata pelajaran sains di bilik darjah. Guru-guru sains tersebut dikatakan sering mempunyai miskonsepsi (misconception) dan kerangka alternatif (alternative framework) tentang sains seperti pada murid-murid yang mereka ajar (Hashweh. pengetahuan konten (content knowledge) boleh dimaksudkan sebagai pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) dan pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content knowledge). Sebagaimana yang sering dilaporkan bahawa ramai guru sains yang mengajar mata pelajaran sains di sekolah masih belum mendapat latihan yang mencukupi dalam bidang Sains. penyelidikan yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran (subject matter content knowledge) terhadap proses pengajaranpembelajaran merupakan sesuatu program yang diabaikan (missing program) dalam bidang penyelidikan pendidikan. 1989). 1987: Hollon. Pedadogical content knowledge refers to aspects of content that are relevant to teaching for a particular topics in the subject matter. Menurut Shulman (1986).Tinjauan Literatur PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS Oleh Lay Yoon Fah PENGENALAN engetahuan konten guru sains merupakan satu isu yang amat penting dalam pendidikan Sains. Dengan itu.

Presiden Persekutuan Guru Amerika Syarikat yang pernah disiarkan dalam New York Times pada 29 Oktober 1985.000 orang guru di Amerika Syarikat (daripada sejumlah 2. yang menjadi mangsa adalah murid-murid yang menerima pengajaran yang kurang baik (inferior) berbanding dengan kumpulan murid yang lain. ketepatan isi pelajaran yang disampaikan. Menurut Robinson (1985). Di samping itu.e misassigned teachers) sangat bergantung kepada buku teks dan sering menyampaikan pengajaran dengan kaedah yang tidak efisien (watereddown version of the subject). pengajaran di luar bidang pengkhususan ‘out-of-field’ bukanlah ‘jenayah tanpa mangsa’ (victimless crime). dilaporkan bahawa guru yang tidak berkelayakan (unqualified teachers i. teknik penyoalan. didapati bahawa guru-guru sekolah rendah yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan atau mendiagnos pemahaman dan miskonsepsi di kalangan murid dengan tepat jika guru tersebut tidak mempunyai pengetahuan konten yang secukupnya dalam bidang mata pelajaran tersebut. 15 Okt 1995). PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH Menurut laporan Albert Shanker. terdapat sebilangan besar guru yang bertauliah.Dalam konteks pengajaran-pembelajaran sains. Dalam laporan lain yang dibuat oleh Hechinger (New York Times. didapati seramai 200. tahap keyakinan guru semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan aspekaspek lain yang berkaitan. pendekatan dan strategi pengajaran-pembelajaran sains yang digunakan semasa menyampaikan pengetahuan konsep sains dan memupuk kemahiran saintifik. teruji dan berkelayakan di dalam sesuatu bidang mata pelajaran telah ditugaskan (assigned) untuk mengajar mata pelajaran di luar bidang pengkhususan yang mana guru tersebut tidak tahu menahu dan belum pernah diuji pengetahuannya. Menurut beliau lagi. proses pengajaran-pembelajaran merujuk kepada jenis aktiviti pengajaranpembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan.5 juta orang guru) sedang menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran yang mereka belum bersedia untuk berbuat demikian. Menurut hasil dapatan kajian Bennet dan rakan-rakan (1993). penggunaan bahan bantu mengajar. pengetahuan konten mata pelajaran merujuk kepada pengetahuan tentang konsep sains dan kemahiran saintifik (kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif) yang terkandung dalam sukatan pelajaran sains sekolah rendah manakala pengetahuan konten pedagogi pula merujuk kepada pengetahuan dan penghayatan tentang strategi pengajaran-pembelajaran sains yang berasaskan Model Konstruktivisme(Constructivism). .

(p. Analisis data-data tersebut pada peringkat permulaan menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi rancangan mengajar dan gerak-geri guru di dalam bilik darjah. sains dianggap sebagai proses inkuiri . Richert dan Saylor (1985) yang meninjau keberkesanan pengajaran guru-guru sains yang baru mengajar. data-data diperolehi melalui temu bual.25) PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARAN-PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Dalam kajian Baxter . Dengan erti kata lain. Bagi guru-guru yang berpengetahuan sains. malah kajian semasa juga menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran guru akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut. Sebaliknya. Bagi mereka. penyeliaan di bilik darjah dan latihan pengajaran simulasi dengan 21 orang guru permulaan. guru yang kurang berpengetahuan sains memandang proses inkuiri sebagai satu set teknik yang ditentukan (prescribed techniques). didapati tahap penguasaan pengetahuan konten guru mempengaruhi penguasaan konsep biologi mereka. . penguasaan pengetahuan dan pemahanan konten sesuatu mata pelajaran bukan sahaja penting dalam menentukan keupayaan guru ‘memindahkan’ (transmit) pengetahuan kepada muridmuridnya. Mereka memberi penekanan yang lebih kepada hubungkait di antara konsepkonsep biologi dan merancang untuk mengajar daripada konsep am kepada konsep yang lebih spesifik. biologi hanya melibatkan hubungkait yang ringkas di antara konsep-konsep dan memberi tumpuan kepada konsep yang spesifik semasa pengajaran.Menurut pendapat McDiarmid & rakan-rakannya (1989) dan Grossman & rakan-rakannya (1989). Sykes dan Phlips (1983) dengan tujuan untuk meninjau pengaruh pengetahuan konten mata pelajaran terhadap keberkesanan pengajaran. Mengikut komen Shulman (1986): "Where the teacher cognition program has clearly fallen short is the education of teacher cognitive understanding of the subject-matter content and the relationships between such understanding and the instruction teachers provide for students". tindak-tanduk dan sikap guru dalam proses pengajaran-pembelajaran di bilik darjah adalah dipengaruhi oleh proses pemikiran guru termasuk pengetahuan konten mata pelajarannya. Dalam projek penyelidikan ‘The Growth of Teacher Knowledge’ yang dipelopori oleh Shulman.

Dalam kajian lain yang berkaitan, Hashweh (1985) mendapati bahawa guru sains yang berpengalaman tetapi kurang berpengetahuan tentang sesuatu topik tertentu berkecenderungan untuk berpandu kepada buku teks (text-driven) semasa merancang sesuatu pengajaran. Mereka lebih cenderung mengikut struktur yang dicadangkan dalam buku teks, kurang mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Apabila diminta menyediakan soalan peperiksaan jenis hipotetikal, guru yang kurang berpengetahuan tersebut biasanya mengemukakan soalan jenis ingatan kembali (recall questions). Sebaliknya, guru yang lebih berpengetahuan akan mengemukakan soalan-soalan aras tinggi yang memerlukan kemahiran mengaplikasi. Hashweh merumuskan bahawa guru yang kurang berpengetahuan tidak mampu mengesan dan memperbetulkan konsepsi sedia ada (preconception) murid-murid , mereka juga didapati tidak mampu menggunakan peluang untuk membincangkan konsep-konsep lain yang berkaitan, tidak mampu menginterpretasi pendapat murid dengan tepat dan tidak mampu menangani masalah-masalah di bilik darjah.

