P. 1
Sesorah

Sesorah

|Views: 36|Likes:
Published by grasshope

More info:

Published by: grasshope on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

SESORAH

oleh : Prasetyo Adi Tunggal, S.Pd, M.Si Pangertosan Sesorah Sesorah utawi Pidato saged ugi sinebat Tanggap Wacana. Dene werdinipun Sesorah, inggih punika ngendika wonten sangajengipun tiyang kathah. Langkung gamblangipun wedharipun pangandikan kasebat, anggadhahi ancas utawi tujuan ingkang gumathok. Dene ingkang dipun wastani tiyang kathah, inggih punika boten wonten watesipun, inggih kinten-kinten langkung saking sedasa tiyang. Ancasipun Sesorah saged kaperang dados tiga, inggih punika : 1. Kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang sanes. 2. Kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng ingkang kepareng midhangetaken. 3. Kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian ingkang sami mirengaken, supados kersa tumindak ingkang dipun suwun dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged mangertosi punapa ingkang dipunandharaken dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged rumaos rena ing penggalih. Bilih Sesorah punika kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian dhumateng tiyang ingkangmidhangetaken, pramila tanggapan saking para pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih kapitadosan para pamiyarso dhumateng punapa ingkang sampun dipunjlentrehaken dening pamicara, kanthi tulus saha ikhlas, para pamiyarso kersa nindhakaken punapa ingkang sampun dipunngedikakaken dening pamedhar pangandikan. Pancawisan Sesorah Sanadyan kados pundi rantaman adicara Sesorah ingkang sampun dipuncawisaken, tamtu taksih kathah tithalipun saha kekiranganipun. Bok bilih, ingkang midhangetaken dereng saged nampi babaran saking rantaman Sesorah punika.Ing salebetipun Sesorah, pananggap wacana badhe pikantuk sambetan ingkang sae, manawi piyambakipun saged nglumantaraken Sesorah kanthi wacana ingkang sae ugi. Awit saking punika, kedhah dipun gatosaken prekawis-prekawis ingkang kirang mranani penggalihipun para pamiyarso ingkang sami midhangetaken. Sikep sarira ingkang kirang mranani antawispun : 1. Jumeneng kanthi lelambaran suku setunggal. 2. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung rapet. 3. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung megar.

Jumeneng kanthi loyo utawi boten wonten semangat. Jumeneng jonjing utawi kurang imbang. 3. Asring ningali nginggil. Salam panutup. 4. Jumeneng boten nggatosaken papan panggenan. Wusana (panutup). kaliyan ingkang dipun ngendikakaken. 10. 5. Asring mesam-mesem. Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira. kedah kamomot prekawis-prekawis ingkang sampun karantam kanthi urut-urutan kados ing nggandhap punika : 1. 6. Ewah-ewahaning sarira ingkang boten mranani antawisipun : 1. Tansah tumungkul. Salam pambuka. Jumeneng Kaku. Asring kukur-kukur utawi asring ngukur salah satunggaling perangan sarira. 4. Nglebetaken asta wonten ing sak clana. Pangajeng-ajeng.4. nalika Sesorah ugi kedah dipungatosaken prekawis-prekawis ingkang kados ing ngandhap punika : 1. 2. Sora lan botenipun suwanten. 7. tumunten kalajengaken nyebat asmanipun para rawuh. Swasananing suwanten ingkang laras kaliyan kawontenan. 8. 9. 2. inggih punika ngaturaken uluk salam dhumateng para rawuh. Jumeneng kanthi lelendhen papan wicara (mimbar). Jangkepipun kados makaten : 1. Rancaking pamicara ingkang laras kaliyan tandhaning anta wecana (tanda baca). 2. Salam pambuka. 4. Jumeneng boten kanthi kapitadosan ingkang gumathok (kirang percaya diri). Sekedhap-sekedhap ngewah-ewah sarira (badan). Boten migatosaken kawontenan utawi ingkang midhangetaken. Purwaka basa (pambuka). 6. 5. Iramaning suwanten. Isi Sesorah (Pidato). 3. 3. Wigati/dudutan (kesimpulan). 6. Rantaman/Cengkorongan Sesorah Ing salebeting Sesorah. Ngebahaken perangan sarira ingkang boten trep. Polatanipun mbesengut. 7. Ewah-ewahaning pasuryan ingkang boten mranani antawisipun : 1. 2. Asring mirsani cathetan. 3. Gumujeng ingkang dipun damel-damel. . 4. Gugup. 5. 5. Ngebahaken salah satunggaling perangan sarira kanthi tidha-tidha (tiba-tiba). 7. Sasanesipun punika.

. Purwaka (pambuka). 6. 4. 7. 5. inggih punika inti saking isi. Pangajeng-ajeng. Salam Panutup. 3. inggih punika pitedah-pitedah saha pangajeng-ajeng ingkang dipun wedharaken dhumateng para pamiyarso ingkang midhangetaken.2. ingkang sampun dipunwedharaken. Wigati/dudutan (kesimpulan). inggih punika uluk salam kangge mungkasi atur Sesorah. Isi Sesorah. Wusana (panutup). inggih punika atur panuwun (matur nuwun) dhumateng para rawuh (tamu undangan). inggih punika atur panuwun. saha kalajengaken atur panuwun dhumateng Gusti ingkang akarya Jagad. inggih punika sadaya prekawis-prekawis ingkang dipun wedharaken. saha panyuwunan pangapunten bok bilih wonten kekirangan tuwin kalepatan anggenipun ngaturaken Sesorah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->