SESORAH

oleh : Prasetyo Adi Tunggal, S.Pd, M.Si Pangertosan Sesorah Sesorah utawi Pidato saged ugi sinebat Tanggap Wacana. Dene werdinipun Sesorah, inggih punika ngendika wonten sangajengipun tiyang kathah. Langkung gamblangipun wedharipun pangandikan kasebat, anggadhahi ancas utawi tujuan ingkang gumathok. Dene ingkang dipun wastani tiyang kathah, inggih punika boten wonten watesipun, inggih kinten-kinten langkung saking sedasa tiyang. Ancasipun Sesorah saged kaperang dados tiga, inggih punika : 1. Kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang sanes. 2. Kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng ingkang kepareng midhangetaken. 3. Kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian ingkang sami mirengaken, supados kersa tumindak ingkang dipun suwun dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged mangertosi punapa ingkang dipunandharaken dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged rumaos rena ing penggalih. Bilih Sesorah punika kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian dhumateng tiyang ingkangmidhangetaken, pramila tanggapan saking para pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih kapitadosan para pamiyarso dhumateng punapa ingkang sampun dipunjlentrehaken dening pamicara, kanthi tulus saha ikhlas, para pamiyarso kersa nindhakaken punapa ingkang sampun dipunngedikakaken dening pamedhar pangandikan. Pancawisan Sesorah Sanadyan kados pundi rantaman adicara Sesorah ingkang sampun dipuncawisaken, tamtu taksih kathah tithalipun saha kekiranganipun. Bok bilih, ingkang midhangetaken dereng saged nampi babaran saking rantaman Sesorah punika.Ing salebetipun Sesorah, pananggap wacana badhe pikantuk sambetan ingkang sae, manawi piyambakipun saged nglumantaraken Sesorah kanthi wacana ingkang sae ugi. Awit saking punika, kedhah dipun gatosaken prekawis-prekawis ingkang kirang mranani penggalihipun para pamiyarso ingkang sami midhangetaken. Sikep sarira ingkang kirang mranani antawispun : 1. Jumeneng kanthi lelambaran suku setunggal. 2. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung rapet. 3. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung megar.

kedah kamomot prekawis-prekawis ingkang sampun karantam kanthi urut-urutan kados ing nggandhap punika : 1. Nglebetaken asta wonten ing sak clana. Sasanesipun punika. Gugup. Salam pambuka. Gumujeng ingkang dipun damel-damel. 2. Jumeneng boten kanthi kapitadosan ingkang gumathok (kirang percaya diri). Asring mirsani cathetan. 3. Jumeneng boten nggatosaken papan panggenan. Rancaking pamicara ingkang laras kaliyan tandhaning anta wecana (tanda baca). 6. Boten migatosaken kawontenan utawi ingkang midhangetaken. Jumeneng jonjing utawi kurang imbang. 4. 2. Salam panutup. 3. Ewah-ewahaning pasuryan ingkang boten mranani antawisipun : 1. 4. inggih punika ngaturaken uluk salam dhumateng para rawuh. Asring ningali nginggil. 7. Wusana (panutup). Isi Sesorah (Pidato). 10. Purwaka basa (pambuka). Wigati/dudutan (kesimpulan). Ngebahaken salah satunggaling perangan sarira kanthi tidha-tidha (tiba-tiba). 2. 5. Jumeneng Kaku. Asring kukur-kukur utawi asring ngukur salah satunggaling perangan sarira. 4. Rantaman/Cengkorongan Sesorah Ing salebeting Sesorah. nalika Sesorah ugi kedah dipungatosaken prekawis-prekawis ingkang kados ing ngandhap punika : 1. 7. Ngebahaken perangan sarira ingkang boten trep. Ewah-ewahaning sarira ingkang boten mranani antawisipun : 1. 6. . 2. Sora lan botenipun suwanten. tumunten kalajengaken nyebat asmanipun para rawuh. kaliyan ingkang dipun ngendikakaken. Pangajeng-ajeng. Jumeneng kanthi loyo utawi boten wonten semangat. 8. Tansah tumungkul. 9. 6. 5. Iramaning suwanten. 4. Salam pambuka. Polatanipun mbesengut. 3. 7. 5. 5. Jangkepipun kados makaten : 1. Sekedhap-sekedhap ngewah-ewah sarira (badan). 3.4. Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira. Asring mesam-mesem. Jumeneng kanthi lelendhen papan wicara (mimbar). Swasananing suwanten ingkang laras kaliyan kawontenan.

5. inggih punika uluk salam kangge mungkasi atur Sesorah. . saha panyuwunan pangapunten bok bilih wonten kekirangan tuwin kalepatan anggenipun ngaturaken Sesorah. inggih punika inti saking isi. inggih punika atur panuwun (matur nuwun) dhumateng para rawuh (tamu undangan). Purwaka (pambuka). Wigati/dudutan (kesimpulan). Pangajeng-ajeng. ingkang sampun dipunwedharaken. 4. Salam Panutup. Wusana (panutup). inggih punika sadaya prekawis-prekawis ingkang dipun wedharaken. 3.2. inggih punika atur panuwun. 7. Isi Sesorah. saha kalajengaken atur panuwun dhumateng Gusti ingkang akarya Jagad. 6. inggih punika pitedah-pitedah saha pangajeng-ajeng ingkang dipun wedharaken dhumateng para pamiyarso ingkang midhangetaken.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful