SESORAH

oleh : Prasetyo Adi Tunggal, S.Pd, M.Si Pangertosan Sesorah Sesorah utawi Pidato saged ugi sinebat Tanggap Wacana. Dene werdinipun Sesorah, inggih punika ngendika wonten sangajengipun tiyang kathah. Langkung gamblangipun wedharipun pangandikan kasebat, anggadhahi ancas utawi tujuan ingkang gumathok. Dene ingkang dipun wastani tiyang kathah, inggih punika boten wonten watesipun, inggih kinten-kinten langkung saking sedasa tiyang. Ancasipun Sesorah saged kaperang dados tiga, inggih punika : 1. Kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang sanes. 2. Kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng ingkang kepareng midhangetaken. 3. Kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian ingkang sami mirengaken, supados kersa tumindak ingkang dipun suwun dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged mangertosi punapa ingkang dipunandharaken dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged rumaos rena ing penggalih. Bilih Sesorah punika kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian dhumateng tiyang ingkangmidhangetaken, pramila tanggapan saking para pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih kapitadosan para pamiyarso dhumateng punapa ingkang sampun dipunjlentrehaken dening pamicara, kanthi tulus saha ikhlas, para pamiyarso kersa nindhakaken punapa ingkang sampun dipunngedikakaken dening pamedhar pangandikan. Pancawisan Sesorah Sanadyan kados pundi rantaman adicara Sesorah ingkang sampun dipuncawisaken, tamtu taksih kathah tithalipun saha kekiranganipun. Bok bilih, ingkang midhangetaken dereng saged nampi babaran saking rantaman Sesorah punika.Ing salebetipun Sesorah, pananggap wacana badhe pikantuk sambetan ingkang sae, manawi piyambakipun saged nglumantaraken Sesorah kanthi wacana ingkang sae ugi. Awit saking punika, kedhah dipun gatosaken prekawis-prekawis ingkang kirang mranani penggalihipun para pamiyarso ingkang sami midhangetaken. Sikep sarira ingkang kirang mranani antawispun : 1. Jumeneng kanthi lelambaran suku setunggal. 2. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung rapet. 3. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung megar.

4. Jumeneng jonjing utawi kurang imbang. Pangajeng-ajeng. 5. Nglebetaken asta wonten ing sak clana. Ewah-ewahaning pasuryan ingkang boten mranani antawisipun : 1. Iramaning suwanten. Purwaka basa (pambuka). Salam panutup. 6. Rancaking pamicara ingkang laras kaliyan tandhaning anta wecana (tanda baca). Gugup. 3. 5. 10. 2. kedah kamomot prekawis-prekawis ingkang sampun karantam kanthi urut-urutan kados ing nggandhap punika : 1. Jumeneng boten kanthi kapitadosan ingkang gumathok (kirang percaya diri). Swasananing suwanten ingkang laras kaliyan kawontenan. 5. Ngebahaken salah satunggaling perangan sarira kanthi tidha-tidha (tiba-tiba). Tansah tumungkul. inggih punika ngaturaken uluk salam dhumateng para rawuh. Boten migatosaken kawontenan utawi ingkang midhangetaken. Asring mesam-mesem. Isi Sesorah (Pidato). 3. Asring ningali nginggil. tumunten kalajengaken nyebat asmanipun para rawuh. Jumeneng kanthi loyo utawi boten wonten semangat. Rantaman/Cengkorongan Sesorah Ing salebeting Sesorah. .4. nalika Sesorah ugi kedah dipungatosaken prekawis-prekawis ingkang kados ing ngandhap punika : 1. Jumeneng boten nggatosaken papan panggenan. Polatanipun mbesengut. Asring mirsani cathetan. Salam pambuka. Wigati/dudutan (kesimpulan). Ngebahaken perangan sarira ingkang boten trep. 2. 5. 3. Sasanesipun punika. 7. 7. 4. Gumujeng ingkang dipun damel-damel. 9. Wusana (panutup). 4. kaliyan ingkang dipun ngendikakaken. Jumeneng kanthi lelendhen papan wicara (mimbar). 8. Sora lan botenipun suwanten. 6. 7. 6. Sekedhap-sekedhap ngewah-ewah sarira (badan). Jangkepipun kados makaten : 1. 3. Salam pambuka. Jumeneng Kaku. 2. Asring kukur-kukur utawi asring ngukur salah satunggaling perangan sarira. 4. Ewah-ewahaning sarira ingkang boten mranani antawisipun : 1. Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira. 2.

saha panyuwunan pangapunten bok bilih wonten kekirangan tuwin kalepatan anggenipun ngaturaken Sesorah. 4. inggih punika atur panuwun (matur nuwun) dhumateng para rawuh (tamu undangan). 7. inggih punika uluk salam kangge mungkasi atur Sesorah. inggih punika inti saking isi. inggih punika pitedah-pitedah saha pangajeng-ajeng ingkang dipun wedharaken dhumateng para pamiyarso ingkang midhangetaken. Wusana (panutup). ingkang sampun dipunwedharaken. saha kalajengaken atur panuwun dhumateng Gusti ingkang akarya Jagad. inggih punika sadaya prekawis-prekawis ingkang dipun wedharaken. Isi Sesorah. Wigati/dudutan (kesimpulan). 3. . Pangajeng-ajeng. Salam Panutup. Purwaka (pambuka).2. inggih punika atur panuwun. 6. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful