P. 1
Assignment pjj 1

Assignment pjj 1

5.0

|Views: 542|Likes:
Published by jasley

More info:

Published by: jasley on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan Bidang seni kreatif merupakan satu bidang yang luas kerana bidang ini melingkungi pelbagai jenis seni kreatif seperti seni lukis, kraftangan, drama, muzik dan tarian. Terutamanya di negara Malaysia, bidang seni kreatif boleh dikatakan satu warisan dan keistimewaan kerana berbagai kaum dan mempunyai seni kreatif masing-masing berdasarkan adat istiadat dan ciriciri budaya yang terdapat dalam kaum masing-masing. Bidang ini telah dititikberatkan oleh kerajaan Malaysia kerana ia memainkan satu peranan yang penting dalam pelbagai bidang yang lain seperti pelancongan, perniagaan, industri kecil sederhana dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kreativiti seseorang pendidik untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sebagai satu aktiviti yang menarik merupakan satu perkara yang amat penting. Menurut Pfeiffer, kreativiti boleh didefinisikan sebagai kebolehna mencipta produk kreatif yang baru, asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap bidang kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. Kini, sistem pendidikan di Malaysia sedang mengalami perubahan yang pesat semenjak kemunculan sekolah bestari di Malaysia. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknologi ICT telah dijadikan satu bahan keperluan yang terpenting dan menjadi semakin giat di kalangan pendidik muda. Perkembangan dalam teknologi multimedia pula memudahkan para pendidik untuk menyampaikan sesuatu topik pelajaran dengan mudah. Namum begitu, perkara ini telah menyebabkan kemerosotan dari segi budaya dan warisan dalam negara kita dan menjadikan para pendidik lebih bergantung dengan kemudahankemudahan yang disediakan. Akibatnya, para pendidik akan menghadapi masalah sekiranya kemudahan yang tersedia dalam sesebuah sekolah tersebut adalah tidak lengkap dan budaya dalam negara kita tidak akan diwarisi oleh generasi muda. Pengajaran merupakan satu cara atau usaha untuk mempertingkat dan

memperkembangkan potensi diri dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani individu serta berupaya menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman murid supaya dapat memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. Proses ini akan membantu dan mendorong pelajar bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri dan masyarakat, bangsa dan negeranya. Tambahan pula, pelajar juga harus diajar dengan pelbagai budaya dalam negara kerana budaya ini melambangkan ciri-ciri keistimewaan dalam sesebuah negara, maka, kita harus memastikan budaya ini boleh diwarisi secara turun-

temurun dan tidak akan pupus pada masa depan. . para guru di sekolah telah memainkan peranan yang penting. Selain dari itu. guru juga haruslah berfikir dan bertindak secara kreatif untuk mengubah strategi dan teknik mengajar untuk menjadikan pengajarannya lebih menarik. bermakna dan membawa kesan maksimum. Salah satu teknik yang mampu mencapai ciri tersebut adalah melalui pelaksanaan teknik drama dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Seseorang guru tidak harus terlalu bergantung kepada kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini. perkara ini harus dititikberat pada peringkat sekolah rendah. Oleh yang demikian. Bagi mencapai hasrat ini.

Sebagai contoh. Dari sudut guru.2. Sebagai contoh. seni muzik dan seni pergerakan. seni drama dalam pendidikan juga akan membantu pelajar dalam perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. hal ini demikian kerana seni dalam pendidikan dalam sesuatu mata pelajaran akan membolehkan pelajar untuk mengekspressikan sesuatu idea secara bebas dan kreatif serta membolehkan mereka untuk lebih memahami kebolehan yang terdapat dalam diri sendiri. ini telah menunjukkan bahawa cara pelajar untuk mengeksplotasikan perwatakan watak tersebut dengan cara tersendiri. seni drama dalam pendidikan akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah lebih menyeronokkan. iaitu seni visual. seni terdiri daripada tiga jenis utama. Dalam pendidikan zaman kini. Matlamat aplikasi ilmu seni dalam pendidik ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dan mempunyai jati diri yang tinggi. estetika dan kreativiti pada seseorang pelajar tersebut. peka. Semua seni ini akan membantu dalam pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. Selain dari itu. apabila dalam proses penyediaan sesuatu drama. berketrampilan dan professional. mempunyai personalitiyang seimbang. Dalam seni dalam pendidikan sekolah rendah. Hal ini demikian kerana guru akan berusahan untuk menerokai dan mencari cara dan idea yang paling berkesan dan kreatif untuk mengaplikasikan bidang ilmu seni drama dalam pendidikan. guru juga dapat membantu pelajar dalam perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh serta mencapai matlamat seni dalam pendidikan sekiranya mengaplikasikan ilmu seni dalam bidang pendidikan. seni drama dalam pendidikan memotivasikan para guru untuk menjadi seorang guru yang kreatif. Tambahan pula. Selain dari itu. inovatif.0 Seni Drama dalam Pendidikan 2. sekiranya pelajar diberikan satu watak dalam perlakonan. pelajar akan memikirkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti cara lakonan yang berkesan dan bersepadu dengan perwatakan pada watak tersebut.1 Kepentingan seni drama dalam pendidikan Seni telah memainkan peranan yang penting dalam pendidikan ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. matlamat yang diperjuangkan adalah untuk membentik keperibadian . maka pelajar akan memikirkan cara yang paling menarik untuk melakon watak tersebut dengan penuh kreativiti tanpa nasihat dari orang lain.

mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Rajah 1: Ciri-ciri Pembelajaran Secara Konstruktivisme . imaginative. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. 2.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku ke atas pelajar seperti yang ditunjukkan di rajah 1.genarasi Malaysia yang celik budaya.2 Teori-teori yang bersepadu dengan bidang seni dalam pendidikan Menurut Sharifah Maimunah (2001). Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif. inovatif dan inventif. pembelajaran konstruktivisme bertitik tolak daripada teori Behaviorisme yang didokong oleh B.

Teori ini menyokong kesepaduan subjek yang digabungkan seperti dalam mata pelajaran seni dalam pendidikan seperti nyayian. bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Secara amnya.Apabila seseorang pelajar mengalami perubahan tingkah laku seperti daripada tidak tahu sesuatu perkara kepada tahu. . Rajah 2: Teori Kecerdasan Pelbagai Selain dari itu. seni dalam pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan pelajar mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Cara pembelajaran begini digalakan dijalankan dalam keadaan yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran pelajar boleh dicapai melalui aktiviti meneroka. Howard Gardner (1983) dalam Teori Kecerdasan Pelbagai juga mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. kebanyakan sekolah hanya memberikan penumpuan terhadap kecerdasan linguistik dan matematik logic sahaja seterusnya menyebabkan kecerdasan lain akan hilang. lakonan. Penggabungan ini mampu menangani masalah penyuburan kecerdasan minda minda kanak-kanak dan dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. maka sesuatu pembelajaran dianggap berlaku. teori konstruktivisme membawa definisi bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. kraftangan dan lain-lain. Walau bagaimanapun. Oleh yang demikian.

Howard Gardner (1983) pula berpendapat bahawa sekiranya hanya satu pendekatan digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. emosional. Pada pendapat Gardner (1999). ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam sekurang-kurangnya satu ativiti atau bidang yang diceburi. Gabungan ini dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kecerdasan muzik.intuitif. . kreativiti kanak-kanak boleh dipertingkatkan melalui pendedahan awal kepada individu lain yang selesa mengambil risiko dan tidak mudah menyerah diri. intrapersonal. hanya beberapa pelajar sahaja yang akan menerima bahan yang disampaikan. kreativiti juga menyediakan persekitaran keluarga yang menggalakkan atau mewujudkan hubungan toleransi terhadap sifat kanak-kanak yang gemar mencabar autoriti. anatomi. estetika. jurutera. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. personal. Kesemuaan pendapat yang dicirikan oleh beliau boleh dikatakan selaras dengan aktiviti drama kerana drama meliputi semua aktiviti yang boleh membantu pelajar dalam perkembangan kreativiti seperti kecemerlangan dalam sesuatu bidang atau aktiviti. Dari segi kekeluargaan. analitik. Di samping itu. Manakala Leonardo da Vinci pula berpendapatan bahawa penggabungan antara ilmu seni. dan sains akan membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. holistik. fizikan dan intelektual. Beliau juga berpendapat bahawa kreativiti juga dapat membentuk hubungan rakan sebaya yang rela diuji dan berani menerima kegagalan. Selain dari itu. Einstein.Tambahan pula. hubungan antara rakan sebaya dan suka mencabar autoriti. pakar saintis yang terkenal mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. praktik.

Pada pendapat beliau. elemen sosial akan terbabit kerana pembelajaran akan diperolehi dengan berdasarkan kepada melihat. pelajar akan meniru tingkah laku watak tersebut dan menonjolkan kepada orang lain. pelakon dan penonton akan mempelajari dan meniru perbuatan yang betul yang dibawakan oleh lakonan tersebut. Dalam kes ini. aspek yang penting dalam teori ini ialah pemerhatian gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. . Teori ini juga mempunyai nama sampingan yang bernama teori pemerhatian atau teori peniruan. Beliau juga menegaskan bahawa seseorang individu akan meniru sesuatu tingkah laku jika dia memperolehi kepuasan dan peneguhan yang tinggi. Dalam suatu watak tersebut. meniru dan memerhatikan tingkahlaku orang lain.Rajah 3: Jenis-jenis Peniruan Kanak-kanak Salah satu teori yang boleh dikaitkan dengan seni drama dalam pendidikan ialah teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura seperti yang ditunjukkan pada rajah 2. Teori ini juga boleh dikatakan amat sesuai dengan konsep seni drama dalam pendidikan kerana drama merupakan satu kaedah yang menunjukkan peniruan terhadap sesuatu watak. Mengikut pendapat beliau.

Guru di sekolah sentiasa mengaplikasikan teknik ini dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. mendengar. polis. pelakon dan pelbagai watak dalam sesuatu peristiwa yang sesuai. cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong. Lakonan dan “main peranan”ialak permainan di mana kanak-kanak bermain sebagai ibu. Apabila kanak-kanak diberi peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan. Seperti yang kita tahu. intelek dan aspek sosialnya secara tidak langsung apabila mereka bermain. mengguling. kakak. menggosok. unsur parakinguisti dan bukan linguistik dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perubatan. meramas. dan meniru aksi untuk mengenal sesuatu. Pendekatan dan aktiviti ini . Hal ini demikian kerana kanak-kanak dapat memperkembangkan jasmani. Di samping itu. Kanak-kanak suka menyentuh. doktor. rohani. aktiviti seni dapat direka mengikut keperluan semasa. sikap pelajar yang suka bermain juga merupakan satu aspek yang penting bagi kanak-kanak. kanak-kanak perlu bertutur dan melakon watak-watak berkenaan dalam satu situasi atau setting. elektif dan audiolingual. adik.4 Tujuan Pelaksanaan Seni Drama dalam Pendidikan Lakonan dan drama kreatif merupakan alat atau teknik yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran.3 Hubungan antara Kanak-kanak dan Seni Untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak dalam setiap peringkat. kanak-kanak melihat sesuatu perkara dengan cara tersendiri. aktiviti seni juga boleh dikatakan mudah untuk dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati oleh kebanyakan kanak-kanak. menguli. Untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. mengesan bunyi. menghidu. aktiviti seni juga mudah untuk direka bentuk. emosi. abang. menarik minat kanak-kanak serta untuk membangkitkan rasa ingin tahu kanak-kanak terhadap sesuatu perkara. Berlandaskan semua aspek dan ciri kanakkanak. Dalam drama.2. Pelaksanaan teknik ini bertujuan untuk mengekalkan perhatian dan tumpuan. 2. bapa. Aplikasi teknik lakonan dan drama kreatif bertujuan untuk memperkembangkan unsur bahasa.

