P. 1
Assignment pjj 1

Assignment pjj 1

5.0

|Views: 542|Likes:
Published by jasley

More info:

Published by: jasley on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan Bidang seni kreatif merupakan satu bidang yang luas kerana bidang ini melingkungi pelbagai jenis seni kreatif seperti seni lukis, kraftangan, drama, muzik dan tarian. Terutamanya di negara Malaysia, bidang seni kreatif boleh dikatakan satu warisan dan keistimewaan kerana berbagai kaum dan mempunyai seni kreatif masing-masing berdasarkan adat istiadat dan ciriciri budaya yang terdapat dalam kaum masing-masing. Bidang ini telah dititikberatkan oleh kerajaan Malaysia kerana ia memainkan satu peranan yang penting dalam pelbagai bidang yang lain seperti pelancongan, perniagaan, industri kecil sederhana dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kreativiti seseorang pendidik untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sebagai satu aktiviti yang menarik merupakan satu perkara yang amat penting. Menurut Pfeiffer, kreativiti boleh didefinisikan sebagai kebolehna mencipta produk kreatif yang baru, asli dan unik yang menunjukkan tahap kejayaan yang tinggi dalam bidang yang berkaitan. Ahli psikologi yang paling banyak memberi sumbangan terhadap bidang kreativiti ialah Ellis Paul Torrance. Kini, sistem pendidikan di Malaysia sedang mengalami perubahan yang pesat semenjak kemunculan sekolah bestari di Malaysia. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teknologi ICT telah dijadikan satu bahan keperluan yang terpenting dan menjadi semakin giat di kalangan pendidik muda. Perkembangan dalam teknologi multimedia pula memudahkan para pendidik untuk menyampaikan sesuatu topik pelajaran dengan mudah. Namum begitu, perkara ini telah menyebabkan kemerosotan dari segi budaya dan warisan dalam negara kita dan menjadikan para pendidik lebih bergantung dengan kemudahankemudahan yang disediakan. Akibatnya, para pendidik akan menghadapi masalah sekiranya kemudahan yang tersedia dalam sesebuah sekolah tersebut adalah tidak lengkap dan budaya dalam negara kita tidak akan diwarisi oleh generasi muda. Pengajaran merupakan satu cara atau usaha untuk mempertingkat dan

memperkembangkan potensi diri dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani individu serta berupaya menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman murid supaya dapat memberi kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. Proses ini akan membantu dan mendorong pelajar bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri dan masyarakat, bangsa dan negeranya. Tambahan pula, pelajar juga harus diajar dengan pelbagai budaya dalam negara kerana budaya ini melambangkan ciri-ciri keistimewaan dalam sesebuah negara, maka, kita harus memastikan budaya ini boleh diwarisi secara turun-

Bagi mencapai hasrat ini. guru juga haruslah berfikir dan bertindak secara kreatif untuk mengubah strategi dan teknik mengajar untuk menjadikan pengajarannya lebih menarik. perkara ini harus dititikberat pada peringkat sekolah rendah.temurun dan tidak akan pupus pada masa depan. Seseorang guru tidak harus terlalu bergantung kepada kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada pada masa kini. para guru di sekolah telah memainkan peranan yang penting. bermakna dan membawa kesan maksimum. Oleh yang demikian. Salah satu teknik yang mampu mencapai ciri tersebut adalah melalui pelaksanaan teknik drama dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. . Selain dari itu.

ini telah menunjukkan bahawa cara pelajar untuk mengeksplotasikan perwatakan watak tersebut dengan cara tersendiri.2. seni drama dalam pendidikan juga akan membantu pelajar dalam perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah.0 Seni Drama dalam Pendidikan 2. Tambahan pula. Semua seni ini akan membantu dalam pembentukan insan yang lebih bersifat holistik dan menyeluruh. seni drama dalam pendidikan akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di sekolah lebih menyeronokkan. pelajar akan memikirkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti cara lakonan yang berkesan dan bersepadu dengan perwatakan pada watak tersebut. matlamat yang diperjuangkan adalah untuk membentik keperibadian . Dalam seni dalam pendidikan sekolah rendah. peka. maka pelajar akan memikirkan cara yang paling menarik untuk melakon watak tersebut dengan penuh kreativiti tanpa nasihat dari orang lain. Selain dari itu. Dalam pendidikan zaman kini. iaitu seni visual.1 Kepentingan seni drama dalam pendidikan Seni telah memainkan peranan yang penting dalam pendidikan ke arah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi. guru juga dapat membantu pelajar dalam perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh serta mencapai matlamat seni dalam pendidikan sekiranya mengaplikasikan ilmu seni dalam bidang pendidikan. seni drama dalam pendidikan memotivasikan para guru untuk menjadi seorang guru yang kreatif. Sebagai contoh. Dari sudut guru. Sebagai contoh. hal ini demikian kerana seni dalam pendidikan dalam sesuatu mata pelajaran akan membolehkan pelajar untuk mengekspressikan sesuatu idea secara bebas dan kreatif serta membolehkan mereka untuk lebih memahami kebolehan yang terdapat dalam diri sendiri. Selain dari itu. estetika dan kreativiti pada seseorang pelajar tersebut. Hal ini demikian kerana guru akan berusahan untuk menerokai dan mencari cara dan idea yang paling berkesan dan kreatif untuk mengaplikasikan bidang ilmu seni drama dalam pendidikan. sekiranya pelajar diberikan satu watak dalam perlakonan. seni terdiri daripada tiga jenis utama. Matlamat aplikasi ilmu seni dalam pendidik ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dan mempunyai jati diri yang tinggi. berketrampilan dan professional. apabila dalam proses penyediaan sesuatu drama. seni muzik dan seni pergerakan. mempunyai personalitiyang seimbang. inovatif.

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. inovatif dan inventif. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. pembelajaran konstruktivisme bertitik tolak daripada teori Behaviorisme yang didokong oleh B. menghargai keindahan alam persekitaran. kreatif. Rajah 1: Ciri-ciri Pembelajaran Secara Konstruktivisme . kritis.2 Teori-teori yang bersepadu dengan bidang seni dalam pendidikan Menurut Sharifah Maimunah (2001). masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga.genarasi Malaysia yang celik budaya.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkah laku ke atas pelajar seperti yang ditunjukkan di rajah 1. imaginative. 2.

Penggabungan ini mampu menangani masalah penyuburan kecerdasan minda minda kanak-kanak dan dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Secara amnya. Oleh yang demikian. maka sesuatu pembelajaran dianggap berlaku. seni dalam pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan pelajar mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.Apabila seseorang pelajar mengalami perubahan tingkah laku seperti daripada tidak tahu sesuatu perkara kepada tahu. terutamanya apabila strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. kraftangan dan lain-lain. kebanyakan sekolah hanya memberikan penumpuan terhadap kecerdasan linguistik dan matematik logic sahaja seterusnya menyebabkan kecerdasan lain akan hilang. bereksperimen dan mengolah objek atau bahan. Cara pembelajaran begini digalakan dijalankan dalam keadaan yang selamat dan kondusif di mana pembelajaran pelajar boleh dicapai melalui aktiviti meneroka. . Rajah 2: Teori Kecerdasan Pelbagai Selain dari itu. teori konstruktivisme membawa definisi bahawa kanak-kanak tidak beroleh pengetahuan secara pasif tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Howard Gardner (1983) dalam Teori Kecerdasan Pelbagai juga mengesyorkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan di kalangan murid melalui pengenalan pelbagai mata pelajaran di sekolah. lakonan. Walau bagaimanapun. Teori ini menyokong kesepaduan subjek yang digabungkan seperti dalam mata pelajaran seni dalam pendidikan seperti nyayian.

intuitif. emosional.Tambahan pula. hubungan antara rakan sebaya dan suka mencabar autoriti. kreativiti juga menyediakan persekitaran keluarga yang menggalakkan atau mewujudkan hubungan toleransi terhadap sifat kanak-kanak yang gemar mencabar autoriti. fizikan dan intelektual. kreativiti kanak-kanak boleh dipertingkatkan melalui pendedahan awal kepada individu lain yang selesa mengambil risiko dan tidak mudah menyerah diri. Dari segi kekeluargaan. anatomi. Manakala Leonardo da Vinci pula berpendapatan bahawa penggabungan antara ilmu seni. analitik. holistik. jurutera. Di samping itu. intrapersonal. estetika. Selain dari itu. ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam sekurang-kurangnya satu ativiti atau bidang yang diceburi. Hal ini demikian kerana setiap pelajar mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. dan sains akan membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. Beliau juga berpendapat bahawa kreativiti juga dapat membentuk hubungan rakan sebaya yang rela diuji dan berani menerima kegagalan. praktik. Gabungan ini dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kecerdasan muzik. Kesemuaan pendapat yang dicirikan oleh beliau boleh dikatakan selaras dengan aktiviti drama kerana drama meliputi semua aktiviti yang boleh membantu pelajar dalam perkembangan kreativiti seperti kecemerlangan dalam sesuatu bidang atau aktiviti. Howard Gardner (1983) pula berpendapat bahawa sekiranya hanya satu pendekatan digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pada pendapat Gardner (1999). . hanya beberapa pelajar sahaja yang akan menerima bahan yang disampaikan. Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. pakar saintis yang terkenal mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. personal. Einstein.