Lanjutan daripada itu, Hashweh (1987) telah menggunakan konsep pengetahuan konten pedagogi untuk meninjau tahap pengguasaan pengetahuan sains dan perancangan guru sekolah menengah untuk mengajar sesuatu topik berdasarkan maklumat yang diberi. Beliau mendapati bahawa guruguru yang mempunyai pengetahuan konten sains yang lebih baik lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada di kalangan pelajar, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya (to exploit opportunities for friutful ‘digressions’), menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar (to interpret correctly student’s insightful comments). (1987. P.118)

Dalam hal ini, Hashweh (1985, 1987) telah mengendalikan satu kajian tentang pengetahuan sains pada tiga orang guru fizik dan tiga orang guru biologi serta kesan tahap pengetahuan dalam bidang tersebut terhadap pengajaran mereka. Keenam-enam orang guru tersebut telah ditanya tentang pengetahuan mereka dalam mata pelajaran biologi dan fizik. Mereka juga diminta menilai bab-bab / topik-topik tertentu dalam buku teks dan seterusnya diminta merancang satu unit pengajaran berasaskan bahan dalam buku tersebut. Sebagai contoh, untuk konsep fotosintesis, didapati bahawa guru biologi mengetahui miskonsepsi tertentu yang mungkin di bawa oleh murid-murid ke bilik darjah (misalnya tumbuhan mendapatkan makanan daripada tanah) atau konsep-konsep kimia yang perlu dikaji oleh murid sebelum mempelajari konsep fotosintesis. Di samping itu, guru biologi juga memahami idea yang paling sukar difahami oleh murid-murid (misalnya, bagaimana transformasi ATP kepadsa ADP berlaku) dan bagaimana menangani konsep-konsep sukar tersebut dengan menggunakan pelbagai analogi, contoh, demonstrasi dan model. Mereka dapat menggambarkan pelbagai jenis alat pengajaran (instructional tools) untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut. Namun, walaupun mereka adalah guru biologi yang berpengalaman, mereka hanya mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Sebaliknya, guru-guru fizik dapat menyenaraikan banyak kaedah dan idea untuk mengajar konsep-konsep fizik yang sukar. Pada masa yang sama, guru-guru fizik juga mempunyai sedikit idea untuk mengajar konsep-konsep biologi yang sukar.

Apabila guru-guru biologi dan fizik tersebut ditanya tentang pengetahuan konten yang mana bukan bidang pengkhususan mereka, mereka menunjukkan banyak miskonsepsi, kesalahfahaman dan pemahaman yang kurang tersusun (less organized understanding of the information). Dalam bidang pengkhususan mereka, mereka lebih sensitif untuk menghalusi tema-tema yang dipersembahkan dalam buku teks dan mampu mengubahsuai bahan-bahan dalam buku teks berdasarkan pengalaman mengajar mereka. Mereka lebih mudah menemui miskonsepsi murid-murid dan bertindak terhadap miskonsepsi tersebut. Guru-guru fizik dan biologi tersebut menggunakan lebih kurang sama banyak contoh dan analogi semasa merancang pengajaran dalam kedua-dua bidang, tetapi didapati bahawa analogi dan contoh yang dirancang untuk bidang pengkhususan mereka adalah lebih tepat dan lebih releven.

Sebagai rumusan, di antara dapatan-dapatan yang diperolehi daripada kajian Hashweh (1987) yang bertajuk "Effects of subject-matter knowledge in the teaching of biology dan Physics" adalah seperti berikut:

Apabila guru-guru diberi satu bab/topik yang mana temanya dapat dikesan tetapi tidak bermakna (detecable but meaningless theme), guru-guru yang kurang berpengetahuan didapati mengikut struktur yang dicadangkan dalam bab dengan ketatnya manakala guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menolak tema-tema tersebut. Guru-guru yang lebih berpengetahuan akan menggunakan struktur yang dicadangkan dalam bab tersebut jika ia tidak bercanggah dengan pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada (prior subject-matter knowledge content and approach); Kedua-dua guru biologi dan fizik merancang untuk mengajar kebanyakan konsep sains yang digunakan dalam buku teks, tetapi terdapat juga menambahan dan penolakan penting (important additions and deletions) yang dibuat akibat daripada pengaruh pendekatan dan konten pengetahuan mata pelajaran yang sedia ada. Guru-guru lebih cenderung mengelakkan diri daripada perincianperincian yang mereka sendiri tidak dapat mengingatinya konsep-konsep yang tidak perlu berdasarkan tema yang diguna dalam perancangan. Mereka juga menambah konsep-konsep yang mereka ketahui terutamanya konsep yang mudah dikaitkan dengan tema yang digunakan. Apabila aktiviti pengajaran-pembelajaran telah dicadangkan dalam buku teks,, guru-guru yang kurang berpegetahuan akan mengikutnya dengan ketat. Guru yang lebih berpengetahuan membuat banyak pengubahsuaian (modifications) yang dapat mencerminkan pendekatan dan pengetahuan sedia ada mereka. Jika tiada aktiviti yang dicadangkan dalam buku teks, hanya guru yang lebih berpegetahuan dapat menjana aktiviti dengan sendiri. Konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan (preconceptions and inaccuracies) yang dipegang oleh guru boleh mempengaruhi perancangan mengajar mereka. Kedua-dua guru biologi dan fizik mempunyai konsepsi sedia ada dan ketidaktepatan. Kebanyakan daripadanya akan muncul semula dalam perancangan mereka walaupun buku teks mengandungi maklumat yang bercanggah dengan ketidaktepatan tersebut.

Guru yang lebih berpengetahuan lebih mampu mengesan konsepsi sedia ada pada murid-murid, menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya, menangani masalah-masalah bilik darjah yang umum dan menterjemah dengan tepatnya maksud pelajar. Guru yang kurang berpengetahuan mengukuhkan konsepsi sedia ada (reinforce preconceptions), mengkritik jawapan betul murid dengan tidak tepat (incorrectly critictize correct student answers) dan menerima keputusan eksperimen makmal yang salah (accept faulty laoratory results). Dalam kes-kes tertentu, guru-guru yang berpengetahuan juga didapati kekurangan pengetahuan yang sesuai untuk menangani masalah murid dengan berkesan. Mengikut kajian yang dijalankan oleh Okhee Lee(1995) yang meninjau hubungan di antara tiga komponen utama dalam pengajaran bilik darjah iaitu pengetahuan konten mata pelajaran, pengurusan bilik darjah dan amalan pengajaran di bilik darjah, didapati bahawa pengetahuan konten sains sangat bergantung kepada buku teks semasa mengajar dan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang dirancang adalah berpusatkan individu pelajar (student’s individual activities e.g seatwork). Di samping itu, guru juga sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan. Kajian tersebut telah melibatkan dua buah kelas sains yang terdiri daripada murid-murid yang berlainan tahap pencapaian di salah sebuah sekolah menengah manakala guru yang terlibat dalam kajian ini memiliiki ijazah dengan pengkhususan (major) dalam kajian sosial dan minor dalam matematik dan sains.