Main “solitary” (bersendirian) iaitu suatu permainan di mana kanak-kanak bermain berseorangan diri tanpa mempedulikan rakan sebaya dan sekelilingnya. Main sosial ialah situasi di mana kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan. Mereka hanya berdiri atau duduk tanpa membuat sesuatu. kanak-kanak dan permainan adalah saling berkaitan antara satu sama lain. memberi dan berkongsi sesuatu. 2. main adalah satu cara yang paling asas untuk kanak-kanak belajar sesuatu dan mengenal dunia dan persekitarannya. Main “unoccupied” iaitu kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapapun dan juga sebarangan permainan. Seperti yang kita tahu. Selain dari itu. Melalui permainan. . kanak-kanak juga bebas untuk meluahkan emosi. menghilangkan rasa kekecewaan dan emosi serta untuk mengurangkan ketegangan dan menerima maklumat yang dapat membantu perkembangan.5 Permainan sosial dan drama kreatif Permainan sosiol dan drama kreatif merupakan salah satu bahagian dalam seni drama kreatif dalam pendidikan kanak-kanak. Pada peringkat kanakkanak. Main “parallel” iaitu kanak-kanak akan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan-rakan yang lain bermain dengan perseorangan. 3. main sosial boleh dibahagi kepada enam jenis di kalangan kanak-kanak. Pada pendapat Parten (1932). Aktiviti bermain mampu menyatukan kanak-kanak yang mempunyai pengalaman dan bakat atau potensi yang pelbagai. 2. membuat penemuan. Mereka akan memberi tumpuan terhadap permainan kanak-kanak orang lain. main sosial terdiri daripada: 1. kanak-kanak dapat menimbulkan perasaan gembira dan menggalakkan interaksi positif. Kewujudan sikap bermain di kalangan kanak-kanak adalah untuk membolehkan mereka mempelajari peranan-peranan individu dewasa. Main “onlooker” (pemerhatian) iaitu kanak-kanak memerhati dan melihat rakanrakan bermain.mampu mendorong kanak-kanak untuk menghubungkan perasaan mereka dengan komponen yang dipelajari. Tambahan pula. 4.

iaitu membolehkan kanak-kanak berlakon. Main “cooperative” iaitu semua kanak-kanak akan bergerak dalam satu kumpulan untuk bermain bersama dan permainan ini adalah hasil daripada organisasi guru. ia juga merupakan medium bagi kanak-kanak untuk meluahkan atau memperlihatkan diri mereka melalui pergerakan. bahasa badan. Drama berpandu 3. fasa yang diberikan adalah berbeza-beza bagi setiap program dan sekolah. Drama kreatifi adalah satu proses spontan yang bertujuan untuk menyampaikan mesej. atau cerita dengan menggunakan teknik-teknik drama. tetapi ia juga menitikberatkan sikap terhadap masyarakat sekelilingnya. namun begitu. mental dan emosi kanak-kanak dalam menghadapi masa depan. Secara khususnya. beraksi.5. emosi. Boneka 4. Hal ini demikian kerana semua kemahiran ini adalah penting dalam proses pembentukna pertumbuhan dan perkembangan fizikal. ia masih amat bermakna dalam pendidikan dan indoktrinasi dalam pendidikan ( Mc Caslin. drama kreatif adalah suatu aktiviti yang dapat dinikmati dan bersifat intelektual. Ia juga menggalakkan kanak-kanak berimaginasi dan bertindak secara spontan melalui aksi mereka. Permainan dramatik 2. Pelbagai bahan yang digunakan dalam drama kreatif akan merangsang imaginasi dan ekspresi diri mereka. Sosio drama Walaupun penggunaan drama sebagai alat pengajaran bukan merupakan satu teknik yang baru dalam pendidikan. Tambahan pula. Selain dari itu. Dari segi drama kreatif. 6. bahasa dan nonverbal. Susan (1981) pula mengatakan bahawa kaedah dan teknik drama kreatifi di bilik darjah bukan sahaja mengajar kanak-kanak tentang kemahiran bersosial. 1984). Drama kreatif adalah amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana terdapat beberapa faktor yang penting. Menurut Nessel (1989). Main “associative” iaitu dalam keadaan kanak-kanak hanya berinteraksi antara satu sama lain dengan tujuan meminjam peralatan atau bahan tetapi bukan bermain sama-sama. main peranan. . drama kreatif boleh dibahagikan kepada empat kategori yang sama pentingnya iaitu: 1.