. Beliau juga menegaskan bahawa seseorang individu akan meniru sesuatu tingkah laku jika dia memperolehi kepuasan dan peneguhan yang tinggi. Dalam suatu watak tersebut. Mengikut pendapat beliau. pelajar akan meniru tingkah laku watak tersebut dan menonjolkan kepada orang lain. aspek yang penting dalam teori ini ialah pemerhatian gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain.Rajah 3: Jenis-jenis Peniruan Kanak-kanak Salah satu teori yang boleh dikaitkan dengan seni drama dalam pendidikan ialah teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura seperti yang ditunjukkan pada rajah 2. Dalam kes ini. meniru dan memerhatikan tingkahlaku orang lain. Pada pendapat beliau. Teori ini juga mempunyai nama sampingan yang bernama teori pemerhatian atau teori peniruan. elemen sosial akan terbabit kerana pembelajaran akan diperolehi dengan berdasarkan kepada melihat. Teori ini juga boleh dikatakan amat sesuai dengan konsep seni drama dalam pendidikan kerana drama merupakan satu kaedah yang menunjukkan peniruan terhadap sesuatu watak. pelakon dan penonton akan mempelajari dan meniru perbuatan yang betul yang dibawakan oleh lakonan tersebut.

Dalam drama. menggosok. unsur parakinguisti dan bukan linguistik dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perubatan. Aplikasi teknik lakonan dan drama kreatif bertujuan untuk memperkembangkan unsur bahasa. Di samping itu. Untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. aktiviti seni juga boleh dikatakan mudah untuk dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati oleh kebanyakan kanak-kanak. pelakon dan pelbagai watak dalam sesuatu peristiwa yang sesuai. Lakonan dan “main peranan”ialak permainan di mana kanak-kanak bermain sebagai ibu. kanak-kanak perlu bertutur dan melakon watak-watak berkenaan dalam satu situasi atau setting. cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong. Seperti yang kita tahu.4 Tujuan Pelaksanaan Seni Drama dalam Pendidikan Lakonan dan drama kreatif merupakan alat atau teknik yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. abang. elektif dan audiolingual. aktiviti seni juga mudah untuk direka bentuk. mendengar. kakak. Pelaksanaan teknik ini bertujuan untuk mengekalkan perhatian dan tumpuan. polis. menarik minat kanak-kanak serta untuk membangkitkan rasa ingin tahu kanak-kanak terhadap sesuatu perkara. rohani. kanak-kanak melihat sesuatu perkara dengan cara tersendiri. Guru di sekolah sentiasa mengaplikasikan teknik ini dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. mengesan bunyi. doktor. dan meniru aksi untuk mengenal sesuatu. Hal ini demikian kerana kanak-kanak dapat memperkembangkan jasmani. adik. mengguling. 2. sikap pelajar yang suka bermain juga merupakan satu aspek yang penting bagi kanak-kanak. intelek dan aspek sosialnya secara tidak langsung apabila mereka bermain.3 Hubungan antara Kanak-kanak dan Seni Untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak dalam setiap peringkat. Berlandaskan semua aspek dan ciri kanakkanak. Pendekatan dan aktiviti ini .2. meramas. aktiviti seni dapat direka mengikut keperluan semasa. Apabila kanak-kanak diberi peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan. Kanak-kanak suka menyentuh. menghidu. menguli. emosi. bapa.