Profesor Wyane Harlen, pengarah SCRE (Scottish Council for Research in Education) yang mengetuai satu kajian juga menyatakan bahawa semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan, guru menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya (adopt ways of teaching which make best use of general professional skills) di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. Ini bermakna, guru cenderung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih ‘selamat’, sering merampas’(impoverishing) peluang belajar kanak-kanak. Dalam pengajaran sains, ini bermakna guru sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah (work cards with step.by-step instructions), menitikberatkan pengajaran pendedahan ( expository teaching) dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan (underplaying questioning and dicussion) serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Dalam hal ini, terdapat sebilangan besar guru-guru di Scotland yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam dalam bidang sains dan teknologi. Namun begitu, pada masa yang sama, guru-guru tersebut diamanahkan untuk menyampaikan pengetahuan konsep-konsep sains dan teknologi tersebut kepada murid-murid di sekolah. Ramai guru sains mempunyai salah tanggapan terhadap idea-idea (misunderstanding of the ideas) yang hendak disampaikan kepada murid-murid. Sebahagian daripada salah tanggapan tersebut didapati juga wujud di kalangan kanak-kanak. Di antara salah tanggapan yang dikenalpasti termasuk: menggunakan ‘label’ dan menganggapnya sebagai penerangan , memberi analogi yang tidak sesuai, mengaitkan perkara yang tidak berkaitan dengan realiti, mencadangkan sesuatu mekanisme yang tidak ada buktinya, menyamakan bahasa harian dengan bahasa saintifik dan mempercayai bahawa ‘sebahagian’ maksudnya ‘semua’. Berdasarkan temu bual dengan institusi yang melatih guru-guru sekolah rendah, didapati hanya

terdapat perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan opsyen guru. guru-guru am juga diminta mengajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahap tinggi. menyimpan peralatan sains dan bahan. Kuala Terengganu. impak jantina murid juga dikaji perkaitannya dengan aras penguasaan kemahiran manipulatif murid. membersih peralatan sains. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesan pengalaman mengajar sains dan opsyen guru sains terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. didapati lokasi sekolah dan jantina murid tidak memberi sebarang kesan terhadap skor min penguasaan kemahiran manipulatif murid. mengendali spesimen hidup dan bukan hidup serta melakar spesimen.al(1984) yang bertujuan untuk mengkaji guru pengkhususan sains dan guru am serta kesan pengajaran mereka terhadap pencapaian murid-murid. Di samping itu. Namun begitu. bahan dan peralatan sains. pencapaian mata pelajaran sains di kalangan murid tidak mencerminkan kelebihan guru tersebut. jika berlakunya kekurangan guru yang berpengkhususan. Ujian ANOVA pula menunjukkan perbezaan aras penguasaan kemahiran manipulatif yang signifikan antara murid berdasarkan pengalaman guru mengajar sains.430 orang murid-murid tahap gred 5. dalam satu kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa guruguru sains sekolah rendah mempunyai miskonsepsi yang sama banyak seperti murid-murid mereka (Lynn. Hanya pada tahap tinggi (gred 4–6). 1997). Dalam kajian Ruth Zuzovsky et. Didapati bahawa guru yang berpengkhususan sains mempunyai persediaan mengajar yang lebih baik dan mempamerkan cara pengajaran sains yang lebih memadai.Parke & Thompson. perbezaan dari segi pembolehubah pengajaran di antara guru berpengkhususan dengan guru am yang mengajar mata pelajaran sains diuji dan digambarkan. Kajian tersebut telah dijalankan di Israel pada tahun 1984 dan melibatkan 86 orang guru sains dan 2. Di samping itu. Namun begitu. Scott. Menurut mereka lagi. Di antara tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji aras penguasaan kemahiran manipulatif dalam mata pelajaran sains murid-murid Tahun 5 berasaskan kemahiran mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. Seterusnya. wujud korelasi yang tinggi di antara tahap pengetahuan sains yang rendah dengan sikap guru terhadap sains iaitu guru yang mempunyai latar belakang sanis yang rendah akan menyebabkan murid-murid mereka tidak menunjukkan prestasi yang baik. Pengajaran sains sekolah rendah di Israel terutamanya pada tahap rendah biasanya dikendalikan oleh ‘homeroom teacher’ yang mengajar kebanyakan mata pelajaran. lokasi sekolah juga dikaji untuk melihat pengaruhnya terhadap penguasaan kemahiran manipulatif murid. Dalam kajian yang dijalankan oleh pasukan penyelidik Maktab Perguruan Pasir Panjang. guru yang berpengkhususan akan mengambil bahagian dalam pengajaran sains. .sedikit tumpuan dan penekanan yang diberi kepada pengetahuan konten guru sekolah rendah sama ada dalam latihan praperkhidmatan atau kursus dalam perkhidmatan. Sebaliknya. berdasarkan analisis ujian-t.

mendapati bahawa guru pelatih mempunyai interpretasi sendiri terhadap sifat ‘interdisciplinary’ dalam mata pelajaran sains. Mereka mengetahui pendekatan inkuiri tanpa selalu mengamalkannya.PENGARUH PENGETAHUAN KONTEN PEDAGOGI GURU SAINS TERHADAP PROSES PENGAJARANPEMBELAJARAN SAINS DI BILIK DARJAH Penyelidikan tentang pengetahuan konten guru menunjukkan bahawa pengetahuan konten mata pelajaran mempengaruhi amalan pengajaran di bilik darjah (Brophy. Berdasarkan dapatan kajian Howard (1987. Carrie. guru seharusnya menguasai pengetahuan konten pedagogi (McDiarmid. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge’.J (1996) yang bertajuk ‘Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge .1991). Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi agar beliau dapat membuat keputusan kurikulum dalam proses pengajaran-pembelajaran. guru tidak dapat mengajar dengan berkesan (Grossman. didapati bahawa bukan semua guru sains dapat menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pengetahuan konten pedagogi semasa mengajar. Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. Dengan erti kata lain. Dalam kajian Smith dan Neale (1989).1988:12).1989). Kajian tersebut bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan konten. pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten pedagogi di kalangan guru pelatih yang berpengkhususan sains di Indiana University dan seterusnya menilai keberkesanan program latihan perguruan yang baru diperkenalkan di universiti tersebut. Kajian juga mendapati bahawa hanya segelintir guru yang sering mengamalkan strategi pengajaran-pembelajaran yang inovatif dalam mata pelajaran sains. Greeno (1987) dan Leinhardt(1983). Kajian ini juga menunjukkan bahawa seseorang guru yang berkesan dijangka akan menjelmakan pengetahuan konten mata pelajaran kepada pedagogi semasa mengajar. Salah satu rumusan penting berkenaan dengan pengetahuan pedagogi yang diperolehi melalui kajian ini ialah penilaian kertas dan pensel tidak mencukupi untuk menjangka situasi pengajaranpembelajaran yang berlaku di bilik darjah. Wilson & Shulman. pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang boleh difahami oleh murid. .1989). seseorang guru seharusnya mempunyai struktur pengetahuan konten yang berkembang dengan baik untuk membenarkan beliau mengajar dengan fleksibiliti dan maksimum dan usaha yang minimum. Tanpa asas pengetahuan yang mencukupi dalam sesuatu bidang mata pelajaran. Pengetahuan konten mata pelajaran sesungguhnya merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan (Garnett & Tobin. Menurut laporan Gee. Guru pelatih yang dikaji juga mengaku bahawa mereka tidak tahu dan tidak memahami keseluruhan konten yang mereka akan ajar di sekolah rendah kelak. Ball and Anderson.