PERKEMBANGAN PERBENDAHARAAN KATA.IMIMINASI .MEMBUAT KEPUTUSAN. . . pelbagai kemahiran akan dipupuk pada kanak-kanak yang melibatkan diri dalam aktiviti ini seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.KREATIVITI .PENTINGNYA KERJASAMA. . DAN .MEMBINA KONSEP Rajah: kemahiran-kemahiran yang boleh dipupuk semasa melakukan dan memerhatikan drama kreatif .PENYELESAIAN MASALAH . . . KEMAHIRAN DALAM DRAMA KREATIF SEMASA MELAKUKAN AKTIVITI SEMASA MEMERHATI AKTIVITI KEBOLEHAN YANG BOLEH DIPUPUK: . .MENGIKUT ARAHAN. dan memberi tumpuan dan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam masa yang sama. Semasa menjalankan aktiviti drama kreatif.MEMBUAT INFRENS DAN MEMERHATI IMPLIKASI.BAHASA DAN PERBENDAHARAAN KATA .PENJELASAN NILAI.TUMPUAN .MEMBINA RASA KEMASYARAKATAN.MENDISIPLINKAN DIRI. . .mereka cipta.KERJASAMA . .BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF.MEMBACA AKHBAR DAN MELAPORKAN. .MENDENGAR. . berimaginasi serta bersifat fleksibel.MELIBATKAN PENGGUNAAN ARTIKEL YANG BERKESAN.KOLABORASI .FLEKSIBILITI . . .EKSPLORASI ANTARA BUDAYA.PERSEFAHAMAN . .KEPUASAN 16 ASAS KEMAHIRAN YANG BERSIFAT AKADEMIK DAN TINGKAH LAKU: .EKSPRESI DAN KESEDARAN DIRI.PENTINGNYA KOMITMEN DAN PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB.HUBUNGAN INTERPERSONAL .

pelbagai karya dan sastera tempat telah melambangkan ciri-ciri budaya yang terdapat dalam negara kita. Oleh yang demikian. Hal ini demikian kerana kanak-kanak akan menumpu perhatian semasa mereka bermain.1. Kanak-kanak akan berpuas hati dan yakin pada diri apabila dapat melakukan dan mencapai kemahiran merusi daya usaha sendiri. dan lain-lain dan mempunyai pelbagai budaya yang istimewa. 3.1 Mewujudkan satu identiti kebangsaan Seni merupakan wadah pembentukan budaya nasional dalam sesebuah negara manakala sastera pula berperanan untuk menyalurkan fikiran dan idea bangsa budaya.2 Memajukan sektor Pelancongan di Malaysia Produk kebudayaan di Malaysia adalah dalam kuantiti yang banyak dan tidak dapat dihitung. Hal ini demikian kerana negara kita terdiri daripada berbilang kaum iaitu kaum Melayu.Pada pendapat Azman Wan Chick (1981). Cina. Dalam negara kita. kita haruslah menjaga seni budaya kita agar tidak akan terpupus pada masa depan. Pelbagai tempat yang berasaskan budaya telah dijadikan tarikan pelancong di Malaysia dan menarik pelancong dari luar negara untuk menikmati kebudayaan yang terdapat di negara Malaysia. Walaupun warisan ini pernah .0 Seni Drama di Malaysia 3. guru haruslah memupuk nilai-nilai sosial yang sesuai dengan umur dan peringkat kefahaman yang pelbagai semasa melaksanakan drama kreatif supaya kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan orang lain. India.1 Kepentingan Seni di Malaysia 3. 3. Drama kreatif adalah amat bermakna bagi kanak-kanak. Untuk mewujudkan dan mengekalkan identiti tersebut.1. Semua produk ini dapat dijadikan produk pelancongan untuk menarik dan memajukan sektor pelancongan di Malaysia. drama merupakan satu aktiviti yang memberikan peluang kepada murid-murid belajar secar bermain dan konsep bermain sambil belajar ini dapat menggalakkan murid cenderung untuk belajar kerana pembelajaran menjadi menarik dan penuh bererti.