Mereka akan memberi tumpuan terhadap permainan kanak-kanak orang lain. Aktiviti bermain mampu menyatukan kanak-kanak yang mempunyai pengalaman dan bakat atau potensi yang pelbagai.5 Permainan sosial dan drama kreatif Permainan sosiol dan drama kreatif merupakan salah satu bahagian dalam seni drama kreatif dalam pendidikan kanak-kanak.mampu mendorong kanak-kanak untuk menghubungkan perasaan mereka dengan komponen yang dipelajari. 3. Kewujudan sikap bermain di kalangan kanak-kanak adalah untuk membolehkan mereka mempelajari peranan-peranan individu dewasa. . kanak-kanak juga bebas untuk meluahkan emosi. Main “unoccupied” iaitu kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapapun dan juga sebarangan permainan. Main “onlooker” (pemerhatian) iaitu kanak-kanak memerhati dan melihat rakanrakan bermain. kanak-kanak dan permainan adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Main “parallel” iaitu kanak-kanak akan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan-rakan yang lain bermain dengan perseorangan. main adalah satu cara yang paling asas untuk kanak-kanak belajar sesuatu dan mengenal dunia dan persekitarannya. main sosial terdiri daripada: 1. Selain dari itu. menghilangkan rasa kekecewaan dan emosi serta untuk mengurangkan ketegangan dan menerima maklumat yang dapat membantu perkembangan. 2. memberi dan berkongsi sesuatu. kanak-kanak dapat menimbulkan perasaan gembira dan menggalakkan interaksi positif. membuat penemuan. Tambahan pula. 2. Main sosial ialah situasi di mana kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan. Main “solitary” (bersendirian) iaitu suatu permainan di mana kanak-kanak bermain berseorangan diri tanpa mempedulikan rakan sebaya dan sekelilingnya. 4. Pada pendapat Parten (1932). Melalui permainan. Pada peringkat kanakkanak. Mereka hanya berdiri atau duduk tanpa membuat sesuatu. main sosial boleh dibahagi kepada enam jenis di kalangan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu.

Ia juga menggalakkan kanak-kanak berimaginasi dan bertindak secara spontan melalui aksi mereka. fasa yang diberikan adalah berbeza-beza bagi setiap program dan sekolah. 1984). Hal ini demikian kerana semua kemahiran ini adalah penting dalam proses pembentukna pertumbuhan dan perkembangan fizikal. emosi. Permainan dramatik 2. Drama kreatifi adalah satu proses spontan yang bertujuan untuk menyampaikan mesej.5. drama kreatif boleh dibahagikan kepada empat kategori yang sama pentingnya iaitu: 1. Menurut Nessel (1989). bahasa badan. Sosio drama Walaupun penggunaan drama sebagai alat pengajaran bukan merupakan satu teknik yang baru dalam pendidikan. Secara khususnya. Boneka 4. mental dan emosi kanak-kanak dalam menghadapi masa depan. Tambahan pula. Main “associative” iaitu dalam keadaan kanak-kanak hanya berinteraksi antara satu sama lain dengan tujuan meminjam peralatan atau bahan tetapi bukan bermain sama-sama. main peranan. ia masih amat bermakna dalam pendidikan dan indoktrinasi dalam pendidikan ( Mc Caslin. . atau cerita dengan menggunakan teknik-teknik drama. beraksi. Main “cooperative” iaitu semua kanak-kanak akan bergerak dalam satu kumpulan untuk bermain bersama dan permainan ini adalah hasil daripada organisasi guru. Drama kreatif adalah amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana terdapat beberapa faktor yang penting. Susan (1981) pula mengatakan bahawa kaedah dan teknik drama kreatifi di bilik darjah bukan sahaja mengajar kanak-kanak tentang kemahiran bersosial. ia juga merupakan medium bagi kanak-kanak untuk meluahkan atau memperlihatkan diri mereka melalui pergerakan. bahasa dan nonverbal. Dari segi drama kreatif. iaitu membolehkan kanak-kanak berlakon. drama kreatif adalah suatu aktiviti yang dapat dinikmati dan bersifat intelektual. Pelbagai bahan yang digunakan dalam drama kreatif akan merangsang imaginasi dan ekspresi diri mereka. 6. tetapi ia juga menitikberatkan sikap terhadap masyarakat sekelilingnya. namun begitu. Drama berpandu 3. Selain dari itu.

MENGIKUT ARAHAN.EKSPRESI DAN KESEDARAN DIRI.MELIBATKAN PENGGUNAAN ARTIKEL YANG BERKESAN. .KREATIVITI . KEMAHIRAN DALAM DRAMA KREATIF SEMASA MELAKUKAN AKTIVITI SEMASA MEMERHATI AKTIVITI KEBOLEHAN YANG BOLEH DIPUPUK: . . . .MENDISIPLINKAN DIRI. Semasa menjalankan aktiviti drama kreatif.EKSPLORASI ANTARA BUDAYA.MEMBUAT INFRENS DAN MEMERHATI IMPLIKASI.KOLABORASI . . . DAN . . .MEMBUAT KEPUTUSAN.BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF.mereka cipta.MENDENGAR. dan memberi tumpuan dan meningkatkan keupayaan berbahasa dalam masa yang sama.MEMBINA RASA KEMASYARAKATAN.BAHASA DAN PERBENDAHARAAN KATA . . .PERKEMBANGAN PERBENDAHARAAN KATA. .PENTINGNYA KOMITMEN DAN PENERIMAAN TANGGUNGJAWAB.PENJELASAN NILAI. pelbagai kemahiran akan dipupuk pada kanak-kanak yang melibatkan diri dalam aktiviti ini seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.MEMBACA AKHBAR DAN MELAPORKAN.MEMBINA KONSEP Rajah: kemahiran-kemahiran yang boleh dipupuk semasa melakukan dan memerhatikan drama kreatif . .PENYELESAIAN MASALAH . berimaginasi serta bersifat fleksibel. .FLEKSIBILITI .KERJASAMA .HUBUNGAN INTERPERSONAL .KEPUASAN 16 ASAS KEMAHIRAN YANG BERSIFAT AKADEMIK DAN TINGKAH LAKU: .PERSEFAHAMAN .IMIMINASI .PENTINGNYA KERJASAMA. .TUMPUAN .

Kanak-kanak akan berpuas hati dan yakin pada diri apabila dapat melakukan dan mencapai kemahiran merusi daya usaha sendiri. Cina. Untuk mewujudkan dan mengekalkan identiti tersebut. Drama kreatif adalah amat bermakna bagi kanak-kanak.1. pelbagai karya dan sastera tempat telah melambangkan ciri-ciri budaya yang terdapat dalam negara kita. Hal ini demikian kerana kanak-kanak akan menumpu perhatian semasa mereka bermain. Pelbagai tempat yang berasaskan budaya telah dijadikan tarikan pelancong di Malaysia dan menarik pelancong dari luar negara untuk menikmati kebudayaan yang terdapat di negara Malaysia.2 Memajukan sektor Pelancongan di Malaysia Produk kebudayaan di Malaysia adalah dalam kuantiti yang banyak dan tidak dapat dihitung. drama merupakan satu aktiviti yang memberikan peluang kepada murid-murid belajar secar bermain dan konsep bermain sambil belajar ini dapat menggalakkan murid cenderung untuk belajar kerana pembelajaran menjadi menarik dan penuh bererti.1 Kepentingan Seni di Malaysia 3. guru haruslah memupuk nilai-nilai sosial yang sesuai dengan umur dan peringkat kefahaman yang pelbagai semasa melaksanakan drama kreatif supaya kanak-kanak dapat berinteraksi dan bersosial dengan orang lain. 3. India.Pada pendapat Azman Wan Chick (1981).1 Mewujudkan satu identiti kebangsaan Seni merupakan wadah pembentukan budaya nasional dalam sesebuah negara manakala sastera pula berperanan untuk menyalurkan fikiran dan idea bangsa budaya. Dalam negara kita. kita haruslah menjaga seni budaya kita agar tidak akan terpupus pada masa depan.1. 3.0 Seni Drama di Malaysia 3. Walaupun warisan ini pernah . Oleh yang demikian. Hal ini demikian kerana negara kita terdiri daripada berbilang kaum iaitu kaum Melayu. Semua produk ini dapat dijadikan produk pelancongan untuk menarik dan memajukan sektor pelancongan di Malaysia. dan lain-lain dan mempunyai pelbagai budaya yang istimewa.

Ini telah membuktikan bahawa budaya seni di Malaysia telah dijadikan satu bidang yang penting untuk memajukan ekonomi negara. 3. pendidikan kreatif boleh dikatakan meliputi bidang yang luas. setiap hari mereka akan menyediakan sesi menari dan drama yang melingkungi pelbagai kaum di Malaysia.1. . tetapi juga meliputi pengajaran dan nilai murni yang boleh memupuk semangat kerjasama di kalangan masyarakat. modul pendidikan di sekolah harus diseragamkan agar pendidikan kreatif diberikan penekanan yang sama rata dengan pendidikan akademik. Menurut Zakaria Hassan (2011).1. khususnya masyarakat luar bandar dengan kegiatan seni budaya.3 Memajukan pendidikan kreatif di Sekolah Budaya harus didedahkan kepada kanak-kanak sejak mereka pada peringkat sekolah rendah. Hal ini demikian kerana seni drama juga membantu dalam pelajaran dan pembelajaran pada hari ini. Sarawak. 3. Sarawak Culture Village di Kuching. dan disignifikan dalam memupuk nilai-nilai murni dan semangat kerjasama di kalangan masyarakat. Menurut sumber dari Sarawak Culture Village. tetapi kerajaan telah berusaha untuk memajukannya sebagai satu tarikan pelancongan. Menurut catatan dalam Portal Rasmi Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. program ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat umum. Pelbagai program telah diperkenalkan untuk memajukan seni di dalam negara kita. seni budaya telah banyak dikaitkan dengan pendidikan kreatif di sekolah. Salah satu program yang diperkenalkan ialah Program Merakyatkan Seni (2012). Selain dari itu. Selama ini.4 Memupuk nilai murni dan semangat kerjasama Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan telah memainkan peranan yang penting untuk memperkenalkan kebudayaan seni di negara kita. Namun begitu.mengalami kemerosotan pada satu ketika. Tujuannya ada untuk menarik tarikan pelancong dan memperkenalkan budaya yang terdapat pada pelbagai kaum di Malaysia. Catatan ini telah menunjukkan bahawa kepentingan seni di negara kita bukan setakat sahaja untuk menjadikan satu imej tersendiri. Contohnya. program ini juga bertujuan untuk meningkatkan semarak seni.

Untuk menangani masalah tersebut.3.4 Kesinambungan Tamadun Budaya adalah amat penting untuk dikekalkan demi kesinambungan tamadun di negara kita. usaha memelihara warisan seni dan budaya penting dengan penglibatan rakyat sendiri seiring peredaran zaman. mitos dan dongeng yang menceritakan tentang kisah zaman kesultanan Melayu telah digarang dan dijadikan drama atau teater untuk membolehkan generasi muda dapat mengetahui semua peristiwa yang pernah berlaku dalam negara kita. wawancara serta pameran. 3. 3. kita juga akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita dan dapat iktibar.5 Perkembangan Budaya Traditional Kekayaan warisan budaya negara kita haruslah diperkenalkan kepada generasi muda untuk bertujuan mengembangkan budaya traditional. pihak kerajaan dan bukan kerajaan juga berusaha untuk mengembangkan budaya traditional dalam negara kita agar budaya ini dapat diwarisi dari generasi ke generasi sehingga ke masa depan.6 Menjadi Akar Tunjang Jati diri Bangsa Menurut Ketua Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud (2010) berkata.1. ceramah. Hal ini demikian kerana rakyat harus lebih memahami budaya sendiri dan diikuti dan dilihat sepanjang masa. kepercayaan budaya danpendapat segenap lapisan kaum dan etnik dalam negara. Sebagai contoh. Di sebaliknya. Hal ini demikian kerana beliau rasa seni dan budaya khususnya seni lakon merupakan satu cara untuk rakyat bagi menemukan titik perbezaan adat resam. Selain dari itu. Perkara ini adalah amat penting . kita akan mengetahui asal usul kita. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Melalui budaya traditional seperti seni drama.1.1. pelbagai cara telah diambil untuk menghidupkan warisan budaya yang ada dalam negara kita seperti kempen. Kemasukan budaya asing yang mampu menggugat kedudukan tradisi dan identiti negara juga turut disekat pada zaman teknologi yang maju. Dan pelbagai drama dan cerita yang mengisahkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Tunku Abdul Rahman.

untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan dalam sesebuah negara hasil daripada semangat persefahaman yang kukuh. 3. ASWARA merupakan satu institusi pengajian tinggi dalam bidang persembahan yang didokongi sepenuhnya oleh kerajaan di bawah Kementerian Perpaduan. Kesenian dan Pelancongan Malaysia (2011). .pemuliharaan dan pentadbiran warisan pelbagai jenis budaya. menyelaras.2. iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA). Kebudayaan. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) ditubuhkan pada tahun 1994 di bawah Kementerian Kebudayaan.2 Cara-cara untuk Memelihara dan Memulihara Seni di Malaysia 3.1 Melalui Pendidikan Untuk memastikan budaya dalam negara kita dapat dikekalkan dengan selamanya. banyak kemudahan disediakan seperti ruang pembelajaran. Dalam hasl ini. terdapat beberapa perbadanan berfungsi untuk mendidik dan membuat kajian tentang cara pemelihara dan pemulihara bidang seni di Malaysia. Salah satu matlamat untuk ASWARA adalah untuk memupuk kebudayaan. sikap toleransi dan saling menghormati. seni budaya haruslah diwarisi dan dijadikan akar tunjang bagi masyarakat untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara.2 Menganjurkan pelbagai program kebudayaan Untuk memperkenalkan kepelbagai budaya dalam negara kita. Dalam negara kita. penyelidikan dan penerbitan akedemik serta khidmat nasihat professional dalam bidang seni dan buday dan warisan yang bertujuan untuk menghasilkan seniman yang mahir. Oleh yang demikian. kita boleh menggunakan cara pendidikan untuk memastikan ilmu tentang budaya ini disebar luas dan dikekalkan selama-lamanya. pihak yang berkenaan haruslah bertanggungjawab untuk merancang. kesenian dan Warisan National. kita boleh melaksanakan pelbagai program yang berkaitan. 3.2. Dalam institusi ini.

Tambahan pula. Pertandingan Permainan Traditional. Program Rumah Terbuka. jabatan ini juga melaksanakan aktiviti pemuliharaan. terdapat jabatan yang bertanggungjawab dalam merancang. Selain dari itu.2. mereka juga bertanggungjawab untuk menyediakan asuhan. Fungsi jabatan ini adalah merancangkan dan menyebarluas informasi seni budaya yang berautoritatif.3 Menyediakan kemudahan Seni dan Kebudayaan Untuk memajukan dan menjalankan aktiviti seni di Malaysia.melaksana dan menyemarakkan aktiviti kebudayaan dan kesenian seluruh negara. bimbingan dan latihan dalam bidang seni dan budaya agar budaya ini dapat diwarisi secara turun-temurun dan tidak akan lenyap pada masa hadapan. pengembangan kesenian yang melibatkan pelbagai kaum di negara Malaysia. Tujuan penubuhan Pusat Kebudayaan ini adalah untuk mewujudkan seni kebudayaan berteraskan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. kemudahan- . Dalam Pusat Kebudayaan ini. Pembudayaan Tulisan Jawi dan lain-lain. terdapat dua unit yang menjalankan tugas yang berbeza iaitu unit perancangan dan pengurusan dan unit pengembangan seni. pelbagai kemudahan adalah diperlukan. Dalam negara kita. Selain dari itu. Kempen Budi Bahasa Budaya Kita. Contoh program yang dijalankan untuk memulihara dan mengekalkan warisan budaya Malaysia ialai Program Merakyatkan Seni Budaya. dan menyemarakkan aktiviti ini ialah Jabatan kebudayaan dan Kesenian Negara (2012). Contohnya seperti pusat Kebudayaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Anugerah Seni Negara. Persembahan Teater. menyelaras. Unit perancangan dan pengurusan bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan-kemudahan fizikal kepada para pelajar untuk memperkembangkan bakat mereka di dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian. terdapat pusat kebudayaan yang bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan yang berkaitkan dengan kebudayaan dan kesenian. 3. Program Mendekati Rakyat. Program Pembangunan Usahawan Kraf. Cara ini merupakan satu cara yang baik untuk memajukan bidang kebudayaan dan kesenian dalam peringkat pengajian tinggi. Di peringkat universiti.

4 Bengkel . suntingan audio atau visual. sistem siaraya. alatan audio atau visual. alatan muzik moden dan traditional. tarian.2. alatan kebudayaan. 3.kemudahan seperti ruang latihan. dan khidmat nasihat pengurusan persembahan seni dan pengurusan majlis. Kemudahan pinjaman peralatan atau kemudahan yang dibekalkan seperti pakaian. muzik. vokal dan sebagainya telah disediakan. alatan video kamera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->