Pengetahuan konten merujuk kepada pengetahuan guru tentang konsep dan kaedah untuk disiplin/bidang tertentu manakala pengetahuan kontnen pedagogi merupakan ‘campuran’ di antara konten dan pedagogi untuk membentuk satu pemahaman tentang bagaimana sesuatu topik.Lee Shulman (1987) telah menyenaraikan tujuh kategori pengetahuan yang dianggapnya sebagai syarat yang minimum untuk mengajar. Tobin & Garnett. menurut Northfield & Gunstone (1983). 1988) Selain daripada itu. (Carpenter. for the most regularly taught topics in one's subject area. Guru-guru permulaan juga didapati lebih cendurung untuk membuat keputusan pedagogi tanpa menilai pengetahuan sedia ada. 1987. the most useful forms of representation of those ideas. guru-guru yang baru berkhidmat terpaksa berdepan dengan masalah kecetekkan pengetahuan. pengalaman. the most powerful analogies. illustrations. dan demonstrations . Seorang guru permulaan didapati lebih cenderung bergantung kepada pengetahuan konten mata pelajaran tanpa pengubahsuaian iaitu kebanyakannnya diekstrak secara langsung daripada kurikulum dan mungkin tidak mempunyai satu rangka kerja atau perspektif untuk mempersembahkan maklumat yang berkaitan (may not have a coherent framework or perspective from which to present the information). kemahiran dan kurang yakin tentang sesuatu topik dalam mata pelajaran sains. 1982. 1987). et al. Fennema. Petersen & Carey. Sulman. explanation. 1990. Guru-guru yang bukan opsyen sains semasa di institusi perguruan atau universiti mempengaruhi tahap pencapaian sains murid-murid mereka.1983. . Feiman-Nemser & Parker. the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others … It also includes an understanding of what makes the learning of specific concepts easy or difficult: the conceptions and preconceptions that students of different ages and background bring with them to the learning. Within the category of pedagogical content knowledge I include. Gudmundsdottir & Shulman. dua kategori yang dianggap paling penting iaitu pengetahuan konten dan pengetahuan konten pedagogi.in a word. diwakili dan diadaptasikan dengan pelbagai minat dan kebolehan di kalangan murid dan dipersembahkan dalam bentuk pengajaran (Shulman. 1988. 1987:8) Pengetahuan konten pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat penting dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid (Buchmann. Di antara kategori-kategori tersebut." Kajian-kajian lain telah menunjukkan bahawa guru yang baru mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi yang kurang lengkap dan cetek. tahap keupayaan dan strategi pengajaran pembelajaran muruid-muridnya (Carpernter. masalah atau isu tertentu disusun. pengetahuan konten pedagogi: "…embodies the aspects of content most germane to its teachability. Menurut Shulman (1986). examples. 1988).

Teknologi Maklumat. satu pertiga daripada guru yang terlibat dalam kajian menyatakan bahawa kekurangan pengetahuan latar belakang adalah punca masalah pengajaran yang mereka hadapi. cited in Shulman. Sains. Pendidilkan Kesihatan. Grossman (1985. mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampiakan agar membawa makna kepada murid-murid tertentu yang diajar (Wilson. HUBUNGAN DI ANTARA PENGUASAAN PENGETAHUAN KONTEN GURU SAINS DENGAN TAHAP KEYAKINAN GURU SAINS TERHADAP SAINS DAN PENGAJARAN SAINS Dalam kajian yang dijalankan oleh SCRE (Scottish Council for Research in Education) untuk meninjau tahap pemahaman guru sains sekolah rendah terhadap konsep-konsep sains dan teknologi. 1987). 1987). Pendidikan Jasmani. Pengajian Sosial. Teknologi dan Muzik. Pendidikan Agama. Bahasa Inggeris.Tambahan pula. Di antara dapatan-dapatan kajian ini adalah seperti berikut: Apabila guru-guru diminta memeringkatkan tahap keyakinan mereka untuk mengajar sebelas bidang mata pelajaran. 1993). didapati bidang Sains menduduki tangga yang ke 8 manakala bidang Teknologi menduduki tangga yanng terendah sekali. Sastera. Secara relatif guru berasa lebih yakin untuk mengajar kemahiran proses sains berbanding dengan memperkembangkan pemahaman isi kandungan di kalangan murid. Bidang mata pelajaran yang dipilih adalah Matematik. 1987) menunjukkan bahawa masalah ini wujud walaupun pada guru permulaan yang mempunyai pengetahuan konten mata pelajaran yang mencukupi yang diperolehinya melalui ijazah sarjana dalam bidang mata pelajaran yang tertentu dan Wilson (1992) melaporkan bahawa guru yang lebih berpengetahuan mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran (better overarching view of the content field and on which to base teaching decisions). Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahawa guru-guru permulaan menghadapi masalah tentang pengetahuan konten pedagogi. Didapati juga guru lebih yakin mengajar bidang memahami benda hidup dan proses hidup dan memahami bumi dan alan semsta . Buchmann (19840 menegaskan tentang pentingnya guru-guru sains mengekalkan penguasaan dan pemahaman yang fleksibel dalam pengetahuan konten mata pelajaran sains iaitu dapat melihat satu set konsep sains yang tertentu dari pelbagai sudut pandangan dan tahap bergantung kepada keperluan dan keupayaan muruid-muridnya. Shulman & Richert. Tahap pengetahuan konten pedagogi yang rendah di kalangan guru pra-perkhidmatan didapati berhubungkait dengan kerapnya penggunaan soalan ingatan kembali yang mudah dan berbentuk fakta (Carlsen. guru-guru pra perkhidmatan didapati sukar untuk memahami (articulate) perhubungan di antara idea-idea pedagogi dengan konsep dalam sesuatu mata pelajaran (GessNewsome & Lederman.

1996). Bahasa Inggeris dan Pendidkan Agama manakala mereka yang baru dari segi kelayakan lebih yakin dalam pengajaran Sains dan Teknologi. Guru lelaki didapati lebih yakin berbanding dengan guru perempuan. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. Tobin & Garnett. Terdapat perbezaan di antara guru-guru berdasarkan tempoh kelayakan sebagai guru terlatih.6%) dan sanggup membantu murid untuk membina peralatan-peralatan sains (90.. mereka mengabaikan sains dalam pelaksanaan kurikulum. memanipulasikan peralatan sains (95. guru menyatakan penilian (kemahiran proses dan konsep) adalah paling sukar. Seramai 181 orang guru sains sekolah rendah dari lima buah negeri di Malaysia telah terlibat dalam kajian yang dijalankan untuk meninjau sikap dan keyakinan guru sekolah rendah terhadap pengajaran sains (Ismail dan Zurida.4%). Mereka yang lebih lama dari segi kelayakan didapati lebih yakin dalam pengajaran Matematik.3%). Walaupun masih ada guru yang berasa bimbang bahawa percubaan amali sains yang dilakukan di dalam bilik darjah tidak berjaya seperti yang dijangkakan 945.6%) dan takut sekirannya mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh murid-murid (60.6%) dan tidak menghadapi kesukaran untuk memahami sains (51.7%). Smith & Neale. namum kebanyakan guru sains berasa sseronok dalam mengendalikan kelas amali dalam pelajaran Sains (92. terdapat juga guru yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains telah berusaha mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap sains melalui usaha mereka sebagai pelajar dewasa. 1984). Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun guru sains merasa selesa dengan kurikulum Sains Sekolah Rendah (KSSR) (69.2%). 1989. . Di antara kemahirankemahiran mengajar. Para penyelidik telah melaporkan tahap penguasan pengetahuan sainstifik yang rendah di kalangan guru sekolah rendah untuk beberapa tahun yang lalu (Kruger & Summer. Keyakinan yang rendah pada guru dikaitkan dengan beberapa faktor seperti tidak menyukai mata pelajaran sains semasa di bangku sekolah lagi.berbanding dengan bidang tenaga dan daya dan bidang hasilan teknologi. sama ada secara tidak formal atau dengan menghadiri kursus-kursus yang berkaitan. Di kalangan guru perempuan. Walau bagaimanapun. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. 1988.8%). Kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru sains berpendapat bahawa mata pelajaran Sains memerlukan masa dan usaha yang banyak (62. guru yang mempunyai latar belakang dalam bidang sains didapati lebih berkeyakinan berbanding dengan mereka yang tidak ada latar belakang sains. Guru-guru terlatih dan guru pelatih di dalam kajian-kajian tersebut disifatkan sebagai kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk pengajaran mata pelajaran sains sekolah rendah (lacking a working knowledge of elementary science) dan seterusnya kurang yakin dalam keupayaan untuk mengajar sains. Terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap keyakinan guru lelaki dan guru perempuan dalam pengajaran sains.9%) namum mereka masih berasa bimbang akan kemampuan mereka untuk mengajar mata pelajaran Sains dengan berkesan (47. Guru yang pernah mempelajari sains di sekolah menengah mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap sains berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan latar belakang sains. Akhirnya.

2%) menyatakan bahawa mereka tidak memperolehi kemahiran asas untuk mengajar sains atau mengetahui langkah-langkah yang perlu untuk mengajar konsep-konsep sains dengan berkesan (52. Kekurangan bahan kurikulum merupakan satu masalah kepada kebanyakan guru kerana bahan-bahan kurikulum tersebut diharapkan dapat membantuk untuk mengatasi kekurangan pengetahuan mereka dalam sains.Dalam kajian yang sama. Pengalaman guru mungkin memberikan mereka keyakinan untuk menangani persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh murid secara umum dan bukan soalan spesifik yang berkaitan dengan konsep-konsep sains. Adalah agak sukar bagi mereka memikirkan alternatif untuk mengajar konsep-konsep sains jika mereka tiodak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang sains.0%).0%) dan yakin berkemampuan menjawab soalan-soalan murid (79. Sikap dan rasa tanggungjawab guru terserlah apabila 97. Dapatan-dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru percaya bahawa mereka boleh menjadi guru sains yang berkesan walaupun mereka kurang yakin tentang pengetahuan mereka dalam sains.3%)." . Mengikut Stolberg (1976): "… that unless the teacher is attracted toward science. mereka tetap mengalu-alukan soalan daripada murid-mruid (95. Hampir separuh daripada guru sains (49. Pemupukan sikapa keyakinan pada guru adalah penting.6%). Walaupun begitu. all the content and all the teaching methods which he/she may have learned can well serve no good purpose whatsoever. respons daripada guru menunjukkan bahawa tahap keyakinan guru terhadap kefahaman tentang konsep sains adalah sederhana (45.3%).2% daripada guru bersetuju yang mereka akan sentiasa mencari cara-cara yang lebih baik untuk mengajar sains dan yakin dapat menarik minat terhadap sains (71. radas dan peralatan sains yang tidak mencukupi dan kekurangan bahan kurikulum pendidikan sains. Guru-guru sains ini mempunyai konsep kendiri yang positif tentang kemampuan mereka untuk mengajar walaupun mereka beranggapan bahawa pengetahuan sains mereka tidak mencukupi. Di samping itu. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa pengetahuan guru memang mempengaruhi perancangan dan tingkah laku guru dan ada yan g mencadangkan bahawa pengetahuan isi kandungan merupakan prasyarat kepada aktiviti pengajaran dan kekurangan pengetahuan a\pada guru akan memberi kesan yang negatif kepada prestasi murid. dapatan kajian menunjukkan bahawa tiga masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru sains di sekolah ialah ketiadaan kemudahan makmal sains. Dapatan-dapatan ini menunjukkan bahawa giuru-guru sains ini merasa yakin tentang keupayaan dan kecekapan mereka untuk mengajar dan percaya bahawa pengetahuan sains mereka adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan kurikulum namum mereka masih sangsi tentang kemampuan mereka untuk mengajar pada tahap konseptual atau mengendalikan aktiviti-aktiviti berorientasikan proses atau "hand-on" dalam bilik darjah. Masalah kurang yakin terhadap pengetahuan sains perlu diberi perhatian sekiranya hendak meningkatkan kualiti pengajaran guru.

didapati bahawa penguasaan pengetahuan konten dan kemahiran guru dalam sesuatu bidang mata pelajaran akan mempengaruhi proses pengajaran pembelajaran mata pelajaran tersebut di bilik darjah. kurang mengenalpasti kesilapan yang terdapat dalam buku teks dan jarang mengubahsuai aktiviti pembelajaran yang dicadangkan dalam buku teks. Guru tersebut cendurung memilih topik dan kaedah pengajaran yang lebih selamat dan sangat bergantung kepada kad kerja yang mengandungi arahan langkah demi langkah. Dalam hal ini.. Guru yang bukan berpengkhususan dalam sesuatu bidang mata pelajaran tidak mampu mengesan dan seterusnya memperbetulkan konsepsi sedia ada di kalangan murid. pelajar juga tidak sukakan Sains (Shrigley.al. tidak mampu menangani masalah-masalah am bilik darjah dan menterjemah maksud dengan tepat. 1974) Hanya 22% sahaja guru sekolah rendah berasa mereka benar-benar layak mengajar Sains (Gerlovish et. 1981) KESIMPULAN Berdasarkan kajian-kajian yang dibuat. guru akan menggunakan kemahiran profesional am dengan sebaiknya di samping mengelakkan diri daripada situasi yang mana keyakinan mereka adalah rendah. penguasaan pengetahuan konten akan mempengaruhi cara guru merancang dan mengajar mata pelajaran tersebut malah kajian juga menunjukkan bahawa penguasaan pengetahuan konten guru akan mempengaruhi gerakgeri guru di bilik darjah. tidak mampu menggunakan peluang untuk perbincangan seterusnya. menitikberatkan pengajaran pendedahan dan kurang menekankan penyoalan dan perbincangan serta mengelakkan diri daripada menggunakan alat dan radas yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. . lebih cendurung mengikuti struktur yang dicadangkan dalam buku teks. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang dirancang oleh guru yang kurang berpengetahuan sains adalah berpusatkan murid secara individu dan mereka sengaja mengelakkan diri daripada mengadakan aktiviti yang melibatkan seluruh kelas seperti perbincangan. Semasa menangani situasi yang mana guru merasakan mereka kekurangan pengetahuan. 25% daripada guru sekolah rendah dan sampel kajian tidak memberi masa langsung untuk pelajaran Sains apabila guru tidak menyukai Sains.Tilgner (1990) melaporkan beberapa kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji mendapati bahawa: Separuh daripada bilangan guru-guru sekolah rendah meletakkkan Sains di tempat keempat atau kelima dalam pemilihan (skor pangkatan) lima mata pelajaran. Guru-guru tersebut didapati sangat bergantung kepada buku teks semasa merancang sesuatu pengajaran.