4 Memupuk nilai murni dan semangat kerjasama Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan telah memainkan peranan yang penting untuk memperkenalkan kebudayaan seni di negara kita. modul pendidikan di sekolah harus diseragamkan agar pendidikan kreatif diberikan penekanan yang sama rata dengan pendidikan akademik. Pelbagai program telah diperkenalkan untuk memajukan seni di dalam negara kita. tetapi kerajaan telah berusaha untuk memajukannya sebagai satu tarikan pelancongan. Contohnya. dan disignifikan dalam memupuk nilai-nilai murni dan semangat kerjasama di kalangan masyarakat.3 Memajukan pendidikan kreatif di Sekolah Budaya harus didedahkan kepada kanak-kanak sejak mereka pada peringkat sekolah rendah.1. . tetapi juga meliputi pengajaran dan nilai murni yang boleh memupuk semangat kerjasama di kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana seni drama juga membantu dalam pelajaran dan pembelajaran pada hari ini. Sarawak. Namun begitu. 3.mengalami kemerosotan pada satu ketika. Menurut Zakaria Hassan (2011). khususnya masyarakat luar bandar dengan kegiatan seni budaya. Tujuannya ada untuk menarik tarikan pelancong dan memperkenalkan budaya yang terdapat pada pelbagai kaum di Malaysia. Selama ini. Selain dari itu. Sarawak Culture Village di Kuching. Menurut catatan dalam Portal Rasmi Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. seni budaya telah banyak dikaitkan dengan pendidikan kreatif di sekolah. 3. program ini juga bertujuan untuk meningkatkan semarak seni. Salah satu program yang diperkenalkan ialah Program Merakyatkan Seni (2012). Catatan ini telah menunjukkan bahawa kepentingan seni di negara kita bukan setakat sahaja untuk menjadikan satu imej tersendiri. Menurut sumber dari Sarawak Culture Village. pendidikan kreatif boleh dikatakan meliputi bidang yang luas. Ini telah membuktikan bahawa budaya seni di Malaysia telah dijadikan satu bidang yang penting untuk memajukan ekonomi negara.1. program ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat umum. setiap hari mereka akan menyediakan sesi menari dan drama yang melingkungi pelbagai kaum di Malaysia.

Hal ini demikian kerana rakyat harus lebih memahami budaya sendiri dan diikuti dan dilihat sepanjang masa.5 Perkembangan Budaya Traditional Kekayaan warisan budaya negara kita haruslah diperkenalkan kepada generasi muda untuk bertujuan mengembangkan budaya traditional. Dan pelbagai drama dan cerita yang mengisahkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Tunku Abdul Rahman. wawancara serta pameran. Kemasukan budaya asing yang mampu menggugat kedudukan tradisi dan identiti negara juga turut disekat pada zaman teknologi yang maju. usaha memelihara warisan seni dan budaya penting dengan penglibatan rakyat sendiri seiring peredaran zaman.4 Kesinambungan Tamadun Budaya adalah amat penting untuk dikekalkan demi kesinambungan tamadun di negara kita.6 Menjadi Akar Tunjang Jati diri Bangsa Menurut Ketua Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud (2010) berkata. Untuk menangani masalah tersebut. pelbagai cara telah diambil untuk menghidupkan warisan budaya yang ada dalam negara kita seperti kempen. Sebagai contoh. Melalui budaya traditional seperti seni drama. 3. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Di sebaliknya. kita akan mengetahui asal usul kita. kita juga akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita dan dapat iktibar. 3. kepercayaan budaya danpendapat segenap lapisan kaum dan etnik dalam negara. Perkara ini adalah amat penting . Selain dari itu.1.1. pihak kerajaan dan bukan kerajaan juga berusaha untuk mengembangkan budaya traditional dalam negara kita agar budaya ini dapat diwarisi dari generasi ke generasi sehingga ke masa depan.3.1. ceramah. mitos dan dongeng yang menceritakan tentang kisah zaman kesultanan Melayu telah digarang dan dijadikan drama atau teater untuk membolehkan generasi muda dapat mengetahui semua peristiwa yang pernah berlaku dalam negara kita. Hal ini demikian kerana beliau rasa seni dan budaya khususnya seni lakon merupakan satu cara untuk rakyat bagi menemukan titik perbezaan adat resam.

