P. 1
Sesorah

Sesorah

|Views: 37|Likes:
Published by grasshope

More info:

Published by: grasshope on Jul 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

SESORAH

oleh : Prasetyo Adi Tunggal, S.Pd, M.Si Pangertosan Sesorah Sesorah utawi Pidato saged ugi sinebat Tanggap Wacana. Dene werdinipun Sesorah, inggih punika ngendika wonten sangajengipun tiyang kathah. Langkung gamblangipun wedharipun pangandikan kasebat, anggadhahi ancas utawi tujuan ingkang gumathok. Dene ingkang dipun wastani tiyang kathah, inggih punika boten wonten watesipun, inggih kinten-kinten langkung saking sedasa tiyang. Ancasipun Sesorah saged kaperang dados tiga, inggih punika : 1. Kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang sanes. 2. Kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng ingkang kepareng midhangetaken. 3. Kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian ingkang sami mirengaken, supados kersa tumindak ingkang dipun suwun dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi pangertosan dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged mangertosi punapa ingkang dipunandharaken dening pamedhar pangandika. Bilih Sesorah punika kagem nyaosi karemenan/panglipur dhumateng tiyang ingkang midhangetaken, pramila tanggapan saking pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih para pamiyarso saged rumaos rena ing penggalih. Bilih Sesorah punika kagem mempengaruhi pamanggih utawi pendirian dhumateng tiyang ingkangmidhangetaken, pramila tanggapan saking para pamiyarso ingkang dipunkajengaken, inggih punika bilih kapitadosan para pamiyarso dhumateng punapa ingkang sampun dipunjlentrehaken dening pamicara, kanthi tulus saha ikhlas, para pamiyarso kersa nindhakaken punapa ingkang sampun dipunngedikakaken dening pamedhar pangandikan. Pancawisan Sesorah Sanadyan kados pundi rantaman adicara Sesorah ingkang sampun dipuncawisaken, tamtu taksih kathah tithalipun saha kekiranganipun. Bok bilih, ingkang midhangetaken dereng saged nampi babaran saking rantaman Sesorah punika.Ing salebetipun Sesorah, pananggap wacana badhe pikantuk sambetan ingkang sae, manawi piyambakipun saged nglumantaraken Sesorah kanthi wacana ingkang sae ugi. Awit saking punika, kedhah dipun gatosaken prekawis-prekawis ingkang kirang mranani penggalihipun para pamiyarso ingkang sami midhangetaken. Sikep sarira ingkang kirang mranani antawispun : 1. Jumeneng kanthi lelambaran suku setunggal. 2. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung rapet. 3. Jumeneng kanthi suku ingkang sakalangkung megar.

Gugup. 7. tumunten kalajengaken nyebat asmanipun para rawuh. 3. Tansah tumungkul. Jumeneng kanthi lelendhen papan wicara (mimbar). Purwaka basa (pambuka). 2.4. Salam pambuka. 5. 4. 7. 5. 6. 3. Ngebahaken salah satunggaling perangan sarira kanthi tidha-tidha (tiba-tiba). Nglebetaken asta wonten ing sak clana. Polatanipun mbesengut. 5. Asring mesam-mesem. 2. kedah kamomot prekawis-prekawis ingkang sampun karantam kanthi urut-urutan kados ing nggandhap punika : 1. Asring ningali nginggil. 6. 6. Iramaning suwanten. 4. Gumujeng ingkang dipun damel-damel. Isi Sesorah (Pidato). 2. 2. Wusana (panutup). Sekedhap-sekedhap ngewah-ewah sarira (badan). 4. Jangkepipun kados makaten : 1. 3. Jumeneng boten nggatosaken papan panggenan. nalika Sesorah ugi kedah dipungatosaken prekawis-prekawis ingkang kados ing ngandhap punika : 1. Asring ngebahaken satunggaling perangan sarira. Asring mirsani cathetan. 10. 8. 4. . Jumeneng kanthi loyo utawi boten wonten semangat. Salam panutup. Wigati/dudutan (kesimpulan). Swasananing suwanten ingkang laras kaliyan kawontenan. kaliyan ingkang dipun ngendikakaken. Asring kukur-kukur utawi asring ngukur salah satunggaling perangan sarira. Boten migatosaken kawontenan utawi ingkang midhangetaken. Jumeneng boten kanthi kapitadosan ingkang gumathok (kirang percaya diri). 9. Pangajeng-ajeng. Sora lan botenipun suwanten. 3. 7. inggih punika ngaturaken uluk salam dhumateng para rawuh. Sasanesipun punika. Ewah-ewahaning sarira ingkang boten mranani antawisipun : 1. Rancaking pamicara ingkang laras kaliyan tandhaning anta wecana (tanda baca). Ngebahaken perangan sarira ingkang boten trep. Rantaman/Cengkorongan Sesorah Ing salebeting Sesorah. Jumeneng jonjing utawi kurang imbang. 5. Ewah-ewahaning pasuryan ingkang boten mranani antawisipun : 1. Jumeneng Kaku. Salam pambuka.

inggih punika sadaya prekawis-prekawis ingkang dipun wedharaken. inggih punika atur panuwun (matur nuwun) dhumateng para rawuh (tamu undangan). 7. inggih punika pitedah-pitedah saha pangajeng-ajeng ingkang dipun wedharaken dhumateng para pamiyarso ingkang midhangetaken. inggih punika uluk salam kangge mungkasi atur Sesorah. saha panyuwunan pangapunten bok bilih wonten kekirangan tuwin kalepatan anggenipun ngaturaken Sesorah. Wigati/dudutan (kesimpulan). 4.2. Pangajeng-ajeng. Purwaka (pambuka). ingkang sampun dipunwedharaken. inggih punika inti saking isi. saha kalajengaken atur panuwun dhumateng Gusti ingkang akarya Jagad. Wusana (panutup). . Isi Sesorah. Salam Panutup. 6. inggih punika atur panuwun. 3. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->