..Pengetahuan konten mata pelajaran merupakan syarat yang pertama tetapi tidak mencukupi untuk pengajaran yang berkesan. The Priority of Knowledge and Understanding in Teaching. Katz & J. 14.G. (1985). guru seharusnya mengusai pengetahuan konten pedagogi.Richert. Di samping asas pengetahuan konten yang mencukupi. tidak menyukai mata pelajaran Sains semasa di bangku sekolah. & Saylor. Tahap keyakinan yang rendah pada guru sains dikaitkan dengan beberapa faktor seperti. In L. A. jenis kemahiran mengajar. Pengetahuan pedagogi dan pengetahuan mata pelajaran pada guru adalah amat pening dalam memastikan pengajaran sains yang berkesan di kalangan guru dan pemahaman yang baik di kalangan murid. BIBLIOGRAFI Baxter. tempoh kelayakan sebagai guru terlatih dan jantina. M. Kajian juga melaporkan bahawa guru yang lebih berpengalaman mempunyai gambaran keseluruhan yang lebih baik terhadap konten sesuatu mata pelajaran. pp 29 . Ini bermakna.: Ablex . C. Tahap keyakinan guru sains untuk mengajar mata pelajaran sains boleh dikaitkan dengan kekurangan pengetahuan latar belakang pada guru tersebut.. M. The Flight Away from Content in Teacher Education and Teaching. Norwood. 1. 1. latar belakang dalam bidang sains. Journal of Curriculum Studies.48. (1982). Chicago. J. Di samping itu. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. Advances in Teacher Education Vol. Mereka menghadapi masalah dari segi menjelma dan mewakilkan konsep dan idea yang hendak disampaikan agar membawa makna kepada murid yang diajar. tahap keyakinan guru didapati berbeza mengikut bidang ilmu pengetahuan sains yang diajar. Buxhmann.J. (1984). Science Group: Content and Process of Biology. latihan pra-perkhidmatan yang tidak mencukupi. N.. pengajaran yang berkesan juga memerlukan guru menyampaikan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang mudah difahami oleh murid. Kajian-kajian menunjukkan bahawa guru-guru permulaan yang baru mula mengajar mempunyai tahap pengetahuan konten pedagogi ya g kurang lengkap dan cetek. D. bantuan dalam perkhidmatan yang kurang. Raths (Eds. sumber dan sokongan yang tidak mencukupi untuk menangani masalah yang dihadapi.). Buchmann.

Paper presented at The Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. P & Carey. & et al. J. G. S. (1987). Pedagogical Content Knowledge in Social Studies. & Magrane. D. 77. T. W. & et. 41. R. Why do you ask? The Effects of Science Teacher Subject Matter Knowledge on Teacher Questionong and Classroom Discourse. Washington. Learning to become a teacher. Journal of Research in Mathematics Education. C. 32-43. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. A Year Long Assessment. & Sulman.Carlsen. Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Students' Problem Soving in Elementary Arithmetic. B. & Parker. 25-45. & Ledermann. (1987). Fennema. Gee. E . C. Conners. Preservice Biology Teachrs. Scandinavian Journal of Educational Research.. (1981). Science Education. (1988). C.. MO. Journal of Teacher Education. St. J.. Paper presented at AARE Annual Conference.. Gess-Newsome. 22-24. 31.. Downs.. N. P. M. ED 293 181) Carpenter. L. (1990).. Louis.401 Ringstaff. (1993). Feiman-Nemser. S. 385 . Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association (ERIC Document reproduction Service N. (1996). How Essential is Science at the Elementary Level? Science and Children. Sydney. (1987). (1990).. 19(3). Teacher Misassignment: The Influence of Subject matter knowledge on Teaching Planning and Instruction. An analysis of Student Teachers' Perspective on Teaching and Developing Their Craft knowledge. D. Making Subject Matter Part of the Conversatiuon in Learning to Teacher. Knowledge Structures as a Function of Profesional Teacher Education. S. Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. 59-70. Gerlovich.. J. . G.al. Petersen. Gudmundsdottir. Preservice Elementary Teachers: Their Science Content Knowledge. 19.

M. Paper presented at The Annual Meeting of the American Educational Research Association. (1997). Wynne. PA: Cassell. M.Harlen.. (1995). Kruger. Understanding and Teaching Science. Herchinger.. Colin dan Byrne. Holroyd. (1987). Teaching & Teacher Education. Effects of Subject-Matter Knowledge in the Teaching of Biology and Physics. (1988). 14(3). Wynne. W. Unpublished doctoral dissertation. Harlen. 34.. (1985). F. Wynne. SCRE. 259-265. M. Confidence and Understanding in Teaching Science and Technology in Primary Schools. Primary Teachers Need Help to Teach Science. C. Routines in Expert Math Teacher's Thoughts and Actions. 65. & Summer. G. 1997. 109-120. Stanford University.011 6 November. Michel.. Harlen. (1995). (15 October. Leinhardt. An Exploratory Study of Teacher Knowledge and Teaching: The Effects of Science Teacher's knowledge of Subject Matter and Their Conceptions of Learning on Their Teaching. (1997). Wynne and Holroyd. Interchange No. 'Dirty Little Secret' of Unlicensed Teachers. 1985). (1995). Concepts and Schemata. 62 and SCRE PR 97/006 22 August. Journal of Education for Teaching. . (1987). Confidence Rising Slowly: Primary Teachers' Feelings about Science and Technology. Wynnne. Colin. 3. Published in SCRE's Spotlight series No. Hashweh. New York Times.. SCRE Research Report No. Philadelphia. ((1983). Howard. R. Primary Teacher's Understanding of Concepts in Science and Technology. 1995. 57. Published in SCRE PR 95. Hashweh. Harlen. Z. Montreal. SCRE Newsletter No. Canada. Autumn. Primary School Teachers' Understanding of Science Concepts. Harlen. SOELD/RIU.

& Skyes. J. Handbook of Research on Teaching (3rd Edition). & Garnett. 104124. New York: McMillian Publishing Company. 74(4). Science Education. R. E. A National Board for Teaching? In Search of a Bold Standard.. 32. P. (1987). Claderhead (Ed. Classroom Management and Instructional Practices in Middle School Science Classrooms.Okhee. 18-23. Vol. Exploring Teachers' Thinking. Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective. P. 1-20. (1986). Londong: Casell. (1974. Shrigley. . In M. 1-22.. 58. "150 different ways" of Knowing: Represntations of Knowledge in Teaching. K. L.. Shulman. A. Harvard Educational Review... 1985. Reasoning Ability of Preservice Primary Teachers: Implications for Science Teaching. Subject Matter Knowledge. Shulman. G. Wilson. Winter. Smith. J. (1984). 1985).. C. In H. No. L. 4. Tilgner. Wittrock (Ed). Out-of-area Teaching: Barrier to Professionalism. & Neale. S. S. Report to the Carnegie. D. Shanker.. Journal of Research in Science Teaching. Tobin. 28(1). L. (1989). V. Correlation of Science Atitudes and Science Knowledge of Preservice Elementary Teachers. (29 October.. L.. A. 5(1). & Richert. The Australian Journal of Education. Teaching & Teacher Education. D. Science Education.).. Education's Dirty little Secret. 423-440. S. American Educator. 57. 421-431. (1986).. shulman. 89-98. (1987). M. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. C. The Construction of Subject Matter Knowledge in Primary Science Teaching. D. (1985). Avoiding Science in the Elementary Scghool.. (1990). Shulman. Robinson. (1995). 142-151. l. New York Times.