2 Menganjurkan pelbagai program kebudayaan Untuk memperkenalkan kepelbagai budaya dalam negara kita. ASWARA merupakan satu institusi pengajian tinggi dalam bidang persembahan yang didokongi sepenuhnya oleh kerajaan di bawah Kementerian Perpaduan. Oleh yang demikian. Dalam institusi ini. Salah satu matlamat untuk ASWARA adalah untuk memupuk kebudayaan. Dalam negara kita.2.untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan dalam sesebuah negara hasil daripada semangat persefahaman yang kukuh. seni budaya haruslah diwarisi dan dijadikan akar tunjang bagi masyarakat untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. terdapat beberapa perbadanan berfungsi untuk mendidik dan membuat kajian tentang cara pemelihara dan pemulihara bidang seni di Malaysia. kita boleh menggunakan cara pendidikan untuk memastikan ilmu tentang budaya ini disebar luas dan dikekalkan selama-lamanya. 3. 3. menyelaras. banyak kemudahan disediakan seperti ruang pembelajaran. kesenian dan Warisan National. pihak yang berkenaan haruslah bertanggungjawab untuk merancang. iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA). Dalam hasl ini. Kesenian dan Pelancongan Malaysia (2011). kita boleh melaksanakan pelbagai program yang berkaitan.pemuliharaan dan pentadbiran warisan pelbagai jenis budaya.1 Melalui Pendidikan Untuk memastikan budaya dalam negara kita dapat dikekalkan dengan selamanya.2 Cara-cara untuk Memelihara dan Memulihara Seni di Malaysia 3. penyelidikan dan penerbitan akedemik serta khidmat nasihat professional dalam bidang seni dan buday dan warisan yang bertujuan untuk menghasilkan seniman yang mahir. . Kebudayaan.2. sikap toleransi dan saling menghormati. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) ditubuhkan pada tahun 1994 di bawah Kementerian Kebudayaan.

kemudahan- . terdapat dua unit yang menjalankan tugas yang berbeza iaitu unit perancangan dan pengurusan dan unit pengembangan seni. Tujuan penubuhan Pusat Kebudayaan ini adalah untuk mewujudkan seni kebudayaan berteraskan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Tambahan pula. Contohnya seperti pusat Kebudayaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selain dari itu. Anugerah Seni Negara. Persembahan Teater. Program Rumah Terbuka. pengembangan kesenian yang melibatkan pelbagai kaum di negara Malaysia. mereka juga bertanggungjawab untuk menyediakan asuhan. Unit perancangan dan pengurusan bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan-kemudahan fizikal kepada para pelajar untuk memperkembangkan bakat mereka di dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian. Pertandingan Permainan Traditional. Fungsi jabatan ini adalah merancangkan dan menyebarluas informasi seni budaya yang berautoritatif. terdapat jabatan yang bertanggungjawab dalam merancang. terdapat pusat kebudayaan yang bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan yang berkaitkan dengan kebudayaan dan kesenian. Dalam negara kita. jabatan ini juga melaksanakan aktiviti pemuliharaan.melaksana dan menyemarakkan aktiviti kebudayaan dan kesenian seluruh negara. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Di peringkat universiti. menyelaras. bimbingan dan latihan dalam bidang seni dan budaya agar budaya ini dapat diwarisi secara turun-temurun dan tidak akan lenyap pada masa hadapan. Dalam Pusat Kebudayaan ini. Program Mendekati Rakyat.2. Selain dari itu. 3. Program Pembangunan Usahawan Kraf. Contoh program yang dijalankan untuk memulihara dan mengekalkan warisan budaya Malaysia ialai Program Merakyatkan Seni Budaya. Cara ini merupakan satu cara yang baik untuk memajukan bidang kebudayaan dan kesenian dalam peringkat pengajian tinggi.3 Menyediakan kemudahan Seni dan Kebudayaan Untuk memajukan dan menjalankan aktiviti seni di Malaysia. pelbagai kemudahan adalah diperlukan. Pembudayaan Tulisan Jawi dan lain-lain. dan menyemarakkan aktiviti ini ialah Jabatan kebudayaan dan Kesenian Negara (2012).

dan khidmat nasihat pengurusan persembahan seni dan pengurusan majlis.4 Bengkel . alatan video kamera. vokal dan sebagainya telah disediakan. Kemudahan pinjaman peralatan atau kemudahan yang dibekalkan seperti pakaian. alatan kebudayaan. 3.2. muzik. alatan audio atau visual. alatan muzik moden dan traditional. sistem siaraya. tarian.kemudahan seperti ruang latihan. suntingan audio atau visual.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->