Sabah. Tauhid menjadi asas ajaran Islam setiap muslim (Hj. westanchaung Islam sebagai asas membudayakan masyarakat Islam. apa yang penting ialah mengarah manusia kembali kepada Islam. sistem pendidikan hendaklah berpaksikan ketauhidan kepada Islam. Selama Rasulullah ‘Alaihi Wassalam berada di Mekah. Para guru besarnya adalah dari kalangan penyandang gelar yang diberikan oleh orang-orang yang menentang Islam. Refleksi Kurikulum Sekolah KURIKULUM SEKOLAH : SATU REFLEKSI Oleh Jaafar Mat Akhir Menurut Dr. Muhamad Amin Al-Misri (1987:88) sebenarnya kurikulum-kurilukum di negara Islam tidak terwarnai oleh warna Islam. Apabila tauhid sudah mantap dan kukuh berulah terpancar nur iman di . TAUHID ASAS PENDIDIKAN ISLAM Tauhid merupakan asas utama dan pertama dari aqidah Islam . persoalan keimanan menjadi tugas utama. Maksudnya. jauh sekali dari pemahaman umum. sementara penyendang pemikiran Islam yang sebenarnya sangat sedikit dan terkecil. Abdullah Ishak. Suasana sekolah sudah bukan lagi suasana Islam. Kurikulum yang dapat mengarahkan kepada agenda ataupun kalendar Islam iaitu. soal tauhid lebih banyak diturunkan di mekah pada awal kedatangan Islam. Sesungguhnya. menjadi tanggungjawab setiap manusia dan kerajaan untuk membentuk kurikulum yang sesuai dengan fitrah manusia atau insaniah itu sendiri. Ada ahli tafsir beranggapan sepertiga isi Al-Quran ialah untuk menanam ketauhidan manusia kepada Allah Ta’ala. pemahaman yang jauh dari Islam. Maktab Perguruan Keningau. ia mendorong mereka menyembah Allah Ta’ala.Lay Yoon Fah adalah pensyarah di Jabatan Sains dan Matematik. Dengan kata lain. PENGENALAN Kurikulum menjadi asas penting dalam pembangunan sistem pendidikan. 1997:xii). atau orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran. Untuk tujuan itu. Jika iman seseorang teguh.

Manusia jelas memperlihatkan kekeliruan dan ketidakfahaman manusia tentang matlamat sebenarnya kewujudan manusia di bumi Allah SWt. dan mereka pula tidak akan berdukacita. Hal ini dapat diperjelaskan dalam surah al-Baqarah:62 yang bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman. dan sekaligus insyaalah dapat melaksanakan perkara kebaikan dan menjauhi kemungkaran. manusia lupa kehidupan di dunia hanya alat untuk sampai ke akhirat . dan orang Sabi’in (menurut makna asalnya ialah orang keluar dari satu agama ke satu agama lain). ia membawa maksud jika manusia berpegang atau memiliki dan mengamalkan ketauhidan kepada Allah. Selepas itu.pahat hati dan kalbu. kurikulum yang berpaksikan aqidah sahaja pada peringkat awal akan membentuk sikap dan sahsiah. barulah perkara yang melibatkan fardhu kifayah. dan orang-orang Yahudi. Jadi. TUJUAN MANUSIA DI DUNIA Apa yang penting dalam kehidupan ialah kita perlu memahami tujuan hidup di muka bumi. Sebenarnya." (surah al-Baqarah :62) Dari firman Allah tadi. dan orang-orang Nasara (Nasrani). kurikulum aqidah di peringkat 1-12 tahun. seperti pengisian ilmu peringkat kehidupan boleh ditanam. Manusia berlumba-lumba mencari kemewahan hidup duniawi ini sebagai matlamat kehidupan. nescaya manusia tidak akan terlalai ddan berdukacita dengan kehidupannya. dan tidak ada kebimbangan ( dari berlaku kejadian yang baik)m kepada mereka. Dengan ini bermakna pelajaran yang melibatkan aqidah perlu diajar di peringkat awal. Ini menunjukkan betapa pentingnya soal aqidah dalam kehidupan manusia. maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka. sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah (mempercayai serta beriman dengan setiap nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah mulai dari Adam ‘Alaihis Salam hinggalah kepada nabi Muhamad allahlahu ‘Alaihi Wassalam) dan (beriman kepada ) hari akhirat serta beramal saleh. di peringkat menengah.

Usaha ini adalah bagi melahirkabn rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan. Justeru itu.Bukan sebagai matlamat (Noraine Abu." Falsafah Pendidikan Negara berasaskan daripada rukun negara. Di bawah ini diperturunkan peratus yang tidak pandai membaca al-Quran: . berketrampilan. Falsafah ini tidak jelas dan memperlihatkan kekaburan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan hadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. rohani. falsafah ini menampakkan kelonnggaran dari sudut Islam yang sebenar. Walaupun. Sesungguhnya. hal ini perlu diperjelaskan secara terperinci dami kebaikan ummah. menjadi tugas kita sebagai manusia patuh dan tunduk kepada fitrah manusia. sistem pendidikan mengalami pelbagai perubahan hinggalah pada masa kini. berakhlak mulia. PENDIDIKAN DI MALAYSIA Di Malaysia. kerajaan menyediakan Pendidikan Islam tetapi hanya sebahagian daripada kurikulum biasa daripada akademik. Keadaan ini menyebabkan pelajar tidak pandai membaca al-Quran. Perbincangan akan menyentuh skopnya bermula Falsafah Pendidikan Negara merupakan falsafah yang mula diistiharkan pada tahun 1988 yang berbunyi : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Ketundukan itu jaminan di akhirat kelak. Dalam al-Quran secara jelas menyatakan tujuan sebenar manusia dijadikan di dunia ini melalui firman-Nya di dalam al-Quran: Maksudnya: "Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku" (Az-Zaariiyat: 56) Untuk itu. Ia tidak memasukkan Islam sebagai teras utama di dalam frasa yang terdapat di dalam falsafah itu. 1995:38). emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Sekolah Bil. 1 Bil.murid Tg.Men Kubor Panjang 296 .Bil. Murid yang boleh membaca Peratus 1 Sek.1 2 Sek.Men. Pokok Sena 559 163 29.

159

54

3

Sek. Men Pendang

456

310

67.9

4

Sek.Men Tuanku Ab Malik

199

72

36.1

5

Sek.Men Syed Omar

355

116

32.6

6

Sek.Men Sultanah Bahiyah

246

217

88.2

7

Sek.Men Tun Syarifah Rodziah

399

143

42.1

8

Sek.Men. Simpang Empat

364

219

60.1

9

Sek.Men Tuanku Ab Rahman

185

155

83.7

10

Sek.Men Telok Chengai(L)

290

40

289 1.13. Dengan. wujudnya cara ini memudahkan masyarakat terpesong daripada memahami hakikat ilmu serta menghayati Islam sebagai ad-din.9 (Hj. Sebagai alternatif untuk memperbaiki keadaan pelajar tidak pandai membaca alQuran dicadangkan jadual masa untuk diajar di sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia masih lagi menggunakan sistem dualisme di dalam pendidikan. Sistem ini sunggguh membahaya kepada masyarakat Islam. Cadangan pengagihan masa untuk sekolah seperti yang berikut: Pelajaran Bilangan Masa Jum Tah.7 Jumlah 3. Hal ini jelas terdapat dua sistem pendidikan iaitu sistem agama dan sistem akademik. 1995:176) Punca sebenarnya.594 48. Abdullah Ishak. 1 .

2 Tah. 3 Tah. 5 Tah.Tah. 4 Tah. 6 Kitab al-Quran 6 6 6 6 6 6 36 Hukum .

1 1 1 1 1 1 6 Hadith dan sirah 1 1 1 1 1 .

1 6 Adab Membaca 5 6 6 4 2 2 25 Karangan 1 .

1 1 3 Nahu 1 1 1 1 1 5 Imla 1 .

1 1 1 4 Perpustakaan 1 1 1 3 Teks kesusasteraan 1 1 1 .

1 4 Tulisan 1 1 1 1 1 5 Sains 1 1 .

1 2 2 7 Matematik 2 2 2 3 3 3 16 Geografi .

1 1 2 2 6 Sejarah 1 1 2 2 6 Lukisan 1 .

1 1 1 1 1 6 Pend. Jasmani 1 1 1 1 1 1 6 .

1 Tg.Jum. masa Tg.3 .2 Tg.Masa mingguan 17 21 26 26 27 27 Pengagihan masa untuk Sekolah Menengah Rendah seperti berikut: Pelajaran Bil.

Hukum 3 3 3 Aqidah 1 1 1 Hadith dan sirah 2 2 2 Penghafalan dan Pembacaan .

Al-Quran 2 2 2 Penaksiran 1 1 1 Membaca 2 2 2 Karangan .

1 1 1 Nahu 2 2 2 Imla 1 1 1 Tulisan 1 1 .

1 Teks kesusasteraan 1 1 1 Perpustakaan 1 1 1 Bahasa Inggeris 6 6 6 .

Sains 5 5 5 Matematik 6 6 6 Geografi 2 2 2 Sejarah 1 .

Masa mingguan 42 42 .1 1 Lukisan 1 1 1 Pend. Jasmani 2 2 2 Jum.

Arab Islam Peng.5 Tg.4 Tg.42 Tg.6 (2 th) umum Peng.Arab Islam Hukum 3 .

2

1

2

1

Aqidah

1

2

2

1

Sirah dan Biografi

1

1

1

1

1

Penceritaan dan susunan Hadith

1

2

1

2

1

Penghafalan al-Quran

1

1

1

1

1

Peraturan membaca al-Quran

1

1

1

Penafsiran

1

2

1

2

1

Membaca

1

1 1 Karangan 1 1 1 1 1 Nahu 2 1 2 1 .

2 Retorik 1 1 1 1 1 Morfologi 1 1 1 Teks kesusasteraan dan sejarah sastera .

1 1 2 1 2 Perpustakaan dan Penyelidikan 1 1 1 1 1 Bahasa Asing 1 1 .

1 1 1 Sains 3 3 3 3 3 Matematik 3 3 3 .

3 3 Geografi 4 4 4 4 4 Sosiologi 2 2 2 2 2 .

Latihan Tentera 2 2 2 2 2 Hobi/Rekreasi 2 2 2 2 2 Jum .

Untuk menjadi guru yang baik Imam Ghazali ada menjelaskan iaitu: . Asas yangn tepat ialah disebabkan kita akan kembali padaNya: dan realiti adanya akhirat sebagai tempat perhitungan terakhir. Pentadbir dan tenaga pengajar merupakan manusia penting dalam mewajahkan anak didik. Dr.42 42 42 42 42 (Ustaz Ahmed Al-Beely. ORGANISASI SEKOLAH Organisasi sekolah mengandungi pentadbir. Menurut Prof. Mohd. selain mengajar ia juga terlibat sama dalam pengurusan di dalam bilik darjah. perindustrian dapatlah diberi labihan masa untuk subjek pengkhususan itu. Guru juga tidak terlepas suasana yang disebutkan di atas tadi. pentadbir wajar memberi ukuran yang universal dan memberi takrif yang tepat sistem nilai yang harus diikuti oleh semua manusia. perdagangnan. Tenaga pengajar. Didalam pentadbiran. maka di dalam Islam kesetiaan kepada perintah Allah dan Rasul menjadi nilai utama yang mengatasi segala nilai-nilai lain yang wujud di dalam sesuatu sub-sistem atau sub-budaya. pertanian. Kamal Hassan yang dikutip oleh Shaharom TM Sulaiman (1997:5) mengatakan bahawa pendekatan pengurusan moden membenarkan profesional (termasuk pengurus dan pentadnir) berpegang teguh sepada ‘share value’ sesuatu organisasi tanpa mengambil kira sama ada ia bercanggah atau tidak dengan sistem nilai yang lebih besar yang wujud di luar profesyen.1990:47-49) Catatan: Pengagihan masa untuk mata pelajaran sains. tenaga pengajar dan pelajar.

guru berperanan menyedarkan pelajar dengan ilmu yang membawa kebaikan. dirinya terangbenderang di samping menerang pula orang lain. Abdullah Ishak. mereka laksana matahari. Sesungguhnya. Diri mereka laksana kasturi yang sungguh wangi di samping mewangikan orang lain" (Hj. bagi mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Ilmu yang dapat menegahkan dirinta terhadap perkara yang mencetuskan serta merintis jalan bagi menyingkap tabir kejahilan umat manusia supaya dapat mengenal Allah dan mentaati syariatNya.1995:225) Guru sungguh tinggi pada kaca mata Islam."Mereka itu adalah manusia agung dalam alam malakut. Antara sifat terpuji yang perlu diungguli oleh guru ialah seperti berikut: memiliki ilmu dan kaedah pengajaran ketokohan dan keperibadian guru memberi ilmu kerana Allah kebijaksanaan dan kematangan bersifat kasih sayang berperwatakan guru CADANGAN Beberapa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini ialah: i.Pendidikan hendaklah berasaskan satu sistem sahaja iaitu berasaskan Islam iii.pendidikan akademik perlu diIslamkan iv.Falsafah Pendidikan Negara perlu jelas ii.Muradib/guru/pensyarah perlu diisikan dengan kefahaman Islam yang jelas .

Selangor: Thinkers Library. Selangor: Pustaka Ilmi. Yang penting. Zaluddin Hj Sulaiman. Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. . Maktab Perguruan Keningau. Islam dalam Kehidupan Masyarakat. langkah-langkah perlu diambil segera dalam menghadapi kegawatan masalah remaja masa kini. Jaafar b. Hendaknya tiap-tiap individu dalam satu saf tampil ke depan memikul tanggungjawab dan mencurahkan pengorbanan dalam mengkaji permasalahan pendidikan bagi menyusun program kerja dan melaksanakan. Abdullah Ishak.iklim tempat belajar hendaklah berasaskan kesesuaian Islam. Kurikulum Dan Pendidikan Guru (Terjemahan Ahmad Jaffani Hassan et al). kita dapat membina generasi yang mampu mengembangkan risalah Islam yang dapat menyelamatkan Ummah. BIBLIOGRAFI Ustadz Ahmed Al-Beely (disunting oleh Muhamad Hamid Al-Afendy & Nabi Ahmad Baloch). Shaharom TM Sulaiman. (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). Islam dan Pembangunan Manusia. (1990). ia membinasakan ummah. Mat Akhir adalah pensyarah di Jabatan Bahasa. Noraine Abu. Jika tidak. (1997).v. Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). Membaiki pendidikan dan pengajaran di negara-negara Islam dengan kurikulum-kurikulum dan metode-metode serta melindungi guru-guru dan pelajar daripada musuh-musuh Islam. Sungai Dua. Sifat 20 "ke Arah Memahami Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah". Kuala Lumpur: Darul Nu’man. Hj. KESIMPULAN Secara umunya.

.| Mengenai MPKS | Piagam Pelanggan | Kursus-Kursus | Kemudahan | Visi dan Misi | Lagu Rasmi | Pengetua dan Timbalan Pengetua | Laman Utama | | Atas | Copyrights © Maktab Perguruan Keningau Sabah. All rights reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful